Ks. dr Kućko: Czy zdołamy pokonać hipokryzję polskich sumień? - zdjęcie
23.11.20, 12:14Fot. screenshot - YouTube

Ks. dr Kućko: Czy zdołamy pokonać hipokryzję polskich sumień?

97

Rok św. Jana Pawła II i 100. rocznica Bitwy Warszawskiej, które wypadły w czasie światowej pandemii koronawirusa, okazały się w Polsce trudnym czasem podejmowania wielu wyzwań, związanych nie tylko z szerzącymi się trudnościami w dziedzinie medycyny i gospodarki. Po pięćdziesięciu latach nad Wisłę dotarły hasła rewolucji obyczajowej, nazywanej także seksualną, która przetoczyła się już przez wiele krajów po obydwu brzegach Atlantyku.

 

Dylematy i kompromisy

Po raz kolejny w Polsce został podjęty spór o aborcję i ochronę życia poczętego. Przyjęta 7 stycznia 1993 r. Ustawa o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży z późniejszymi zmianami była przez wiele lat uznawana za tzw. „kompromis aborcyjny”. W jego świetle uznano, że przerwanie ciąży może być dokonane przez lekarza w przypadku gdy: (1) ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia matki; (2) badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu lub nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu; (3) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że ciąża powstała w wyniku czynu zabronionego. Warto dodać, że w 1996 r. zmieniono zapisy tej ustawy, dopuszczając również przerywanie ciąży, gdy kobieta ciężarna znajdowała się w ciężkich warunkach życiowych lub trudnej sytuacji osobistej. Jednak ta przesłanka z przyczyn społecznych została uchylona w 1997 r. przez polski Trybunał Konstytucyjny.

Z kolei w 2020 r. Trybunał Konstytucyjny podjął podnoszone od kilku lat w wielu polskich środowiskach obrońców życia argumenty, dotyczące tzw. przesłanki eugenicznej. Dnia 22 października 2020 r. wydał orzeczenie, w którym zakwestionował konstytucyjność art. 4a ust. 1 pkt. 2 tej ustawy, mówiący o tym, że przerwanie ciąży jest legalnie dopuszczalne, gdy „badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu”.

Spowodowało to liczne, ogólnopolskie, kontrowersyjne protesty, nazwane „Strajkiem kobiet”, które od kilku tygodni są organizowane w większych i mniejszych miastach i miejscowościach polskich. Warto dodać, że mimo upływu przeznaczonego prawem czasu, orzeczenie Trybunału nie zostało jeszcze opublikowane w oficjalnych organach urzędowych.

Szukając możliwości uspokojenia nastrojów społecznych, dn. 30 października 2020 r. Prezydent RP Andrzej Duda złożył do Sejmu RP projekt zmiany wspomnianej Ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, przewidujący „wprowadzenie nowej przesłanki, która przywraca możliwość przerwania ciąży, w sposób zgodny z zasadami Konstytucji RP, jedynie w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych, gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne” (por. Oświadczenie Prezydenta RP). Przedstawiona propozycja nie spotkała się jednak ze zrozumieniem zarówno środowisk pro life, które dążą raczej do wszechstronnej ochrony życia w Polsce, jak i osób zaangażowanych w protesty na polskich ulicach, którzy dążą w zupełnie odmiennym kierunku – całkowitej legalizacji różnych form aborcji i jej dostępności na życzenie.

 

Niełatwa ocena trudnych rozwiązań

Przedstawiona przez Prezydenta RP propozycja wzmogła nowe dyskusje, a także wzbudziła wiele pytań, dotyczących etycznych aspektów dopuszczalności przerywania ciąży. Należy najpierw podkreślić pozytywne aspekty proponowanych zmian. Prezydent Polski w wydanym oświadczeniu wyraził przekonanie, że państwo „powinno otoczyć szczególną opieką rodziny oraz matki samotnie wychowujące dzieci z niepełnosprawnościami”, a także wydatkować środki „na zapewnienie takim osobom pomocy o charakterze finansowym, medycznym, psychologicznym oraz prawnym”. W projekcie ustawy nie znalazły się jednak konkretne propozycje rozwiązań prawnych w tym względzie, co jest bardzo oczekiwane przez wszystkie strony obecnego sporu.

W uzasadnieniu do projektu ustawy znalazły się stwierdzenia, że proponowana zmiana „oddaje istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku” i jest ona „zgodna z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego”.

Warto jednak przyjrzeć się nie tyle jurydycznej, co etycznej stronie proponowanego rozwiązania. W świetle etyki katolickiej każdemu istnieniu ludzkiemu należy się szacunek i ochrona od chwili poczęcia. „ Życie ludzkie od chwili poczęcia powinno być szanowane i chronione w sposób absolutny. Już od pierwszej chwili swego istnienia istota ludzka powinna mieć przyznane prawa osoby, wśród nich nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty do życia” (Katechizm Kościoła katolickiego, n. 2270). Ochrona życia dziecka poczętego jest dziś jednym z najważniejszych wyzwań cywilizacyjnych, przed którymi nie da się uciec ani nie powinno się ich lekceważyć. To dlatego negatywnie zarówno o samej aborcji, jak i nawet o formalnej współpracy w tym czynie, wypowiadają się ostatni papieże. Starożytne teksty chrześcijańskie potwierdzają, że „Bezpośrednie przerwanie ciąży, to znaczy zamierzone jako cel lub środek, jest głęboko sprzeczne z prawem moralnym (KKK, n. 2271). Oczywiście, znane są w teologii moralnej sytuacje, w których wykonanie aborcji jest niechcianym skutkiem jakiegoś działania terapeutycznego. W Nowej Karcie Pracowników Służby Zdrowia (2016) Papieskiej Rady do spraw

 

Pracowników Służby Zdrowia można znaleźć wyjaśnienie, oparte na nauczaniu Piusa XII: „Niedopuszczalność etyczna dotyczy każdej formy bezpośredniego przerywania ciąży jako aktu, który sam w sobie jest naganny. Gdy aborcja następuje jako przewidywana, ale niezamierzona, ani niechciana konsekwencja działania terapeutycznego nie do uniknięcia ze względu na zdrowie matki, jest moralnie dopuszczalna. Aborcja w takim przypadku jest konsekwencją czynu, który sam w sobie nie ma charakteru abortywnego” (nr 54)

Te nieliczne, dramatyczne decyzje są nierzadko udziałem nie tylko rodziny poczętego dziecka i świata medycznego, ale również wielu osób, zatroskanych o życie człowieka. Wydaje się, że prezydencka propozycja zmiany ustawy nie dotyczy tego rodzaju działań.

Drugą perspektywą, w świetle której warto spojrzeć na propozycję Prezydenta RP, jest kwestia oceny możliwości ustawodawcy w dziedzinie obrony życia człowieka. W encyklice Evangelium vitae z 1995 r. św. Jan Paweł II wyraźnie przypomniał, że „w przypadku prawa wewnętrznie niesprawiedliwego, jakim jest prawo dopuszczające przerywanie ciąży i eutanazję, nie wolno się nigdy do niego stosować «ani uczestniczyć w kształtowaniu opinii publicznej przychylnej takiemu prawu, ani też okazywać mu poparcia w głosowaniu»” (n. 73). Wskazał jednak jednocześnie, że mogą istnieć takie sytuacje, w których parlamentarzyści stanęliby przed możliwością ograniczenia złych skutków obowiązującego prawa dotyczącego np. aborcji. W tym wypadku – przypomina św. Jan Paweł II – „jeśli nie byłoby możliwe odrzucenie lub całkowite zniesienie ustawy o przerywaniu ciąży, parlamentarzysta, którego osobisty absolutny sprzeciw wobec przerywania ciąży byłby jasny i znany wszystkim, postąpiłby słusznie, udzielając swego poparcia propozycjom, których celem jest ograniczenie szkodliwości takiej ustawy i zmierzających w ten sposób do zmniejszenia jej negatywnych skutków na płaszczyźnie kultury i moralności publicznej” (n. 73).

 

 

W świetle przywołanej tradycyjnej nauki Kościoła katolickiego w kwestii ochrony życia poczętego przedstawiona przez Prezydenta RP propozycja dopuszczenia aborcji w przypadku wad letalnych płodu nie wydaje się być rozwiązaniem godnym poparcia. Z jednej strony w proponowanym projekcie ustawy znaleźć można wsparcie dla podnoszonej przez Trybunał Konstytucyjny przesłanki o obronie poczętego życia i ograniczaniu pewnych działań, niszczących je. Z drugiej zaś strony przedstawione rozwiązanie, dotyczące bardzo rzadkich przypadków, nie wychodzi naprzeciw wskazywanej przez św. Jana Pawła II konieczności ograniczania negatywnych skutków prawa stanowionego. Propozycja prezydencka jest więc wewnętrznie sprzeczna, bo w jej świetle zostaje zakwestionowane ostatnie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdził niekonstytucyjność wszelkich form aborcji eugenicznej. Z punktu widzenia etycznego proponowany projekt ustawy byłby zatem raczej próbą powrotu do poprzedniego stanu prawnego niż sposobem ograniczania zła istniejących rozwiązań.

Poważnym problemem, niemal niepodejmowanym w publicznej debacie w Polsce, jest natomiast aborcja farmakologiczna, dostępna w tysiącach polskich aptek w postaci pigułek „dzień po” lub „pięć dni po”. Tak naprawdę nie wiadomo, jak wiele takich przypadków przerwania ciąży dokonuje się każdego dnia w zaciszu polskich domów.

 

Upadek mitów

Ostatnie wydarzenia nad Wisłą doprowadziły do objawienia prawdy o stanie umysłów, zwłaszcza młodego pokolenia Polaków. Prowadzone w ostatnich latach przez Instytut Statystyki Kościoła Katolickiego badania na temat praktyk religijnych i przyjmowania Komunii św. przez polskich katolików wskazywały na spadek uczestniczących w obrzędach religijnych, ale równocześnie zdawały się nieco usypiać czujność społeczeństwa. Okazało się bowiem, że nawet jeśli niemal 90% Polaków jest ochrzczonych, a ok. 35% katolików regularnie uczęszcza na niedzielne Msze św., to nie przekłada się to na katolickie myślenie na tematy moralne. Paradoksalnie w Roku 100. rocznicy urodzin polskiego Papieża, który wydawał się być dla milionów Polaków ważnym punktem odniesienia w myśleniu o Bogu, człowieku i Kościele, stało się jawnym, jak wielu wyznawców Kościoła katolickiego poparło hasła przeciwników zmian w polskim prawie dotyczącym aborcji. Nie należy zapominać, że Kościół w Polsce jest jedną z bardziej liczących się liczebnie organizacji religijnych nie tylko w Europie Środkowej. W prowadzonych ciągle protestach przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego biorą udział dziesiątki tysięcy młodych katolików: albo ciągle uczestniczących w lekcjach religii w szkołach, albo też mających za sobą dwanaście lat katechizacji i rozpoczynających studia. To wszystko skłania do refleksji na temat jakości wychowania polskich sumień w rodzinach, szkołach, we wspólnotach wyznaniowych, mediach, zwłaszcza społecznościowych. Piękne i wartościowe hasła nauczania św. Jana Pawła II okazały się dla wielu Polaków obce. Wielu z nich zabrakło rzeczowych argumentów w toczonej dyskusji o życiu, zatrzymali się bowiem na poziomie wychowania religijnego przed pierwszą Komunią św. Biorąc pod uwagę sytuację w innych krajach, obecny czas będzie uznany za punkt zwrotny w historii polskiego katolicyzmu, który musi się zmierzyć z hipokryzją moralną sumień niektórych członków Kościoła, popierających hasła opóźnionej rewolucji obyczajowej. To także pytanie o to, w jaki sposób ocalić tradycyjny, polski model wyznawania wiary katolickiej, który przez wieki karmił pokolenia nad Wisłą.

 

Źródło: Wojciech Kućko, Can We Overcome the Hypocrisy of Polish Consciences?, National Catholic Register 21 November 2020 https://www.ncregister.com/blog/polish-consciences.

Komentarze (97):

Jan Radziszewski2020.11.25 8:24
Zresztą po co protestować przeciwko życiu wkrótce szczepionki na coronowirusa uczynią je bezpłodnymi tak nie ma pomyłki dziewoje będą bezpłodne tzn nie będą mogły mieć dzieci "„Brytyjski informator GSK: szczepionki koronowe zawierają adiuwanty, które w przeszłości sprawiły, że 97% kobiet stało się bezpłodne gdy otrzymały je w ramach badań klinicznych”’. Amerykański prezenter David Knight zacytował niedawno informatora giganta farmaceutycznego GSK , który ujawnił, że tak zwane adiuwanty „anty-HCG” (hormon) w szczepionkach koronowych powodują 97% bezpłodności . Podczas badania klinicznego szczepionki GSK 61 z 63 kobiet stałoby się bezpłodne. W wariancie opracowanym dla mężczyzn z anty-GNRH (hormonem) jądra skurczyłyby się, poziom testosteronu spadłby, a DNA w nasieniu zostałoby zniszczone, powodując bezpłodność. Mówi się, że zostało to wykryte podczas testów szczepionek na pawianach. Według brytyjskiego rzecznika Govote.org , z którego Knight pokazał klip wideo, doprowadzi to do masowej śmierci ludzi z powodu szczepionek Covid-19 w nadchodzących latach, podczas gdy praktycznie więcej dzieci się nie urodzi. „Jeśli taki jest ich zamiar, nastąpi ogromna redukcja populacji na świecie, o której Bill Gates mówi od lat”.
NEOS com PL2020.11.23 20:21
POdobno ... dyrektor "cymes" suka w Auschwitz gorliwych i gorliwe do ... judenPOlicaj ... badeCaPO ... judenRat ... Cos sie dymi , ale za slabo .. .... https://www.youtube.com/watch?v=NpOFcqrqBa0
gleen2020.11.23 18:54
"Czy zdołamy pokonać hipokryzję polskich sumień?" Setki zgłoszeń o pedofili w polskim kościele i zero winnych . I wy macie czelność pisać o hipokryzji
kapelan ZOMO nikczemNycz2020.11.23 20:23
POdobno liczba pedofili w KK POkrywa sie z liczba czynnych SB w KK...!!!!
Anonim2020.11.23 20:26
Dlaczego ukrywasz dziesiątki tysięcy przypadków pedofilii świeckiej i ateistycznej? Uważasz, że odwrócisz uwagę Polaków od masowych gwałtów dokonywanych przez ateistów, lewicowców, seksedukatorów lewicowej proweniencji? Uważasz, że ukryjesz to, ze LEWICA reklamowała PEDOFILIĘ przez dziesięciolecia? Przecież to LEWICOWCY są odpowiedzialni za proPEDOFILSKĄ literaturę, obecną w Polsce od lat 90-tych. Rozpropagowaliście PEDOFILIĘ i teraz usiłujecie własne ZBRODNIE zrzucić na ułamek procenta homoseksualnych księży katolickich? Oto zakłamanie i ciągła ochrona PEDOFILÓW.
Anonim2020.11.23 20:32
Mamy czelność pisać o LEWICOWEJ propagandzie PEDOFILII. Wytłumaczyliście wielu ludziom, że PEDOFILIA jest okej, i teraz co? Nie ma chętnych LEWICOWCÓW aby wziąć ODPOWIEDZIALNOŚĆ za przestępstwa waszych "uczniów"? Teraz, poniewczasie fałszywie krzyczycie "PEDOFILE to nie my, to ci inni!", obłudnicy, a kto wydał książkę "LOLITA", kto wydał powieść o pedofilach homoseksualnych i szkoleniu 13-letnich dzieci płci obojga do pracy prostytutek "W świecie wiatru i wierzb"? Czyja to sprawka, jak nie LEWICOWCÓW!
melon2020.11.23 16:43
Kiedy przyjdą podpalić dom, ten, w którym mieszkasz - Polskę, kiedy rzucą przed siebie grom kiedy runą tęczowym wojskiem i pod drzwiami staną, i nocą kolbami w drzwi kościołów załomocą - ty, ze snu podnosząc skroń, stań u drzwi. Bagnet na broń! Trzeba krwi!
NEOS com pl2020.11.23 20:25
... e tam ... nieboj tynczy ... no chyba ze .... kastrowany ...
No nie wiem,2020.11.24 6:33
czy Broniewski jest najlepszym patronem. Zawsze był lewicowy, siła w życiu nagrzeszył.
szok^22020.11.23 15:09
Tylko nie polskich. To nie są Polacy tylko pomiot kacapskiej dziczy przysłanej do nas na czołgach przez stalina w ilości podobno nawet 200 tysięcy. Żeby "toto" nabyło sumień i jako takiej ogłady cywilizacyjnej to trzeba jeszcze ze trzy pokolenia poczekać.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.23 14:54
Chamstwo i prymitywizm komunistycznych Mongolow stawia ich poza granicami kultury polskiej.
Anonim2020.11.23 14:58
Skąd pomysł, że komunistyczni Mongołowie chcieliby uczestniczyć w kulturze polskiej. Ja bym raczej prawiczków się pozbył, on się pchają jak zwykle na chama i krzywy ryj, ale w tył zwrot i z powrotem do Moskwy.
"than a way of limiting an existing evil"2020.11.23 14:11
Czy to było tłumaczone na angielski Google Translatorem?
and the point is2020.11.23 15:22
?
Najbardziej zakłamani ludzie2020.11.23 13:54
Narzucanie całemu światu swoich wymysłów jako słów Boga to norma katolikow
Anonim2020.11.23 13:59
Każda KULTURA jest narzucona. Jakby nie narzucanie kultury, żyłbyś jak małpa na drzewie i w ziemiance wygrzebanej pod drzewem. LEWACKI ideał - odrzucić narzuconą kulturę aby żyć jak zwierzę, bydlę w oborze, małpa w klatyce.
Anonim2020.11.23 14:00
Nie wierzysz, że krzak do Abrahama przemawiał?
Anonim2020.11.23 14:02
Wyjątkowo celnie przemawiał, skoro w wyniku tej przemowy powstała KULTURA chrześcijańska która zdominowała cały świat i nauczyła ludzi jak żyć jak ludzie a nie jak zwierzęta.
Anonim2020.11.23 14:04
KK - sekta, której się udało.
Anonim2020.11.23 14:42
Lewakom udaje się zawsze co innego - masowe gwałty, kradzieże, ludobójstwo. Niszczyć jest łatwo, dlatego lewakom "się udaje".
Anonim2020.11.23 14:51
Czyżbyś opisywał wyprawy krzyżowe?
Anonim2020.11.23 14:58
Coś ci się pomyliło. Wyprawy krzyżowe były wyprawami obronnymi, przeciwko atakującemu agresywnemu islamowi, który spalił chrześcijańskie królestwa afryki północnej, wdarł się do Hiszpanii, masowo porywającemu NIEWOLNIKÓW z Europy. Czyżbyś bronił systemu NIEWOLNICZEGO? Bronił masowych gwałtów na europejskich kobietach, Polkach porywanych w jasyr? To normalne dla lewaków - wszystko na odwrót.
Anonim2020.11.23 16:18
Do Abrahama ?
Anonim2020.11.23 20:47
Nie bądźmy małostkowi jak LEWACY. Wiadomo o co chodzi temu LEWACKIEMU KŁAMCY, moralnemu sprawcy holokaustu Nienarodzonych.
katolicka deratyzacja Polski2020.11.23 14:48
Komunisci zamordowali setki milionow LUDZi tylko za to,ze wierzyli w Boga,ale jeszcze im malo.
Anonim2020.11.23 14:52
Gott mit uns! A teraz puszczać gaz.
gleen2020.11.23 18:53
Katolicy podobnie, że nie wierzyli i gdzie tu sens .
TOMEK2020.11.23 13:33
Sumienie dobrze uformowane przez Boga nie podlega kryzysom. Może ktoś sumienia wypaczył bo był złym formatorem. Jakiś Biskup, Ksiądz ....
Anonim2020.11.23 13:50
Lewaku, ta tłuszcza była intelektualnie gwałcona przez LEWICOWCÓW w szkołach od podstawówki po koniec studiów. Księży odsunięto od formowania dawno temu, zostawiając chyba na drwinę godzinę katechezy kontra 200 godzin lewackiej propagandy na tydzień.
Księża gospodyni2020.11.23 13:57
Księże wikary, ksiądz zostawi ten komputer i wraca pod kołdrę, bo proboszcz marznie.
Anonim2020.11.23 14:00
LEWICA jak zawsze ochrania 99,55% PEDOFILÓW, opowiadając "To przecież nie my, to inni".
Anonim2020.11.23 14:03
Tak, tak, księże wikary, ale teraz siup pod kołderkę i drapać proboszcza po pleckach.
Anonim2020.11.23 14:07
LEWICA jak zawsze "Och, to nie my promujemy PEDOFILIĘ, nie my ukrywamy PEDOFILÓW, to ci inni".
Anonim2020.11.23 14:16
Pod kołderkę, bo proboszcz się wścieknie i Internet na plebanii odłączy.
Anonim2020.11.23 14:20
LEWICA jak zawsze ochrania 99,55% PEDOFILÓW, opowiadając "To przecież nie my, to inni".
Göwna żydowskie na wierzch wypłynęły!2020.11.23 13:27
Sprawia mi to wyjątkową przyjemność, grzeszną nawet, jestem świadkiem upadku i desperacji blogowych żydłaczków. Duet żydłaczków, tatuś i syn (tatuś pewnie myśli, że to jego syn); Tadziu (Göwno z Nilu) i Jasiu Hertrich-Woleński - jacyż oni są bezsilni, aż mnie pod jajami coś mile łaskocze jakbym miał masaż robiony przez gejsze (a miałem nie jeden raz, jako kawaler). . . . . I to dla TAKICH ŻYDŁACZKÓW frajerze, etniczny Polaku ryzykowałeś swoje życie i rodziny! . . .This is truly beautiful; I am a witness to the destructive power of hatred that is consuming these two pieces of shit ALIVE!
AAAtomek & Göwno z Nilu Hatred Co.2020.11.23 13:26
Monitorują media, blogi, szerzenie skürwysyństwa antypolskiego, antykatolickiego na zamówienie ADL - Anti Defamation League oraz Wiesenthal Fuckyou Christians Foundation za $$ samego Spielberga, Laudera i innych parchów uratowanych przez frajerów, głównie z Polski. Göwna żydowskie na wierzch wypłynęły!
Anonim2020.11.23 13:32
Siostro, a dla tego pana kaftanik i 20 jednostek haloperidolu.
Albert2020.11.23 14:18
Nie jest wart ceny haloperidolu. Lepszy efekt uzyskasz wstrzykując 20 cm3 powietrza do żyły.
Anonim2020.11.23 14:55
Tak nie wolno, chorych psychicznie należy leczyć, bycie prawiczkiem jest uleczalne.
Albert2020.11.23 15:08
Chory psychicznie to chory psychicznie, można wyleczyć. A katoprawak to tylko chodząca karma dla psów, tuż przed zmieleniem.
Myję sobie doope mydłem z twojego dziadka!2020.11.23 15:25
A ty jesteś dostatecznie tłusty nie tylko na mydło.
AAAtomek2020.11.23 13:26
Wisienką na torcie jest fakt, że w roku św. Jana Pawła II upadł mit św. Jana Pawła II. :D Podziękowania dla PiS!
Anonim2020.11.23 14:06
amen
Beka roku2020.11.23 13:21
"Paradoksalnie w Roku 100. rocznicy urodzin polskiego Papieża, który wydawał się być dla milionów Polaków ważnym punktem odniesienia w myśleniu o Bogu, człowieku i Kościele". Dla miliardów!
DLACZEGO2020.11.23 13:20
NIE JEST OPUBLIKOWANY WYROK TRYBUNAŁU KONSTYTUCYJNEGO W SPRAWIE ABORCJI EUGENICZNEJ?!
AAAtomek2020.11.23 13:22
Ponieważ dotyczy to aborcji z powodu ciężkiej wady płodu.
Katolik2020.11.23 13:12
Pseudo katoliki tak bardzo chronicie dzieci nie narodzone, a nie zapomnijcie że w czasie drugiej wojny narodzone dzieci Żydowskie do ognia widłami wrzucaliście
Anonim2020.11.23 13:57
Coś ci się pomyliło, to skomunizowani żydzi wraz z pseudopolakami-komunistami i żołdacy lewicowej Armii Czerwonej wrzucali widłami polskie dzieci do zamrożonych bydlęcych wagonów jadących zimą na Syberię.
Katolicka deratyzacja Polski2020.11.23 14:51
Pseudo-katolik to prowokacja zydowskich nazistow,mordujacych dzieci palestynskie. Niech zyje Wolna Palestyna z Jerozolima.
"Standard" parcha.2020.11.23 13:07
Co parch może i co jest wg. parcha normalne, np. antykatolickie skürwysyństwo, cyt.: "Podczas kolejnego objawienia Najśw. Maryja Panna prosiła o namalowanie Jej wizerunku jako stojącej okrakiem na kuli ziemskiej i olewającej ciepłym moczem pisowską Polskę." . . . . A jakie jest do tego potrzebne wykształcenie, nie mylić z inteligencja, żeby takimi "standardami" argumentować"? Potrzebny jest "doktorat i profesor nadzwyczajny" z PRL-u oraz "profesor zwyczajny" tzw. geremkowsko-żydowski. Oraz pozycja "profesora" w najbardziej prowincjonalnej dziurze Polski, Rzeszów-Mojżeszów. Pomijam takie drobiazgi jak umiejętność myślenia abstrakcją i jakiś tam talent literacki". . . . Gratulacje dla prof. doktora Jana Hertrich-Woleńskiego oraz jego synka ułomka Tadeusza.
Darek2020.11.23 13:06
Najciekawsze jest to, że w kwestii dziewczyn zwykle najwięcej do powiedzenia mają podstarzali faceci.
Anonim2020.11.23 14:32
Najciekawsze jest to, że w kwestii dziewczyn i macierzyństwa najwięcej do powiedzenia ma zadeklarowana lesbijka nieznosząca dzieci. Rozumiem dlaczego szczuje ona młode dziewki do aborcji - bo chce je okaleczyć, unieszczęśliwić i uczynić tak zdeprawowanymi jak ona jest. Ale nie rozumiem tych dziewek, dlaczego słuchają mowy nienawiści z ust lesbijki. Przypomnę, ze kilkanaście lat temu w Gazecie Wyborczej był wywiad z lesbijką opowiadającą jak to jeżdżą na Ukrainę wycinać sobie macice. I to jest to co lesbijki mają do zaproponowania młodym dziewczynom - wychlastanie macicy, najlepiej razem z "płodem".
"StrajkKobiet" wyp******ać!2020.11.23 13:06
Lempart do ZOO, Scheuring do Berlina, Suchanow do Moskwy, Jachira do domu świra, Szczerba do dentysty.!
Anonim2020.11.23 13:28
Kaczyński do grobu
Anonim2020.11.23 13:59
Ale najpierw do dentysty.
AAAtomek & Göwno z Nilu Hatred Co.2020.11.23 12:51
Monitorują media, blogi, szerzenie skürwysyństwa antypolskiego, antykatolickiego na zamówienie ADL - Anti Defamation League oraz Wiesenthal Fuckyou Christians Foundation za $$ samego Spielberga, Laudera i innych parchów uratowanych przez frajerów, głównie z Polski. Keep trying you filthy kike, I'm waiting.
AAAtomek2020.11.23 12:55
Witamy ciebie polskiego katolika , faszystę i antysemitę na blogu katolickim. A teraz wyp...aj!
AAAgumniak2020.11.23 13:00
Witamy ciebie polskiego lewaka , faszystę i antysemitę na blogu katolickim. A teraz wyp...aj!
AAAtomek2020.11.23 13:07
Nie wyszło ci, nawet z tym lewakiem! Ale gdybym miał wybierać między mityczną prawicą, a lewicą. Zawsze wybiorę lewicę. Faszystom takim jak ty, grzecznie mówię: wyp...aj!
Anonim2020.11.23 13:28
LEWICA to rozsadnik i promotor PEDOFILII na masową skalę od 1968.
Anonim2020.11.23 13:44
co tak krótko, KK to robi od 2000 lat.
Anonim2020.11.23 13:52
Niczego takiego nie robi, tylko powstrzymuje ile się da. W czasach przedkatolickich, do których LEWICA chce powracać, PEDOFILIA była czymś nagminnym i bezkarnym.
Anonim2020.11.23 12:56
Jezus i Matka Boska - parchy!
AAAtomek2020.11.23 12:41
Boli pana biskupa, że Polacy masowo odrzucają wiarę katolicką, oj boli. Już widzi i czuje równię pochyłą. Ale chciałbym pocieszyć pana biskupa, że to wina rodziny, szkoły, kolegów, LGBT, cyklistów, ekologów, jogi i Harrego Pottera! Kościół jest bez winy. Amen.
Anonim2020.11.23 12:50
O musztardzie było wspomnieć.
AAAtomek2020.11.23 12:53
Ekolodzy z musztardą na ustach są naprawdę nieteges!
AAARozporek2020.11.23 13:01
zlizywałeś tą musztadę?
AAAtomek2020.11.23 13:04
Od zlizywania są księża, ale poczekaj... to uczennice zlizywały śmietanę z kolan księdza???? Pomyliłem się, sorki.
Ehh2020.11.23 13:37
Bo to święta śmietana była...
Anonim2020.11.23 13:54
LEWACY nie bawią się w jakieś tam indywidualne zlizywanie. LEWACY MOLESTUJĄ dzieci na masową skalę zmuszając je do brania do rączek bananów w prezerwatywach. LEWICA z promocji pedofilii uczyniła zyskowny przemysł.
Anonim2020.11.23 12:58
No i gender też winien!
AAAtomek2020.11.23 13:02
Genderowy cyklista z musztardą na ustach w pozie jogi z książką HPottera pod pachą? Och, nieeeee! To główna przyczyna odchodzenia młodzieży od świętej wiary katolickiej w Polsce? ps. Powtarzam kościół jest bez winy!
Ku przestrodze - Kyle Rittenhouse?2020.11.23 12:37
Właśnie wyszedł na wolność Kyle Rittenhouse zatrzymany wcześniej i oskarżony o popełnienie "first-degree premeditated murder", tj. "morderstwa z premedytacją", za które można dostać "chair" albo "shoot in the arm". Wcześniej sędzia wyznaczył $2 miliony cash bail (kaucja) sądząc, że tym go zatrzyma w kiciu do sprawy, ale się "przeliczył". W USA jest organizacja jak FightBack, która pomaga takim jak Kyle Rittenhouse. . . . O co tu chodzi? W czasie rozróby m.in. Antify w Kenosha, w stanie Wisconsin USA zastrzelonych zostało dwóch, trzeci był zraniony. Strzelający 17-latek Kyle Rittenhouse "sprzątnął" dwóch go atakujących, trzeciego zranił. Kyle Rittenhouse legalnie posiadał AR15, legalnie przebywał w Kenosha ochraniając ludzi i dobra przed wandalizmem, rabunkami, itp. Naskoczyło go kilku (jest video) ze szczerą chęcią likwidacji chłopaka, niepokaźnego fizycznie. Ale się nabrali. A kim są "ofiary"? Rosenbaum, Huber, Grosskreutz. Co robili "nice Jewish boys" z "dobrych domów" w niezamożnym Kenosha? Szukali okazji do skürwysynstwa i się doigrali.
ateusz2020.11.23 12:49
"Kyle Rittenhouse legalnie posiadał AR15" Nie kłam. W Wisconsin nie można legalnie posiadać ani nosić broni w wieku 17 lat. https://docs.legis.wisconsin.gov/statutes/statutes/948/60/2/a
Anonim2020.11.23 12:52
Nie odbieraj prawiczkom tego, czego potrzebują jak powietrza - kłamstwa.
tadeusz Wisenthal Shithall in action2020.11.23 13:05
Kyle Rittenhouse is NOT charged with an ILLEGAL possession of AR 15! . . . " Could the suspect carry the rifle legally? Under Wisconsin statutes that say anyone under 18 who "goes armed" with any deadly weapon is guilty of a Class A misdemeanor, Kyle Rittenhouse, 17, was not old enough to legally carry the assault-style rifle he had. But John Monroe, a lawyer who specializes in gun rights cases, believes an exception for rifles and shotguns, intended to allow people age 16 and 17 to hunt, could apply."
ateusz2020.11.23 13:09
Bullshit kolego. Wyjątki dotyczą wyłącznie nieletniego ćwiczącego na strzelnicy pod opieką dorosłego, oraz będącego członkiem sił zbrojnych. Oficjalna lista zarzutów obejmuje "Possess Dangerous Weapon-Person < 18". https://wcca.wicourts.gov/caseDetail.html?caseNo=2020CF000983&countyNo=30&index=0&mode=details
He's NOT charge with an ILLEGAL possession2020.11.23 13:24
What an audacity! Kike calls me "kolego'! You DON'T know shit about the US, the Law, and the 2nd Amendment. And one more thing kike "kolego" - you DON'T speak a fuckin' word of English!
ateusz2020.11.23 13:26
Pisz po polsku, tutejsze prawiczki nie znają obcych języków poza rosyjskim
"tutejsze"?2020.11.23 13:30
TY kürwo żydowska ty NIE jesteś tutejszy! Polska jest TYLKO dla Polaków!
ateusz2020.11.23 13:33
Widzę, że pan się ładnie przedstawił przed, nam tutaj w tej chwili słuchaczom, przed tymi milionami słuchaczy
"nam - milionami"2020.11.23 13:40
Glad to hear it! Stay tuned, fuckin' kike "kolego"!
Po 11 ...2020.11.23 12:33
A w którym momencie nieśmiertelna dusza wchodzi w ciało? Jeszcze przed porodem?
ateusz2020.11.23 12:34
Tak, dlatego powinno być 500+ na każdą zygotę
Anonim2020.11.23 12:26
Piszczycie słabiuśko, księże Kuśko.
Prawak i Katol2020.11.23 12:20
Halo, Anonim, AAAtomek, kretynizacja, ladychapel! Śpicie? Rzygnijcie jadem!
Anonim2020.11.23 12:22
Trzepanie kapucyna przed zdjęciem konusa to za mało, żeby się określać jako "Prawak i Katol".
HGW2020.11.23 12:36
Jak zawsze na posterunku ;o) Tylko co tak mało wulgarnie?
Anonim2020.11.23 12:41
Mógłbym coś napisać o dziwkach i żydówach, ale myślę, że tak wystarczy.
Anonim2020.11.23 12:30
Prawak i Katol - ale ich twój wpis zabolał - trafiłeś w punkt - brawo .
Anonim2020.11.23 12:39
To prawda, leżę powalony tym celnym ciosem i nie wiem jak się podnieść. A jak się już jakoś pozbieram, to popędzę do księdza się wyspowiadać ze swoich grzechów, bo Prawak I Katol uświadomił mi moja moralną degrengoladę i spowodował gwałtowne nawrócenie. Hahaha, żartowałem (to dla prawiczków, na wypadek, jakby się nie domyślili z powodu właściwej im ociężałości umysłowej).
Anonim2020.11.23 14:44
Co innego spowoduje wasze gwałtowne, może nie nawrócenie, ale upadek.
AAAtomek2020.11.23 12:59
Ja co najwyżej rzygnę tęczą na wasz widok. Rzyganie jadem to domena sfrustrowanych seksualnie i intelektualnie katolików, zwłaszcza mężczyzn w sukienkach z białymi półmuszkami.
Anonim2020.11.23 14:05
Rzygasz? Przestań być złym człowiekiem to ci przejdzie. Na początek przestań tuszować PEDOFILIĘ świecką i ateistyczną, nie udawaj że 99,55% gwałtów nie istnieje bo dokonali ich LEWACY i ATEIŚCI.
AAAtomek2020.11.23 16:26
Tu masz niekościelny rejestr sprawców przestępstw na tle seksualnym _____ https://www.gov.pl/web/sprawiedliwosc/rejestr-sprawcow-przestepstw-na-tle-seksualnym
Anonim2020.11.24 0:10
To nie jest rejestr pedofili, tylko spis osób co do których Sąd tak zadecydował. To drobna część wszystkich sprawców - ateistów, skomunizowanego plebsu i lewaków.