TYLKO U NAS! Paweł Lisicki: Dzień Islamu jest inicjatywą absolutnie absurdalną i szkodliwą  - zdjęcie
24.01.21, 16:00Fot. screenshot - YouTube (Telewizja Republika)

TYLKO U NAS! Paweł Lisicki: Dzień Islamu jest inicjatywą absolutnie absurdalną i szkodliwą

134

„To forma krzewienia relatywizmu i indyferentyzmu religijnego. To nic innego, jak mówienie ludziom, w tym przypadku katolikom, że tak naprawdę nieważne jest, w jakiego Boga się wierzy. Nieważne jaka jest nasza wiara. To, czy Bóg jest Trójcą, czy nie jest Trójcą, czy Chrystus jest Synem Bożym, czy nie, to wszystko jest obojętne. Tak naprawdę ważne, żeby wierzyć w jakiegoś bliżej nieokreślonego Boga, czynić bliżej nieokreślone dobro, a wszyscy jakoś zostaną zbawieni” – mówi o zbliżającym się Dniu Islamu red. Paweł Lisicki.

 

Fronda.pl: 26 stycznia przeżywać będziemy XXI Dzień Islamu w Kościele katolickim w Polsce. Czemu ma służyć to wydarzenie i skąd się ono wzięło?

Paweł Lisicki, redaktor naczelny tygodnika „Do Rzeczy”: Jeśli się wsłuchać w głos organizatorów tego przedsięwzięcia, Dzień Islamu stanowi w pewien sposób rozszerzenie Dnia Judaizmu i ma być formą ukazania tego, czym jest właściwie rozumiany dialog międzyreligijny. Organizatorzy twierdzą, że w ten sposób uda im się katolików lepiej zapoznać z tym, czym islam jest i na czym on polega. Tym samym, jest to realizacja pokojowej formy współżycia. Przynajmniej takie jest założenie i intencja twórców tego dnia.

Pojawia się zasadnicze pytanie o to, czy wszystkie religie są równe i pożądane przez Boga. Twierdząca odpowiedź wydaje się stać w oczywistej sprzeczności z misyjnym posłaniem Chrystusa. Tymczasem sami chrześcijanie coraz częściej przyjmują taką odpowiedź za właściwą.

Teraz więc, jeśli mam powiedzieć co sam uważam na temat Dnia Islamu, to zarówno ten dzień, jak i Dzień Judaizmu, są przejawami podejścia absolutnie absurdalnego i szkodliwego. To forma krzewienia relatywizmu i indyferentyzmu religijnego. To nic innego, jak mówienie ludziom, w tym przypadku katolikom, że tak naprawdę nieważne jest, w jakiego Boga się wierzy. Nieważne jaka jest nasza wiara. To, czy Bóg jest Trójcą, czy nie jest Trójcą, czy Chrystus jest Synem Bożym, czy nie, to wszystko jest obojętne. Tak naprawdę ważne, żeby wierzyć w jakiegoś bliżej nieokreślonego Boga, czynić bliżej nieokreślone dobro, a wszyscy jakoś zostaną zbawieni.

Trzeba też pamiętać, że islam od samego początku uformował się w radykalnej opozycji do chrześcijaństwa. Sura 112 wyraźnie mówi o Bogu, który nie zrodził i nie mógł zrodzić. Wiele sur koranicznych jest uformowanych na całkowitym zaprzeczeniu zarówno istnienia Trójcy Świętej, jak i tego, że Bóg mógł mieć Syna. Przyjmuje się istnienie Jezusa jako proroka, ale proroka Mahometa, czyli proroka zapowiedzianego w Starym Testamencie.

Z katolickiego więc punktu widzenia tezy zawarte w Koranie i w późniejszej tradycji koranicznej zawierają gigantyczną masę błędów, fałszerstw i nieprawd. „Świętowanie” tego jest wewnętrzną sprzecznością i jedynym efektem, jaki może przynieść, to wzrost chaosu i przekonania, że wszystkie religie są sobie równe, ale tak naprawdę na temat Boga nic nie wiemy, albo to, co wiemy, jest jakąś formą niejasnego przeczucia.

„Wierzymy w tego samego Boga, Boga jedynego, Boga Żyjącego, Boga, który stwarza wszechświat i swoje stworzenia doprowadza do doskonałości” – to słowa św. Jana Pawła II, które skierował do młodych muzułmanów w Casablance w 1985 roku. Papież podkreślał, że chrześcijan i muzułmanów łączy wiara w tego samego Boga Abrahama. W jaki jednak sposób możemy wierzyć w tego samego Boga, skoro rozumiemy Go tak różnie? Jedyne w czym się zgadzamy to prawda o tym, że Bóg jest jeden, przy czym muzułmanie są przekonani, że chrześcijanie wierzą w wielu bogów.

Prawdę powiedziawszy ta wypowiedź Jana Pawła II w Casablance, jak i niektóre jego inne wypowiedzi dotyczące islamu, stanowią moim zdaniem najbardziej dyskusyjną, kontrowersyjną i wątpliwą część jego dziedzictwa. Po prostu bardzo trudno te twierdzenia pogodzić z dotychczasową nauką Kościoła, z Tradycją, ale też ze zdrowym rozsądkiem.

Nie jest bowiem prawdą, że muzułmanie i chrześcijanie uznają tego samego Boga Abrahama. Przypomnę wypowiedzi samego Pana Jezusa z Ewangelii wg św. Jana, który w sporze z Żydami powiedział: „wcześniej niż Abraham się stał, Jam jest”. We wcześniejszej rozmowie z Żydami powiedział, że „gdybyście byli z Mojżesza, Mnie byście przyjęli”. To samo analogicznie odnosi się do muzułmanów, którzy uważają się za potomków Abrahama. Św. Paweł w Liście do Galatów wyraźnie rozróżniał między potomstwem Abrahama naturalnym i potomstwem obietnicy. Chrześcijanie są dziećmi Abrahama w sensie duchowym, a nie w sensie dosłownym. Św. Paweł powiedział o tym, że prawdziwe potomstwo Abrahama, to jest potomstwo z ducha, nie potomstwo z ciała. Tak więc ta próba uznania, że potomstwo Abrahama cielesne, o którym mówią muzułmanie i potomstwo duchowe jest w zasadzie tym samym, a to właśnie wynikałoby ze słów Jana Pawła II, pozostaje w sprzeczności z wyraźną nauką zawartą w Nowym Testamencie.

Dalej, to co powiedziałem, sama koncepcja wiary chrześcijańskiej oparta jest na wierze w Trójcę. Wyznanie wiary mówi wyraźnie o Bogu jako Trójcy. Mówi o Chrystusie, o Synu Bożym, który jest współistotny Ojcu. Mówi o Duchu Świętym jako o Bogu. Muzułmanie wszystko to odrzucają. Uważają, że wszystko to jest formą bałwochwalstwa. Uważają chrześcijan za bałwochwalców. Jak można więc tego nie zauważać i z uporem twierdzić, że to, co muzułmanie nazywają bałwochwalstwem, jest tym samym, czym to, czego chrześcijanie tak nie nazywają?

Ja dostrzegam w tym najbardziej kontrowersyjną i wątpliwą część dziedzictwa św. Jana Pawła II. Coś w formie pewnego utopizmu, który niestety ma to do siebie, że można takie rzeczy mówić, ale jeśli zostaną one poddane próbie rozsądnego wytłumaczenia, to nie mogą się ostać. Miarą jest dla nas reguła wiary, a nie czyjeś chęci czy czyjeś uczucia.

Ks. prof. Waldemar Chrostowski opowiada, jak w 1988 roku zrobił ze studentami ankietę, w której zadał pytanie: „Kto to jest Żyd?”. Prawie wszyscy odpowiedzieli, że Żyd to „ateista i komunista”. Myślę, że gdyby podobną ankietą zrobić dziś, pytając kto to jest muzułmanin, wielu odpowiedziałoby, że to „terrorysta”. Czy taka odpowiedź byłaby w jakimś sensie zasadna?

Takie ankiety naturalnie oddają jedynie stan naszej świadomości. To oczywista nieprawda, że muzułmanie są po prostu terrorystami! Wystarczy popatrzeć na różne państwa muzułmańskie, czy z większością muzułmańską, aby stwierdzić, że jest to nieprawda.

Natomiast należy również spojrzeć na tę rzeczywistość z drugiej strony. Moglibyśmy zadać pytanie, czy prawdziwą jest teza, że muzułmanie są wyznawcami, jak nam się mówi, religii pokoju. Dziś utrzymuje się, że islam jest tak naprawdę inną formą tego, co mówi chrześcijaństwo, czyli religią powszechnej miłości bliźniego. W tym sensie jest to z pewnością nieprawda. W islamie, jeśli za islam, za wykładnię islamu, uznać Koran i następnie tradycję zawartą w hadisach, czyli w opowieściach o życiu Mahometa, wyraźnie widać ogromną akceptację przemocy jako właściwego sposobu nawracania. Mamy to wyraźnie pokazane w Koranie. Mahomet był kimś, kto organizował zwycięskie wyprawy przeciwko niewiernym. Niewiernych można było w związku z tym zabijać. Można było wymuszać na nich poddanie się islamowi, poddanie się Koranowi. Można było nakładać na nich specjalne znaki hańby, specjalny podatek zwany dżizja.

Na pewno nie jest prawdą, że muzułmanie to po prostu terroryści. Takie twierdzenie jest nieprawdziwe. Prawdziwym jest jednak twierdzenie, że w Koranie zawarty jest ogromny potencjał użycia przemocy i brak szacunku dla wolności ludzkiego wyboru i sumienia. Jest tam bardzo silne przekonanie, że przemoc jest właściwą formą podporządkowania religijnego.

Słynne jest zdanie papieża Franciszka, który opisując swoją wizytę w meczecie w Stambule, powiedział: „Mufti wszystko bardzo dobrze mi wytłumaczył, z taką łagodnością i używając Koranu, który mówi o Marii i Janie Chrzcicielu”. Kim dla wyznawców islamu jest Jezus i Maryja, co mówi o Zbawicielu Koran?

Jezus, jak już powiedziałem, zgodnie z Koranem, jest prorokiem. Prorokiem, który zapowiedział Mahometa. Muzułmanie wers z Ewangelii wg św. Jana, kiedy Pan Jezus zapowiada przyjście Pocieszyciela, Ducha Świętego, uznali za zapowiedź przyjścia proroka Mahometa. Odrzucają oni prawdę o tym, że Pan Jezus jest Synem Bożym, jedną z osób Trójcy Świętej. Uważają, że wszystko to są chrześcijańskie zafałszowania, że zafałszowali to albo sami apostołowie, albo ich uczniowie. Tak czy inaczej, że prawdziwa Ewangelia, której nikt nie widział, ale muzułmanie uznają, że taka istnieje, nic na temat bóstwa Pana Jezusa nie mówi. Pan Jezus, według muzułmanów, pełni rolę tego, który zapowiada Mahometa i potwierdza jego nauki. Mamy tutaj do czynienia z całkowitą sprzecznością dogmatyczną. Wystarczy sięgnąć do Listów św. Jana, który mówi, że Antychrystem jest ten, który odrzuca twierdzenie, że Pan Jezus jest Synem Bożym. Muzułmanie dokładnie to twierdzą i bóstwo Chrystusa odrzucają.

Matka Boża faktycznie cieszy się w islamie szacunkiem i uznaniem, ale nie jako Matka Boża, a jako matka ostatniego z proroków, który zapowiada Mahometa. W islamie wszystko podporządkowane jest Mahometowi i jego misji. Ta misja według muzułmanów jest ostatecznym potwierdzeniem wcześniejszych objawień, które były zniekształcone i fałszywe.

W pewnej mierze twierdzenia muzułmanów bardzo przypominają twierdzenia różnych sekt chrześcijańskich albo parachrześcijańskich, jak świadkowie Jehowy czy mormoni. Grup, które twierdzą, że istnieje jakaś forma niezafałszowanego objawienia, a to, które nam zostało przekazane, tak naprawdę zostało zafałszowane i wypaczone. To są takie same twierdzenia, jak te głoszone przez manichejczyków, przeciwko którym występował św. Augustyn. Posługiwał się on argumentem, którym później chrześcijanie posługiwali się w dyskusjach z muzułmanami. Czyli domagał się, aby pokazać tę niezafałszowaną Ewangelię, a przecież żadnej takiej nie mogli pokazać, bo taka nie istnieje.

Trzeba wprost powiedzieć, że duża część tradycji muzułmańskiej, ta która mówi, że jakoby istnieją oryginalne, prawdziwe, niezafałszowane ewangelie, jest po prostu kłamstwem. Nie ma żadnych realnych podstaw i jest czystym wymysłem.

Ks. Guy Pages, autor książki „Prawdziwe oblicze islamu”, do której polskiego wydania napisał Pan Redaktor słowa wstępu, stawia tezę, że to islam jest tą rzeczywistością, którą chrześcijaństwo opisuje jako Antychrysta. Jak Pan odniósłby się do takiego opisu islamu?

Jeśli uznać, że przez Antychrysta rozumiemy pewien symbol i pewien zestaw nauk i tez, to z pewnością w dużej mierze islam da się w taki sposób określić.

Rozróżniłbym dwie rzeczy. To, co należy do esencji doktrynalnej islamu, z pewnością można uznać za formę nauk Antychrysta, czyli nauk opartych na zaprzeczeniu chrześcijaństwa.

Trzeba przy tym pamiętać, że islam przejął dużą część religii naturalnej. Na przykład szacunek młodych do starych, szacunek do rodziny. Pewne podstawowe prawa moralne. To wszystko w islamie zostało zachowane i wciąż obowiązuje. Ze względu na powyższe nie można powiedzieć, że islam jest tylko religią Antychrysta.

Natomiast można moim zdaniem stwierdzić, że to co należy do jego specyfiki doktrynalnej, odpowiada opisowi Antychrysta, który znamy z Nowego Testamentu i z Listów św. Jana.

Islamizacja Zachodu zdaje się być czymś coraz mniej odległym. W ogromnym stopniu dokonuje się ona na polu demograficznym, w myśl zasady sformułowanej w 1974 roku na forum ONZ przez prezydenta Algierii: „Brzuchy naszych kobiet dadzą nam zwycięstwo”. Michel Houellebecq w swojej „Uległości” opisuje jednak rzeczywistość, w której to sami europejscy postchrześcijanie, pozbawieni chrześcijańskich wartości, przyjmują islam jako ratunek w „pustym” świecie. Widać to wyraźnie na przykładzie Irlandii, gdzie po „samozagładzie” Kościoła katolickiego islam jest najszybciej rozwijającą się religią. Czy chrześcijaństwo w Europie ma jeszcze jakąś szansę na przetrwanie?

Dużo pisałem o tym w książce „Dżihad i samozagłada Zachodu”, stawiając właśnie tezę, że islam zajmuje tę próżnię, pustkę, którą pozostawiło po sobie chrześcijaństwo. W tych miejscach, gdzie Kościół obumiera a chrześcijanie tracą wiarę, pojawiają się muzułmanie. Gdyby chcieć się zastanowić w jaki sposób temu przeciwdziałać, w jaki najlepszy sposób odeprzeć tę inwazję, tę presję ze strony islamu, która jest coraz mocniej wywierana na Zachód, to pierwszym warunkiem jest odzyskanie wiary i wartości chrześcijańskich. Człowiek sprowadzony wyłącznie do roli konsumenta, który żyje w społeczeństwie zateizowanym, a takimi są społeczeństwa zachodnie, nie ma w sobie dość moralnej siły, aby oprzeć się temu napływowi islamu. Dlatego widzimy jak muzułmanie w coraz większym stopniu opanowują społeczeństwa zachodnie.

Ma to również ten wymiar demograficzny. W związkach muzułmańskich rodzi się znacznie więcej dzieci niż w tzw. związkach postchrześcijan. Nie nazywam społeczeństw zachodnich chrześcijańskimi, to są obecnie społeczeństwa postchrześcijańskie, w dużym stopniu zateizowane, w których całkowicie zmienił się również stosunek do życia. W wielu przypadkach życie jest traktowane jako pewnego rodzaju dokuczliwość czy jako coś, z czym nie wiadomo co zrobić. Widzimy raczej wzrost niż spadek liczby aborcji. W tym sensie społeczności muzułmańskie zachowały tę postawę religii naturalnych, która widzi w życiu coś pozytywnego i dobrego. Stąd też bierze się ich rozwój i przewaga, wobec tego zepsucia i rozkładu na Zachodzie.

 

Rozmawiał Karol Kubicki

Komentarze (134):

Armen2021.01.27 21:36
Tego samego zdania był Pan Sławek z plymouth
KAKA2021.01.27 9:55
Zarowno dzien islamu jak i judaizmu--tochanba dla chrzescijan--pozostaje tylko zadac pytanie CO ZROBINO Z GLOWA NASZYCH BISKUPOW ZE TAKIE COS NAM STRECZA? POra tez zadac pytanie wiekopomne podsumowujace judaizm w polsce CO DOBREGO PRZYNIUSL JUDAIZM NA ZIEMIACH POLSKI--oprucz zdrady okradania, oszustw-i mordow rytualnych???????????????????????????????????????????????????????????
kaka2021.01.27 9:57
a co do islamu to nalezy rozliczyc hanke gronkiewicz za ZGODE NA BUDOWE MECZETU W WARSZWIE ---JAKI JEST POLSKI TU INTERES I JAKIMI PROBLEMAMI TO BEDZIE SKUTKOWAC W PSZYSZLOSCI?????????????????????
Aaron2021.01.26 23:08
Stop islamizacji Polski. Muzułmanie to 5ta kolumna z sterowana z Niemiec. W niemieckich obozach szkolą ich i pokazują Polskę jako miejsce osiedlenia. Tylko muszą sobie zdobyć kawałek ziemi.
Anonim2021.01.26 19:04
Bp Ciereszko , Ryś , Markowski nawróćcie się na wiarę KK.
kaka2021.01.26 18:29
Jesli franciszek mowi-----ja uwazam ze tobyla ustawka z lozy PII-bo nikt tak glupi nie jest jesli wiec mowi-----„Mufti wszystko bardzo dobrze mi wytłumaczył, z taką łagodnością i używając Koranu,------------to kim on jest? popychadlem moftiego? i co i po co nam mowi? Jesli cos nie bedziemy wiedziec to bedziemy pytac islamistow W TAKIM RAZIE!!!!!!!!!!!!!!!!
kaka2021.01.26 17:49
P Lisicki jak zawsze w cel---zarowno islam jak i judaizm sa podrzedne wobec chrzescijan tylko CHRZESCIJANIE MAJA MOZLIWOSC POPRZEZ SWOJA WIARE WYBIC SWOJE CZLOWIECZENSTWO PONAD ZWYKLOSC -PRZYKLADY-- TERESA Z KALKUTY I WSZYSCY SWIECI-TAKICH NIE MA W JUDAIZMIE I ISLAMIE -tamte grupy nie sa nastawione na czynienie dobra i samodoskonaleni.
gumowa kaczka2021.01.26 17:31
dobry pomysł , z tym że niech to będzie 11 września
basetla2021.01.26 14:11
A czym było całowanie Koranu przez świętego papieża?
Mejer2021.01.26 16:15
Z punktu widzenia materii lepiej całować papier z atramentem niż brudny asfalt. Z punku widzenia szacunku to już zalezy od całującego.
Stanisław2021.01.26 12:35
Panie Redaktorze Lisicki, Pana tezy mają całkowite uzasadnienie. Powyższy wywiad z Panem winien być szeroko rozpropagowany (szczególnie na łamach wydawnictw katolickich)
KAKA2021.01.26 17:44
hahahahahahaha--usmialem sie serdecznie----dobry czlowieku nie zebys nie mial racji ale czy ty naprawde nie zdajesz sobie sprawy --czy ty tego nie widzisz ze zarowno pisma katalickie jak i epidjaskop walcza z CHRZESCIJANSTWEM NA SMIERC I ZYCIE --NIE WIDZISZ TEGO???????????
Damian2021.01.26 10:41
Do PO 11. Wam lewaczkom wszystko kojarzy się z patologiami. Mnie chodzi o prostu o szacunek-traktowanie męża jak partnera i o zgrozo głowę rodziny. Ale jak już tak dyskutujemy-czy u nich też kobiety wyśmiewają, obrażają i to publicznie swoich mężów-co u nas jest bardzo częste? Czy u nich też kobieta potrafi gonić chłopa do roboty na dwa etaty, sama nie pracując, spędzając dnie przed telewizorem czy komórką? Przy tym jęczy, że musi mu gotować obiady, zazwyczaj odgrzewając mrożonki, a później stwierdza, że go już nie kocha, nakazuje mu wyprowadzić się z domu, bo inaczej go oskarży o przemoc. Domu, który sam wybudował i który spłaca-jeszcze dwadzieścia lat. A później sąd nakazuje mu płacić alimenty, na nią i na ich jedyne dziecko-historia prawdziwa. Albo matka dorastających synów, po prawie dwudziestu latach małżeństwa odchodzi od męża i synów, twierdząc, że znalazła wreszcie miłość swojego życia. Od tego czasu tylko on tych synów wychowuje-historia prawdziwa. Albo kobieta, której mąż, naprawdę wspaniały człowiek, ciężko pracujący, prowadzący własną, małą firmę, popadł w długi. Ciężko pracuje, by z nich wyjść, a żona zamiast mu pomóc, wesprzeć, buja się ze swoim kochankiem, praktycznie publicznie. W końcu mąż nie wytrzymuje i się wiesza-historia prawdziwa. I takich każdy z nas mógły napisać mnóstwo. I tu mam pytanie, czy w krajach muzułmańskich też takich sytuacji jest tak dużo jak u nas? A do V. Ma Pan rację. Tyle, że od jakiegoś czasu kościół katolicki odwrócił się od mężczyzn. Czy Państwo tego nie widzicie? Można odnieść wrażenie, że kompletnie na mężczyznach kościołowi nie zależy. Przeciwnie te kazania z docinkami wobec mężczyzn, ich krytyka ze strony duchownych, czasem obrażanie. Ale to już temat na osobne opracowanie.
Swaróg2021.01.26 9:43
Najprościej nie wpuszczać bisurmanów nie głosując na PiSs. To dzięki nim mamy ich dzisiejszą nawałę.
Wreszcie !2021.01.25 22:57
O Islamie doskonale mówi też ks.dr Oko .
czekista2021.01.25 22:22
Dzien Islamu, to pierwszy krok do otworzenia dla muzulmanow granic Polski.
Anonim2021.01.26 13:52
Są otwarte, głąbie.
Joanna2021.01.25 15:26
Artykuł bardzo wartościowy, ale Panie Redaktorze brakuje mi konkretnego stwierdzenia, że Mahomet nigdy nie istniał! Pisze o tym Muhammad Sven Kalisch, Niemiec który przeszedł na islam i był PIERWSZYM PROFESOREM teologii muzułmańskiej, a następnie odstąpił od tej wiary, bo dowiódł o zakłamaniu tej wiary. Słowa Muḥammad, jak i ‘Alī pierwotnie były używane jako tytuły nadane Jezusowi Chrystusowi przez syryjskich chrześcijan i oznaczały "błogosławiony" lub "wychwalany" przez Boga. Tak naprawdę odnosiły się do Jezusa.
Mirek2021.01.25 14:00
Islam to religia , prawo i władza w jednym . Dlatego mówienie o islamie tylko jako o religii jest błędem i świadczy o nieuctwie !! . Dlatego islam powinno nazywać się IDEOLOGIĄ . Podobną ideologią jest Judeo -syjonizm . Islam i Judaizm to ideologie spekulatywne służące do relatywizowania ludzkości . W myśl tych ideologii dobry jest tylko ten kto jest muzułmaninem lub Żydem .....reszta niewiele znaczy . Jedyną religią którą ja znam jest religia katolicka która zakłada równość wszystkich ludzi opartą na trzech filarach : WIARA , NADZIEJA , MIŁOŚĆ . Upadek wiary katolickiej "zawdzięczamy" głównie Rewolucji Francuskiej która na sztandarach wypisała hasło : WOLNOŚĆ , RÓWNOŚĆ , BRATERSTWO . Dopiero teraz po 200 latach możemy ocenić jak szkodliwe owoce przyniosła Rewolucja Francuska . Jeżeli Francja nie porzuci spuścizny rewolucji stanie się muzułmańskim kalifatem .
katolicka deratyzacja Polski2021.01.25 13:39
Zamiast pyskowac po polsku,lepiej idzmy i nawracajmy Zydow i muzulmanow RAZEM.
katolicka deratyzacja Polski2021.01.25 13:45
Zawsze mi sie wydawalo podejrzane,ze Lisicki tego nie mowi.
dość tej paranoi!2021.01.25 10:23
islamista ma tyle wspólnego z muzułmaninem, co żyd z chrześcijaninem .
Muzułmanin, to nie islamista!2021.01.25 10:01
islam, to NIE RELIGIA!! Islam to IDEOLOGIA, która nie ma nic wspólnego z religią muzułmańską!
katolicka deratyzacja Polski2021.01.25 13:25
Rozumiem twoje intencje ,jesli chodzi o termin niepolski "islamista". Jednak nie masz racji ,co do terminu islam,bo to JEST religia muzulmanska i innej nie ma.
kasikas2021.01.25 9:24
Dlatego nawracajmy się i wierzmy w Ewangelię,, rozwijajmy się duchowo..,nie opuszczajmy Kościoła i Mszy Św.
klik2021.01.25 8:12
@JPIII (2021.01.24 18:58), nieuku. Nawet nie sprawdziłeś. 72 dziewice
ceramik2021.01.25 8:09
''czym jest rozumiany dialog międzyreligijny ''? Niszczeniem Prawd Bożych i nauk Jezusa. Obydwa plemiona, arabskie i żydowskie, też arabskie, mają podobny cel do chrześcijan. Arab mówi - dawaj gardło, a żyd mówi - dawaj wszystko, co masz.
OLKA2021.01.25 8:05
We Francji i Niemczech i w innych krajach to już ISIS na całego.
katolicka deratyzacja Polski2021.01.25 13:26
Glupota ma to do siebie,ze fruwa jak golab.
Jerzy2021.01.25 7:13
a czemu "dzień islamu" zamiast prawidłowej nazwy - "dzień kozo.ebcy i pedofila"
ups!2021.01.25 10:04
przecież "dzień islamu", to jak "dzień faszyzmu" itp
katolicka deratyzacja Polskit2021.01.25 13:33
Jerzy,jestes propagandzista izraelskim,i wrogiem moralnosci katolickiej.
Skrzypek na dachu2021.01.25 6:36
Brawo Pan Pawel Lisicki masz 100% racje .
Zygfryd2021.01.24 23:29
Dziwić się później że ludzie szukają czipów w szczepionkach płaskiej ziemi i innych pierdół jak od dzieciństwa im się wpaja wiarę w jezuska co był jednym z trzech ale w jednej osobie czyli na raz był synem swojego ojca ojcem swojego syna i jeszcze duchem , nawet w modzie na sukces takich jaj nie było
matis892021.01.24 23:38
Masz mały móżdzek. Chipy w szczepionkach, ludzie zachipowani, roboludzie, płaska ziemia, kosmici, loty między galaktyczne, niby lot na księżyc, podróże astralne, duchy, zombii.... samo lewactwo i lewakoateiści wręcz lubują się w kręceniu o tym filmów. Tak ,tak lewakoateiści kręcili nawet filmy o trującym szczepieniu i depopulacji planety o której dziś mówią sami politycy.
Zygfryd2021.01.24 23:46
To że pisarze czy reżyserzy mają fantazję i piszą o dziwny rzeczach jeszcze nie znaczy że w nie wierzą . A skąd masz informacje o wielkości mojego mózgu to sam jestem ciekawy
matis892021.01.25 0:01
Sama lewackoateistyczna popkultura podsuwa ludziom takie myślenie, a nawet to promuje i doskonale na tym zarabia. Więc jak tego nie widzisz i chipy, płaską ziemię przypisujesz Jezusowi to znaczy że masz mały móżdzek. Tego typu rzeczy TV wkłada ludziom do głowy każdego dnia. A to jeszcze nie znaczy że to fałsz lub prawda.
Zygfryd2021.01.25 12:23
Daleki jestem od przypisywania Jezusowi płaskiej ziemi i czipów bo też co on miałby mieć z tym wspólnego. Ale jeżeli od dziecka wpaja się ludziom banialuki o chodzeniu po wodzie dziewicach co rodzą dzieci itp to nie dziwne że potem człowiek jak słyszy o czipach i płaskiej ziemi to też wierzy w pierdoły.A co do zarabiania na historiach dziwnej treści to kościół katolicki i inne mu podobne taką kasę biorą że żadne holyłudy nie marzą nawet
Jan2021.01.24 23:25
Wierzyć w boga ? Wy na prawdę poważni jesteście?
czekista2021.01.24 23:50
Nie jest istotna czy jest, czy Go nie ma. To jest WIARA. Ciekawy jestem kogo bedziesz wzywal na pomoc, widzac nad swoim karkiem miecz i nikogo dookola nie bedzie, kto moglby Ci pomoc. Powiesz sobie; Bylo nie bylo, troche sie pozylo?
leszczyna2021.01.25 9:51
Hej, jak to nie jest istotne, czy jest Bóg czy Go nie ma? Św. Paweł napisał, że jeśli Chrystus nie zmartwychwstał, to próżna jest nasza wiara. Jeśli istnienie Boga uważasz za nieistotne, to nie wyznajesz wiary chrześcijanskiej. Oczywiście nie musisz.
Damian2021.01.24 22:28
Pana Lisickiego cenię jak mało kogo i uważam go za bardzo mądrego i odważnego człowieka. Ten wywiad też bardzo ciekawy. I może przy okazji warto zwrócić uwagę na jedną z podstaw Islamu-to Szacunek do Mężczyzn. Rzecz w kulturze chrześcijańskiej (przynajmniej współczesnej) kompletnie nieznana.
Po 11 ...2021.01.24 22:36
Chodzi o takie zapisy: Mężczyzna pod każdym względem przewyższa kobietę (2:228). Kobieta jest istotą pustą i bezmyślną (43:17). Tak?
Po 11 ...2021.01.24 22:42
A nie... tobie chodzi o to, że w islamie mężczyzna może (poza okresem menstruacji i okołoporodowym) ZAWSZE wymagać od żony współżycia seksualnego: Wasze żony są to wasze pola, uprawiajcie je, ilekroć wam podobać się będzie (2:223). O taki szacunek do Mężczyzn (tak jak ty z dużej) ci chodzi, niedobrasku :)
V2021.01.24 22:44
W kulturze chrześcijańskie szacunek zarówno do mężczyzn jak i do kobiet, w ogóle do ludzi, to rzecz jak najbardziej znana, bez tego ta kultura po prostu nie byłaby chrześcijańska.
Po 11 ...2021.01.24 22:51
Tylko, że szacunek to przede wszystkim równość. A sam przyznasz, że już dawno nie było kobiety Papieża?
Skrzypek na dachu2021.01.25 6:39
Franciszek to uzurpator .
Henry2021.01.25 8:37
Pan Jezus, gdyby chciał mógłby jakąś kobietę powołać na jednego z 12 apostołów. Nie uczynił tego, z tego wniosek, że kobiety mają pełnić inną rolę niż mężczyźni w kościele. Czy to znaczy, że są gorsze? Nie, ponieważ każda płeć ma do spełnienia inną ważną rolę w życiu.
Po 11 ...2021.01.24 22:27
A teraz poważnie. Naprawdę. Świat się konsoliduje i będzie się konsolidował. Powstały Stany Zjednoczone, Unia Europejska, setki, tysiące ponadnarodowych firm, organizacji. Coraz więcej ludzi dogaduje się np. po angielsku. Powstają ponadnarodowe media, Internet, YT, FB itd itp. Prędzej czy później staniemy się jednym ludzkim narodem. KK wie o tym i stawia fundament pod jeden kościół, bo to jedyna droga do przetrwania religijności w zglobalizowanym świecie. Wie też, że tylko miłość i współpraca jest drogą do przetrwania, a nie nienawiść i walka. Wy ty na frendzlu patrzycie z perspektywy waszego podwórka i pewnie tego nie ogarniacie, ale trudno i tak wyginiecie jak dinozaury po uderzeniu lewackiego meteorytu :)
Skrzypek na dachu2021.01.24 22:40
Bernie Sanders uderza w zombi Biden a antifa w demonkratow . Nawet tydzien nie minal uzurpatora falszywego instalacja przez big farma i globalistyczne korporacje i juz widac jak feminizm i czarnych odrzucono .
matis892021.01.24 23:25
Ludzkość już te bzdety przerabiała. Wieża Babel, teraz Rząd Światowy NWO i Religia Światowa Antychrysta. Obecnie lewactwo tworzy świat ustandaryzowanych manekinów w rzeczywistości tandety, podróby, plastiku gdzie miłość, jedność zastępują zwyczajnym fałszem. Utopie zawsze kończą się jedną wielką tragedią. Na szczęście ta utopia będzie ostatnią w historii ludzkości. Bóg wyznaczył granicę, jest nią Znamię Bestii Chipowanie w państwie bezgotówkowym. Po tym Bóg zetrze z powierzchni ziemi całe to zło.
katolicka deratyzacja Polski2021.01.25 13:36
Konfederacja niczym sie nie rozni od Komuny i mowi jezykiem Komuny.
Viking2021.01.24 22:25
semicka inwazja na Europe mszczą sie judeoislam w natarciu
(Mk 16;16)2021.01.24 22:18
"Kto uwierzy i przyjmie chrzest, będzie zbawiony; a kto nie uwierzy, będzie potępiony"
takie pytanie2021.01.24 21:46
Czy wyznawcy islamu albo judaizmu organizuja Dni Chrzescijanstwa????
Europa2021.01.24 22:28
ta jasne te kozojebskie śmieci w okupowanej Palestynie zajęli sobie Jerozolimę dla siebie od tak bez wystrzału a miało to być wolne miasto wszystkich !! i gdzie jest onz unia itd yebać izrael
Anonim2021.01.24 21:28
Podzielam większość wyrażonych tu niepokojów z p. Pawłem. Troska o WIARĘ - to podstawowe zadanie katolików i chrześcijan. TROSKA o WIARĘ /stp!
Anonim2021.01.24 21:23
Jeśli słusznie uważamy, że dni islamu czy judaizmu w Kościele to błąd, to niech Fronda poda listę wszystkich ważniejszych ludzi którzy to organizują: kardynałów, biskupów ich zastępców, prałatów, proboszczów czy nawet zakonników. Chcemy wiedzieć którzy z nich nie są pasterzami od Chrystusa.
Skrzypek na dachu2021.01.24 22:44
Franciszek to uzurpator i falszywy papiez .
Anonim2021.01.24 21:18
Dwie rzeczy muszą się stać by Kościół się odrodził. Pierwsza to drastyczne obniżenie materialnego standardu życia biskupów i księży, do poziomu 1/3 najbiedniejszych parafian. A druga to porzucenie przez nich światowych demonicznych idei i trendów przez funkcyjnych księży i biskupów. Czy kler jest zdolny to zrobić? W czasowych realiach naszego pokolenia niestety nie. Większość z nich sama z siebie nie porzuci wyższych osobistych dochodów, dużych dobrze wyposażonych metraży mieszkań, lepszych samochodów. Wielodziesięcioletnie nawyki myślenia i przyzwyczajenie do wyższego statusu społecznego, mogłoby się zmienić tylko pod wypływem skutecznej krytyki i wymuszenia od ich przełożonych. Oddolnie, się nie uda. Na przeszkodzie stoi ich bezwględnie hierarchiczny system posłuszeństwa. Wierzchołek kleru jest zdominowany przez masonów lub tych co światopoglądowo zgadzają się z nimi. Ci prawdziwie oddani Chrystusowi, cierpią, są prześladowani a nawet wyrzucani. Szczególnie gdyby próbowali pouczać wyższy poziom swoich kolegów. Kiedy zmiana w Kościele może nastąpić? Zakładając 20 lat zazębiania się kadr i tempo naturalnego wymierania, ateizację świata, to potrzeba min. 200 lat szczególnego działania Pana Jezusa, by nowe pokolenie kleru prawdziwie z Ducha Św. a nie z mamony mogło dojść do liczebnego znaczenia w hierarchii Kościoła. A na razie zamiast prawdziwych apostolskich misji biskupów mamy coś na kształt targów wystawienniczych jak dzień islamu, dzień judaizmu. Potem mogą być jeszcze inne światowokolorowe dni, których katalog jest wręcz niewyczerpany. A współpraca z masońskimi mediami sprawi że Kościół będzie kolorowy i przestanie drażnić sumienia swoich wiernych przypominając o grzechach.
Edward2021.01.24 20:49
Siostra Michaela Pawlik OP powinna poprowadzić rekolekcje dla episkopatu, żeby biskupi zrozumieli co organizują w polskim kościele, zrozumieli, że organizowanie takich dni sączy tylko jad w wiernych KK. Polecam dostępne na youtube filmiki z prelekcjami siostry Michaeli, w których wyjaśnia zagrożenia innych religii wschodu. Tu link do prelekcji p.t.: Zagrożenia religii wschodu. https://www.youtube.com/watch?v=bBNRBGJgjJU w salkach katechetycznych powinny być projektory i puszczane filmiki z youtube z siostrą Michaelą.
eryk2021.01.24 20:25
Episkopat wzoruje się na biedronce czy lidlu, gdzie organizowane są dni kuchni włoskiej czy hiszpańskiej. No ale wiara to nie kuchnia, i tu pan Lisicki ma 100% racji.
Grizzly2021.01.24 20:16
Wierzę w Allaha bo po śmierci będę mógł walić dziewice a teraz walę tylko konia
Taka prawda2021.01.24 20:25
kretyn typowy chrześcijanin i tak wasza wiara w europie wymiera i będziecie na wieki wieków pod semickim panowaniem
JANOSIK2021.01.24 21:56
Kup se traktor
Grizzly2021.01.25 8:46
Won złodziejska mendo bolszewicka od mojego nicka!
Dzień peodfila2021.01.24 20:05
zróbmy zamiast dnia islamu
Beno2021.01.24 20:16
Nie trzeba.Jjuż mamy dni pedofili - to marsze LGBT - gdzie świętują się wszelkie zboczenia, pedofilie też.
MAMlas2021.01.24 19:42
Mozna by bylo nawet przytaknac takiemu dniu w KK , ale jezli dzien KK bylby tez w arabskich krajach !!!!! Przecie tam to nawet cicho o KK wspomniec nie mozna !!!! https://www.youtube.com/watch?v=RAdJ0mv9xaQ
Anonim2021.01.24 19:41
FACK ISLAMMMMMMM ...KILERS !!
katechizm władzy2021.01.24 19:05
jestem pisowcem który za parę srebrników cieszy się z masowej zbrodni w Polsce jakiej dokonuje rząd. Zawsze byłem sprzedajną świnią, istotą bez honoru, człowiekiem zakłamanym, fałszywym, a w młodości jako ministrant dorabiałem z tacy by było na czekoladki i papieroski. Świadomie wybieram i powielam wygodne dla mnie kłamstwo aniżeli niewygodną prawdę.
Marek2021.01.24 19:34
jaka płenta.Mało zrozumiałe to jest
Mentor2021.01.24 22:38
Zapamiętaj synku, zarówno dobro, jak i zło, powraca. Wkrótce się o tym przekonasz i może zmądrzejesz.
JPIII2021.01.24 18:58
Co ten idiota wie o islamie? Mahomet obiecuje nam 12 dziewic. A stary pedohil zw. bogiem tylko modły 24/7/365. Takie coś to tylko dla katoli.
Pan Cerowany2021.01.25 12:27
Gwoli ścisłości - 72 dziewice. Ale ty nie wiedziałbyś co zrobić z jedną, eunuchu.
Beno2021.01.24 18:50
Za chwilę będziemy mieli w kościele katolickim jeszcze dzień buddyzmu, hinduizmu, animizmu, ateizmu, a w końcu tej mieszaninie sami zostaniemy multireligijni albo bezbożni.
Contral2021.01.24 18:42
Lisicki chyba nie czytał mądrzejszych od siebie. Ale co się dziwić skoro uważa że jest bardziej papieski od papieża lub bardziej boski od Boga.
Alojzy Cedzidło2021.01.24 19:13
Pisząc tak ,panie "Contral " stawia się pan przed Lisickim . Przed Lisickim , nie uzasadniając niczym swojej wiedzy. Nie jestem specem teologiem , ale czytając wywiad myślę , że warto po przeczytaniu przemyśleć jego rozumowanie czy prognozy . Nawet głuchy i ślepy słyszy i widzi ,że w tej dziedzinie dzieją się rzeczy , niezbyt sprzyjające trwaniu naszej wiary, Meczetów wprawdzie jesczr u nas nie budują , ale już są zapędy niszczenia kościołów . A Mahomet tego nie robi . Pominąwszy wrogość tych gremiów do kościoła , to trzeba też zauważyć ,że chce się niszczyć bezcenne zabytki kultury. To tyle przemyśleń , dalekiego od wiedzy teologicznej wierzcego Polaka
Mentor2021.01.24 22:33
Napewno Ciebie nie czytał. Może podrzucisz mu jakieś swoje arcydzieło. Będzie wdzięczny.
matis892021.01.24 18:36
To jest Religia Światowa od Bergoglio Fałszywego Proroka Antychrysta, Nie Katolika. Mamy globalne szczepienie trucizną od masońskiego Rządu Światowego NWO, któremu służy szatanistyczny PIS. I mamy dzień Islamu w KK od Bergoglio, czyli Religii Światowej. Wcześniej mieliśmy dzień demona Pachamamy od szatanisty Bergoglio, a niedawno szopkę kosmicznych demonów astonautów w Watykanie. Antychryst w drodze.
klik2021.01.24 18:35
Uznając słuszność zastrzeżeń Pawła Lisickiego co do obchodzenia tych różnych dni, co obecnie skutkuje obnoszeniem Pachamamy przed tabernakulum, w którym jest Najświętsze Świętych, to jednocześnie mogę stwierdzić, że p. Lisicki nie wie - a raczej nie rozumie - co na prawdę powiedział św. Jana Paweł II w Casablance.
Malysz2021.01.24 18:22
Jak tam skoki.....slabo co?...
stan12021.01.24 18:09
Tylko jest jedna droga do Boga przez ofiarę Jezusa Chrystusa,teologia islamu jes religią belzebuba,bo tylko ta ofiara zapewnia dostęp do Boga.Kto promuje religię odstępczą czeka go ogień piekielny.
Polak2021.01.24 18:09
Jest poznanie w narodzie !!!(przynajmniej w części narodu) Pan Lisicki doskonale to przedstawiał i opisał . Tylko Jezus Chrystus -jest drogą do Ojca , nie ma innej drogi do Ojca. Muzułmanie mają innego ojca !!!
pamiętamy i nie wybaczamy2021.01.24 18:08
Przypomnijmy kim jest główny decyzyjny wiosną kat Polaków , następca Mengele i Balcerowicza, 2 w 1. https://wiadomosci.radiozet.pl/Polska/Nowy-minister-zdrowia-Lukasz-Szumowski-podpisal-deklaracje-wiary
Po 11 ...2021.01.24 18:06
Znowu wyglądamy jak goła doopa zza krzaka. Nawet nie potrafimy uwolnić tego Polaka z Plymouth. A jakby tam dogorywał muzułmanin? Pomyślcie! Nooo, to jego bracia w wierze tak długo by z pomocą nie czekali. Szpital byłby od dawna kupą dymiących się gruzów, a ich ziomek klepałby sobie dziewice po twardych tyłeczkach w rajskiej pościeli. Shame on you katolicy.
Taka prawda2021.01.24 18:03
A JAKI MY MAMY WPŁYW NA TO SKORO U NAS W RZADZIE JUZ ZAPALA SIE WROGIE CHANUKOWE ŻYDOWSKIE ŚWIECE BRAKUJE JESZCZE OBRZĄDKOW ISLAMU I WOGOLĘ BĘDZIEMY POD JARZMEM SEMICKIM
Uhahany2021.01.24 18:03
Proponuję dzień kultów hinduskich i bogini Kali, której możnaby złożyć ofiary z pewnych osób.
Po 11 ...2021.01.24 17:49
Niby dlaczego "dzień Islamu" jest inicjatywą absolutnie absurdalną i szkodliwą??? W końcu powinniśmy się odwdzięczać. Przecież islamiści obchodzą dzień katolika tak często, jak się tylko da. Naprawdę, za każdym razem, jak złapią jakiegoś katolika, to robią sobie święto i uroczyście ... obcinają mu głowę. Więc absolutnie nas nie ignorują! My też powinniśmy mieć islamski dzień. Niech się zatem obie Abra-chamowe religie tak wzajemnie miłują :)
najbardziej spektakularny cud 24 stycznia2021.01.24 17:49
Dwóch Niemców na podium! Granerud upadł! Najważniejsze jednak że aż TRZECH NIEMCÓW lepszych od pisowców! Zieeeeeeeeeeeh!
Marek2021.01.24 17:30
Pan Lisicki w sposób łatwy przekazał prawde o islamie ,jego słowa potwierdza Ks.prof .Oko. Polecam łatwo znaleźć to w internecie.Nie szukajmy przyjażni na siłę tam gdzie jej nie ma. Islam był brutalny i krwawy i w krajach w których jest nie zdabył pozycji za pomocą perswazji,nauki ale szabla była tym narzędziem.Oczywiśćie zaraz odezwie się lewactwo i zacznie porównywać z KK .Ale to świadczy tylko o ich nie douczeniu.
Po 11 ...2021.01.24 17:36
O niedouczeniu świadczy pisanie o "nie douczeniu" :)
cal.502021.01.24 17:39
Nie masz pojęcia trollu sowiecki o czym piszesz, więc sugerujesz komuś niedouczenie. Jak masz lustro w swoim domu to w niego spójrz i zastanów się nad sobą, bo kopiejki nie zawsze będą ci leciały z nieba...Pomyśl o tym i zacznij zarabiać na życie uczciwą pracą.
"nie zawsze będą leciały z nieba..."2021.01.24 17:44
https://theworldnews.net/pl-news/dlaczego-starsi-ludzie-pisza-w-ten-sposob-naduzywanie-wielokropka-to-plaga-ktora-ma-pewna-przyczyne
Po 11...2021.01.24 18:08
Ale ... o co ci chodzi ....???
Ale ... o co ci chodzi ...???2021.01.24 20:11
A tobie o co chodzi z tymi bredniami, z którymi biegasz po wszystkich forach prawicowych, trollując, klonując i pajacując?
Po 11 ...2021.01.24 21:14
Ja tak zarabiam i się dobrze bawię.
Marek2021.01.24 19:41
słaby argument.Czytaj i się ucz.Ortografia zmienną jest hahahah
Figo Fago2021.01.24 22:07
To czego Ty " P 11" szukasz na tych forach ? Tematu czy ortografii Trzeba mieć nie bardzo pod sufitem aby przy takim temacie udawać prof Miodka .
Felek2021.01.24 17:56
Polecam poczytać o wyprawach, krzyżowych czy konkwistadorach. Ci co przyjechali do Ameryki albo Afryki zaproponować wiarę chrześcijańską tubylcom. Większość zginęła albo stała się niewolnikami. Islam nie był tak krwawy jak chrześcijaństwo, tylko dlatego, że nie próbowano ogniem i mieczem przekonać cały świat do tej wiary.
Precz z głupotą2021.01.24 23:25
A ja polecam się douczyć, a nie powtarzać zasłyszane farmazony.
pp2021.01.24 18:04
Tu nie ma co porównywać. Wystarczy wziąć podręcznik do historii. Może być ze szkoły podstawowej. Wystarczy poczytać o wyprawach krzyżowych. A nawet o chrystianizacji ziem polskich - świetnie pasuje tutaj określenie "ogniem i mieczem". Rodzimą kulturę zwyczajnie zamordowano siłą zastępując katolicyzmem.
Marek2021.01.24 19:45
brednie piszecie .Podręcznik ze szkoły podstawowej ma być podstawą dyskusji. Biedni ludzie wychowani na wyborczej.Czytaj ci to nadal...
Felek2021.01.25 0:06
Wyborcza nie pisze o takich rzeczach, a źródła historyczne. Przy krzewieniu chrześcijaństwa przelało się wiele krwi i miliony straciło życie. Tylko dlatego, że nie wierzyli w tego "właściwego" boga. Plemiona w obu Amerykach, rdzenni mieszkańcy Afryki oraz Australii. Jedynie w Azji udało im się w większej mierze zachować swoje wierzenia, lub jakieś swoje modyfikacje chrześcijaństwa.
ryszard2021.01.24 17:27
Trzeba czytać Ewangelie. Jezus Chrystus powiedział: "Miłujcie waszych nieprzyjaciół i módlcie się za tych, którzy was prześladują, abyście się stali synami Ojca waszego, który jest w niebie (Mt; 5,38). Powiedział także: "Nie rzucaj pereł między wieprze". Wieprzy miłować nie nakazał. Nieprzyjacielem jest ten, który jest przeciwnikiem bo po prostu znalazł się po przeciwnej stronie, bez własnego (do końca świadomego) wyboru. Wieprzem jest ten który z całą świadomością wybiera zło dla samego zła. Jest wtedy wieprzem, nawet gdyby był dostojnikiem kk. Jeśli ktoś wyznaje islam albo judaizm rabiniczny, to jeszcze wcale nie oznacza że wolno nam chrześcijanom dyskwalifikować go jako człowieka bożego. Jeśli jednak wybiera islam albo judaizm, tylko dlatego aby kogoś nie uznawać za bliźniego, czyli go po prostu odczłowieczać, to mamy do czynienia właśnie z wieprzami i faktycznie honorowanie, dniami judaizmu czy islamu, jest wtedy moralnym absurdem.
ryszard2021.01.24 17:36
Prawdziwy katolicyzm powinien więc różnicować relacje z islamem i judaizmem w zależności od tego z kim na prawdę ma do czynienia.
pp2021.01.24 18:09
Proponuje najpierw podręcznik do historii. W szczególności rozdziały o wyprawach krzyżowych. Ale także chrystianizację Europy (także ziem Polski) czy też wyczyny konkwistadorów. Dlaczego Indian w Ameryce tak mało??
ryszard2021.01.24 22:12
Gdyby ludzie zaczynali od źródeł czytając najpierw Ewangelie a później "podręczniki", to ustrzegli by się powtarzania tego rodzaju prymitywnych sloganów jak ten który wpisałeś. Zresztą napisałem też: " Wieprzem jest ten który z całą świadomością wybiera zło dla samego zła. Jest wtedy wieprzem, nawet gdyby był dostojnikiem kk. "
Zieeeeeeeeeeeeehh!2021.01.24 17:26
A co tam dzisiaj słychać na skoczni w Lahti?
Polak Dumny nie gej2021.01.24 17:10
Niedługo z polskiego więzienia wychodzi szwed, który ukradł napis Arbeit macht frei. Podobno było bity, ten śmieć ze skadynawii.
Ty Po 11...2021.01.24 16:59
Jakoś omijasz tych od Talmudu i Torah! Tych co yebią łbem w mur a Araby na nich z góry szczają. Co? Boisz się, że cię rabin Schudrich zyebie jak burą sukę? Że z Wysraela rabin Yitzhak Yosef wyśle grupę operacyjną "Oj Giwalt" i skopią ci obwisłą duupę?
A co jeśli to właśnie Islam2021.01.24 16:58
jest jedynym właściwym sposobem oddawania czci Bogu?
Skrzypek na dachu2021.01.24 16:46
PiSlam to debilizm .
Obywatel2021.01.24 16:41
W Polsce nie ma islamu.
Po 11 ...2021.01.24 16:45
http://mzr.pl/historia-islamu-w-polsce/
Skrzypek na dachu2021.01.24 16:40
Brawo Pan Pawel Lisicki tu masz 100% racje bo PiSlamisci to paskudne debile .
katolicka deratyzacja Polski2021.01.25 13:38
Komuna Konfederacja Jedna Ruska Racja.
Prorok2021.01.24 16:37
Andrzej Duda, potocznie zwany Prezydentem Polski, powiedział,
Duda2021.01.24 16:41
jest Prezydentem małpo z siną dvpą.
A2021.01.24 16:30
Jak widać Talibowie zdarzają się również pośród katolików.
Skrzypek na dachu2021.01.24 16:45
Mylisz sie Aczku na potenge bo te talibowie ktorych wspominasz to pislamisci bezbozne tylko udaja katolikow takie klamstwo w zywe oczy bezboznych banksterow globalistow jak Pinokio .
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.01.24 16:28
lisickiemu marzą się wojny krzyżowe! a wystarczy żyć w zgodzie z innymi wyznawcami i wzajemnie tolerować swoje religie!
Zaradny2021.01.24 16:26
Wszystkie religie to zaraza i zło w czystej postaci!
Wasze matki to kurwy2021.01.24 16:24
Śmiało śmieci żołnierskie powiedzcie mi że nie mam honoru. Walczcie sobie za te otwarte w piątek kurwidołki. Wy dziwki mundurowe, męskie i żeńskie.
Ty Po 11...2021.01.24 16:23
Jakoś omijasz tych od Talmudu i Torah! Tych co yebią łbem w mur a Araby na nich z góry szczają. Co? Boisz się, że cię rabin Schudrich zyebie jak burą sukę? Że z Wysraela rabin Yitzhak Yosef wyśle grupę operacyjną "Oj Giwalt" i skopią ci obwisłą duupę?
Po 11 ...2021.01.24 16:34
https://www.myjewishlearning.com/sign-up-for-choosing-judaism/?gclid=Cj0KCQiA0rSABhDlARIsAJtjfCevL0QtifSqHAKBOiFxF6inH2GWvlk5RuYbdc9ZSgzzArZhnA2IdUgaAiadEALw_wcB
Skrzypek na dachu2021.01.24 16:49
Pan Jezus to Zbawiciel .
D omen2021.01.24 16:21
Jak będzie konflikt jestem po stronie i błogosławię gorsze rasy - Afrykę, Azję Nie dla tego że są mniej zepsuci ale dla tego że są gorszej rasy. Niebieskookie Europejki to szczyt urody.
Po 11 ...2021.01.24 16:19
Są tematy w których muzułmanie przeskakują katolików. Np. rozkminiają kiedy i jak można obcinać paznokcie. Ciekawe czemu katolików to nie zajmuje??? https://islamicportal.co.uk/day-and-method-of-clipping-nails/
Dziennikarz TVN2021.01.24 16:17
Islam, tęcza i lewia to nasze bóstwo.
światło=kształt2021.01.24 16:17
Chciało mieć stały wygląd potrzebowało tarczy. Tarcza się zbuntowała takie z niej gówno. A czym jest miłość - Widzisz piękną kobietę i chcesz ją mieć do Brudu tylko dla siebie. Dla tego ładne europejki muszą zginąć żeby był pokój.
bul komoruski2021.01.24 16:13
Jest okazja żeby przypomnieć zamordowanych Chrześcijan przez opętanych muzułmanów !
Po 11 ...2021.01.24 16:10
Wiecie co? Często komentuję na islamskim portalu (taka islamska Fronda): https://islamicportal.co.uk/ No i tam myślą dokładnie odwrotnie. To ich wiara jest prawdziwa. Niezły numer, co?
Jakoś omijasz tych od Talmudu i Torah2021.01.24 16:22
Tych co yebią łbem w mur a Araby na nich z góry szczają. Co? Boisz się, że cię rabin Schudrich zyebie jak burą sukę? Że z Wysraela rabin Yitzhak Yosef wyśle grupę operacyjną "Oj Giwalt" i skopią ci obwisłą duupę?