Żydowskie nazwiska w Polsce - jak je rozpoznać? - zdjęcie
19.05.20, 12:48Fot. via: dzismis.com/ Wikimedia - domena publiczna (zdj. edytowane)

Żydowskie nazwiska w Polsce - jak je rozpoznać?

97

Skąd się wzięły i jak się zmieniały przez lata nazwiska Żydów w Polsce? Fragment opracowania, które stworzył mgr S. Kurzweil w październiku 1937 r. na potrzeby biuletynu warszawskiej gminy żydowskiej. Zachowujemy oryginalną pisownię.

Nazwiska mogą pochodzić od wyrazów pospolicie używanych, które z czasem stać się mogą przezwiskiem, a następnie nazwiskiem dziedzicznym. Mogą również pochodzić od nazw własnych, już ustalonych, a więc od imion własnych a także od nazw miejscowych.

Tak też dzielimy nazwiska na: 1. pospolite, 2. odimienne, 3. odmiejscowe. 

Żydzi, którzy osiadali na ziemiach polskich od niepamiętnych czasów, mówili między sobą po hebrajsku. 

Ulegali jednak z biegiem lat polonizacji. Świadczą o tym procesie w XIV w. w pierwszym rzędzie imiona - Dobrensco, Swońka, Kaschyza (kobieta), jak i nazwiska (Drobny, Pytacz, Pusty, Mały itd.).

Następnie w XV i XVI w. spotykamy takie nazwiska Żydów, jak: Chłopko, Dętko, Głownia, Grzywka, Jagnię, Koza, Latoszek, Miłosza, Miętus, Motyka, Muszka, Osep, Pszczółka, a kobiety noszą imiona takie, jak: Sojka, Witosława, Czarnula, Chwała — jak więc widzimy, niczym nie różniące się od nazw włościańskich, a świadczące oczywiście o daleko posuniętym procesie asymilacji.

Proces ten został wstrzymany i odwrócony przez napływ rzesz żydowskich z zachodu. 

Przynosili oni ze sobą wysoko rozwiniętą kulturę religijną, poczucie odrębności narodowej, dialekt niemiecki, który wzbogacony pewną ilością słów hebrajskich i słowiańskich stał się dzisiejszym potocznym, językiem „Idysz". 

Ten wpływ niemiecki daje się też zauważyć i w nazwiskach. Już pod koniec XV wieku seniorem Żydów krakowskich jest Mojżesz Fiszel.
Za Batorego na czele Żydów polskich wysuwa się rodzina Wall lub Katzenellenbogen z Brześcia nad Bugiem1). 

Z biegiem czasu powstają również i nazwiska żargonowe. O nazwiskach dziedzicznych można mówić dopiero z końcem XVIII wieku, gdy władze administracyjne zmusiły Żydów do przyjęcia stałych nazwisk. 

Przede wszystkim, rzecz zrozumiała, mamy do czynienia z nazwami odimiennymi (najpierw więc patronimika). 

Jeżeli polskie nazwy odimienne wykazują całą rozmaitość form, to cóż dopiero żydowskie, gdzie mamy do czynienia z odmianami hebrajskimi, żargonowymi, polskimi, ruskimi itp. Mojżesz syn Jakuba może być nazwany Mojsze ben Jaków, Mojżesz Jakubowicz, Mojżesz Jakuba, Moszek Kuby (w Poznańskim), Moszko Kuby (na Rusi). Syn Mojżesza może być Mojżeszowiczem, Mojsiejowiczem, Moszkowiczem. Spotyka się też podpisy niemieckie (w starych aktach krakowskich) Moyses zon Effraym, Jozue zon Effraym.

Patronomiczną nazwą są też wyrazy z końcówką son, np. Berenson, Jakobson, Joselson, Aronson itd. Przypuszczalnie formom żargonowym używanym powszechnie w stosunkach pomiędzy Żydami, odpowiadały w aktach urzędowych końcówki -wicz, Mojżesz Fabiszowicz, Marek Jeleniowicz (syn Cwi lub Hirscha). 

Były to sprawy dość dowolne, zależne od uznania pisarza sporządzającego akta2. Zamiast imion ojcowskich dopisywano czasem imiona teściów. Bywały też nazwy, pochodzące od imion matki lub żony: Mojżesz Cyrełes itd. 

Zdarzały się wypadki noszenia nazwy od imienia ojcowskiego i matczynego. Tak np, można się nazywać Izrael Józefowicz i Izrael Ejdeles. Zidentyfikowanie osoby noszącej rozmaite nazwy jest nader trudne i jedynie dzięki szczególnemu przypadkowi może to się udać. 

Spotykamy też często nazwiska Żydów, pochodne od miejscowości (odmiejscowe), lub kraju, jak np. Bytomski, de Premyśla, de Sandec, Bocheński, Drohobycki, Kaliszer, Rawer itp. 

Nazwisk tych do dzisiaj zachowało się bardzo dużo i to zarówno z polską, jak i niemiecką końcówką. Zresztą było to rzeczą zupełnie przypadkową, czy nazwisko zapisano w decydującej chwili w polskiej czy też w żargonowej formie. Żyd pochodzący, powiedzmy, z Poznania mówił o sobie w żargonie Pozner, a po polsku zwał się Poznański, podobnie Warszauer, Warszawski itd. 

Nazwiska te pochodzą po największej części od miast, gdzie Żydzi przeważnie osiadali. Powszechnie nawet uważa się nazwiska na ski, utworzone od miast, za żydowskie, co jest tylko po części słuszne, gdyż spotyka się dość dużą ilość nazwisk Polaków na ski, pochodzące od miast, jak np. Tarnowski z Tarnowa, Buczacki itd. 

Obcych oznaczono nazwą narodową, jak np. Abraham Czech, Aszkenaz itp. 

Liczni Horowitzowie osiadli w Polsce na przełomie XVI i XVII w. otrzymali swoje nazwisko od miasta czeskiego Horowice. Nazwisko lekarza nadwornego Zygmunta Augusta i Batorego, Salomona Kalahora, pochodziło od miasta hiszpańskiego Calahora. 

Poza tym spotykamy licznych Żydów, którzy nosili nazwy swoje od zawodów. 

Wreszcie widzimy wśród Żydów przezwiska tych samych zresztą kategorii co i w stosunku do przezwisk polskich, np. przezwiska cech fizycznych: Tłusty, Mały, Niger (Czarny), cech społecznych: Bogaty itp. 

Jeden i ten sam człowiek mógł mieć kilka określeń, bowiem był synem ojca, miał jakiś zawód, mógł mieć jakąś cechę szczególną lub też pochodzić z obcego miasta. Tak np. założyciel nowej synagogi  krakowskiej (1644) Izak Jakubowicz zwany był także reb Ejzyk, reb Jejkeles, albo też Izak Bogaty. Lekarz nadworny Jana III Simcha Menachem zwany był powszechnie Emanuel de Jona (od miasta tej nazwy w południowej Francji). Jeżeli taka różnorodność panowała w stosunku do ludzi znanych, cóż dopiero o szarym tłumie. 

Wobec takiej różnorodności, a nawet i chaosu należało sprawę tę uregulować. Stabilizacji nazwisk żydowskich nie dokonały jednak władze Polski Przedrozbiorowej. Dokonały tego dopiero władze zaborcze. Sprawa przybierania względnie nadawania Żydom nazwisk stałych ciągnęła się na ziemiach dzisiejszej Rzplitej z przerwami przeszło pół wieku. W różnych zaborach, w różnym czasie, nadawano Żydom nazwiska stałe, które miały być, zdaniem niektórych projektodawców, krokiem przedwstępnym do całkowitej asymilacji i upodobnienia się Żydów do narodów wśród których mieszkali. 

Cztery były etapy nadawania Żydom nazwisk stałych. Pierwszym a zarazem najwcześniejszym był okres rządów władcy absolutnego Józefa II. Jedna z jego reform, wprowadzona patentami z r. 1785 i 1787, nakazywała Żydom polskim zaboru austriackiego przybierania nazwisk stałych. Na podstawie tych patentów już 1 stycznia 1788 r. musiał każdy ojciec rodziny wybrać nazwisko rodowe, które wraz ze swoim potomstwem obowiązany był stale i nieodmiennie nosić i we wszystkich czynnościach używać. Nazwisko obrane musiało zostać stwierdzone przez kahał i rabina obwodowego i aprobowane przez „kreishauptmana".  

Według bardzo prawdopodobnych wersyj, do dnia dzisiejszego niezaprzeczonych, najdrożej płacono za nazwiska o ładnym brzmieniu, zestawione z metali szlachetnych, kwiatów itd., tańszą nieco kategorię miały stanowić nazwiska tworzące kombinację metali zwykłych, kamieni, przedmiotów, natomiast zupełnie bezpłatnie można było otrzymać nazwiska pochodne od nazw zwierząt.

Jeśli pierwszy okres z r. 1787 obejmował Żydów zaboru austriackiego, to drugi obejmuje Żydów zaboru pruskiego. Rozporządzeniem z 17 kwietnia 1797 r. rząd pruski nakazał Żydom swojego zaboru przybranie nazwisk stałych3). 

Trzecim z kolei etapem to czasy Księstwa Warszawskiego. W którym roku, wśród jakich okoliczności, nadawano Żydom nazwiska, nie wiadomo. Akta Księstwa Warszawskiego milczą o tym zupełnie. Nie mniej jednak pewnym jest, że Żydzi w tym okresie przybierali sobie nazwiska stałe, gdyż akta Komisji Rządowej Spraw Wewnętrznych i Policji od r. 1821 wskazują, że Komisja Rządowa nakazywała organom podwładnym przy nadawaniu Żydom nazwisk wybadać, jakie nazwiska przybrali sobie w zaborze austriackim, pruskim, względnie w Księstwie Warszawskim. 

Podczas gdy Żydzi innych zaborów posiadali już po części nazwiska, to są one rzadkością wśród Żydów, zamieszkujących granice Królestwa Polskiego. Tu większa część Żydów nie posiadała jeszcze wcale nazwisk. O tym świadczą księgi deklaracyj nazwisk żydowskich archiwum miejskiego miasta Warszawy, które najczęściej na pytanie, jakie nazwisko nosił dotychczas zgłaszający się Żyd, zawierają odpowiedź „żadne"4).


1) Saul Wall, potentat finansowy i doradca króla miał być wedle legendy wybrany królem polskim.

2) Między sobą Żydzi najprawdopodobniej tak się nie nazywali.

3) Niestety dotychczas nie udało mi się znaleźć aktów w sprawie nadania nazwisk Żydom w zaborze austriackim i pruskim. 
4) Należy wątpić, czy faktycznie ci wszyscy Żydzi nie posiadali już nazwisk przed tym nadanych, gdyż w tym czasie kiedy w r. 1797 rząd pruski nadawał  Żydom nazwiska, Warszawa należała do Prus. Należy więc raczej przypuszczać, że Żydzi zgłaszający się po nazwiska nie podawali swych nazwisk poprzednio nadanych.

Pierwotnie na Fronda.pl 04.03.2016 r.

Fronda.pl

Komentarze (97):

XD2020.05.28 10:08
Bawicie się w Hitlera?
1324352020.05.21 10:27
Jedna uwaga. Ormianie osiadli w Polsce posiadają nazwiska podobnego rodzaju. Tak np. ś.p. profesor Antoni Agopszowicz był Ormianinem, a z kolei człowiek, który w istocie był synem popa prawosławnego, nosił nazwisko tego rodzaju, jak wymieniono w artykule. Jest zbyt wiele zmiennych, aby można było wyprowadzić jakąś ogólną teorię o nazwiskach polskich Żydów. Tyle z mojej strony.
Jakub2020.05.20 15:25
To bardzo ciekawy artykuł , dobrze dowiedzieć się coś o własnym nazwisku i historii z tym związanej. dziekuje :)
Danuta2020.05.20 14:43
88,7% ludności współczesnej Polski posiada w swoim genomie wstawki typowe dla ludności pochodzenia semickiego, zatem po co ta jałowa dyskusja, wszyscy jesteśmy w sensie genetycznym żydami!
margeritta2020.05.20 9:17
Pytanie za 50 pkt: komu taka wiedza potrzebna poza historykom?
katolicka kretynizacja polski 2020.05.20 7:57
to teraz wszystko wiadomo....
Moly2020.05.20 4:49
A po jaka cholere rozpoznawac?
Andy Semicki Rabin2020.05.20 2:22
Zresztą, pisanie o żydach jest antysemityzmem! :D
Andy Semicki Rabin2020.05.20 1:58
Trzeba dodać nazwiska od miesięcy, miast, ptaków, regionów.
Senny2020.05.19 21:34
Tak tylko pytam: kim są żydzi? jakim są narodem? skąd pochodzą.? Mam parę dodatkowych pytań.
Mila 2020.05.20 0:19
Senny! Mam nadzieję, że ci odpowie ten co najwięcej japę drze, czyli Żyd ,"ateista durny gej..." !On wie skąd przyszli do Polski w komunie!
Pokręć2020.05.19 20:50
Jest pewna nieścisłość w powyższym tekście. Polskie nazwiska nie pochodzą od nazw miejscowości, to nazwy miejscowości pochodzą od nazwisk ich polskich założycieli (Tarnów, Zamość...).
KALKSTEIN - KACZYŃSKI2020.05.19 20:13
MACIEREWICZ - IZAAK SINGER , ETC
anonim2020.05.19 21:14
zaraz, to Kaczyński jest żydem, czy antysemitą? przed wyborami w 2015 był oskarżany też o homofobie, a niedawno słyszałem że jest pedałem. Więc się szumowiny zdecydujcie, a najlepiej stąd wypie.....cie
...2020.05.19 20:02
Klarenbach prosze o nanalize ;)
Andy Semicki Rabin2020.05.20 2:00
Aszkenazi.
enK2020.05.19 19:52
Takie czasy. Cytować poradnik rozpoznawania Żyda z okresu największego w historii antysemityzmu. Brawo!
Senny2020.05.19 21:37
Co to jest antysemityzm?
Andy Semicki Rabin2020.05.20 2:03
O jakiej historii mówisz? Znasz jakąś?
aska2020.05.19 17:44
Morawiecki nazwisko odmiejscowe żyd zgadza się
Jerzy2020.05.19 17:00
Wykład niezły, ciekawy, interesujący... ale ja ciągle nie wiem jaka jest geneza nazwiska Szumowski....
taro2020.05.19 18:32
to od przyspiewki, ,,szumi do kola las,dziadek na babke wlazl,, albo chodzil po zydowskich karczmach i wszedzie szumial.
onuca2020.05.19 16:47
dzięki frondo! teraz już ich wszystkich zdemaskuje! Kaczyński - żyd! Terlecki - żyd! Morawiecki - żyd! Pawłowicz - żydówka! o jacie... w tym pisie jak tak popatrzeć, to wszyscy noszą żydowskie nazwiska!
BK.2020.05.20 0:15
Lechu, Dopisz tu jeszcze swoje nazwisko, tylko te prawdziwe, przed zmianą......Sznajder, tak?
Seks pokazy randki2020.05.19 16:44
Szukam mężczyzny na namiętne spotkania. Mam 24 lat i zgrabne ciało, moje nagie zdjęcia i kontakt na stronie: www.xlove.com.pl Wyszukaj mnie po niku: Sandra24 kup vip i napisz do mnie lub zadzwoń o każdej porze, odpisuje zazwyczaj do 5 minut, czekam.
gratuluje2020.05.19 16:12
@Piotr Nowak Poradnik autorstwa Jan Piotr Nowak senior.
Piotr Nowak2020.05.19 15:54
Następny poradnik to: " Jak po polsku katolicku wydać żyda na śmierć za pare groszy" Tak?
Reytan2020.05.19 16:13
Jestes znanym prowokatorem komunistycznym I,czyli Zydem.
arbiter elegantiarum2020.05.19 16:40
On - Żyd. Ja - Niemiec (i pewnie też Żyd). Ty - hamburczyk.
Andy Semicki Rabin2020.05.20 2:02
Ty jesteś baran, nic więcej. Ani Niemiec, ani Polak. Bolszewik i baran.
Agnieszka Dz. 2020.05.19 16:47
:D :D :D
Saki Faki2020.05.20 3:12
Agnes ty masz w poprzek? Przyznaj się.
Dariusz2020.05.19 16:14
Może taki poradnik;jak Żyd mieszkający całą wojnę w Ameryce,może zarobić na tragedii swoich braci,zamordowanych w Europie.
taro2020.05.19 16:40
szybciej to spiszesz po francusku, niemiecku, dunsku,holendersku, oni maja na takie cos szereg porad.
Tom Bombadil2020.05.19 15:32
Wchodzę ja na szczyt Montblanu, patrzę: Kogo ja widzę! Witam panu! Silberstein!
hahaha2020.05.19 15:04
To teraz artykuł. Jak rozpoznać Żyda po nosie. A tak na poważnie to wszyscy jesteśmy mieszańcami. A kto twierdzi że nie to pewnie jakiś wsiok z chowu wsobnego.
Andy Semicki Rabin2020.05.20 2:09
Studiowałeś historię i antropoligię u prezydenta Dudy, który nie może sobie wyobrazić Polaka bez domieszki żyda?
Vivian Darkbloom2020.05.19 15:01
Czyli jeśli mam nazwisko z końcówką -ski, które nie odnosi się do żadnej istniejącej w Polsce miejscowości poza jedną wiochą na 200 mieszkańców to mogę zakładać, że nie jestem Żydem? Zaintrygował mnie jednak ptak Łozówka: czy Żydzi tworzyli sobie nazwiska pochodzenia ornitologicznego??
Valić2020.05.19 15:17
Nawet jak nazywasz się Kochanowski, może się okazać, że twoi przodkowie nosili nazwisko Kohen :-D
taro2020.05.19 18:34
albo od Koch (niem.)= kucharz
witamy w Polin2020.05.19 14:43
Post scriptum do "witamy w Polin". Bardzo dużo Żydów, szczególnie z terenów bolszewickiej Rosji, "przyjęło" nazwiska polskiej magnaterii, typowo szlacheckie jak np. uzurpator "prezydent" Jan Zbigniew Potocki, Radziwił, blogowy Radziszewski, itp., itd.
Valić2020.05.19 15:09
Tej »wwP«, pochwal się swoim nazwiskiem.
witamy w Polin2020.05.19 15:17
Chcesz poznać moje nazwisko? Proszę bardzo, ale to ty musisz się przedstawić pierwszy. Takie są zasady dobrego zachowania.
Valić2020.05.19 15:43
Nazywam Petro Valić. Mój ojciec jest Chorwatem, a mama Polką.
witamy w Polin2020.05.19 16:09
Jan Kowalski - Polak Tylko źle świadczy o twojej matce.
anonim2020.05.19 16:22
O tobie raczej. Kowalski z Lublina?
Pytanie do posranego portalu fronda.2020.05.19 14:39
Po co mam to wiedzieć ??????
oto2020.05.19 16:16
Żeby wiedzieć kogo bardziej szanować i lubić. Oczywiście.
Pytajnik.2020.05.19 22:00
Co na to Jezus
BK.2020.05.20 0:09
Nie pytałbyś pytajniku, gdybyś był wierzący! A po drugie, nie nas o to pytaj, tylko Pana Jezusa! NAPISZĘ CI, MOŻE COŚ CI ZOSTANIE Z TEGO W GŁOWIE! NAJWAŻNIEJSZE BOŻE PRZYKAZANIE BRZMI! BĘDZIESZ MIŁOWAŁ PANA BOGA SWEGO Z CAŁEGO SERCA SWEGO, Z CAŁEJ DUSZY SWOJEJ , I ZE WSZYSTKICH SIŁ SWOICH! A BLIŹNIEGO SWEGO, JAK SIEBIE SAMEGO! /Bliźnim w przykazaniu, jest każdy człowiek/ W tym przykazaniu kryje się wszystko, wystarczy pomyśleć, to jest podstawa pozostałych przykazań.....!
Moly2020.05.20 4:52
Zeby wiedziec kogo nienawidzic po bozemu i odpowiednio. Zeby sie czlowiekowi nie pomieszalo i zaczal nienawidzic KK za jego zbrodnie na dzieciach
jle_ffm2020.05.19 14:37
"natomiast zupełnie bezpłatnie można było otrzymać nazwiska pochodne od nazw zwierząt." Np. Kaczyński?
witamy w Polin2020.05.19 14:34
Typowe nazwiska Żydów mieszkających w Polsce to pochodzace z miejsc skąd Żyd jest: Warszawski, Krakowski, Wileński, Poznański, Urban, Urbański itp. niekoniecznie w polskiej pisowni, i tak: Poznański - Posner, Krakowski - Krakauer, itp. Inne nazwiska pochodzą od "koloru", np. Schwarz - Szwarc - Czarny, Silber - Srebrny, spolszczone typowe niemieckie nazwiska Żydów, np. Stein - Kamiński, Kamień, inne niemieckie spolszczone: Katz - Kot, Schneider - Krawiec, Krawczyk, Sznajder a także niespolszczone niemieckie nazwiska: Keller (piwnica), Miller, Muller, różne "bergi, blumy"", itp. Niektórzy "Polacy" z żydowskiej loży masońskiej: Jan Woleński Jan Hartman Malka Kafka Agnieszka Milbrandt Sergiusz Kowalski Jarosław Józef Szczepański Zofia Jankiewicz Henryk Kozłowski Łukasz Biedka Piotr Nawrocki Andrzej Friedman
Vivian Darkbloom2020.05.19 15:08
Marny poradnik, bo Kozłowskch, Nawrockich albo Szczepańskich to w Polsce jest jak psów. Mam uwierzyć, że jakiś Sebix Kozłowski ze Stargardu to zakamuflowany Żyd?
witamy w Polin2020.05.19 15:14
Nie moim zamiarem jest jakaś "porada". Wierz w co chcesz, ja tylko podalem ogólnie znane fakty.
Reytan2020.05.19 16:09
Braun,Bosak,Korvin.
arbiter elegantiarum2020.05.19 14:09
Wspaniała wiadomość, Bodakowski! Od 18 maja Powiatowe Urzędy Pracy częściowo wznawiają działalność - oczywiście z zachowaniem obowiązujących środków ostrożności. Obowiązuje umawianie się telefoniczne w każdej sprawie.
anonim2020.05.19 21:09
a ty z sowieckich czy rodzimych chazarów?
BK.2020.05.19 23:50
Ja wyczytałam w IPN, że chyba z sowietami z komuchami przyszli.
Asss2020.05.19 13:55
Żyda można poznać - - po czaszce i nosie - po nazwisku - oraz po mentalności Dwa pierwsze zostały wyczerpująco opisane, ostatnie (a mnie decydujące), to - Shalom, czyli coś za coś, albo "a co oni zrobili, ze jesteśmy im winni" itp, czyli dokładnie odwrotnie niż u katolików - "nasz naród ponad inne narody", czyli inna miara oceny moralnej dla swoich i dystans dla obcych - znów zaprzeczenie pojęciu katolik - "nie lubię żydów". To typowa postawa tzw konwertytów (łącznie z inkwizytorem Torquemada), nie wykluczone, że po części i Hitlera Z przykrością stwierdzam, że żydowskie myślenie zaczyna dominować w polskiej tzw. prawicy narodowej, jako oczywiste.
Danuta2020.05.20 14:35
...sugeruję zgłosić się do doktora - może nie jest za późno, - już kiedyś słyszałam podobnego Zawistowskiemu co uważał że azjatki mają w poprzek (co gorsza on w to głęboko wierzył)
.2020.05.19 13:37
Ten artykuł to chyba jakaś pomyłka. Może ktoś powinien napisać jak rozpoznać katolickiego głąba z frondy na ulicy,żeby dać mu w pysk?
taro2020.05.19 14:43
no tak, o Polakach mozna pisac skad nazwiska jak sie zmienialy, a jak o zidkach, to zydostwo sie juz burzy, pieprz sie icku ze swa stara.
.2020.05.19 15:15
Jak śmiesz nazywać się Polakiem? Nawet pisać w ojczystym języku nie potrafisz idioto.
Lefebvre2020.05.19 16:41
A ty potrafisz? Piszesz z błędami, chazarski ciulu.
taro2020.05.19 16:47
wal sie cieciu bez mozgu i odpie/rdol sie ode mnie kanalio, filosemicki, antypolski ciulu. Tradycyjnie jak na zida to potrafisz bardzo ladnie pisac w jezyku twoich najwiekszych wrogow,Polakow.
OSTRY CIE\305\203 MG\305\201Y2020.05.19 17:50
SIEG HEIL TARO 卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍卍
OSTRY CIE\\305\\203 MG\\305\\201Y2020.05.19 17:50
SEIG HEIL 卍卍卍TARO卍卍卍
taro2020.05.19 18:29
nawet adolf jestes do freda podobny.
Nesse2020.05.19 13:24
Czy to jakiś poradnik dla frondowskich antysemitów?
taro2020.05.19 14:41
a jestes zidem, bo tylko zidki mowia kto jest antysemita.
Nesse2020.05.19 14:58
Nic mi o tym nie wiadomo, ale nawet gdyby okazało się, że posiadam takowe żydowskie korzenie, to nie widzę w tym nic uwłaczającego w przeciwieństwie do Ciebie taro. Brawo podążajcie dalej za stereotypami, tak jak podążali twórcy tego 'opracowania", który nota bene pochodzi z 1937!!! roku, kiedy to Polska pod względem antysemityzmu niewiele różniła się od nazistowskich Niemiec. Jak można udostępniać w ogóle takie rzeczy?
Michał Jan2020.05.19 15:31
To Twoje "niewiele" zawiera bardzo dużo.
taro2020.05.19 16:36
baranie, to jest historia i tylko wyjasnia takim cieciom jak ty, politycznie poprawnie podupionym, ze nazwiska zydowskie sie zmienialy na przestrzeni dziejow. i nic wiecej ciulu ogrodowy.
katolicka kretynizacja polski 2020.05.19 13:22
Akurat nazwisko premiera czy żony prezydenta na kilometr zapyerdala czosnkiem i chanukowymi świeczkami!
Lech Keller-Krawczyk2020.05.19 13:34
Moravitzki żydem? Jamais !
suw2020.05.19 15:56
Już ci mówiłem, zamilcz idioto !
Pytajniczek2020.05.19 16:21
Pytanie do znaffcuff: A nazwisko Kornhauser to żydowskie nazwisko?
Mila 2020.05.20 0:24
A nazwisko Keller-Krawczk, czy Sznajder, to są żydowskie....?
Bozena K.2020.05.19 23:46
Napisz nam coś o pochodzeniu swojego nazwiska?
Jan Radziszewski 2020.05.19 13:19
++ 10.05.2020r. Godzina 16:49 + Jezus: Dzieci moje umiłowane. Dziś czasy ostatnie i wiedzcie, że dzień Mego ponownego przyjścia zbliża się a sąd Mój odbędzie się nad każdą duszą. Wiele jest dróg co prowadzi do Boga i każda dusza ma swoją drogę. Lecz na te czasy Bóg dał wam drogę przez Maryję i przez Maryję najpewniej dojdziecie przez Jej wstawiennictwo i dzięki Jej opiece. Dziś wiele dusz utraciło wiarę i na sobie się opiera, dlatego teraz wielu straciło sens życia bo życie ich opierało się na posiadaniu. To, że wybory prezydenckie zostały przesunięte jest zasługą wielu modlitw. Lecz wiedzcie, że w swoim czasie wszystko się wypełni a wynik wyborów jest przesądzony. ++ Tak drogie dzieci, módlcie się za Rząd Polski by wszystkie złe plany zostały zniweczone. ++ Tak Premierze Morawiecki wkrótce twe rządy zostaną zakończone, lecz czas działania klątwy jeszcze dotkliwie odczujesz. Zaś Ministrze Szumowski wiedz, że zło któremu służysz zemści się na Tobie bo taki jest wyrok Boży. + Każdy kto teraz jest u sercu władzy niech wie i niech pamięta, że jeśli swej przysięgi nie dochowa by służyć Polsce i narodowi Polskiemu dla jego dobra zostanie dotknięty ręką Bożą, ręką Sprawiedliwości. +++ A ci co wiary nie mają i co się zaprzedali niech wiedzą, że jawne staną się ich uczynki i nie unikną kompromitacji. / a więc marny los czeka znanych żydów i aktywistów PZPR) Tak dzieci moje w czasie gdy siły zła wzmogły swe działanie i szatan uderza ze zdwojoną siłą w modlitwie nie ustawajcie, i zło siłą modlitwy zwyciężajcie. Czas już bliski i ważą się losy waszego kraju. Módlcie się o pokój, gdyż będą się szerzyć prowokacje podsycające bunt i złość. Nie pozwólcie się sprowokować, nie ma silniejszej broni niż Różaniec. Czyż ta modlitwa nie zwycięży każde zło?
ciemny lud2020.05.19 14:02
Co Ty człowieku bredzisz, nie mieszaj Pana Jezusa do swoich urojeń.
Ali Baba2020.05.19 14:54
Proszę o odniesienie: kiedy Jezus to powiedział, komu, z jakiej przyczyny i gdzie ? Z tego co ty opisujesz, to są fragmenty "paruzji"o 3 dniach ciemności, gdzie każdy człowiek pozna swoje grzechy i albo się nawróci i pozostanie na ziemi, albo zostanie zabrany? Gdzie i kiedy, tam jest nie powiedziane ?
Danuta2020.05.20 14:31
do kościola lub pod uprawiać agitkę
To należy zgłosić 2020.05.19 13:16
Fronda sprzymierzeńcem SS
Lech Keller-Krawczyk2020.05.19 13:35
Ave Mussolini i Maryja Zawsze Dziewica?
anonim2020.05.19 21:07
faszyści musoliniego byłi partią republikańska antyklerykalną o dużym wpływie masonerii
z bogiem2020.05.19 13:11
jesteście p o. j. e. b a. ni. amen
Mila 2020.05.20 0:22
Dlaczego bluźnisz! Nick mówi co innego i klniesz, Boga obrażasz ! Przyjmij sobie do głowy, żeby nie wynosić się ponad Boga!
Lech Keller-Krawczyk2020.05.19 13:07
Na serio? 0_o
ASTOM2020.05.19 15:45
A ten artykuł ma zasypywać podziały czy to poradnik dla niezłomnych tropicieli żydów? Bo już się gubię...
Pytajniczek2020.05.19 16:20
Przecież to opublikowane na frondzie. Czego jeszcze nie rozumiesz?
ASTOM2020.05.19 17:33
No napisałem.
Marta2020.05.19 19:35
Chodziło tylko o to, żebyśmy wiedzieli jakie nazwisko otrzymywali Żydzi przybyli z Moraw :)))
ASTOM2020.05.19 21:07
Hm. Tępy jestem, wiem, bo w dalszym ciągu nie wiem o co chodzi.
Marta2020.05.19 21:54
Jak zwykle chodzi o jątrzenie. Dziwię się, że ktoś umieszcza taki artykuł, ale Fronda jest bardzo słaba intelektualnie. Jest tak grubymi nićmi szyty, że można się tylko śmiać. Za chwilę zacytują go wszystkie europejskie dzienniki, jako dowód na polski antysemityzm.
Anna .2020.05.19 23:44
LECHU, DLACZEGO PYTASZ???? Przecież znasz swoje pochodzenie, nie raz nam tu pisałeś, skąd przyszliście! A w IPN, jak czytałam, głeboko nie szperałam, ale do dziadków twoich, też SB się doczytałam! Masz pochodzenie....... że nie powiem jakie.....!!??? Nic dziwnego, że masz to w genach!