- To krzywe zwierciadło, kiedy Niemcy nie są najbardziej zaniepokojeni tym, że 80 proc. ochrzczonych nie uczestniczy regularnie w niedzielnej Eucharystii, uobecnieniu krzyżowej ofiary Chrystusa. -odpowiedział hierarcha na pytanie, czy stare sporne tematy wokół których od dawna wrzały dyskusje w Niemczech nadal odzwierciedlają stan Kościoła. – Frekwencja i wspólne świętowanie sakramentów, Eucharystia, spowiedź, małżeństwo, troska o powołania duchownych, odnowa życia zakonnego, to są istotne tematy – podkreślił. – Pytanie o Boga musi stać w centralnym punkcie, a nie jakiekolwiek drugorzędne pytania – dodał.

 

Dziennikarze spytali arcybiskupa, czy żądanie większego udziału świeckich w Kościele też jest pytaniem drugorzędnym. – Świeccy mają istotny udział w Kościele. Jednak oni mają służyć światu. Natomiast kościelny urząd kapłana i biskupa polega na służbie całemu Kościołowi, do czego zostali powołani przez Chrystusa. Oni nie dali sobie upoważnienia, by zyskać sławę i korzyści – odparł hierarcha.

 

- Słowo „reforma” ma dobre brzmienie w Kościele. Ono nie może zostać zawłaszczone,  by zahamować autentyczną odnowę w Chrystusie. – podkreślił abp Müller. – Przez reformę Kościoła musimy rozumieć takie reformy, jakie uprawiał święty Franciszek, z jego radykalnym podążaniem za krzyżem albo takie, jakie uprawiała św. Teresa z Avila, albo takie, które przypominają odnowę liturgii i wszystkich dziedzin chrześcijańskiego życia po soborze w Trydencie, które mają coś wspólnego z odnową ludowej pobożności. – powiedział. – To jest reforma Kościoła – stwierdził dobitnie.

 

Najlepszym podsumowaniem dla tej wiadomości są słowa odchodzącego papieża z jednej z jego książek: „Jedynie z głębokiej odnowy jednostki rodzi się Kościół, rodzi się wspólnota, która jednoczy i podtrzymuje w życiu i w śmierci.” I jeszcze ważna przestroga: „Kościół, który opiera się na decyzjach większości, staje się Kościołem czysto ludzkim. Sprowadzony zostaje do poziomu czegoś, co jest możliwe do zrobienia i do przyjęcia, co stanowi owoc własnych działań, intuicji i opinii. Opinia zastępuje wiarę”


Jr3/kath

 

Podkreślenia – jr3