Na skutek wzrostu przeciętnego oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę, w 2022 roku wzrosły także składki społeczne. Ile zapłacą przedsiębiorcy objęci preferencjami i ci regulujący zobowiązanie na standardowych zasadach? Podpowiadamy.

Wysokość składek ZUS zależy od dwóch czynników: prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnego wynagrodzenia za pracę w danym roku. W 2022 roku obie wartości wzrosły:

prognozowane przeciętne wynagrodzenie za pracę z 5259 zł brutto w 2021 roku do 5922 zł brutto,

minimalne wynagrodzenia za pracę z 2600 zł brutto obowiązujących w 2021 roku do 3010.

Efektem podwyżek są wyższe niż w 2021 roku zobowiązania względem ZUS-u. 

ZUS w 2022 - ile zapłacą przedsiębiorcy objęci preferencjami?

 Podstawą wymiaru preferencyjnych składek ZUS jest 30% minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w danym roku. W 2022 roku jest to 903 zł (3010 zł x 30%). Przedsiębiorcy objęci 24-miesięcznym okresem preferencji w opłacaniu składek od stycznia 2022 będą zobowiązani przelewać do ZUS-u:

 • 176,27 zł składki emerytalnej (19,52% podstawy wymiaru);

 • 72,24 z tytułu składki rentowej (8% podstawy wymiaru);

 • 22,12 zł z tytułu składki chorobowej — dobrowolnej (2,45% podstawy wymiaru);

 • 15,08 zł z tytułu składki wypadkowej (1,67% podstawy wymiaru).

Społeczne składki ZUS 2022 wyniosą 285,71 zł.

Składki społeczne 2022 - ile zapłacą przedsiębiorcy regulujący składki w standardowej wysokości?

Podstawę naliczenia składek ZUS w standardowej wysokości stanowi 60% prognozowanego przeciętnego miesięczne wynagrodzenie za pracę. W roku 2022 jest to 3553,20 zł (5922 zł × 60%).

Od stycznia 2022 przedsiębiorcy regulujący składki w standardowej wysokości zapłacą:

 • 693,58 zł składki emerytalnej (19,52% podstawy wymiaru);

 • 284,26 z tytułu składki rentowej (8% podstawy wymiaru);

 • 87,05 zł z tytułu składki chorobowej — dobrowolnej (2,45% podstawy wymiaru);

 • 59,34 zł z tytułu składki wypadkowej (1,67% podstawy wymiaru).

Społeczne składki ZUS 2022 wyniosą więc 1124,23 zł (z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) i 1037,18 bez niego.

Budżety przedsiębiorców nieobjętych preferencjami obciąży także składka na Fundusz Pracy w wysokości 87,05 zł (2,45% podstawy wymiaru). 

Składka zdrowotna w 2022 

Od 2022 roku zmieniły się zasady naliczania składki zdrowotnej. Obecnie podstawa jej naliczania jest zależna od formy opodatkowania osoby prowadzącej działalność gospodarczą. Będzie więc inna w przypadku przedsiębiorców opodatkowanych na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym), ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, w formie karty podatkowej oraz pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą.

Podstawą wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla osób wyliczających składki na podatek dochodowy:

 • wg skali i podatkiem liniowym — będzie wartość miesięcznego dochodu;

 • ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych — będzie przychód roczny;

 • kartą podatkową — będzie kwota minimalnego wynagrodzenia.

Aby samodzielnie wyliczyć kwotę składki zdrowotnej, skorzystaj z kalkulatora udostępnionego przez ZUS. 

Wysokość składek na ubezpieczenie a ulga na start 

Jeśli korzystasz z ulgi na start, nie musisz odprowadzać składek na ubezpieczenie społeczne, czyli składki emerytalnej, rentowej, wypadkowej i chorobowej. 

Składki a mały ZUS plus 

Jeśli opłacasz składki w systemie mały ZUS plus, podstawa ich wymiaru, a co za tym idzie, także kwoty, będą zależne od wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu z działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym. Nie może ona być niższa niż 30% kwoty minimalnego wynagrodzenia i wyższa niż 60% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego. 

Terminy płatności składek

Do kiedy trzeba opłacić składki ZUS?

 • Jeśli prowadzisz jednostkę budżetową, zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze, musisz opłacić składki do 5 dnia następnego miesiąca.

 • Jeśli jesteś osobą fizyczną (samozatrudnionym) i opłacasz składki wyłącznie za siebie, musisz zrobić to do 10 dnia następnego miesiąca.

 • Dla pozostałych płatników: osób fizycznych, wspólników spółek cywilnych opłacających składki za inne osoby (pracowników) oraz dla osób prawnych termin płatności zobowiązania mija 15 dnia następnego miesiąca.