Minęło już 10 lat od beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki - zdjęcie
06.06.20, 19:56Fot. via: Wikipedia

Minęło już 10 lat od beatyfikacji ks. Jerzego Popiełuszki

17

Ksiądz Jerzy Popiełuszko został ogłoszony błogosławionym 6 czerwca 2010 roku. Jako legat papieski na uroczystości beatyfikacyjne do Warszawy przybył abp Angelo Amato. Przewodniczył on Mszy św. oraz przygotował homilię, którą odczytał bp Stanisław Budzik. Po koncelebrowanej przez polskich biskupów i kapłanów Eucharystii, w której wzięło udział ok. 150 tys. wiernych, z placu Piłsudskiego wyruszyła procesja z relikwiami nowego błogosławionego do Świątyni Opatrzności Bożej w Wilanowie. Relikwie ks. Jerzego Popiełuszki zostały złożone w Panteonie Wielkich Polaków.

Poniżej zamieszczamy homilię abpa Angela Amata z Mszy św. beatyfikacyjnej ks. Jerzego Popiełuszki:

 

Eminencje, ekscelencje, szanowni przedstawiciele władz cywilnych i wojskowych, drodzy kapłani i osoby życia konsekrowanego, umiłowani bracia i siostry!

1. Kilkakrotnie miałem okazję odwiedzić w Warszawie muzeum poświęcone naszemu błogosławionemu męczennikowi ks. Jerzemu Popiełuszce. Za każdym razem wzruszenie było tak wielkie, że prowadziło do łez. Potwornie zeszpecona twarz tego łagodnego kapłana była podobna do ubiczowanego i upokorzonego oblicza ukrzyżowanego Chrystusa, które utraciło piękno i godność. Zakrwawione usta tej umęczonej twarzy zdawały się powtarzać słowa Sługi Pańskiego: «Podałem grzbiet mój bijącym i policzki moje rwącym mi brodę. Nie zasłoniłem mojej twarzy przed zniewagami i opluciem» (Iz 50, 6).

Co było powodem tak wielkiej zbrodni? Czy ks. Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ks. Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wolność nie były pojęciami zgodnymi z ideologią marksistowską.

To właśnie dlatego rozpętał się przeciw niemu niszczący gniew wielkiego kłamcy, nieprzyjaciela Boga i ciemięzcy ludzkości, tego, który nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo. W tamtych latach, jak zdarzało się niekiedy w historii, na dużym obszarze Europy światło rozumu zostało przyćmione ciemnością, a dobro zastąpione złem.

Prorocze sumienia ubiegłego wieku ostrzegały, że imperium zła może zrodzić tylko gorzkie i niestrawne «strąki» (Łk 15, 16), jak pokarm świń, którym chciał się posilić syn marnotrawny, porzuciwszy wpierw dom umiłowanego ojca.

2. Ks. Jerzy nie uległ pokusie, by żyć w tym obozie śmierci. Za pomocą jedynie duchowych środków, takich jak prawda, sprawiedliwość oraz miłość, domagał się wolności sumienia obywatela i kapłana. Lecz zgubna ideologia nie znosiła światła prawdy i sprawiedliwości. Dlatego ten bezbronny kapłan był śledzony, prześladowany, aresztowany, torturowany a ostatecznie brutalnie związany i, choć jeszcze żył, został wrzucony do wody. Jego oprawcy, którzy nie mieli najmniejszego szacunku dla życia, z pogardą odnosili się nawet do śmierci. Porzucili go, jak niektórzy porzucają martwe zwierzę. Jego ciało zostało odnalezione dopiero po dziesięciu dniach.

Nie wystarczyłoby łez wszystkich polskich matek, aby załagodzić taki ból i mękę. Wobec tortur zadanych mu przez oprawców ks. Jerzy okazał się odważnym męczennikiem Chrystusa: «Dręczono go — pisze prorok — lecz sam pozwolił się gnębić, nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca niema wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty (...). Tak! Zgładzono go z krainy żyjących; za grzechy mego ludu został zbity na śmierć» (Iz 53, 7-8).

Ofiara młodego kapłana nie była porażką. Jego oprawcy nie byli w stanie, nie mogli uśmiercić Prawdy. Tragiczna śmierć naszego męczennika była w rzeczywistości początkiem powszechnego nawrócenia serc do Ewangelii. Śmierć męczenników jest istotnie posiewem chrześcijan.

3. Dzisiejsza beatyfikacja jest godnym zapamiętania dniem radości dla waszego narodu. Ks. Popiełuszko, uwielbiony, zostaje oddany w ramiona Matki Kościoła w tym samym geście, w jakim prorok Eliasz oddał wskrzeszone do życia dziecko jego matce: «Patrz, syn twój żyje!» (1 Krl 17, 23).

Poprzez wyniesienie do chwały ołtarzy błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki Ojciec Święty Benedykt xvi mówi do Kościoła w Polsce: «Patrz, oto syn twój żyje». Jest to wielki dar dla wielkiego narodu, którego księga świętości wzbogaca się o kolejną szczególną kartę.

Dzisiaj Kościół w Polsce może wołać wraz z Psalmistą:

«Śpiewajcie Panu psalm, wy, co Go miłujecie, / wychwalajcie Jego świętą pamiątkę! (...) / Wysłuchaj, Panie, zmiłuj się nade mną; / bądź, Panie, dla mnie wspomożycielem! / Biadania moje zmieniłeś mi w taniec; (...) / Boże mój, Panie, będę Cię wysławiał na wieki» (Ps 30 [29], 5-13).

Podczas gdy wspomnienie oprawców budzi zawsze dezaprobatę, pamięć o naszym Błogosławionym lśni blaskiem wiecznego błogosławieństwa dla wszystkich.

4. Kto dał naszemu męczennikowi tak heroiczną siłę do przyjęcia męczeństwa? W drugim czytaniu dzisiejszej liturgii słowa św. Paweł ukazuje nam potęgę łaski, która wiernych heroldów Ewangelii przemienia w bohaterów. Podobnie jak św. Paweł, również błogosławiony ks. Jerzy mógłby powiedzieć: «Oświadczam (...) wam, bracia, że głoszona przeze mnie Ewangelia nie jest wymysłem ludzkim. Nie otrzymałem jej bowiem ani nie nauczyłem się od jakiegoś człowieka, lecz objawił mi ją Jezus Chrystus» (Ga 1, 11-12). Jezus wybrał młodego Jerzego jeszcze w łonie jego matki i powołał go swoją łaską do kapłaństwa, aby głosił Jego słowo prawdy i zbawienia «nowym poganom» swoich czasów (por. Ga 1, 16).

Jezus Chrystus, obecny w Eucharystii, był jego mocą. W latach 1966-1968 kleryk Jerzy Popiełuszko odbył służbę wojskową, która była dla niego czasem wielkiego cierpienia, okresem licznych upokorzeń i ograniczenia wolności religijnej. Nie pozwalano mu uczestniczyć w Mszy św. i przyjmować komunii św. W liście, który skierował do ks. Czesława Miętka, swojego ojca duchownego w seminarium w Warszawie, jako młody kleryk-żołnierz, pisał: «Wczoraj poszedłem do miasta, podając jako pretekst konieczność wpłacenia pieniędzy do banku. Poszedłem do kościoła i po raz pierwszy od miesiąca przyjąłem Eucharystię».

W obliczu religijnych prześladowań Eucharystia była dla niego boskim pokarmem, który umacniał go w dawaniu świadectwa wierze. Eucharystyczny był również jego ostatni życiowy czyn, celebracja Mszy św., odprawionej 19 października 1984 r. Przy tej okazji nasz błogosławiony zachęcał robotników, aby nie uciekali się do nienawiści i zemsty, ale dążyli do zgody i pokoju: «Módlmy się — powiedział — byśmy byli wolni od lęku, zastraszenia, ale przede wszystkim od żądzy odwetu i przemocy».

5. Takie jest przesłanie, które nasz błogosławiony męczennik przekazuje nam właśnie dzisiaj. Chrześcijanin jest świadkiem dobra i prawdy. Chrześcijanin przeżywa jako «błogosławieństwo» ubóstwo, smutek, niesienie pokoju oraz prześladowania, ponieważ Jezus mówi: «Błogosławieni, którzy cierpią prześladowanie dla sprawiedliwości, albowiem do nich należy królestwo niebieskie. Błogosławieni jesteście, gdy [ludzie] wam urągają i prześladują was, i gdy z mego powodu mówią kłamliwie wszystko złe o was. Cieszcie się i radujcie, albowiem wielka jest wasza nagroda w niebie. Tak bowiem prześladowali proroków, którzy byli przed wami» (Mt 5, 10-12).

To wszystko było wiernie realizowane przez naszego błogosławionego, mimo że zadawano gwałt jego kapłańskiemu sumieniu i prześladowano go aż do kresu jego życia. Ale Jezus nie pozostawił swego umiłowanego syna w objęciach zła i śmierci. Podobnie jak postąpił z dzieckiem wdowy z Nain (Łk 7, 11-17), tak również dla tego wybranego syna Jezus przygotował chwałę w niebie, a teraz także i na ziemi. Dzisiaj Bóg zwraca się do Kościoła w Polsce i do Kościoła powszechnego, aby przestał płakać, ponieważ ten Jego syn żyje w chwale nieba.

Jezus jest życiem i zmartwychwstaniem. On unicestwia śmierć i zepsucie. W Nim żyjemy, poruszamy się i jesteśmy.

Cyryl Aleksandryjski mówi, że Chrystus «zlitował się nad kobietą i, aby zatrzymać jej łzy, rozkazał: 'Nie płacz'. Natychmiast usunięty został powód jej płaczu».

Współczucie Jezusa dla bolejącej matki jest w istocie współczuciem, jakie nasz Pan żywi dla swojego Kościoła, świętej Matki ochrzczonych, kiedy opłakuje on swoich synów, prowadzonych na śmierć przez nieprzyjaciół dobra. Matka Kościół martwi się o nich i oręduje u Syna Bożego, aby opiekował się nimi, co więcej — aby ich przywrócił do życia.

Dzisiejsza Ewangelia kończy się słowami, że wieść o tym «rozeszła się (...) po całej Judei i po całej okolicznej krainie» (Łk 7, 17).

Teraz również wieść o beatyfikacji ks. Popiełuszki roznosi się z Polski na cały Kościół i na cały świat jak zapach wonnego kadzidła.

Dzisiaj, na zakończenie Roku Kapłańskiego, święta Matka Kościół przedstawia postać nie tylko wzorowego księdza, ale również heroicznego świadka piękna i prawdy Ewangelii Jezusa.

6. Jego wiara miała wpływ na innych. «Bardzo często — zwraca uwagę jeden ze świadków — jego spotkania z ludźmi stawały się okazją do modlitwy (...) Starał się widzieć wszystkie swoje sprawy oczyma wiary».

Była też niezłomna i promieniowała w środowiskach oraz w osobach, które spotykał: «Wiara — dodaje ks. bp Miziołek — nie była w nim czymś dodatkowym, uzupełniającym, lecz stawała się miarą wszystkich jego czynów».

Bardzo wzruszające jest świadectwo mamy naszego błogosławionego, pani Marianny Popiełuszko: «Mój syn, ksiądz Jerzy, był przez całe życie człowiekiem głęboko wierzącym. Kiedy służył w wojsku, odmawiał różaniec pomimo zakazu dowódcy. Nigdy nie słyszałam, by żalił się na Pana Boga. Starał się przyjmować wyrządzane nieprzyjemności w duchu wiary i z miłości do Pana Boga».

Ks. Popiełuszko, podobnie jak biblijny sprawiedliwy, żył wiarą i miłością: «W jego życiu — stwierdza kolejny świadek — nie zauważyłem antypatii w stosunku do osób czy nienawiści w odniesieniu do oprawców. W kazaniach wzywał do zgody. Jego dewizą były słowa św. Pawła: 'Zło dobrem zwyciężaj'».

Nasz błogosławiony, w kazaniu wygłoszonym w marcu 1983 r., w taki sposób zachęcał wiernych: «Bądźmy więc silni miłością, modląc się za braci błądzących, nie potępiając nikogo, a piętnując i demaskując zło. Prośmy słowami Chrystusa, jako Jego wyznawcy, które On wypowiedział na krzyżu: 'Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią' (Łk 23, 34). A nam daj, Chryste, większą wrażliwość na działanie miłości niż siły i nienawiści».

Był świadomy, że zło dyktatury miało swoje źródło w szatanie, dlatego więc zachęcał, aby zło zwyciężać dobrem i łaską Bożą: «Zło może zwyciężyć tylko ten, kto jest pełen dobroci».

Mówił: «Chrześcijaninowi nie może wystarczyć jedynie potępienie zła, kłamstwa, nikczemności, przemocy, nienawiści, zniewolenia; on sam musi być autentycznym świadkiem, rzecznikiem i obrońcą sprawiedliwości, dobra, prawdy, wolności i miłości».

Zło, niosące ze sobą przemoc, jest znakiem słabości i bezużyteczności. Natomiast dobro zwycięża i rozszerza się siłą swojej słodyczy, współczucia i miłości.

Ustroje polityczne przemijają tak jak letnie burze, pozostawiając jedynie zniszczenia, podczas gdy Kościół wraz ze swoimi synami pozostaje, aby wspomagać ludzkość darem nieograniczonej miłości. Chrześcijanie są solą ziemi i światłem świata: «Tak niech jaśnieje wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie» (Mt 5, 16).

14 czerwca 1987 r. czcigodny sługa Boży Jan Paweł ii długo modlił się nad grobem ks. Jerzego. Złożył wiązankę kwiatów oraz w ciszy objął i ucałował kamień grobowy. Papież widział w tym kapłanie godnego syna Polski.

Moi drodzy, w obliczu odradzających się prześladowań, skierowanych przeciwko Ewangelii i Kościołowi, ponadczasowym przesłaniem, jakie musi rozbrzmiewać dzisiaj w naszych sercach, jest to, które wyraził Ojciec Święty Benedykt xvi, przedstawiając syntezę męczeńskiego świadectwa błogosławionego Jerzego Popiełuszki. Papież mówi, że nowy błogosławiony był kapłanem i męczennikiem, wytrwałym oraz niestrudzonym świadkiem Chrystusa: on zło dobrem zwyciężył, aż do przelania krwi. Amen.

/opoka.org.pl

Komentarze (17):

Ma\\305\\202gorzata2020.06.8 12:50
Rzeczą niezrozumiałą jest aby Ks. Jerzy Popiełuszko chociaż upłynęło już tak wiele lat NIE został KANONIZOWANY. Dziś jak widzimy w posoborowym kościele kanonizuje się osoby wg innych zasad i cnót tak jakby męczeństwo i przelana krew za wiarę już nie była najważniejsza. Dziwne dlaczego papież Jan Paweł II nie interesował się kanonizacją Ks.Jerzego. Dziś mamy ŚWIĘTEGO Jana Pawła II, zapowiada sie beatyfikację rodziców świętego J.P.II, kanonizowano w ekspresowym tempie posoborowych papieży, a dziś jesteśmy przed beatyfikacją patrioty i zasłużonego dla IISW Kard.Wyszyńskiego. Kto wie może kolejnym świętym będzie papież Franciszek podziwiany przez świat i reformatorów Kościoła.
violencja2020.06.7 23:11
Czerwone nadal żyje, jestem zdumiona , że na to łajno natrafiłam https://www.youtube.com/watch?v=Hl0myzExUaY
To boli2020.06.7 18:20
Szkoda wielka, ale ks. Jerzy dal sie wciagnac w polityke. Byl mlody, to dal sie wmanipulowac, bo poczul sie zaszczycony, ze jego wybrano na kapelana Solidarnosci. Kto jego wydal, ze akurat jedzie ta droga i o ktorej godzinie. Mogl zmienic trase,a moze i zmienil, ale go dopadli. Co z tego mu przyszlo? Kto Go obronil? Zostal blogoslawiony, ale nie zyje. Mial przed soba dlugie zycie.
Tak bylo2020.06.7 18:10
Swietymi powinni byc wszyscy, ktorzy w okrutny sposobyli traktowani w obozach koncentracyjnych i stracili zycie. Moj dziadek zostal zamordowany na Majdanku za to, ze podal koledze papierosa. Przez caly miesiac sierpien byl bity i wciskany do bunkra- wierzy przez wlaz w dole, gdzie byli wciskani wiezniowie, bylo tam ciemno. Katowany byl dziadek tak, ze nie wytrzymal bicia. Mial 33 lata.
brama2020.06.6 22:53
kolejny polski Złoty Cielec
JaKi2020.06.6 21:59
Niestety Polacy go zamordowali.
stan2020.06.6 21:32
Widzieliście, jak komuna zmasakrowała ks. Jerzego? A ich następcy i spadkobiercy wywodzący się tych kręgów bezczelnie porównują PiS do tejże komuny. Przypisują zbrodnie swoich dziadów i ojców PiSowi, który jest mentalnie na antypodach "jedynie słusznego marksizmu". Wszak to Jaruzelski krzyczał, że socjalizmu będzie bronił ze wszystkich sił (jak niepodległości, teraz Neuman sypnął, że to PO broni swoich przestępców i krętaczy, jak niepodległości), a jeszcze wcześniej - straszono, że ręce odrąbią każdemu, kto będzie działał przeciwko komunie. Teraz te tuby propagandowe nazywają morderców ks. Popiełuszki "ludźmi honoru" a PiS oskarżają o komunizowanie. Czy ci ludzie mają Polaków za durniów? A może ich tak ogłupiono, że nie wiedzą, co mówią i robią? Wszak Kopacz coś przebąkiwała o podprogowym programowaniu.
stan2020.06.6 21:19
Bł ks. Popiełuszko, podobnie jak św. Andrzej Bobola, prosi o modlitwy za jego wstawiennictwerm. Mamy w niebie całą armię świętych (ks. Popiełuszko nazywa się Chorążym), którzy wstawiają się za Polską (oczywiście na naszą prośbę). Musimy tylko prosić ich o pomoc, a na pewno zwyciężymy. Bogu w Trójcy Świętej Jedynemu dziękujmy za naszych świętych, którzy orędują za Polską.
Leszek 2020.06.6 20:22
Wojciech Sumliński: TUSK to "produkt" niemieckich służb i wywiadu PRL https://www.youtube.com/watch?v=zLtTeSIA4Es
Leszek 2020.06.6 20:13
Wojciech Sumliński o morderstwie Popiełuszki https://www.youtube.com/watch?v=FmZmhmgSRXY
Leszek 2020.06.6 20:11
Prokurator Witkowski o kłamstwach na temat morderstwa bł. ks. Popiełuszki! https://www.youtube.com/watch?v=FKe3eRiN6Ks
Leszek 2020.06.6 20:08
Sumliński ujawnia nowe szokujące FAKTY ws. śmierci Bł. ks. Jerzego Popiełuszki! Zdradzili najbliżsi! https://www.youtube.com/watch?v=n31UXNVTxaU
stan2020.06.6 21:14
Czy Waldemar Chrostowski był najbliższym? W sensie fizycznym tak, bo po uprzątnięciu swojego mieszkania i podpaleniu, niby nie mając się gdzie podziać został przygarnięty przez Bł Ks. Jerzego. Natomiast duchowo napewno nie był najbliższy. Po bestialskim morderstwie wykazał się jeszcze taką podłością, że pojechał pocieszać mamę Ks. Jerzego. Wydaje mi się, że p. Marianna również powinna być ogłoszona świętą. Wychowała świętego (ks. Jerzy swoim prześladowcom wynosił zimą kanapki i ciepłą herbatę, pomimo, że wiedział kim są i co robią; pomagał wszystkim ludziom potrzebującym pomocy; zawsze łagodnie wzywał do odpłaty dobrem za zło). To wszystko zawdzięczał rodzinnemu wychowaniu. Mnie zaskoczyła postawa matki ks. Jerzego, która widząc zmasakrowane ciało ukochanego syna, natychmiast wybaczyła oprawcom - tak robią tylko osoby święte.
katolicka kretynizacja polski 2020.06.6 20:01
Popiełuszko sam się pchał na tego "męczennika"!
stan2020.06.6 21:00
Widocznie nie czytałeś tekstu i powtarzasz frazesy SBeków. Oni tak twierdzili. Przeczytaj chociaż ten fragment, to może zrozumiesz o co chodziło. "Czy ks. Jerzy był może przestępcą, mordercą, a może terrorystą? Nic z tych rzeczy. Ks. Popiełuszko był po prostu wiernym katolickim kapłanem, który bronił swojej godności jako sługi Chrystusa i Kościoła oraz wolności tych, którzy, podobnie jak on, byli ciemiężeni i upokorzeni. Ale religia, Ewangelia, godność osoby ludzkiej, wolność nie były pojęciami zgodnymi z ideologią marksistowską. Reklama To właśnie dlatego rozpętał się przeciw niemu niszczący gniew wielkiego kłamcy, nieprzyjaciela Boga i ciemięzcy ludzkości, tego, który nienawidzi prawdy i szerzy kłamstwo". A Ty świadomie czy nieświadomie wpisujesz się w narrację ludzi nienawidzących prawdy?
wik2020.06.7 14:00
on nie powtarza frazesów SBków. on nim jest, co prawda emerytowanym, ale jednak...i do końca życia będzie!
Skrzypek na dachu2020.06.7 11:29
Brawo Ks Jerzy Popieluszko . Zyjesz wiecznie . Kto sluchal twoje kazania pamieta do konca zycia .