III wojna światowa. Bóg oszczędzi tylko jeden kraj - zdjęcie
22.01.22, 15:21Fot. via: Pixabay - ractapopulous

III wojna światowa. Bóg oszczędzi tylko jeden kraj

76

Siostra Łucja, właśc. Lúcia Santos, znana również jako Lúcia de Jesus dos Santos OCD (ur. 22 marca 1907 w Aljustrel, zm. 13 lutego 2005 w Coimbrze) – portugalska zakonnica, która była świadkiem objawień maryjnych w Fátimie w 1917, apostołka pierwszych sobót, Służebnica Boża Kościoła katolickiego.

Siostra Łucja miała objawienia Matki Bożej także wtedy, kiedy prze­bywała już w klasztorze w Coimbrze. Niektóre z Orędzi przekazała za pośredni­ctwem ojca Augustyna Fuentesa. Zakonnik ten, będąc postulatorem w procesie beatyfikacyjnym Franciszka i Hiacynty, miał zgodę Ojca Świętego na kontaktowanie się z ostatnią wizjonerką objawień w Fatimie. Przekazane przez Maryję Orędzia dotyczą między innymi trzeciej wojny światowej, za­burzeń w przyrodzie i... przyszłości Polski. Publikację późniejszych Orędzi Matki Bożej rozpoczynamy od przekazu dotyczącego przebiegu trzeciej wojny światowej. Spośród wielu źródeł na ten temat oparliśmy się na książce Stephena Lassare'a Odkryte sekrety przyszłości z 1992 r.

 „Dla świata będzie zaskoczeniem i szokiem błyskawicz­ne natarcie Chin na Rosję. Natężenie walk i okrucieństwa będą straszliwe. Chińczycy będą naśladować postępowanie Japończyków podczas drugiej wojny światowej: zaskoczenie, szybkość i terror. Zwycięstwa Chin przerażą Stany Zjednoczone. Chiny rzu­cą bomby jądrowe na zakłady zbrojeniowe i ośrodki doświad­czalne broni atomowej w Rosji. Wywołają one potworne zniszczenia, wstrząsy i zaburzenia w przyrodzie, co się póź­niej zemści na nich samych. Armia chińska zginie od broni jądrowej, którą sama rzuci na cały świat, chociaż początkowo będzie zwyciężać. Uderzy w wielu punktach, tak, że Rosja bę­dzie zmuszona walczyć na całej granicy, a jednocześnie potęż­ne desanty będą lądować w głębi kraju.

Amerykanie nie zechcą się mieszać bezpośrednio do woj­ny, ale widząc, co robią Chińczycy, będą życzyć Rosji zwycię­stwa. Niemcy wciągną USA do wojny jako sojusznika atlanty­ckiego. Pomoc dla Niemców ze strony Ameryki skupi swoją uwagę na Azji i tam będą lądowały wojska USA i Anglii (Irak, Turcja, Iran i Bałkany) w obronie przed Chińczykami. To, co zrobią Niemcy, będzie krokiem samobójczym. Będą liczyć na zajęcie Polski. W swej nienawiści nie zorientują się, że sympa­tia Zachodu i reszty świata będzie po stronie Rosji. 

Wojska chińskie będą niszczyły i równały z ziemią wszyst­kie miasta i wsie zamieszkane przez ludność białą, a oszczę­dzały ludność republik azjatyckich, które częściowo powsta­ną przeciw Rosji i przyłączą się do nich. W języku chińskim będzie to się nazywało krucjatą przeciwko hegemonii rasy białej. Będą głosić jej koniec, a siebie mianują ręką sprawied­liwości. Nastąpi atak przez zaskoczenie Niemiec. Rosja runie na Europę. Polska, Czechy i Słowacja, wiedząc, że w razie zwycięstwa Niemiec czeka je zagłada, stworzą wspólną obro­nę przeciwko Niemcom.

Również walczyć ze sobą będą sami Niemcy, a Rosja wy­wrze na tym kraju całą swoją wściekłość za cios zadany z tyłu, za porażki na Wschodzie, za widmo klęski. Dopiero, kiedy Ro­sjanie dojdą do Atlantyku, ruszą przeciwko nim inne naro­dy bezpośrednio zagrożone. Rosjanie będą zmuszeni wycofać się z walki na Ukrainę, zostawiając po sobie spaloną ziemię i popioły miast. Obojętność na krzywdy, bogacenie się kosz­tem innych, wywoła odwet. Przykładem będzie los Szwecji i Szwajcarii. Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie.

Zaznają też klęski Ukraina i Litwa, a w mniejszym stop­niu Łotwa i Estonia. Natomiast Białoruś, Polska i Węgry będą stosunkowo spokojne, ale jedynym narodem, który wyjdzie z tej katastrofy cało, ponieważ będzie chroniony przez Miło­sierdzie Boże, pozostanie Polska. Czechy i Słowacja zostaną zniszczone dopiero w czasie odwrotu wojsk rosyjskich, które będą się cofać w kierunku Ukrainy i Bałkanów. Od południa z Iraku uderzą Amerykanie i wybuchnie powstanie na Kaukazie aż po Turcję. Od strony Turcji zaatakują Anglicy. Ponadto przy tylu frontach trudno precyzyjnie podać ich kolejność.

 Zjawiska atmosferyczne, które ukażą się na niebie już na początku wojny, będą ostatecznym ostrzeżeniem zapo­wiedzianym przez Maryję, Królową Świata, w wielu obja­wieniach. Będą potwierdzeniem, że nadchodzi zapowiedziany okres wojen i kataklizmów w przyrodzie. Będą też znakiem, że nie udało się pobudzić w ludziach żalu za grzechy i skruchy oraz chęci poprawy życia, aby móc powstrzymać zło wiszące nad światem, które dotąd trzymała Ręka Pana. Sprawiedli­wość Boża nie może dłużej znosić tryumfowania nikczemności i pogardy Jego świętych praw. Wzajemna nienawiść wróci do ludzkości w całej swej grozie i ohydzie.

Kataklizmy ugaszą wojnę i uratują resztę ludzkości przed całkowitą zagładą, a więc będą ratunkiem danym przez Miło­sierdzie Boże". 

„Kataklizmy wywołają taką panikę i tyle nieszczęść, że dal­sze prowadzenie działań wojennych będzie niemożliwe. Nie wystąpią jednak od razu i z jednakowym natężeniem. Będą to ruchy skorupy ziemskiej, stopniowo nasilające się aż do bar­dzo potężnych i gwałtownych wstrząsów. Wstrząsy te będą przybierać na sile i zaczną wybuchać wulkany. Odżyją nawet te, które uważane są od dawna za wygasłe. Wulkan Etna spowoduje katastrofę całej Sycylii. Okolice Wezuwiusza oraz przyległe wyspy zostaną ewakuowane. Wybuchy Etny i innych wulkanów spowodują zaburzenia atmosferyczne, deszcze po­piołów, huragany, ulewy i powodzie. Zmieni się konfiguracja brzegów Półwyspu Apenińskiego. Na Morzu Śródziemnym ruchy dna wywołają potworne fale i zmieni się linia brzegowa. Ruchy dna Oceanu Atlantyckiego spowodują wyłonienie się nowego lądu. Trzęsienia ziemi i lądów pod wodą spowodu­ją największe zniszczenie brzegów Europy oraz obu Ameryk (mniej w Ameryce Południowej) i Afryki. Najbardziej jednak ucierpi Europa, USA oraz wiele wysp na Morzu Karaibskim. Te ostatnie zdarzenia wystąpią w ciągu kilku godzin. Potem ziemia uspokoi się. Uszkodzone zostaną prawie wszystkie miasta przybrzeżne i duży pas lądu. Zniszczeniu ulegnie Ho­landia oraz w mniejszym stopniu Belgia. Niemcy zostaną za­lane morzem, które wtargnie w dolinę Renu.

W Ameryce trzęsienia ziemi będą trwać jeszcze bardzo długo, po tym jak w Europie nastąpi już spokój. Od strony Pacyfiku zniszczeniu ulegnie Kalifornia aż do gór, a fale oce­anu zaleją wiele miast, m.in. Los Angeles. Zniszczenie miast będzie uzależnione od tego, czy ludzie się poprawią. Ale są takie miasta, które ściągnęły na siebie tyle win, które muszą pomścić własne postępowanie i zostaną zniszczone. Do nich należy Nowy Jork, Waszyngton, a także miasta najbardziej to­lerujące bezprawie.

Państwa Europy będą bardzo zniszczone. Niemcy, Dania, Holandia zostaną zalane wodą jak wszystkie ziemie przy­brzeżne. Mniej ucierpi Norwegia. W Szwajcarii nastąpią ru­chy górotwórcze, a w konsekwencji wylewy rzek i zerwanie tam. Nastąpią powodzie i obsuwanie się ziemi. Dotyczy to również Tyrolu oraz północnych Włoch i Alp francuskich.

Mrozy i śnieżyce będą uniemożliwiały pomoc. Mapy będą opracowywane od nowa. Na Bałkanach będą lokalne trzęsie­nia ziemi oraz zaburzenia atmosferyczne, huragany i śnieżyce, ale Bałkany nie zostaną całkowicie zniszczone. Od północy kataklizmy zaskoczą armię chińską już w Europie, w trakcie walk z Rosją. Chińczycy cofną się wskutek potwornych kata­klizmów. To będzie trwało zaledwie kilka tygodni, ale będzie w swej grozie tak okropne, że podobnych klęsk nie było do­tąd na ziemi.

Paryż w czasie rozszalałych żywiołów obróci się w ruinę, ale nie wszyscy jego mieszkańcy zginą. Spłonie głównie cen­trum. Paryż odbuduje się. W pokorze przyjąć należy klęski, które nadchodzą na zie­mię. Zbiorowe zbrodnie, nienawiść i pycha, egoizm i wyzysk oraz pastwienie się nad słabszymi narodami, pogarda dla nich, zamiast pomocy i opieki, brak miłosierdzia, litości i współczu­cia - to wizja nadchodzącego świata. Na próżno będą wzywać miłosierdzia ci, którzy nie mieli go dla bliźnich. Będzie ono ostoją słabych, a na wielkie, pyszne narody nadchodzi czas sprawiedliwości.

Najbardziej zniszczone będą Niemcy, ponieważ trudno jest ocalić jednostki, kiedy giną miliony. Ostrzega się wszyst­kich Polaków będących na ziemiach niemieckich - jeżeli ocaleją z wojny, zginą w falach morza, które zaleją prawie cały kraj. Nad Niemcami będzie użyta broń jądrowa. Ogień, powietrze, woda zbuntują się, gdyż skalane zostaną niepra­wością. Germanie wykorzystywali wszystkie siły przyrody, aby niosły śmierć, a więc teraz one obrócą się przeciwko nim i przyniosą śmierć zwielokrotnioną. Dolina Renu stanie się doliną śmierci. Wielkie miasta zmienią się w popiół i dym, który zmyją fale morza. Nowe lądy podniosą się z dna oceanu, a wywołane tym fale rozejdą się z niespodziewaną siłą.

Również i przez Londyn przejdą fale, ale miasto to nie zosta­nie starte z powierzchni ziemi. Od Pacyfiku do Atlantyku, od śniegów Alaski aż do pustyni Południa, zaczną zapadać się lądy i obsuwać góry. Nastąpi głód, mordercze walki i śmierć. Gdy świat zacznie leczyć swe rany, w Ameryce długo jesz­cze trwać będzie chaos. Amerykanie zrozumieją nareszcie, że dolar nie jest celem życia. Zapragną chleba i braterstwa. Wzywać będą Miłosierdzia Bożego, którego sami nie mieli dla innych".

Dane o Polsce po wybuchu trzeciej wojny światowej 

„W Polsce częściowemu zniszczeniu ulegną miasta przy­brzeżne, ale żadne polskie miasto nie zostanie zniszczone przez broń jądrową. Będą natomiast zagrożone bombardowaniem, podobnie jak całe niemal Zagłębie. Ludność stamtąd będzie ewakuowana. Nie powinna wracać aż po kataklizmie.

Poznań nie będzie zniszczony. W czasie wojny bomby i pociski za­grożą Szczecinowi, portom i Śląskowi. Miast na Ziemiach Zachodnich Niemcy nie będą niszczyć, licząc na ich zagarnię­cie. Atakowane będą tylko porty, obiekty strategiczne i prze­mysłowe. Dużych zniszczeń nie będzie, bo polska obrona do tego nie dopuści.

Po kilku dniach walk działania wojenne przeniosą się w głąb Niemiec, daleko od granic Polski. Niemcy będą niszczyć się wzajemnie z niesamowitą pasją i wściekłością, bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował. Nadchodzące wypadki zmienią oblicze ziemi, a wszystkie narody świata zmuszą do działania. Jedne pod presją wojny, inne na skutek klęsk żywiołowych lub zniszczenia i rozpadu, które niesie broń jądrowa.

Polska tym razem zostanie oszczędzona i będzie jedynym państwem, które ze światowego kataklizmu wyjdzie jako państwo potężniejsze, silniejsze i wspanialsze. Od niej zależeć będzie przyszłość Europy. W niej rozpocznie się odrodzenie świata przez ustrój, który stworzy, przez nowe prawa, zgodne z prawem Bożym. Polska w swoich granicach będzie realizo­wać prawo Boże, gdyż dość zaznała krzywd, niesprawiedli­wości, zbrodni i bezprawia. Zbuduje nowy dom braterstwa wszystkich narodów świata, a dla swoich dzieci będzie matką. Nikogo nie odrzuci, nie potępi, lecz przygarnie. Będzie jed­ną Ojczyzną dla wszystkich tych, którzy ją kochają, znają jej tradycję, historię i kulturę. Jako prawdziwa matka zwracam się do wszystkich Polaków, aby ich ostrzec i przygotować na nadchodzące wypadki.

Polacy, jeżeli możecie, wracajcie do ojczyzny. Uchroni was opieka Matki Boskiej, Królowej Polski. Ale tam, gdzie za­mieszkujecie, też nie załamujcie się. Nieście pomoc, nadzieję, otuchę i ratunek. Bądźcie braćmi tych wszystkich, wśród których przebywacie. Mówcie o niezmierzonym Miłosierdziu Bożym, które jeszcze raz ocali Ziemię, a ocalałej da błogosła­wieństwo i pomoc. Wskaże drogę odrodzenia, którą pójdzie naród polski.

On po raz pierwszy odczyta i zrealizuje praw­dziwe cele ludzkości. Jeżeli chcecie pomóc, wracajcie. Czeka na was praca radosna, twórcza i szczęśliwa. Ale kto liczy na karierę i na wzbogacenie się na innych, niech nie wraca. Kraj Królowej Polski ma być czysty. Polska nie będzie krajem słabym, bezsilnym i biednym, ale w pierwszych dniach jej odrodzenia potrzebna będzie ludno­ści pomoc. Pomoc powinna być szybka i ofiarna. Później już nie będzie potrzebna. Kto wróci natychmiast, kiedy bramy Polski otwo­rzą się, uzyska pełne prawa i weźmie udział w budowaniu najpiękniejszego ustroju ludzkiego pod berłem Bożym".

mah

Komentarze (76):

Skrzypek na dachu2022.02.16 0:22
Brawo Siostra Lucyja , masz 100% racje .
ABW2022.02.5 18:05
O ile wiem, to nie ma oficjalnego wydania (z imprimatur biskupa miejsca) Objawień Siostry Łucji od czasu, gdy została zakonnicą. Także poprzednie jej objawienia są publikowane fragmentarycznie i liczą zaledwie kilka stron. Nie słyszałem o odrębnej publikacji samych Objawień tylko o tych, które je zawierają i zawsze ktoś się pod nimi podwiesi ze swoimi mądrościami. Najmniej wiarygodna jest np. publikacja wyd. Rafael ze śliczną grafiką ale ... Kiedyś być może napiszę o tym.
Zawi2022.02.15 15:47
"Objawienia Siostry Łucji" zaczynają żyć bez Jej udziału. Podobnie jak "Nostardamusy" zmyślone ciągle. Ww jest najlepszym dowodem - wpisz sobie w Google charakterystyczną frazę, w różnych językach np: "Lúcia dos Santos, Szczecin" - tylko polskie wyniki. Portugalska zakonnica przeszła na j.polski, czy sk..yn który "prorokuje" w jej imieniu zagalopował się w detalach? Natomiast portal, jako publikator bierze na siebie odpowiedzialność za cytowanie takich bezeceństw.
krzysztof2022.01.23 16:04
czytając komentarze strach padł wielki na ateistów niedowiarków wszelkiej maści złoczyńców i uczniów szatana, drżyjcie bo jeżeli nie nawrócicie się wasz koniec będzie straszny.CHWAŁA PANU BOGU.
Zawi2022.01.23 16:22
Biorąc pod uwagę, że te słowa ktoś z premedytacją wsadził w usta Maryi (co raczej oczywiste, bo są tylko w j.polskim), to nie ateiści powinni lękać się o przyszłosć a takie "sprytki" i ci, którzy z nimi trzymają.
Zawi2022.01.23 16:04
Przepowiednie jest tym ciekawsza, że w całych zasobach Google występuje tylko... w polskiej wersji. Widać portugalska zakonnica pokochała ten język a przy tym zgłebiła naszą geografię, zapominając o swej ojczyźnie, czy np. sąsiedniej jej Hiszpanii ;) Bardzo to smutne, kiedy narodowa propaganda produkuje "przepowieści", nawet komuniści aż tak daleko nie poszli
Anonim2022.01.23 13:46
Dlaczego największe larum na temat wszelakich końców świata i totalnych zagład robią niby katolicy? Przecież żyjąc wg przykazań nie powinni się obawiać nawet nagłej śmierci. Nie sądzę, aby to była troska o bliźniego np. lewaka, przecież frondowi katolicy życzą lewakom jak najgorzej.
katolicka deratyzacja Polski.2022.01.23 13:41
Konfederacja dostaje pieniadze od Putina i od Mossadu.
Ateista, czyli Normalny2022.01.23 13:41
Jak tępym trzeba być, żeby wierzyć w takie bzdury. Pomyślcie sobie za jakichś gamoni musza was uważać klechy, ze wciskają wam takie bajki.
Zawi2022.01.23 16:07
"Klechy" - nie. Żaden ksiądz nie podbije takiej bzdury. Niestety jest to obraz poziomu "skrzydła narodowego" i tylko mam nadzieję, że kieruje nim tępota (co usprawiedliwia) a nie świadome używanie Maryi, dla swej propagandy
....Ateisto"- ale nienormalny!... Przykro!2022.01.23 16:20
Odpowiadam ci! --- A jakim tępym trzeba być, żeby w to nie wierzyć! ??? Przecież to nie księży wymysł! ----TO JEST PRAWDA OBJAWIONA! BOLI CIĘ ONA BARDZO, DLATEGO TAK BARDZO LEJESZ SWOJĄ NIENAWIŚĆ! Nie sprowadzisz nas do swego poziomu! Trzymaj się swojego szamba nienawiści i daj nam spokój! Nic nie osiągniesz w taki sposób! Pomyliłeś Portale, tu nie "Homo-niewiadomo"!
Lechu, superka!2022.01.23 18:26
Świetnie pokazałeś, jakim tępym trzeba być katolem, żeby w te debilizmy wierzyć. No i jeszcze twoja ulubiona liczba mnoga: ja, katol, i moja mądrzejsza ode mnie doopa. Super się te twoje komediowe wpisy czyta, zwłaszcza widząc idiotów, którzy w nie wierzą.
Zamknij się w końcu, sodomito!2022.01.23 22:31
Nie jestem twoim "Lechem"! Wstydzisz się tego, co o tobie piszę! Ale to prawda! Oskarż mnie za pomówienia! Czekam! Chętnie udowodnię, że nie masz racji! Mam za dużo dowodów przeciw tobie, Lechu Keller- Krawczyk!! A IPN nie kłamie! Kryjesz się za inną osoba, bo nie wiesz co masz napisać! Zatkało cię!?? Jazda na Portal do swoich pedziów! Co tu robisz?--- Albo zachowuj się godnie, albo spadaj! ---To jest nasz Portal Katolicki--- ! Więc bez inwektyw! --- Nie życzę sobie abyś mnie do siebie przyrównywał i cały czas bluźnił na Księży, na Kościół i na Polaków! Jeżeli masz problem z sobą , to polecam do psychologa lub psychiatry! Widać, że nie umiesz sobie poradzić ze swoim małym ego! Żegnam!
Lechu, nie kokietuj2022.01.24 8:20
Nie masz szansy udowodnić, że ty to nie ty. Pisarz z ciebie żaden, styl masz jednostajnie nudny wciąż taki sam. Na dodatek nikt na frondzie nie robi takich błędów interpunkcyjnych, waląc trzy półpauzy: "robisz?--- Albo" - o tak niemal za każdym razem. A parodia wściekłego, bezsilnego katola super. I te jego debilne życzenia - piękne. Oby tak dalej!
Powtarzam ci jeszcze raz!2022.01.24 22:04
Kellerze! Zamknij w końcu swoją japę! Tak! --- Jestem Katolikiem i się z tego bardzo cieszę!---- TO DLA MNIE WIELKI ZASZCZYT I PRZYJEMNOŚĆ WIERZYĆ W BOGA! --- Nie ma nic lepszego na Świecie! ... A twoje postępowanie, sodomito, kwalifikuje cię tylko w przepaście piekła! ----Więc czym ty się cieszysz?--- Możesz mnie wyzwać, jak tylko chcesz, nie zależy mi na tym, bo dla mnie jesteś nikim!... Rozumiesz!!! Nikim!
Keller do Kellera2022.01.25 15:53
"Zamknij japę". Styl typowy dla Lesia, interpunkcja również - i jak zwykle parodia katolskiego debila, wrzaskliwego, chamskiego, prostackiego - co dla religijnego zboka typowe. Taki parszywy NIKT nie ma NIC do powiedzenia, więc bluzga na wszystko, co w jego kaprawych ślepiach i pustej mózgownicy jest niezgodne z jego parszywymi zabobonami.
Ewunia Kur2022.01.23 17:06
Łał. Ale jesteś ostry. Lubię ostrych facetów.
Anonim2022.01.23 13:29
Co za idiotyzmy dla półgłówków.
Anonim2022.01.23 11:49
Buhhahhahhahahhhaaaaaaaaaa😀😂🤣😂😀 nawet jak na frędzla poziom dyrdymałów przebił dno.
Anonim2022.01.23 10:02
jeśli teraz jest taki poziom intelektualny Polaków, którzy wierzą wizjom psychopatów zamiast Biblii, to co będzie po lexCzarnek?
Siegfried2022.01.23 9:26
Polaczki, po co wam te Abramsy, Patrioty i inne uzbrojenie USA? Ludzie zyja w biedzie a wy sie zbroicie. przeciez wam tylko tak jak swiatu zagrazaja USA! To i czytajci, matka boska czuwa nas wami
Powiedz2022.01.23 14:34
to raczej Putinowi, tam ludzie żyją w biedzie a on się zbroi.
KRÓLUJ NAM CHRYSTE...!2022.01.23 0:59
...ZAWSZE I WSZĘDZIE, TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW!..AMEN! ---------- MARYJO KRÓLOWO POLSKI, PROSZĘ CIĘ MÓDL SIĘ ZA NAMI GRZESZNYMI, TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI NASZEJ. ---AMEN!
Śmiej się, Lechu w swoich wielu nickach!2022.01.23 0:55
Śmiej się, śmiej! ----- Zobaczysz, czy ci będzie do śmiechu jak tego doczekasz, albo jak staniesz po śmierci na Sądzie Bożym! ---- Obyś zdążył zrozumieć i się nawrócić! W przeciwnym razie spadniesz głęboko po równi pochyłej tam gdzie lucyfer, w ogień piekielny!....."Tam będzie płacz i zgrzytanie zębów.."!
julek2022.01.23 9:48
ahahhahahahhahahhahahahahhahahah ja nie wiem co ten kler cpie no ale jak obronca pedofili wojtyla jest swietym no to chyba wszystko jest w kosciele katolycym mozliwe hahahhahahahhahahhahahahahha andersen takich bajek nie pisal
Czy wiesz pseudo-"julku"?2022.01.23 16:50
....vel Lechu Keller, po czym można poznać głupiego? Otóż ... po głupim śmiechu jego! A teraz spójrz na swój w głupi wpis! Miło ci?
Lechu, nie rób błędów!2022.01.23 10:45
Lucyfer to imię, więc pisz je wielką literą. Po drugie sugerujesz, że bezzębni do piekła nie trafią, bo nie będą mieli czym zgrzytać :)? Po trzecie, jak zwykle fajne jaja robisz sobie z katolickich debili. Oby tak dalej! No i oczywiście spraw, święty Lechu K., żeby frondowym idiotom zatkały się łącza internetowe, żeby im zatrzasnęły się drzwi kościółków, żeby im wafelki kością w gardle stanęły, żeby im po brudnej wodzie święconej parchy wyskoczyły. O to cię Lechu prosimy.
No i wszystko wiadomo! Lechu Kellerze!2022.01.23 16:30
Pomyliłeś się! Znów piszesz do siebie, jako"Lech"? Ja nie jestem twoim nickiem! Prawda jest taka! --- Im bardziej piszemy ci prawdę, tym bardziej się wkurzasz! Ale jesteś wściekły! To bardzo widać!--- Ale cię boli prawda!---- Nie umiesz się nawet opanować! Pisz tak dalej, będzie wiadomo, że trafiamy w sedno! A odnośnie lucyfera, specjalnie piszę małą literą,.... bo on nie zasługuje nawet na najmniejszą literę. Niech zginie przepadnie na wieki, wieków! Poniał?????
Lech jest jeden!2022.01.23 18:31
I ubaw przedni się ma, czytając te jego kokieteryjne wpisy, kiedy udaje, że on to nie on. A przecież, Lesiu, masz jedną wadę: wszystko piszesz na jedno kopyto. I choćbyś się tysiącem nicków podpisywał, choćbyś był facetem, babą czy "onymi", to zawsze cię można po stylu rozpoznać. A frondodebile ciągle się na ciebie nabierają...
Z teologii2022.01.23 11:34
Każdego z nas czeka śmierć. Wg Biblii i nauki KK, katolik żyjący zgodnie z przykazaniami nie powinien się jej obawiać. A jednak największy lament na te wizje końca świata podnoszą katolicy. Dlaczego? Nie chce mi się wierzyć, że z troski o bliźniego lewaka, bo tutaj na frondzie lewakom katolicy życzą wszystkiego najgorszego.
Pedro2022.01.23 0:33
A mamusia mówiła, żebyś nie grał cała noc na kompie, bo potem masz wizje
Kolo2022.01.22 22:37
Oszczędzi Polskę, bo to naród wybrany przez żydów.
SOLO2022.01.22 21:52
CZŁOWIEK BEZ SZEFA NIE ZNACZY NIC. A CI KTÓRYM SIĘ WYDAJE ,ŻE ZAWŁADNĄ CAŁYM ŚWIATEM RADZĘ ABY SIĘ SZYBKO OPAMIĘTALI PYCHA WŁADZY NAD INNYMI W WIECZNOŚCI PRZEGRILUJE ICH NA WIEKI.
QRWA! ALE ODLOT!2022.01.22 21:50
TO LEPSZE OD PANCERNEJ BRZOZY! GDZIE ANTEK? WEEKEND JEST! DAJCIE MU PRZEPUSTKE I NIECH ZAPYERDALA Z TWOREK NA FRONDE BO NUDNO!
Adeptus2022.01.22 22:47
Ale zdajesz sobie sprawę, że Macierewicz nie wymyślił "pancernej brzozy", wręcz przeciwnie, on zażarcie krytykował tezę, że brzoza mogła zniszczyć skrzydło spadającego samolotu - według niego brzoza jest za mało wytrzymała i to skrzydło by się nie złamało, tylko ścięło drzewo. Więc jeśli wyśmiewasz "pancerną brzozę", to nie pozostaje mi nic innego, niż napisać... Witam wśród nas pisowców ;) Mój blog: adeptusrpg.wordpress.com
POkatoliku2022.01.22 21:12
Ale odlot czytam i nie mogę wyjść z podziwu co za wizje. Kadzidła i inne znane środki odurzające mają za małą moc na taki odlot. Ktoś się podpisał pod ta wizją?
[email protected]2022.01.22 20:58
To ma sens. Bo jeżeli Rosja dogada się z USA to będzie świadczyło, że Rosja zgodziła się na zablokowanie surowców Chinom w zbliżającym się konflikcie USA-Chiny. W takim razie Chiny będą zmuszone najpierw zaatakować Rosję, aby uzyskać dostęp do surowców.
Ziomal2022.01.22 20:28
Niezła jazda. Szkolny przypadek schizofrenii z gonitwą myśli.
mać2022.01.22 22:03
nic z tego, my wolacy lubimy jak się nas rozpier..la itd .żadnych tak ocalen kwajego wd..zaj..mać
Jim2022.01.23 1:03
To się okaże
wiarus2022.01.22 20:13
dzięki ci Panie bo Chrystus Polakiem był i Bąkiewicza by wspierał..........dla idiotów ten tekst ale tu ich nie brakuje
III Tajemnica Fatimska2022.01.22 19:04
Wyobrażacie sobie miny tych niedowiarków , którzy ocaleją po tych drastycznych wydarzeniach ??
Ktoś2022.01.22 20:55
Niedowiarkowie przecież nie przeżyją, zatem żadnych min nie będzie, Tajemnico.
Jest Fronda? Jest weekendzik? Jest LOLcontent!2022.01.22 18:11
jw.
Ag2022.01.22 17:22
Dzięki Ci Boże za Twe Miłosierdzie. Króluj nam Chryste. Polska ostoją wiary. Wszystko zmierza w tym kierunku.
POkatoliku2022.01.22 21:15
Idź jutro do kościoła to zobaczysz jak liczna jest ta ostoja.
Oj, ty "POkatoliku"- a raczej nie-katoliku!2022.01.23 0:49
Przecież ty do Kościoła nie chodzisz, więc nie wiesz! Bzdury piszesz, ateisto- dumny...g...! W normalny dzień jest na Mszach tak ze 200 osób, bo ludzie są w pracy. A w niedziele, gdy jest kilka Mszy, ludzie wybierają pasującą im godzinę, to jest pełen Kościół! Ja wiem, bo chodzę na Mszę, wiele razy nawet nie ma gdzie siąść, bo ławki już są zajęte! Ale co ty możesz o trym wiedzieć! Piszesz, aby coś tam napisać!!!!
Oj ty Lechu!2022.01.23 10:50
Super pokazałeś żałośnie naiwne marzenia durnego katola, który wpatrzony w katabasa nie widzi, że wokół niego pusto, bo na myszę przylazło raptem paru oszołomów.
Żałosny Kellerze Lechu!2022.01.23 16:37
Nie powtarzaj się! Nie udawań głupszego niż jesteś! Prawdy o sobie nie zakrzyczysz! Nawet jedno twoje głupie zdanie mówi wszystko o tobie! Umiesz tylko bluźnić i obrażać! Nie zejdę do twojego marnego poziomu, bo można się w twoim szambie różnych plugastw utopić! Więc znajdź sobie takich jaki sam jesteś i "poszoł " za Don!
O święty Lechu2022.01.23 18:33
Dzięki ci za kolejne wskazówki, jak być katolskim debilem. Spraw, aby wreszcie szlag trafił tych frondowych idiotów od bozi, Marychy i reszty bandy. Wiadomo, że tałatajstwa jest mało. Ich debilizm i kretyńskie wpisy wywołują bolesny śmiech. Zmień sieczkę w ich czaszkach w mózgi i obudź myślenie. Również tych, którzy piszą za ruble.
Proszę , chłopie!... WŁĄCZ ROZUM!...2022.01.24 1:47
NIE BÓJ SIĘ, TO NIE BOLI! ... DALEJ SIĘ NIE OŚMIESZAJ! Tego nie da się czytać, tych twoich durnot! Czy naprawdę nie stać cię, aby normalnie podyskutować??? Nic nie potrafisz więcej? To jest żałosne. Chyba masz jakiś problem z sobą?
Cały Lesio2022.01.24 8:24
Jako katol jesteś Lesiu super. Taki idiota czyta wszystko, potem bluzga że czytać się nie da, wyjeżdża ze swoimi bajeczkami o bozi i chce... dyskutować. Chyba ze swoją doopą, bo mądrzejsza od niego.
To bydle żydowskie ciągle na wolności!2022.01.22 17:20
Tu na Frondzie zboczeniec-pedofil pod pseudonimem "𝐑𝐄𝐁𝐄𝐋𝐈𝐀𝐍𝐓" napastował mego syna (13-latek). Oto co mu "proponowal" cyt. "Daj mi proszę swój numer telefonu to z chęcią zadzwonię i zaproszę cię np. na lody?" . . . . . . . . . . . . . Góra z góra ... Dopadnę cię żydzie sk*rwysynie i oduczę pedofilii!
Ten katolski bydlak pedofil wciąż na wolności2022.01.23 10:52
Parszywy zbok wielu nicków wciąż próbuje sprzedać swego (?) syna, którego sam pewnie gwałci co noc. A admina frondy oczywiście nie ma. Och będzie wycie jak obu dopadniemy!
rebeliant2022.01.22 17:17
"bo prawo nie­nawiści zawsze powraca ku temu, kto je stosował." - kolejny bzdet, gdyż nienawiść to ładunek występujący u strony pokrzywdzonej. Często mylony z satysfakcją czynienia innym krzywdy, ale to się nazywa agresją.
rebeliant2022.01.22 17:14
"Rosja, która sama też w przeszłości zdradzała, łamała podstępnie traktaty i umowy, tego samego zazna na sobie." - takie porównywanie jest dobre dla tępaka zaczadzonego jahwickim łajnem, w którym nie ma indywidualnego ponoszenia odpowiedzialności z ręki tych co ponieśli krzywdę, lecz są używane nazwy zbiorowości. Gdyby to były czasu paleolitu, to dobrotliwy Bóg dałby objawienia, że plemię Hu Kung Ho zazna na sobie tego samego. Ponieważ nie ma tu indywidualności zarówno po stronie sprawcy jak i pokrzywdzonych, to niech ten Bóg sam sobie da po łbie taką pomstą.
rebeliant2022.01.22 17:05
Ale mało tego !!! Bo na pomoc przybędzie jeszcze Godzilla i King Kong. C h u jo z a i oszust Bóg notorycznie wykręca sprawy tak, aby tylko było do jego koryta, ale sam powołuje się na pomstę i w tej pomście bije w tych co stali za blisko wybuchu. C h u j u wszechmogący to daj pomstę w ręce ofiar rozmaitych krzywd, daj im wszelką moc i zdolności, aby pioruny dotarły do d u p tych co brali udział w zadawaniu krzywd. AAA no tak miłujący ojciec liczy na spektakularne wichury i wybuchy, bo na tych grozach zbuduje swoje prawo pogańskiego uginania kolan przed jego chfałką.
WIEPRZ2022.01.22 20:40
koleś przecierz z ciebie Jezus to by wyżucił 100 legionów demonów. Swiń by brakło na świecie na wszystkie co w tobie siedzą. Niezły z Ciebie smierdzący KNUR. PRWDZIWA ŚWIŃSKA NIEKOSZERNA MORDA
DOKOŃCZENIE2022.01.22 20:42
A CZASEM MOŻE Z CIEBIE KOSZERNA ŚWINIA BO NORMALNY CZŁOWIEK NIE REBELIANT SWOICH DEMONICZNYCH BREDNI NIE WYPISUJE
rebeliant2022.01.23 0:54
Nie nazywaj prawdy demonami.
Foster2022.01.22 16:30
Nieprawdopodobne !!!. O Izraelu cisza ?. Myślałem że tylko Lud Wybrany przetrwa tę zawieruchę.
takie realia2022.01.23 10:53
teraz ludem wybranym jest PIS, zażydzony PIS
Anonim2022.01.22 16:25
I ciemny lud to kupuje bez mydła? Serio?
Marian-czi2022.01.22 16:48
Serio, Ty jaśnie oświecony.
"Anonimku"??? Co ty nie powiesz?2022.01.23 16:54
No to ty pewnie jesteś nie ciemny? Ty jesteś drzazga oświecony! Aj, waj!
Po aj, waj widać, że to Lech2022.01.24 8:25
Innych żydowskich powiedzonek biedak nie zna, żeby je katolowi w gębę wsadzić.
Anonim2022.01.22 16:24
Mam nadzieję, że świat doceni Jana Pawła II, za zasługi.
Normalnie2022.01.22 16:10
trzeba zmienić Stary Testament. Zamiast Mojżesza będzie Jarosław. Nowy Testament też się przy okazji powinno zmienić: o przypowieść wdowim groszu - zastąpić przypowieścią o samochodzie od bezdomnego.
Od rana do nocy taki chuj Po 11...2022.01.22 16:22
I jakikolwiek by nie był temat, wiadomość to on w kółko p i e r doli: pedofilia w KK, prezes, PIS, Rydzyk, .... pedofilia w KK, prezes, PIS, Rydzyk, .... Smoleńsk, Obajtek, Obajtek, Smoleńsk ... produkuje unikalne gówna na użytek Loży Polin. Sick jew motherfucker!
Kto to jest Grizzly?2022.01.22 16:09
Stary ch*j żydowski nazwiskiem "prof dr" Jan Hertrich-Woleński. A może się mylę? Może to inny stary ch*j żydowski Daniel Passent? Lub k*rwa żydowska Jerzy Urban? Kto wie czy sam Jasiu Hartman się tu nie onanizuje? Faktem jest, że jest to Kwintet Żydków PATO-HEJTERÓW i ich PATOLOGICZNA nienawiść do KK, Polski, Polaków. Po prostu zgraja CHORYCH SKÖRWYSYNÓW!
Grizzly2022.01.22 15:47
Zawsze mówiłem że Jarosław Polskę zbaw jest wcieleniem Jezusa a Maryja tak ukochała Polskę że została królową a na portretach to miss Polonia
Baribal2022.01.23 10:54
Jarosław jest wcieleniem zarówno Jezusia, jak i Marysi.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2022.01.22 15:44
łucja to następna pyerdolnięta schizolka która miała omamy i halucynacje na tle religijnym!
osioł2022.01.22 15:59
Szalom, kumpel, ja też się szczycę, że mame oślica, tate osioł i ja też osioł, a nie np. koń arabski. Piącha stary.
oli2022.01.22 16:32
Dzieki Ci Jezu za MILOSIERDZIE TWOJE
Po III wojnie2022.01.22 15:42
nawet lody na Antarktydzie będą radioaktywne.