"W przypadku istniejących jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi premia gwarantowana indywidualna w 2024 r. wyniesie 146,93 zł /MWh, natomiast dla istniejących małych jednostek kogeneracji opalanych paliwami gazowymi w roku 2024 - 79,88 zł /MWh. Premia gwarantowana dla istniejących jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 31,42 zł/MWh" - czytamy w ocenie skutków regulacji (OSR).

Premia gwarantowana dla istniejących małych jednostek kogeneracji w odniesieniu do jednostek opalanych innymi paliwami, została przyjęta na poziomie 0 zł/MWh ze względu na fakt, że na podstawie dostępnych danych brak jest luki finansowej pomiędzy prognozowanymi kosztami operacyjnymi a prognozowanymi przychodami operacyjnymi z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Premie dla odbiorców indywidualnych i wysokosprawnych

- Ministerstwo Klimatu i Środowiska (MKiŚ) proponuje, by premią kogeneracyjną mogło być objęte maksymalnie 18 mln MWh z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r., natomiast premią indywidualną - 36 mln MWh, wynika z projektu rozporządzenia w sprawie maksymalnej ilości i wartości energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji objętej wsparciem.

Projekt trafił właśnie do konsultacji społecznych.

"Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną, w 2024 r. wynosi 18 mln MWh" - czytamy w projekcie rozporządzenia.

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej wynikającej z ilości energii, z wysokosprawnej kogeneracji w 2024 r. wynosi 3 902 505 075 zł, w tym w odniesieniu do wytwórców energii elektrycznej wysokosprawnej kogeneracji w jednostkach kogeneracji zlokalizowanych poza terytorium RP - 195 125 254 zł.

Maksymalna ilość energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji, której sprzedaż może zostać objęta premią kogeneracyjną indywidualną, w 2024 r. wynosi 36 mln MWh.

Maksymalna wartość premii kogeneracyjnej indywidualnej wynikającej z tej ilości energii, wynosi 7 781 832 000 zł, podano.