,,Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało'' - zdjęcie
14.06.20, 08:10Fot. Plum leaves via Flickr, CC BY 2.0

,,Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało''

5

PIERWSZE CZYTANIE

Obietnice Boże dla ludu wybranego

Wj 19, 1-6a

Czytanie z Księgi Wyjścia

W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici przybyli na pustynię Synaj i rozbili obóz na pustyni. Izrael obozował tam naprzeciw góry.

Mojżesz wstąpił wtedy do Boga, a Pan zawołał na niego z góry i powiedział: „Tak powiesz domowi Jakuba i to oznajmisz synom Izraela: Wyście widzieli, co uczyniłem Egiptowi, jak niosłem was na skrzydłach orlich i przywiodłem was do Mnie.

Teraz jeśli pilnie słuchać będziecie głosu mego i strzec mojego przymierza, będziecie szczególną moją własnością pośród wszystkich narodów, gdyż do Mnie należy cała ziemia. Lecz wy będziecie Mi królestwem kapłanów i ludem świętym”.

Oto słowo Boże.


DRUGIE CZYTANIE

Pojednani z Bogiem przez śmierć Chrystusa dostąpimy zbawienia przez Jego życie

Rz 5, 6-11

Czytanie z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian

Bracia:

Chrystus umarł za nas jako za grzeszników w oznaczonym czasie, gdyśmy jeszcze byli bezsilni. A nawet za człowieka sprawiedliwego podejmuje się ktoś umrzeć tylko z największą trudnością. Chociaż może jeszcze za człowieka życzliwego odważył by się ktoś ponieść śmierć. Bóg zaś okazuje nam swoją miłość właśnie przez to, że Chrystus umarł za nas, gdyśmy byli jeszcze grzesznikami.

Tym bardziej więc będziemy przez Niego zachowani od karzącego gniewu, gdy teraz przez Krew Jego zostaliśmy usprawiedliwieni. Jeżeli bowiem, będąc nieprzyjaciółmi, zostaliśmy po jednani z Bogiem przez śmierć Jego Syna, to tym bardziej będąc już pojednani, dostąpimy zbawienia przez Jego życie. I nie tylko to, ale i chlubić się możemy w Bogu przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, przez którego teraz uzyskaliśmy pojednanie.

Oto słowo Boże.

 

EWANGELIA

Rozesłanie Apostołów

Mt 9, 36 – 10, 8

Słowa Ewangelii według świętego Mateusza

Jezus widząc tłumy ludzi, litował się nad nimi, bo byli znękani i porzuceni, jak owce niemające pasterza. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo”.

Wtedy przywołał do siebie dwunastu swoich uczniów i udzielił im władzy nad duchami nieczystymi, aby je wypędzali i leczyli wszelkie choroby i wszelkie słabości.

A oto imiona dwunastu apostołów: pierwszy Szymon, zwany Piotrem, i brat jego Andrzej, potem Jakub, syn Zebedeusza, i brat jego Jan, Filip i Bartłomiej, Tomasz i celnik Mateusz, Jakub, syn Alfeusza, i Tadeusz, Szymon Gorliwy i Judasz Iskariota, ten, który Go zdradził.

Tych to Dwunastu wysłał Jezus, dając im następujące wskazania: „Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela. Idźcie i głoście: »Bliskie już jest królestwo niebieskie«. Uzdrawiajcie chorych, wskrzeszajcie umarłych, oczyszczajcie trędowatych, wypędzajcie złe duchy. Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie”.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (5):

song2020.06.14 15:31
oto jak Jezus zniszczył ludzi...kiedyś Abraham marzył o licznym potomstwie, Bóg wiedział o czym marzył, zwiódł go obietnicami a i tak miał jednego syna, którego chciał póniej zaszlachtować jako ofiarę...później przyszedł Jezus, który zakazał ludziom potomstwa i zaciągnął do kapłaństwa i zakonu
anonim2020.06.14 11:41
Oczywiście nawracać, szczególnie pogan i neopogan, powinni tylko ci, którzy zostali do tego powołani. Przypominam tylko, że mają ich nie zaś siebie nawracać. Chodzi mi o sposoby, metody, drogi. Nasza jest prosta: tak, tak, nie, nie!
Senny2020.06.14 8:56
Czytanie z Księgi Wyjścia. W trzecim miesiącu po wyjściu z Egiptu Izraelici .... Czy z pewnością Izraelici byli w Egipcie? i do tego w niewoli?
Darek2020.06.14 17:16
Serio nie znaleziono pod piramidami ani jednego archeologicznego artefaktu potwierdzającego, ze Żydzi kiedykolwiek tam byli? Ani jednej skorupy naczynia, czy grobu żydowskiego? No cóż widocznie Szatan pochował dowody, ten sam co podłożył naukowcom fałszywe kości dinosaurów, żeby sprofanować Biblię, Tak było, nie zmyślam... :)
Senny2020.06.14 19:27
W Księdze Wyjścia jest mowa o Izraelitach, a nie o żydach. Darek, aj waj, aj waj, nic nie pasi.