Katoliccy lekarze obnażają kłamstwa i zło LGBT+!!! - zdjęcie
11.03.19, 09:00tęcza, fot. Lukas Plewnia, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr

Katoliccy lekarze obnażają kłamstwa i zło LGBT+!!!

161

Katolickie Stowarzyszenie Lekarzy Polskich domaga się natychmiastowego anulowania ,,Deklaracji LGBT+'' w Warszawie. Jak wskazują lekarze, dokument podpisany przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego, promuje standardy WHO - które są niegodziwe i służą celowej demoralizacji dzieci. 

 

OTO TREŚĆ CAŁEGO OŚWIADCZENIA, A PONIŻEJ LISTU DO MINISTER ANNY ZALEWSKIEJ

 

OŚWIADCZENIE

 

Nie możemy milczeć wobec propozycji prezydenta stolicy pana Rafała Trzaskowskiego, który podpisał tzw. warszawską deklarację LGBT, zapowiadającą wprowadzenie do szkół zajęć „wychowanie seksualne” , opracowane według standardów Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Dokument zakłada , że warszawskie dzieci będą uczyć się jako 4 latki – o masturbacji, 6 latki – o wyrażeniu zgody na seks, a 9 latki – o pierwszych doświadczeniach seksualnych i orgazmie.

Wobec próby narzucenia w warszawskich przedszkolach i szkołach przymusu tzw. „edukacji seksualnej wg. standardów WHO“, zagrażającej zdrowiu psychicznemu i fizycznemu dzieci oraz nastolatków, naszym obowiązkiem jako lekarzy, jest stanowczo zaprotestować.

Uważamy, że tego typu „pedagogika“, zniekształcająca prawdę o ludzkiej płciowości, skupiona na wpajaniu dzieciom od najmłodszych lat karykaturalnej wizji seksualności, może być wyrazem jedynie skrajnej nieodpowiedzialności, braku podstawowej wiedzy o rozwoju osoby ludzkiej od wczesnego dzieciństwa lub zakamuflowanej ideologii.


Szkoła, a tymbardziej przedszkole nie jest miejscem, w którym dziecko ma być drobiazgowo przez kilkanaście lat (!!!) nauczane o szczegółach anatomicznych i fizjologicznych ludzkiej płciowości. To tematy studiów z dziedziny biologii, seksuologii czy ginekologii dla osób dorosłych.

Seksualność każdej osoby stanowi jej najbardziej intymny wymiar i tajemnicę, chronioną naturalnie odczuwanym wstydem. Edukowanie dzieci publiczne – w grupie – jest pogwałceniem tej intymności, budzi reakcje odrazy, lęku, wycofania lub wzburzenia z agresją i wulgaryzmami. Wywołuje zranienia, których następstwem są zaburzenia w sferze psychicznej, fizycznej i konflikty w sferze moralnej. Już teraz obserwujemy narastającą liczbę młodocianych pacjentów, cierpiących z powodu zaburzeń, których źródłem jest nasycony erotyzmem i brutalnością przekaz medialny.

Erotyzacja psychiki dziecka i przedwczesne rozbudzenie seksualne, poprzez wpływ na świadome i nieświadome procesy fizjologiczne wywołuje:

Narastające napięcie wewnętrzne i pobudza do działań popędowych.
Formuje wadliwy, nieprawdziwy obraz człowieka, skoncentrowany na wymiarze seksualnym.
Kształtuje negatywne, patologiczne wzorce realizacji popędu seksualnego; przez masturbację, korzystania z pornografii, dewiacje seksualne, poszukiwanie coraz silniejszych bodźców.
Rozwija postawy egocentryczne i egoistyczne, skoncentrowane na maksymalizacji przyjemności, w oderwaniu od wzorców naturalnego środowiska jakim jest rodzina, małżeństwo.
Prowadzi do zaburzeń rozwoju osobowości i przyczynia się do kształtowania osobowości patologicznych, także asocjalnych i antysocjalnych.
W wymiarze społecznym, erotyzacja młodocianych prowadzi do nasilenia tendencji do zachowań przestępczych, rozwiązłości, uzależnień i okrucieństwa. Badania wykazują, że prowadzi do zwiększenia zarówno ilości ciąż u młodocianych jak i częstotliwośći zachorowań na choroby weneryczne. W wymiarze moralnym wczesna seksualizacja oswaja z bezwstydem i tłumi wrażliwość etyczną.

Uważamy, że tzw. “standardy WHO“, ten ze wszech miar niegodziwy i krzywdzący dla dzieci projekt, powstał w celu zdemoralizowania małoletnich. Nie jest tajemnicą, że prawdziwym celem edukacji seksualnej jest kontynuacja zapoczątkowanej w latach 60-tych XX w. przez marksistów kulturowych tzw. „rewolucji seksualnej“, dążącej do zmiany postaw i zachowań ludzkich zgodnie z dewizą: „nowy porządek życia płciowego musi się rozpoczynać od reedukacji dziecka“ (W. Reich) [1]*

Jesteśmy zobowiązani – jako lekarze i rodzice – do zdecydowanego sprzeciwu wobec autorytarnego wprowadzania tych groźnych dla zdrowia i życia dzieci programów.

Domagamy się natychmiastowego anulowania „Deklaracji LGBT+“ i zaniechania wszelkich prób wprowadzania podobnych „eksperymentów“ na dzieciach w przyszłości.

Warszawa 9.03.2019

W imieniu lekarzy Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich:

Prezes KSLP dr n.med.Elżbieta Kortyczko, specjalista pediatrii i neonatologii
Prezes Odd.Mazowieckiego KSLP prof.Bogdan Chazan, specjalista ginekologii i położnictwa
Członek Oddz. Mazowieckiego KSLP dr n.med. Ewa Piesiewicz, specjalista psychiatrii
Delegat Oddziału Mazowieckiego KSLP Lek.med. Grażyna Rybak, specjalista pediatrii
[1] *Wilhelm Reich (1897-1957) austriacki psychiatra i seksuolog,twórca terminu“ rewolucja seksualna“. Założyciel, w ramach Komunistycznej Partii Niemiec tzw. Sex-Pol-u-Niemieckiego Towarzystwa Proletariackiej Polityki Seksualnej. Cytat z „Mass Psychology of Fascism“, N .York 1970, s.262.

 

***

 

LIST DO MINISTER

 

PANI ANNA ZALEWSKA Minister Edukacji Narodowej

Szanowna Pani Minister Warszawa 9.03.2019

Jesteśmy lekarzami zrzeszonymi w Oddziale Mazowieckim Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich. Jesteśmy również rodzicami. Poruszyło nas i zasmuciło podpisanie w dniu 18 lutego 2019 przez prezydenta m.st. Warszawy pana Rafała Trzaskowskiego deklaracji: „Warszawska Polityka Miejska na rzecz społeczności LGBT ” i tzw. „Karty LGBT”.

Oznacza to wprowadzenie w warszawskich szkołach a nawet przedszkolach zajęć z edukacji seksualnej zgodnej ze „Standardami edukacji w Europie” Światowej Organizacji Zdrowia. Według naszej wiedzy organy samorządu, w tym prezydent miasta, nie mają kompetencji do regulowania treści programów nauczania, które obowiązują w polskich placówkach oświatowych.

Wspomniane Standardy WHO zalecają m.in. aby dzieci poniżej 4 lat edukować seksualnie na temat „radości i przyjemności z dotykania własnego ciała oraz masturbacji w okresie wczesnego dzieciństwa”, co kłóci się z rozwojem psychofizycznym małego dziecka i jest szkodliwe dla procesu prawidłowego dojrzewania do roli ojca czy matki. Onanizm dziecięcy podlega leczeniu jako szkodliwy nałóg.

W Polsce od 1998r. obowiązuje edukacja seksualna typu A (Typ.1, wg Klasyfikacji Standardów WHO) czyli wychowania do miłości i zachowania abstynencji seksualnej, aż do zawarcia związku małżeńskiego. Została wprowadzona na mocy Ustawy z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego. W programie tych zajęć, „wychowania do życia w rodzinie”, informacje związane z seksualnością i płodnością przekazywane są w kontekście miłości i odpowiedzialności za drugiego człowieka. W podstawie programowej zajęcia dotyczące anatomii narządów męskich i żeńskich, aktu seksualnego, prokreacji i antykoncepcji, są przekazywane w kontekście relacji a nie samo-zaspokajania się, co służy trwałości rodziny. Wprowadzone rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej w 2008r. poprawki programu nie zmieniły realizowanej edukacji seksualnej typu A, która w szkołach jest i powinna ze względu na zdrowie dzieci i rodzin być ukierunkowana na opóźnienie inicjacji seksualnej, wzmacnianie postawy wstrzemięźliwości i wierności jednemu partnerowi.

Sprzeciwiamy się agresywnie narzucanej edukacji B opartej o Deklarację Praw Seksualnych IPPF (Międzynarodowej Federacji Planowanego Rodzicielstwa) oraz Prawa Seksualne Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), Zakłada się w tych dokumentach, wbrew wiedzy o fizjologii człowieka, że dziecko jest seksualne od urodzenia i należy jego seksualność stymulować już wieku niemowlęcym, że rozładowanie napięcia seksualnego – jest warunkiem zachowania zdrowia i że nie ma ograniczeń wiekowych dla podjęcia aktywności seksualnej (!), że nastolatek ma prawo prowadzić aktywne seksualnie życie w oderwaniu od płodności, ma prawo do stosowania antykoncepcji i dokonania aborcji bez wiedzy i zgody rodzica, że dziecko rodzi się czystą płciowo kartą i „tylko kultura wypisuje na niej swoje znaczenia”. Szwecja jako pierwszy kraj w Europie, już w 1955r., wprowadziła demoralizującą, niszczącą młodzież edukację seksualną typu B, Wielka Brytania w 1993r, czego efektem jest lawinowy wzrost ciąż i aborcji u nastolatek w tych krajach.

Nie zgadzamy się jako lekarze i rodzice aby tego typu edukacja była wprowadzona w Warszawie a potem prawdopodobnie i w innych miastach. W szkołach mają być zatrudnieni „inspektorzy od seksu”, których zadaniem ma być tropienie upodobań seksualnych dzieci i młodzieży, informowanie ich o różnych możliwych formach ekspresji seksualnej by dzieciaki mogły szukać nowych doznań i dobrać najbardziej dla siebie odpowiednie. Takie podejście do dzieci ma cechy ich indoktrynacji i agresywnej seksualizacji. Oznacza ona odebranie dzieciom możliwości samodzielnego odkrywania piękna miłości, sprowadzenie jej do poziomu powierzchownych doznań, banalizację spraw płci, niszczenie naturalnego wstydu. W przyszłości prowadzić będą do zwiększenia częstości chorób przenoszonych drogą płciową, zaburzeń płodności, pogorszenia jakości życia w dojrzałym wieku.

Takie działania mające w sposób sztuczny zwiększać odsetek młodych ludzi należących do mniejszości seksualnych są jednocześnie próbą odebrania kompetencji wychowawczych rodzicom, co jest sprzeczne z Art. 30 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej – Zasadą ochrony i godności człowieka, a także Art. 48 , który głosi, że: Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Wychowanie to powinno uwzględniać stopień dojrzałości dziecka, a także wolność jego sumienia i wyznania oraz jego przekonania .

Mamy nadzieję, że większość rodziców stanowczo sprzeciwi się działaniom u których podłoża jest niebezpieczna ideologizacja podejścia do wychowania dzieci w duchu skrajnego liberalizmu. Powszechna Deklaracja Praw Człowieka ONZ (1948) głosi, że Rodzice mają prawo pierwszeństwa w wyborze nauczania, które ma być dane ich dzieciom. (Art. 26 )

Mamy również nadzieję, że Pani Minister, jako zwolenniczka chronienia intymności dziecka i młodego człowieka nie pozwoli by wbrew obowiązującemu prawu krzywdzono nasze dzieci, i sprzeciwi się realizacji w przedszkolach i szkołach zamiarów prezydenta Warszawy. Liczymy, że wzmocni Pani pozycje wychowawczą szkoły poprzez swoją decyzję zakazu prowadzenia tego typu edukacji seksualnej.

Z poważaniem , Lekarze Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich

Prezes KSLP OM prof. Bogdan Chazan, e-mail: [email protected]
Delegat KSLP OM lek. med. Grażyna Rybak, e- mail: [email protected]
Do wiadomości

Minister Zdrowia,
Konsultant Krajowy do spraw Pediatrii,
Naczelna i Okręgowa Izba Lekarska,
Kuratorzy Oświaty,
media,
Rzecznik Praw Dziecka,
Prezydent Warszawy

Komentarze (161):

Anty-Druszlak2019.03.12 11:32
Brak edukacji jest w interesie np. kleru. Bo niewyedukowany ministrant jak poczuje rękę w majtkach to łatwo uzna to za "boski dotyk" Ogólnie - brak zgody na edukację to działanie PEDOFILI !!! Natomiast działanie na rzecz społeczności LGBT - to nauka tolerancji. Nikt nikogo nie zmusza do bycia osobą homoseksualną
Alojzy Cedzidlo. 2019.03.11 18:10
Po kiego grzyba nam opinia jakichs lekarzy . Trzaskowski powinien zasięgnąć opinii uczonych komentatorów i ma z głowy opinie PiS -u rodziców itp.
anonim2019.03.11 17:35
Chyba sie Warszawiacy wreszcie ockneli co zrobili pienej stolicy Polski tym wyborem.Wstyd i nic wiecej.
kto2019.03.11 17:28
Katoliccy lekarze bronią pedofilii bo wiedzą że uświadomione dziecko nie da się tym zbokom zbałamucić.
anonim2019.03.11 18:06
O, to już nie tylko księża, teraz chory móżdżek jeszcze się do lekarzy dokleił.
Agnieszka2019.03.11 16:19
Lekarze? Wydaje mi się, że na ten temat powinien się wypowiedzieć psycholog i to o bardzo wąskiej specjalizacji. Póki co i w publikacjach i w wypowiedziach, wywiadach, a już na pewno w komentarzach na różnych forach ścierają się przedstawiciele dwóch skrajnych poglądów. Jedni i drudzy dla mnie nie do przejścia. Nie chcę, żeby ktoś edukował w tym kierunku mojego siedmiolatka, nie chciałabym takiej edukacji w przedszkolu. Rozwój emocjonalny dziecka nie jest taki sam, nawet u równolatków, informacje które "spłynął" po jednym dziecku, w psychice innego będą siedziały długo i robiły niepotrzebne zamieszanie. Edukujmy rodziców, aby mądrze wspierali dzieci w ich wątpliwościach i pytaniach. Powiedzmy, że istnieje zły dotyk, że nie można na to pozwalać, że trzeba się bronić, mówić o tym, szukać ratunku u starszych. Uczmy akceptacji, tolerancji i otwartości, ale pozwólmy dzieciom być dziećmi. Może się mylę, nie wiem, to tylko mój pogląd. Natomiast, jeśli chodzi o dzieci starsze, nastoletnie, to im jak najbardziej przydałyby się zajęcia z wychowania seksualnego, nim zaczną ich wychowywać pornole, starsi koledzy i brukowa prasa.
anonim2019.03.11 16:28
A dlaczego psycholog, to nie jest żaden autorytet medyczny.
Agnieszka2019.03.11 16:31
Bo tu nie trzeba autorytetu medycznego. Mowa jest o psychice dziecka, o fazach rozwoju emocjonalnego. to jest istotne. Na tym bym się skupiła. Zdrowie i kondycja fizyczna nie ma tu żadnego znaczenia. Bo niby lekarz jakiej specjalizacji byłby autorytetem w dziedzinie edukacji dzieci?
anonim2019.03.11 16:37
A co powiesz o psychiatrach, wykształceni lekarze, tego nie można powiedzieć o psychologu.
Agnieszka2019.03.11 16:48
Psychiatra też jest lekarzem, zajmuje się chorą psychika, ludźmi z zaburzeniami psychicznymi, różnymi zespołami, lękami, depresją i cięższymi chorobami. Etapy rozwoju dziecka, to normalny, zdrowy objaw, nie trzeba tego leczyć, czasem tylko wspierać i pomagać pokonywać schody, a to rola psychologa dziecięcego.
anonim2019.03.11 20:47
To oczywiste że rozwój dziecka powinni wspierać rodzice, a nie psychologowie dziecięcy. Pomysł że ktoś za rodzica wychowa dziecko(psycholog)uważam za chybiony. W przypadkach chorobowych rodzica wspiera lekarz psychiatra, podejmuje leczenie, czego na pewno nie zrobi psycholog. A Twoje i Marii wpisy na tym forum przekonały mnie, że same potrzebujecie pomocy i że czym dalej jesteście od dzieci, tym ich rozwój bezpieczniejszy.
Agnieszka2019.03.11 21:21
Uważasz, że każdy rodzic poradzi sobie z pracą z dziećmi z dysfunkcjami? Nie masz pojęcia o pracy psychologa, o tym czym się zajmuje, potrafisz tylko obrażać. Moje jedno dziecko jest już prawie dorosłe i nieźle funkcjonuje, drugie to dumny pierwszoklasista. Obaj nie wyglądają, jakby działa się im krzywda, więc nie martw się o ich rozwój.
Maria Błaszczyk2019.03.11 16:49
Nie rozumiem. Psychiatra to lekarz, najczęściej współpracuje z psychologami, bo nie wszystko da się medycyną załatwić. Psycholog też jest wykształcony, to są pięcioletnie studia plus dwuletni staż, do tego dochodzi na ogół specjalizacja... Akurat rozwojem psychicznym zdrowego dziecka co do zasady zajmują sie psychologowie, psychiatrzy z definicji wkraczają, gdy pojawia się jakiś stan chorobowy...
anonim2019.03.11 16:57
Lekarz psychiatra ocenia stan pacjenta i albo podejmuje leczenie, przepisuje leki itp, albo gdy ten nie wymaga pomocy medycznej, kieruje go do psychologa, Jednak stan zdrowia pacjenta, jak i metody leczenia określa lekarz. Chyba mi nie powiesz że lekarz psychiatra i psycholog maja takie same kompetencje.
anonim2019.03.11 16:36
ktoś ci dziecko chciał zrobić? desperat jakiś
anonim2019.03.11 16:46
jakoś go uprosiła albo zapłaciła
anonim2019.03.11 16:51
hahaha. worek jej na głowę założył i heja .a nogi chętnie rozkładała.
ZERR02019.03.11 18:21
Dobrze że tobie nikt wora na twarz nie kładł... choć kto cie tam wie, geju, goju czy jak cie tam stara wołała.
Piotr Nowak2019.03.11 19:39
Wiesz co ? Czasami ich kretynizm zaczyna nie mieścić mi się w percepcji... Ciekawe co oni biorą... :)
anonim2019.03.11 21:03
Bawią się wyśmienicie, jak takie odmóżdżone istoty jak ty i zero wkraczacie do akcji. A swoją drogą,ty to durny jesteś, taki użyteczny idiota, a zero się uaktywnia jak ktoś Agę zaczepi, biedak liczy na jakiś okruch jej łaski.
anonim2019.03.11 21:30
A moze to porządny człowiek, który broni kobiety którą zna i szanuje?
ZERR02019.03.11 22:08
Oni biorą czaj. Łycha, dwie, trzy herbaty i cygaretka. W sumie syf straszny syf.
anonim2019.03.11 21:09
a ciebie jak stara wołała, że sam o sobie piszesz zero......
ZERR02019.03.11 22:14
Piszę o sobie zerro z chrześcijańskiej pokory. Pokora ta daje mi siłę i zdecydowanie oraz łagodzi moją niecierpliwość w oczekiwaniu dnia, gdy przyjdzie zawołać: Cieszmy się! Jak łatwo dziś osiągnąć Zbawienie!
Agnieszka2019.03.11 17:09
Pogadałeś sobie sam ze sobą i Cię to dowartościowało? To baw się dobrze.
anonim2019.03.11 21:07
Agnieszko, zdradz proszę, kim dla Ciebie jest ZERRO.
Agnieszka2019.03.11 21:13
Żadna tajemnica, mój stary znajomy i przyjaciel mojej rodziny. Wiesz, tak bywa, że nawet z przyjaciółmi różnimy się poglądami :)
ZERR02019.03.11 22:09
oj bardzo
Maria Błaszczyk2019.03.11 16:57
Agnieszka, mam przyjaciółkę, specjalizuje się w uzależnieniach. Ona ma w terapii 10-latki uzależnione od pornografii. No a ta cała edukacja dla tych młodszych dzieci to właśnie to, o czym mówisz - cały ten shitshtorm tyczy się właśnie "złego dotyku" - ale żeby to odróznić, musimy wiedzieć, co jest OK. Dziecko ma prawo dotykać własnego ciała (co nie jest nauką masturbacji, tylko stwierdzeniem, że to jest OK), a inni tylko w bardzo określonych sytuacjach. I tyle. Przecież to nie jest konspekt lekcji, do realizowania punkt po punkcie, tylko treść, która ma się gdzieś znaleźć, przecież nie jesteś (chyba?) przeciwna, by dzieci uczyły się nazw części ciała, tak jak uczą się nazw kolorów czy nazw wyposażenia domów. Tego nie robią żadni LGBT, co chcą komuś dzieciątka deprawować, tylko nauczyciele i nauczycielki nauczania początkowego, w ramach modelu zintegrowanego. Ludzie wyszkoleni i przygotowani do pracy z dziećmi, znający te konkretne dzieci, współpracujący z ich rodzicami.
Agnieszka2019.03.11 17:07
Marysia, tak jak pisałam, mam mieszane uczucia. Dziecko ma prawo dotykać własnego ciała, ale niekoniecznie musi mu o tym mówić obcy człowiek. Nie wiem, mam wątpliwości, może dlatego, że jestem mamą i odnoszę wszystko do swoich dzieci, może dlatego, że nikt mi tego nie wyjaśnił jak trzeba.
ZERR02019.03.11 18:29
Jak akurat nie mam wątpliwości, bo sprawa jest opisana w wydrukowanych książkach sprzed kilku dekad. PS. Gadanie do dziecka, że pociąganie Kruszona (Cruchona ;) ) jest okej i ma ono do tego Kruszona prawo jest jak najbardziej promocją i nazwijmy to - przysposobieniem do.
www2019.03.11 21:08
Każdy dotyka swojego ciała, również dziecko i każdy ma do tego prawo, bo kazdy musi to robić. Problemem jest to, że podmienia się dotyk na masturbację i wartościuje jako "dobrą". Dotyk to zasadniczo coś innego niż masturbacja. Dotyk jest spontaniczną czynnością, a aasturbacja to celowe zaspokajanie własnych popędów, który trzeba dziecku na wiele sposobów określić. To co Ty rozumiesz pod hasłem masturbacja, jako konsekwencję wieloletniego nabywania wiedzy, wartościowanej jak podejrzewam w większości negatywnie przez Twoich wychowawców, współczesne dziecko miałoby poznawać zasadniczo inaczej. Po pierwsze będzie się w jego dotyk ingerować co najmniej słownie, po drugie będzie się ten dotyk wartościować jedynie pozytywnie, za wyjątkiem uszkodzeń ciała. To wszystko ma cechy celowego rozbudzania seksualnego dziecka i ośmielania go do bezkrytycznego i nieodpowiedzialnego seksu. Mówiąc nieodpowiedzialny nie mam na myśli zajścia bądź nie zajścia w ciążę, ale BRAK relacji. Całość relacji redukuje się do maksymalizacji przyjemności. Rozwija się w ten sposób asocjalny egoista, który będzie miał trudności z czynnościami ambitnymi, które wymagają wyrzeczeń, a będą one zastępowane przez doraźne zachowania przyjemnościowe. Główne zagrożenie to jednak możliwość ingerencji w sferę seksualną dziecka osób trzecich, które niejako prawnie będą posiadały nakaz seksualizowania dziecka, określony przez wytyczne jako "dobre".
Maria Błaszczyk2019.03.13 23:06
No więc to jest jakieś Twoje prywatne rozróżnienie. Masturbacja dziecięca to stymulowanie przez dziecko swojego ciała, które prowadzi do uczucia przyjemności. Zazwyczaj wiąże się z dotykaniem obszarów erogennych. Masturbacja pojawia się wcześnie w rozwoju dziecka, nawet u niemowląt i płodów. Nie mam pojęcia, jak można celowo rozbudzać płody, czemu by to miało służyć, i w ogóle nie ma żadnych badań łączących masturbację z nieodpowiedzialnym seksem (w jakimkolwiek znaczeniu). Jest to więc wyssana z palca bzdura. Natomiast to właśnie umieszczenie sfery seksualności i cielesności w sferze tabu sprzyja pedofilom - bo dużo łatwiej im zastraszyć dziecko, które nie jest uprzedzone o takiej możliwości, dla którego sfera intymna jest czymś, o czym się nie rozmawia i co się łączy z wstydem.
ZERR02019.03.11 18:19
Dziecko nie ma prawa 'dotykać własnego ciała', podobnie jak nie ma prawa popalać fajek i pociągac piwska. Podstawowym skutkiem 'dotykania' jest drastyczne ograniczenie IQ dziecka i generalnie zdemolowanie jego rozwoju społecznego i intelektualnego. Mózg w młodym wieku nie może doświadczać 'strzałów' orgazmu, bo reaguje jak szczury laboratoryjne - traci zainteresowanie światem i rozwojem. To już lepiej dawac dzieciakowi skręta trawki.
Agnieszka2019.03.11 18:26
Cooooo? To teraz to aż usiadłam, skąd Ty to wziąłeś? Z XIX wiecznych katechizmów? Dziecko nie miewa orgazmów, to po pierwsze, a po drugie zaleciało Betejgerem. Może zaproponujesz kamery nad łóżeczkami kilkulatków i w razie złapania dziecka na gorącym uczynku kilkudniowa głodowka i klęczenie na grochu.
ZERR02019.03.11 18:57
W doświadczeniach Kinseya udowadniał on co innego. Wiemy że to nasz anty-autorytet, ala jego "dokonania" są "podstawą programową" dla tych zboków z WHO.
Maria Błaszczyk2019.03.13 23:13
No proszę, ponowne wprowadzenie klasycznej recepty na wytworzenie nerwicy seksualnej. Mogłoby się wydawać, że powoli wychodzimy już z czasów, gdy celem było wyprodukowanie seksualnych frustratów, z gwałcicielami włącznie - ale jak widać nie dla wszystkich. A gdyby skutkiem dotykania było ograniczenie IQ, to świat składałby się z co najmniej z 90% debili. Bo choć wydaje się dość prawdopodobne, że istnieją osoby, które się nie masturbują, nawet w dzieciństwei, to nie jest ich dużo. Gdyby obniżenie IQ miało charakter drastyczny, no to cała reszta musiałaby stanąć przed niemożnością opanowania wkładania koszulki jednocześnie przód na przód i na prawą stronę. A jednak tak sie nie dzieje. Rozkład inteligencji jest doskonale normalny i nikt nigdy nie udowodnił zwiazku inteligencji z tendencją do masturbacji (i tu, nawet ja to przyznaję, że nawet taki prosty fakt, że dziewczynki masturbują się w dużo późniejszym wieku i dużo jednak mniej - nie daje takiego zachwyacającego efektu).
ada2019.03.11 15:21
o co to takiego katolicki lekarz?? modlitwa leczy? w sam raz dla ciemnogrodu.
Paweł2019.03.11 14:59
Lekarze i katoliccy to się wyklucza.
anonim2019.03.11 16:30
Z GŁUPKIEM TAKIM JAK TY SIĘ NIE ROZMAWIA
twittert:@Promujcie_PWS2019.03.11 14:40
Z tą masturbacją, to chodzi o rozbudzanie popędu seksualnego, bo to prowadzi do zahamowania rozwoju intelektualnego i psychicznego dzieci, a w konsekwencji przeciętnego poziomu wykształcenia w społeczeństwie - jest to porządane na gruncie marksistowskiej teorii krytycznej, bo tworzy ogromną liczebnie klasę ludzi niezdolnych do pracy wydajnej, pożytecznej i twórczej, a to oznacza, że tworzy się elektorat skazany na popieranie systemu, który da im dobra, których sami nie potrafią wyprodukować w systemie kontrolowanego rozdawnictwa. Budowę tego systemu deklaratywnie obiecują marksiści, ale jest to tylko obietnica, potrzebna do zdobycia władzy. Logika nakazuje, że w takim systemie dostęp do dóbr w pierwszej kolejności zapewni sobie marksistowska klasa nadzorcza, kosztem reszty społeczeństwa. Oczywiście w takim systemie potrzebny jest aparat terroru, by zabezpieczyć władzę marksistom. Taki system się już tworzy - jest nim UE, budowana obecnie (od lat 80.) na podstawie Planu Spinellego - Manifest z Ventotene. http://historiasztuki.com.pl/strony/021-00-00-ANTYKULTURA.html http://historiasztuki.com.pl/025-00-05-TEORIA-KRYTYCZNA.php http://historiasztuki.com.pl/025-00-04-GENDER.php http://historiasztuki.com.pl/strony/021-11-00-ANTYKULTURA-EUROKOMUNIZM.html http://historiasztuki.com.pl/strony/021-12-00-ANTYKULTURA-SYSTEM.html
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 15:42
Z tą masturbacją, to chodzi o rozbudzanie popędu seksualnego, bo to prowadzi do zahamowania wzrostu dzieci, a w konsekwencji przeciętnego poziomu wzrostu w społeczeństwie. Np. pan, no ten pan co mieszka sam.
marian2019.03.11 14:32
Przypomina mi się reklama proszku ...Ojciec prać ? Prać odpowiada ojciec.Kiedy argumenty do fanów LGBT nie docierają powtórka z reklamy pewna...
Maria Błaszczyk2019.03.11 16:06
Tobie się reklama przypomina??? "Ojciec prać ?"... Ile Ty masz lat, chłopczyku??? Jeden z bardziej znanych cytatów z Sienkiewicza, do tego brzmiący "Ociec, prać? – Prać!", a Tobie się reklama jakowaś przypomina. To jest ten słynny wspólny kod kulturowy, gdy Sienkiewicz to reklama proszku, a Żydzi w Zbąszyniu to niemieccy Żydzi, którzy sobie tam przyjechali, a my ich tam "przyjęliśmy"...
anonim2019.03.11 16:23
To już oficer dyżurny wydał rozkazy? Widzę że nawet legendy o ''antysemityzmie'' Polaków wykorzystujesz w celach propagandowych. Mario na żartach też się nie znasz, czy myślisz że ludzie nie wiedzą skąd ten cytat, tylko ty o jaśnie oświecona kobieto z Holandii wiesz.
Maria Błaszczyk2019.03.11 17:02
Zbąszyń to nie legenda. To fakt, historyczny, udokumentowany, film nawet jest. Co robi oficer dyżurny, to nie mam pojęcia. Myślę, ze większość ludzi wie, skąd ten cytat i jak on brzmi - ale widać nie wszyscy.
ZERR02019.03.11 19:06
No i co z tego że fakt?
Maria B\305\202aszczyk2019.03.12 22:06
Och, to widać mi poczucia humoru brakuje, Marianie, słoneczko. Cóż byłoby złego w użyciu tego cytatu dosłownie - nie mam pojęcia. Ale również pozdrawiam.
marian2019.03.11 17:01
Marysiu słoneczko, czasami lepiej mówić żartem niż stosować wyrażenia dosłowne.Pozdrawiam
Maria Błaszczyk2019.03.12 22:02
Och, to widać mi poczucia humoru brakuje, Marianie, słoneczko. Cóż byłoby złego w użyciu tego cytatu dosłownie - nie mam pojęcia. Ale również pozdrawiam.
mąż-żonaty2019.03.11 14:27
Lekarz może być ateistą i może być ... katolikiem. Co w tym nadzwyczajnego? Czy to, że jakiś lekarz przyznaje się do chrześcijaństwa, katolicyzmu? Ja, przykładowo, wolałbym swoją żonę w stanie błogosławionym oddać pod opiekę lekarza - katolika, bo wiem, że taki lekarz nie będzie z mety proponował aborcję, jak to robią nie_do_wierzący lekarze.
Maria Błaszczyk2019.03.11 16:02
Ojej... Zdarzało mi się bywać w ciąży. O pani doktor, która prowadziła moją pierwszą ciążę wiem na pewno, że była ateistką. Kolejne moje ciąże prowadziły położne, raczej nie sądzę, by wierzące. I nikt nigdy mi nie proponował aborcji (choć jestem pewna, że gdybym jej potrzebowała, to zadna z tych osób nie podważałaby tej decyzji...) A żon się nie oddaje, one mają prawa, to jest rodzaj ludzi. Żona sobie wybiera lekarza czy położną, której ufa ci którą lubi - bo ciąża i poród dotyczy przede wszystkim jej samej, wymaga współpracy i umiejętności oddania kontroli nad różnymi procesami zachodzącemu w ciele komuś innemu... Nic mężowi do tego.
anonim2019.03.11 16:32
Może ojcu twoich dzieci, ''wisiało'' kto się tobą opiekuje w czasie ciąży.
Maria Błaszczyk2019.03.11 17:00
Nie sądzę. Ale szanował moje wybory. On w ogóle nie uważa mnie za swoją własność, którą może "oddać" komukolwiek.
anonim2019.03.11 17:54
mąż-żonaty wyraził troskę o kobietę która jest mu bliska, nie widzę tu tego czego ty się dopatrzyłaś. Najwyrażniej nie odróżniasz troski o kogoś bliskiego, od traktowania tego kogoś jak swojej własności. Ma pani braki w edukacji, pani psycholog.
ZERR02019.03.11 23:47
E tam. Ty po prostu non stop zaznaczasz swoją 'niezawisłośc i niezależność'. Osoby naturalnie niezawisłe i niezależne (np większość facetów) wcale tak nie robią. Nie jest dla mnie, dla nas "problemem", że kobieta, żona, matka, kochanka, ojciec, brat, stryjek itp "oddaje" nas komukolwiek w dobre ręce :) No ale my jesteśmy 'niezawiśli i niezależni' w sposób szczery i naturalny i nie musimy niczego non stop zaznaczać, udowadniać i potwierdzać. Bycie Osobą nie ma tu nic do rzeczy.
Maria Błaszczyk2019.03.13 12:45
Czyli podsumujmy - jak w sprawie która dotyczy mnie i mojego ciała, od którego jednak jestem większą specjalistką niż ktokolwiek inny, zrezygnuję z decyzyjności - to jest niezawisłość. Jak chcę sama decydować - to jest brak niezawisłości. A inaczej to chcę coś "udowadniać, zaznaczać i potwierdzać". Iście prawacka logika....
ed2019.03.11 13:54
No jak Chazan podpisał słynny lekarz katolyk to jest to wielka rzecz.
marianna2019.03.11 13:39
Tu nie chodzi wcale o homo a o przygotowywanie gruntu do legalizacji pedofilii której chcą pewne unijne środowiska
Reytan2019.03.11 13:18
Katolicy powinni sie leczyc wylacznie u katolikow. I wtedy komunisci pojda z torbami,i bedzie komu mordowac Polakow w imie komunizmu.
słowiczek poznański2019.03.11 13:13
"wracamy" - tzn. kto Auferetur Inferunt Insaniam - cut the bullshit, you asshole? Niech ci coś wyjaśnię na temat "ciemnej" średniowiecznej Europy w przeciwieństwie do "oświeconego Islamu". W okresie "mrocznej" Europie powstało najwięcej uniwersytetów, powstał, innowacyjny do dzisiaj mający wpływ na nie tylko na architekturę, ale na całą kulturę - gotyk. W średniowiecznej "ciemnej" Europie dokonane zostały odkrycia, prace naukowe, głównie w matematyce, astronomii fundamentalne dla rozwoju nauki, kultury w późniejszym Renesansie. Islam po "5-ciominutowym wzlocie" bardzo szybko regressed do zbrodniczej teologii trwającej do dzisiaj.
Luzifer2019.03.11 17:46
slowiczek poznanski, suck my devil dick
ect2019.03.11 11:26
Każdy normalny człowiek jest w stanie zrozumieć, że homoseksualizm jest chorobą. Ale szerzyć tą zarazę wśród dzieci i być jeszcze z tego powodu dumnym? Przecież to się kwalifikuje do zachowań podlegąjąch karze. Możecie sobie wyobrazić, że ktoś celowo i bezkarnie zaraża innych np. HIV?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 11:42
Każdy normalny człowiek jest w stanie zrozumieć, że homoseksualizm nie jest chorobą, podobnie jak leworęczność, którą się kiedyś na siłę leczyło. A tak przy okazji to pan Prezydent Duda jawnie propaguje leworęczność i jest odpowiedzialny za kłopoty leworęcznych dzieci :)
anonim2019.03.11 12:06
Ależ jest chorobą, czytając co tu tacy jak ty wypisują, jest to poważne schorzenie psychiczne.
ZERR02019.03.11 13:15
Każdy normalny człowiek jest w stanie zrozumieć, że homoseksualizm jest ciężkim zaburzeniem rozwoju.
Maria Błaszczyk2019.03.11 14:08
Chyba nie rozumiesz, czym jest ciężkie zaburzenie. Zaburzenie to nieprawidłowość w funkcjonowaniu czegoś. Ciężkie zaburzenie to pewnie byłoby takie, które poważnie zaburza funkcjonowanie. W tym kontekście możemy za takie uznać - powiedzmy - autyzm wczesnodziecięcy czy niepełnosprawność umysłową, ale tylko te o dużym nasileniu, bo te o małym nie powodują poważnych zaburzeń funkcjonowania. Homoseksualność nie powoduje ŻADNEGO zaburzenia funkcjonowania. Osoby homoseksualne są równie inteligentne (a nawet bardziej) jak cała reszta, co oznacza, że opanowuja pisanie i czytanie w stopniu wystarczającym do normalnego życia. Podobnie jest z relacjami społecznymi, zdolnością do pracy zarobkowej, przystosowywania sie do okoliczności, pozwala na rozwinięcie spójnej i zintegrowanej osobowości, nie wpływa na zdolności percepcyjne itd. Czyli w ogóle nie jest to "zaburzenie" - bo nie zaburza funkcjonowania, tym bardziej ciężkie - bo nie zaburza go w stopniu znacznym. No i rozwojowość też jest nad wyraz wątpliwa, czy sugerujesz, że w jakimś stadium rozwoju byłeś homoseksualny, a potem się rozwinąłeś i stałeś się hetero? No cóż, przynajmniej u kobiet to na ogół jest odwrotnie i liczba związków jednopłciowych jest wyraźnie większa u kobiet starszych niż młodszych.
anonim2019.03.11 16:13
Maryś, a dlaczego osoba homoseksualna według ciebie jest bardziej inteligentna? Skąd czerpiesz swą wiedzę, czyżby z du.py.
ZERR02019.03.11 18:15
Psychopaci to dopiero są inteligentni. Wiem to na pewno... ale nie mów plz że psychopatia to nie jest zaburzenie rozwoju, choc somatycznie niby nic im nie dolega. Homoseksualność powoduje bardzo poważne zaburzenia funkcjonowania - uniemożliwia naturalne posiadanie potomstwa. Oto pierwotny i fundamentalny cel istnienie pociągu do płci przeciwnej - przedłużenie gatunku. Ta cecha u LGBT albo nie istnieje albo nie działa. Jest zaburzona w stopniu znacznym.
Maria B\305\202aszczyk2019.03.11 18:48
Nie uniemożliwia naturalnego posiadania potomstwa - mnóstwo osób homoseksualnych potomstwo posiada. Dodatkowo męska homoseksualność przenosi sie po linii żeńskiej - te kobiety-nosicielki genów homoseksualności mają statystycznie dużo więcej dzieci - więc to "zaburzenie" daje dużą ewolucyjna przewagę. Ta cecha działa - ale słabiej. Podobnie jak u osób aseksualnych, które są z kolei katolickim ideałem człowieka. Więc jest to bardzo wybiórcze podejście do sprawy. A psychopaci są w dwóch rodzajach... Ale to jest zaburzenie, bo powoduje dysfunkcje w trzech obszarach - z powodu arogancji i zakłamania powoduje nieprawidłowe funkcjonowanie interpersonalne, kontroli zachowania i deficytow poznawczych w zakresie rozpoznawania emocji (to, w tym rodzaju z wysoką inteligencją, jest skutecznie kompensowane).
ZERR02019.03.11 19:04
Nic sie nie przenosi ani nie mają więcej dzieci. Nie ma żadnych 'genów homo', ponieważ homo nie jest wadą genetyczną, tylko hormonalną. Dlaczego odnosimy błędne wrażenie, że wśród kobiet z liczniejszym potomstwem jest więcej takich przypadków? Prosta sprawa - syn z wielodzietnej rodziny jest łatwiejszym celem napaści starego geja. A podstawowym efektem homo-gwałtu jest homoseksualizm u ofiary. To dlatego sukces ewolucyjny odniosły te społeczeństwa, które drastycznie tępiły gejostwo. Obiektywnie - homo uniemożliwia posiadanie potomstwa. Po prostu. Jeśli nie uniemożliwiło, to tylko dlatego, że nie stan jest nieco 'płynny'. Btw - jaka jest średnia dzietność 'geja'? 0,05?
anonim2019.03.11 20:57
Och,to ta homoseksualność jest genetyczna, są jakieś nosicielki tego genu. To co tutaj wypisujesz najstarszym Apaczom się nie śniło. A to potomstwo osób homoseksualnych to z adopcji zapewne.
ect2019.03.11 13:40
Nie zapominaj, że leworęczność nikogo nie krzywdzi a narzucanie chorego wychowania dzieciom przynosi im ogromną krzywdę na całe życie.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 15:40
To "chore wychowanie" jest robione tylko i wyłącznie dla dobra dzieci.
Stara Reperecka 2019.03.11 15:47
A to homoseksualizm, o czcigodny, zaliczasz do chorób zakaźnych ?
ect2019.03.11 19:35
Homoseksualizm i pedofilię zaliczam do najgroźniejszej zarazy współczesnego świata! Zarazę tę roznosi środowisko LGBT!
Zbyszek2019.03.11 10:51
Katoliccy lekarze to tacy, którzy kierują się etyką katolicką. Medycyna musi byś podporządkowana jakiejś etyce, ponieważ zajmuje się człowiekiem. To samo dotyczy także na przykład wychowania dzieci.
Luzifer2019.03.11 10:38
Katoliccy lekarze to maja przedewszystkim leczyc. A prywatne poglady w domu przedyskutowac.
ect2019.03.11 11:31
Lekarze powinni leczyć sumienie w domu zostawiając tak jak ty, gdy piszesz te brednie?
Maria Błaszczyk2019.03.11 16:44
Tak. Prywatnie sprzedawca w monopolowym może być zwolennikiem abstynencji. Prywatnie rzeźnik może być weganinem. Prywatnie sędzia sądu rodzinnego może być przeciwny rozwodom. Ale jak się zatrudniasz, podpisujesz umowę i bierzesz za to pieniądze - to wykonujesz swoje obowiązki. Jak lekarzowi medycyna nie odpowiada, to niech się zatrudni jago ogrodnik lub astronauta.
anonim2019.03.11 18:03
Lekarz jest przede wszystkim człowiekiem, a człowiek ma sumienie, może Maria tego nie wie bo u niej sumienia nie stwierdzono, jednak większość ludzi coś takiego posiada. Jak Maria nie wierzy że sumienie istnieje, to niech się Maria douczy. Ach, co to by było gdyby lekarze byli bez sumienia, w obozach zagłady tacy pracowali i jaki był tego efekt.
anonim2019.03.11 12:03
I leczą, różnych dewiantów z chorób nabytych przez odbyt.
Stara Reperecka 2019.03.11 10:31
Aha to już teraz mamy lekarzy tzn. zwykłych lekarzy no i "lekarzy katolickich". Fiu fiu, ależ ja to pamiętam takie "przymiotnikowanie".
ect2019.03.11 13:36
Masz rację i nie zapominaj, że lekarz powinien kierować się sumieniem, bo Ciebie chyba to już nie dotyczy wnioskując z komentarza.
Stara Reperecka 2019.03.11 15:45
A jakże to wydedukowałeś o czcigodny ?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 10:17
Czyli wracamy do średniowiecza? W średniowieczu medycyna rozwijała się w świecie islamu, podczas gdy w Europie był to mroczny okres. Większość wiedzy o anatomii i chirurgii została utracona. Rozkwitała wiara w modlitwę i cudowne uzdrowienia. Zanikła działalność laickich lekarzy. Powszechnie stosowano modły cudowne mikstury, horoskopy i amulety. Ograniczono lub całkowicie zakazano sekcji zwłok, co pozbawiło osoby trudniące się medycyną najważniejszego źródła wiedzy o ludzkim ciele. Badania medyczne zamarły. Aż do końca osiemnastego wieku utrzymywano pogląd, że przyczyną obłędu jest opętanie przez demony i że najskuteczniejszą na to metodą jest zadawanie opętanemu cierpień, co miało niszczyć demona. itp itd
anonim2019.03.11 12:01
Tobie to tylko proktolog dogodzi, innych lekarzy nie potrzebujesz.
Jozin z Bazin2019.03.11 17:24
Ty precz z głupotą jak tam twoi synowie doktoraty porobiły:D
Jaromir2019.03.11 10:00
A co to za błazeństwo, ci Lekarze Katolicy??? Nie widziałem czegoś takiego na wizytówkach lekarzy? Następna grupka kolesi pragnie zabłysnąć? Won, do swojej pracy a nie petycję pisać, Konowały Katolskie!
ChazanMasowoUleczałCiężarne2019.03.11 9:51
Chazan... Zarobiony na tysiącach aborcji. Nad grobową deską ultra zdewociał. To wygodna, typowo katolicka obłuda.
anonim2019.03.11 9:55
No widzisz, nawrócił się i przestał szerzyć zło.
Jaromir2019.03.11 10:02
Nie nawrócił, nie nawrócił, tylko łapy się staruchowi już trzęsą i żadnej aborcji już zrobić nie może, choćby chciał!
ect2019.03.11 11:30
Tobie się język plącze, jakiś nerwowy jesteś.
anonim2019.03.11 11:58
Może jest ''wczorajszy''.
Marcin2019.03.11 10:00
Oj tam... on poprostu nie chciał by w realnym zyciu nagrabiły sobie za nadto, za co poszły by do piekła... a tak w expresowy sposób dostały sie windą do nieba ;)
M.2019.03.11 9:47
Nie ma czegos takiego jak "lekarze katoliccy". Jesli sie nie podoba WIEDZA medyczna, to wypad z zawodu. Lekarz to nie znachor. A odnosnie tytulu, to jak sie zacznie obnazac klamstwa tzw. radykalnych katolikow i KK, to dopiero wyjdzie syf...
anonim2019.03.11 9:54
Ależ są, to tacy którzy mają moralność i wiedzę medyczną i nie powielają kłamstw LGBT. Tacy jak ty mogą zawsze wybrać lekarza geja lub lesbijkę. Znachorstwem to parają się ''wynalazcy'' karty LGBT+.
ZERR02019.03.11 11:55
Lekarz KATOLICKI to lekarz "Lekarz" wierzący w brednie LGBT niczym sie nie różni od szamana albo homopaty
trzako2019.03.11 9:35
LGBT+P
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 9:30
Lekarze katoliccy? A co ma piernik do wiatraka? Może jeszcze katoliccy matematycy? Może katoliccy inżynierowie? Już widzę te statuty (na podstawie § 12. Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Lekarzy Polskich): "Celem podstawowym Katolickiego Stowarzyszenia Inżynierów Polskich jest inspirowanie realizacji zadań inżyniera w oparciu o naukę Kościoła Katolickiego." Tylko kto by chciał pojechać po moście, którego konstrukcji pilnuje bogarodzica dziewica???
Wojtek Polak2019.03.11 9:43
''Tylko kto by chciał pojechać po moście, którego konstrukcji pilnuje bogarodzica dziewica'' a uwierz mi ze dużo więcej niż po mostach budowanych przez pederastów i dewiantów stałych bywalców parad homoterrorystycznych. to są ludzie którzy z własnej du...y zrobili jesień średniowiecza to raczej budować niczego nie potrafią.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 10:08
No bez przesady, pederaści są doskonałymi inżynierami. Głownie budują tunele i stawiają maszty :)
anonim2019.03.11 9:48
Debil jesteś i tyle. Przecież lekarz, bez względu na wyznanie posiada wykształcenie, tak więc bycie katolikiem nie umniejsza jego wiedzy medycznej.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 10:05
Jak to nie? Katolicy lekarze odrzucają niektóre procedury medyczne (np. potrafią zaszkodzić matce "ratując" płód) Dam ci inny przykład. Chciałbyś wpaść w ręce lekarza który jest w innym stowarzyszeniu religijnym i nie przetoczy krwi rannemu dziecku, zabijając je? Naprawdę myślisz, że mieszanie religii i medycyny to dobry pomysł?
Wojtek Polak2019.03.11 10:17
jeszcze żaden lekarz wyznania RK nie zaszkodził tak jak propaganda homoterrorystów i jej chore urojenia.
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 11:34
A lekarz katolik z Pomorza który wywiesił na gabinecie kartkę, że nie przyjmuje "pacjentów z PiS" ?
anonim2019.03.11 11:57
Ty to musisz leczyć się u geja.
ZERR02019.03.11 11:59
Nie "ratując" tylko RATUJĄC podstawą WSZELKICH zabiegów medycznych jest: Świadoma Zgoda Pacjenta PS. trzeba być skrajnie zdemoralizowanym, aby wyzywać dzieci od płodów PPS. Lekarz jehowita jak najbardziej przetoczy TOBIE krew. Nie przetoczy - to znaczy USZANUJE wole pacjenta - innemu jehowicie. Proste ty hammanie?
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.11 15:37
Uszanuje wolę pacjenta??? Ale jaja:)) Jest tak, że nie tylko nie uszanuje, ale ODMAWIA jeśli pacjent rząda np. LEGALNEJ aborcji, łosiu.
anonim2019.03.11 16:05
Legalnej aborcji na życzenie nie ma łosiu, jest ze względów zdrowotnych, zagrożenie życia matki, ciąża pozamaciczna, która też zagraża życiu matki i takiej lekarze nie odmawiają.
ZERR02019.03.11 10:47
Ma bardzo dużo, a ty jesteś po prostu półgłupi i całkiem podły
Maria Błaszczyk2019.03.11 15:56
Pełna zgoda, dodam tylko kilka kwestii związanych z prawami kobiet. Do XV wieku zdrowiem kobiet zajmowały się głównie akuszerki - ona znały się na porodach, ale nie tylko. Umiały leczyć niektóre choroby kobiece, łagodzić bóle porodowe, znały się na antykoncepcji, potrafiły przerywać ciąże, ratowały niechciane noworodki, znały się na chorobach wieku dziecięcego. Aż w XV wieku położyli na tym łapy katolicy - i sie skończyło. Akuszerki zaczęto kontrolować, podlegały lekarzom, nałożono na nie obowiązek donoszenia, za przerwanie ciąż lub antykoncepcję skazywano niejednokrotnie na śmierć. Skutkiem był - co oczywiste - wzrost liczby zgonów noworodków i niemowląt. W połowie XVI wieku zaczęły sie polowania na czarownice - i akuszerki były bardzo wysoko na liście mordowanych. W 1552r. Kościół dołożył wszelkich starań, by móc kontrolować poczynania położnych. Uchwalono Regulamin akuszerstwa, który odebrał kobietom prawo do rodzenia w sprzyjających warunkach. Stosowane dotychczas metody, które uśmierzały ból zostały całkowicie zakazane. Wszelkie napoje czy maści były nielegalne. Rodzące musiały pokornie znosić trud wydania na świat dziecka, a jedynym środkiem, który miał przynieść im ulgę było cytowanie przez akuszerek wersetów Biblii. W końcu bóg powiedział, że w bólach rodzić będą... W efekcie mordowania i utrudniania akuszerkom życia, powoli ginekologię i położnictwo przejmowali lekarze - czyli, oczywiście, mężczyźni. Ponieważ mężczyzna nie będzie się fatygował - wprowadzono, w XVIII wieku już powszechnie, porody szpitalne z ich konsekwencjami - zwiększoną umieralnością kobiet i noworodków (ale co to kogo obchodzi, jakieś baby i gówniarze - ważniejsze, że im się we łbach nie przewraca od tych "przywilejów").
Jozin z Bazin2019.03.11 17:35
Nowak chce ci się pisać takie głupoty ? czy oficer prowadzący dziś kazał wypocić tu parę zdań ? rozumiem że artykuł nieprzeczytany bo "ni wząb" merytorycznego odniesienia ale za to jadu pełno, ot typowy garkotłuk jesteś.
anonim2019.03.11 17:46
Nie Nowak to taki wsiowy głupek, Maryś to sierżant,a Aga, najmniej jadowita bo dopiero się uczy. To jednak trzy oddzielne byty.
anonim2019.03.11 17:41
Bajki Marysia opowiada, Marysia jak chce to niech w oborze rodzi, to jej prawo. Piszesz bzdury, bo co ciebie obchodzi prawda.W czasach o których piszesz z takim entuzjazmem panowało zacofanie i brak higieny, dlaczego nie piszesz o dużej umieralności dzieci i ich matek, o niskich kwalifikacjach akuszerek i o tym że przerywanie ciąży przez ''babki'' najczęściej kończyło się śmiercią kobiety. Piszesz o wygodnictwie lekarzy-mężczyzn, zapominając że poród w szpitalu zapewnia rodzącej i dziecku bezpieczeństwo, a w przypadku komplikacji natychmiastową pomoc. A takie bajki to feministkom na manifie opowiadaj.
Maria Błaszczyk2019.03.12 22:34
Ale nie masz pojęcia, o czym piszesz. Serio. Nul. Zero... Otóż zacofanie i brak higieny panowało wśród lekarzy - nie akuszerek (wsytarczy wspomnieć smutne przypadki dr. Ignaza Semmelweisa). Już na poczatku XVII w. Maria Luiza, akuszerka królowej Marii Medycejskiej publikowała prace, w których na higienę kładła wielki nacisk... A Semmelweis przegrał walkę o życie pacjentek 200 lat później. W efekcie przeniesienie porodów do szpitali spowodowało OGROMNY WZROST śmiertelności, a nie jej spadek. Mówimy tu o XVIII wieku - gdy nie było żadnych możliwości pomocy w przypadku komplikacji - nie było antybiotyków, respiratorów i żywienia pozajelitowego (jedyną różnicą były kleszcze - ale różnica nie polega na jakimś szczególnym skomplikowaniu użycia tego narzędzia, które uniemożliwia użycie go przez kobietę, a jedynie na prostym zakazie używania go przez położne), więc porody szpitalne bezpieczeństwo bardzo zmniejszały, nie zwiększały. Najlepszy dowód, że napisana w 100 roku książka, ktorą znany lekarz Soranus napisał wraz z położnymi i która stanowiła fantastyczne kompendium wiedzy o ginekologii, położnictwie i opiece nad niemowlętami, zostało przez katolika, podobno lekarską znakomitość VI wieku, Muscio z Ravenny, przełożone na łacinę, nagle pojawiły sie w nim niesamowite kurioza, jako to twierdzenie, ze macica to zwierzę, które porusza się we wnętrzu każdej kobiety... Biedny anonimie, Twoje prawo nie wiedzieć nic na temat historii położnictwa (choć to i owo o uczelni w Salerno czy Semmelweisie to chyba każdy powinien wiedzieć), ale opowiadanie takich głupot jest kompromitujące, nawet jak ktoś się nie podpisuje....
ciekawski2019.03.11 9:27
Lekarze i taki ciemnogród? Pewnie tylko w seminariach leczą.
ect2019.03.11 13:33
Ciemny gród ograniczony jest do takiego sposobu myślenia jaki prezentujesz w swoim komentarzu.
bea2019.03.11 9:27
zly duch meci w glowach i co dobre jest dla nich zle a co zle dobrem szatan jest odwiecunym klamca a oni w niego nie wierza wiec sa w sidlach najwiekszym zwycieztwem szatana jest to ze lewica i liberalowie w niego nie wierza Paruzja blisko polecam posluchac Ks A Skwarczynskiego mowi o Paruzji Ks widzial Nowe Niebo i Nowa Ziemie
Luzifer2019.03.11 10:41
oj bea, bea...wez sie ogarnij, po androny pleciesz, ty o szatanie to nie masz pojecia, nie mow tego imienia na darmo i nie pogardliwie o ludziach. Bedziesz sie za to wiecznosc, bez przerwa w piekle obijac od jednego kata do drugiego, za ta katolicka "milosc", za cale twoje zlo, za wszystko odpowiesz w swoim czasie. OBIECUJE TOBIE TO.
anonim2019.03.11 11:55
wsadz sobie palec w du.pę
Reytan2019.03.11 13:08
Komuna to satanisci i pedofile. Atakuja kler ,bo to jest KK. Ale Amerykanskie Towarzystwo Psychiatryczne juz pare lat temu orzeklo,ze pedofilia nie jest choroba,i proces swiarowej dazen do jej legalizacji szybko zmierza ku koncowi.
www2019.03.11 9:26
Każdy pedofil głosuje na PO.
ciekawski2019.03.11 9:28
O to głosy kleru będą.
Wojtek Polak2019.03.11 9:34
80% pederastów bo to też pedofile
ciekawski2019.03.11 10:35
chyba na plebani.
anonim2019.03.11 11:54
Jak ksiądz gej to też pedofil.
Maria Błaszczyk2019.03.11 16:09
A jak wychodzi sprawa abp Paetza, to zawsze obrońcy krzyczą, że przecież tylko dorosłych gwałcił... Więc czasem umiecie geja od pedofila odróżnić, a kiedy indziej - nie... Ciekawe, od czego to zależy?
anonim2019.03.11 17:24
Bo ''tylko'' 80 % gejów to pedofile, ten widocznie pozostał w 20%.
www2019.03.11 20:21
Paetz gwałcił? I nie siedzi? Błaszczył wie, że Paetz gwałcił, ale nie zgłosi tego w prokuraturze, żeby gwałciciela przymknęli. Błaszczyk tuszuje przestępstwa gwałciciela, żeby gwałciciel mógł sobie pozostać na wolności.
Maria Błaszczyk2019.03.12 22:04
No więc sprawa się przedawniła, więc nie ma czego zgłaszać, kochany panie www. Więc pan www rzuca oskarżenia, a tymczasem nie ma pojęcia o czym pisze. Cały kraj wie, dlaczego nie da się tego zrobić - a pan www nie. Ale i tak się wypowie, bo to dobra okazja by urządzić sobie pokaz chamstwa w internecie.
Maria Błaszczyk2019.03.12 22:22
Aha, jeszcze jedno. Pan www nie używa internetu, bo pan www jest zainteresowany tylko rzucaniem obelg, ale jest jeszcze jedna sprawa - w tamtym czasie zgwałcenie byo ścigane wyłącznie na wniosek ofiary... Być może pan www tego nie wie, ale prawo nie działa wstecz. Ale dla pana www fakty nie mają znaczenia, co? Pan www tak sobie ceni honor, że obelgi rzuca zza pseudoniu. I tak religię, że gdzie się da, tam głosi fałszywe świadectwo przeci swym bliźnim... Ciekawe, jak pan www sobie w oczy przy goleniu w lustrze może spojrzeć?
www2019.03.11 11:57
Nie chcesz, żeby były? Zgłoś pedofila z kleru do prokuratury. Co, ciekawski nie zgłasza? Bo ciekawski wspiera pedofilów.
Alojzy Cedzidlo. 2019.03.11 12:43
Nie tylko , nie tylko . Więżniowie tez głosowali.
Reytan2019.03.11 13:04
Wszyscy komunisci sa pedofilami.
obserwator2019.03.11 9:26
Ile jeszcze zdolamy odpierac ataki hommo lobby, ktorego statutowym celem test degeneracja calego pokolenia maloletnich, stworzenia calego przyszlego pokolenia bywalcow marszy LGBT, wywolanie zaburzen, niszczenie psychiki dziecka. No LGBT trole do ataku.
rebeliant2019.03.11 20:18
Jedną z sił stojących za pedziami są ci, którzy są zainteresowani tresowanymi ludźmi, którzy nie sprzeciwią się niczemu. Ta grupa boi się, więc potrzebuje dowodu i jest nim tu właśnie przyzwolenie na mieszanie w seksualności naszych przyszłych pokoleń. Tym samym siłom zależy na wmówieniu ludziom win urojonych, aby oni nie musieli się tłumaczyć racjonalnie, a tylko: "antysemityzm", "homofobia", "mowa nienawiści", "ixizm". Chciałbym tu zauważyć, że zboki targują się z nami i wychodzi na razie na ich korzyść, gdyż po naszej stronie pojawia się oburzenie w stosunku do najbardziej drastycznych postulatów, a opór powinien trwać wciąż na tym samym poziomie. Wiedza podawana w szkole o seksualności człowieka i o niebezpieczeństwach z nią związanych nie powinna być przekraczana, a technika przekazywania tej wiedzy powinna być optymalna. Z wiedzy tej powinno wynikać dla młodego człowieka (>16), że jeśli jeśli odczuwa taką a taką seksualność w sobie, to może skorzystać z fachowej literatury, gdzie książka w odróżnieniu od "edukatora" nie uczynni krzywdy.
Jarek2019.03.11 9:20
Ależ się skompromitowali. Mogli chociaż przeczytać, przeciwko czemu kazano im protestować, żeby się nie ośmieszać.
Wojtek Polak2019.03.11 9:32
kompromituje to się większość takich jak ty.oni bardzo dobrze wiedzą przeciw czemu protestują przeciwko wyciąganiu rąk do dzieci przez pederastów transpederastów i wszelkiej maści dewiantów.
meo lessi2019.03.11 19:01
aleś się tych księży przyczepił
Jozin z Bazin2019.03.11 9:16
No i co zboczńcy z lewicy gdzie te dumne geje Maryśki Agnieszki i Nowacki co wy na to?
Marcin2019.03.11 9:55
Myśle że nienawiśc odbiera ci rozum... pamietaj ze wygrac mozesz tylko kochając takich jak oni, przytul do serduszka i zaspiewajcie wszyscy razem na ¾ przez ½... ^_^
Alojzy Cedzidlo. 2019.03.11 12:23
Przytul ich ,,Marcinku ", przytul . Oni na to czekają. Sam bym ich pogłaskał gdyby zrozumnieli ,że nie śą zdrowi . A co najważniejsze gdyby nie zachziało im się panować nad światem. A tak żyli spokojnie ....;
Jozin z Bazin2019.03.11 14:34
Marcinku nie myśl tyle bo ci żyłka pęknie :) przytulić tych zboczeńców ? ich trzeba izolować. Rozumiem że czytałeś artykuł ?nie przeraża cię to obmacywanie jakie proponują by dzieci z rodzicami robili, ojciec z córką ? uważasz że to normalne ? Myślę że to cię podnieca takie podejście, ojciec z córką syn z matką, brat z siostrą, SODOMA i GOMORA.
Marcin2019.03.11 20:59
Kochac trzeba bez wyjatku, mój drogi Józku ;D
Alojzy Cedzidlo. 2019.03.11 12:14
Rozumię Twoje zadowolenie z dokumentu przygotowanego przez LEKARZY . Mam podobne odczucie . Mam jednak jeszcze wyrzuty sumienia , Do serca ich nie przytulę , bo oni na takie ,,przytulania " marzą. Żal mi ich jednak z innego powoidu robimy z nich PEDAŁÓW , a oni po prostu są chorzy . To bractwo trzeba leczyć . Leczyć . i to pilnie bo w tym chorym amoku chcą świat opanować . A to będzie koniec ludzkoścxi..
Piotr Nowak2019.03.11 12:31
No no... Piotrowski z Barwickim w jednym wątku. I do tego gadają o mnie. Świat zwariował :D :D :D bawcie się dobrze misie :*
anonim2019.03.11 12:58
Liczymy ze napiszesz jakiś milusi komentarz z du.py, taki w twoim stylu, żeby tak od poniedziałku się z ciebie pośmiać. A swoją drogą-oficer dyżurny jeszcze wam nie powiedział co macie pisać?
Piotr Nowak2019.03.11 13:03
:)
anonim2019.03.11 13:47
:)
Jozin z Bazin2019.03.11 14:27
Coś dziś słabo idzie trollowi Nowakowi, gubi się biedaczyna, ma tyle kont, przebiera się raz za Marysię to innym razem za Agnieszkę, pewnie oficer go obsztorcował, bidula. :)
Piotr Nowak2019.03.11 15:12
Tak szczerze... Ty naprawdę myślisz że Agnieszka, Marysia i ja to jedna osoba? Skąd ty się urwałeś??!! :) Powiem ci że byś się mocno, mocno zdziwił :) .. Ale wiesz co? Może lepiej nie. "Świadomość najgorszym z przekleństw" :) No powiem ci.. ha ha ha dobre. I ok. Może lepiej żebyś został tam gdzie jesteś. Tak! Ja, Agnieszka i Maria to jedna osoba! aha i Zerro też :) Pozdrawiam i zdrowia życzę. (ty jesteś aż tak nowy tu, że taki głupi? Czy tylko udajesz?) :P
anonim2019.03.11 16:41
Nieee my wiemy że was trolli jest wielu, a każdy troll ma własne zadania.
Jozin z Bazin2019.03.11 17:21
Stawiasz dużo znaczków, nie znasz ich znaczenia. Widzę że ktoś tu lubi ubierać się w kobiece fatałaszki, no no Nowak wy to macie dziwne zboczenia, a co na to wasz prowadzący ? No i na koniec, udowodnij że się mylę ? :) ciężko będzie, może dacie radę Nowak.
Piotr Nowak2019.03.11 19:32
Ja ci dziecko nic nie będę udowadniać. Jak masz z tym problem, to zapytaj starszych kolegów - albo ciesz się chwilą i nie zawracaj sobie tym głowy bo cię braknie :)
anonim2019.03.11 21:11
To jaką sukienkę dzisiaj założyłeś Piotrek ?
www2019.03.11 20:13
Wiesz na czym polegają lewackie komentarze i ogólnie lewacka specyfika myślenia? Wygląda to tak: normalny człowiek wyraża jasno i zrozumiale swój światopogląd, a klarowne przedstawienia swojego zdania umożliwia mu rzeczową dyskusję. Lewak zupełnie inaczej. Lewak to taka menda, która zawsze podwija ogon i nie jest w stanie z podniesionym czołem reprezentować jasno sformułowanego poglądu. Myślenie lewaka polega na podpuszczaniu i szczuciu, wiecznym wykręcaniu kota ogonem, wiecznym prymitywnym prowokowaniu, byle tylko nie wyartykułować czegoś jasno, ale zakręcić sprawę dla własnej korzyści. Np. aborcja. Lewak wie, że zabija dzieci, ale nie ma na tyle jaj, żeby powiedzieć "wali mnie życie dzieci, mielę je w maszynce do mięsa, bo najważniejsze, żebym sobie poruchał, konsekwencje mam gdzieś". Lewak zamienia ten konkret na tchórzliwe gadanie o wolności, prawach kobiet i takie tam sranie w banie, byle nie musieć powiedzieć prawdy w oczy. Lewak może tak w nieskończoność, bo lewak upaja się łgarstwem dla prymitywnej własnej korzyści. Natomiast w tym konkretnym przypadku, w opisach zabaw seksualnych z dziećmi, zostało na złość lewakowi zbyt wyraźnie nazwane wszystko po imieniu: ojcowie mają pieścić waginy córek, dzieci mają się onanizować razem z rodzicami itd. Ten konkret jest dobry na ekstremalny rynek zboczeń niemieckich, oni staczają się już trochę dłużej, na nasz rynek obraz taki jest zbyt wyrazisty. Lewak zostaje przyciśnięty do muru, bo zamiast zakamuflowanego bajeru, Niemiec przywalił ze zbyt grubej rury. No i nasze lawaki zdurniały, bo musieliby przyznać wprost, czarno na białym, że uczą dzieci pchać ręce miedzy nogi i chcą im w tym asystować, no a taka wypowiedź wprost nie mieści się w konwencji krajowego lewaka. Zostali przypadkowo obnażeni i są znokautowani, lewaki nie mają chwilowo tyle jaj, żeby się przyznać wprost, że te zboczone niemieckie obrazki to ich docelowa indoktrynacja. Lewaki muszą odczekać, aż sprawa przyschnie i trochę popadnie w zapomnienie i potem zaczną od nowa ich nijaką retorykę, że nie chodzi o zachętę do pedofilii, ale o jakąś tolerancję LGBTów, bo są represjonowani, o wprowadzanie kaganka oświaty jakąś kartą, że chodzi o zdrowie dzieci i tym podobny klasyczny szajs. Chwilowo zostali zdemaskowani, więc muszą odczekać, aż opinia publiczna straci pamięć na temat ich metod dobierania się do dzieci, a wtedy znów będą w swoim lewackim żywiole robienia podłego zamieszania bez krzty honoru, w klasycznym lewackim stylu, żeby w kamuflażu pozorów dochodzić swojego ukrytrgo celu.
Irena K2019.03.17 16:39
Www, chciałam ci dać plusa" Ale nie mogę, chociażby za ohydne nazwanie przez ciebie tu pewnej czynności, którą robicie. Mogłeś nzawać inaczej! Ale ogólnie to masz rację. Postaraj się być lepszy od nich w słownictwie. Przecież tu różni ludzie czytają. Na niektóre słowa tutaj na portalu pisane zbiera na wymioty.
Alojzy Cedzidlo. 2019.03.11 17:57
Zapytam podobnie panie Piotrusiu : Skad Pan się urwał . Narcyzm czystej wody . ,,Gadają o mnie ." Czsto pan wchodzi w stosunki intymne z panią Rączkowaką . ? Bo jeśli Pan przyznaje że to o Panu piszą , to pewno Pan za kobietą nie tęskni .
Marcin2019.03.11 19:47
To że jestes moja rodzina, nie znaczy że mam milczec, gdy na ciebie skaczą, Piotrusiu :D
www2019.03.11 20:16
Wiesz na czym polegają lewackie komentarze i ogólnie lewacka specyfika myślenia? Wygląda to tak: normalny człowiek wyraża jasno i zrozumiale swój światopogląd, a klarowne przedstawienia swojego zdania umożliwia mu rzeczową dyskusję. Lewak zupełnie inaczej. Lewak to taka menda, która zawsze podwija ogon i nie jest w stanie z podniesionym czołem reprezentować jasno sformułowanego poglądu. Myślenie lewaka polega na podpuszczaniu i szczuciu, wiecznym wykręcaniu kota ogonem, wiecznym prymitywnym prowokowaniu, byle tylko nie wyartykułować czegoś jasno, ale zakręcić sprawę dla własnej korzyści. Np. aborcja. Lewak wie, że zabija dzieci, ale nie ma na tyle jaj, żeby powiedzieć "wali mnie życie dzieci, mielę je w maszynce do mięsa, bo najważniejsze, żebym sobie poruchał, konsekwencje mam gdzieś". Lewak zamienia ten konkret na tchórzliwe gadanie o wolności, prawach kobiet i takie tam sranie w banie, byle nie musieć powiedzieć prawdy w oczy. Lewak może tak w nieskończoność, bo lewak upaja się łgarstwem dla prymitywnej własnej korzyści. Natomiast w tym konkretnym przypadku, w opisach zabaw seksualnych z dziećmi, zostało na złość lewakowi zbyt wyraźnie nazwane wszystko po imieniu: ojcowie mają pieścić waginy córek, dzieci mają się onanizować razem z rodzicami itd. Ten konkret jest dobry na ekstremalny rynek zboczeń niemieckich, oni staczają się już trochę dłużej. Na nasz rynek obraz taki jest zbyt wyrazisty. Lewak zostaje przyciśnięty do muru, bo zamiast zakamuflowanego bajeru, Niemiec przywalił ze zbyt grubej rury. No i nasze lawaki zdurniały, bo musieliby przyznać wprost, czarno na białym, że uczą dzieci pchać ręce miedzy nogi i chcą im w tym asystować, no a taka wypowiedź wprost nie mieści się w konwencji krajowego lewaka. Zostali przypadkowo obnażeni i są znokautowani, lewaki nie mają chwilowo tyle jaj, żeby się przyznać wprost, że te zboczone niemieckie obrazki to ich docelowa indoktrynacja. Lewaki muszą odczekać, aż sprawa przyschnie i trochę popadnie w zapomnienie i potem zaczną od nowa ich nijaką retorykę, że nie chodzi o zachętę do pedofilii, ale o jakąś tolerancję LGBTów, bo są represjonowani, o wprowadzanie kaganka oświaty jakąś kartą, że chodzi o zdrowie dzieci i tym podobny klasyczny szajs. Chwilowo zostali zdemaskowani, więc muszą odczekać, aż opinia publiczna straci pamięć na temat ich metod dobierania się do dzieci, a wtedy znów będą w swoim lewackim żywiole robienia podłego zamieszania bez krzty honoru, w klasycznym lewackim stylu, żeby w kamuflażu pozorów dochodzić swojego ukrytrgo celu.