Polska na 2. miejscu w UE - prawie najniższe bezrobocie - zdjęcie
02.10.18, 06:45

Polska na 2. miejscu w UE - prawie najniższe bezrobocie

1. Jak podał wczoraj Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce na koniec sierpnia 2018 roku, według tzw. metody BAEL (opartej na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 3,4%.

Polska znalazła się na drugim miejscu (razem z Niemcami) wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzględnych wyniosło ono poniżej 600 tysięcy osób i było o ponad 200 tysięcy niższe niż na koniec sierpnia 2017 roku).

Najniższe bezrobocie na koniec sierpnia 2018 roku Eurostat odnotował w Czechach -2,5%, na drugim miejscu Polska i Niemcy, bezrobocie na poziomie 3,4%, na 4 miejscu znalazły się Węgry 3,7%, a na 5 miejscu Malta-3,8% na 6 miejscu Holandia z bezrobociem na poziomie 3,9%.

Najwyższy z kolei poziom bezrobocia odnotowano tradycyjnie w Grecji, która już 9 rok „wychodzi z kryzysu” w wysokości 19,1 % i mającej ciągle poważne problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii -15,2 %, na trzecim miejscu od końca uplasowały się Włochy z bezrobociem na poziomie 9,7 %, a na czwartym Francja -9,3%.

Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania) mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, tak naprawdę z kryzysu jeszcze nie wyszły (choć odnotowują nieduży wzrost PKB).

2. Przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 28 krajach UE na koniec lipca tego roku wyniosła 6,8%, natomiast z kolei średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 8,1%, choć była na najniższym poziomie od czasu kryzysu w 2008.

Bezrobocie w krajach strefy euro było więc aż o 1,3 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE.

Okazuje się, że w 9 krajach spoza strefy euro bezrobocie było bardzo niskie: Czechy-2,5%, Polska -3,4%, Węgry-3,7%, W. Brytania- 4,0%, później Rumunia- 4,3%,Dania-4,9%, Bułgaria-5,2%, Szwecja - 6,2%, a więc nie tylko niższe niż średnio w krajach UE, ale wyraźnie niższe niż średnio w krajach strefy euro i tylko jeden kraj Chorwacja odbiegał w górę, stopa bezrobocia wyniosła tam 8,5%.
3. Jak podał ostatnio również Główny Urząd Statystyczny (GUS), który prezentuje wysokość bezrobocia, jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całej ludności cywilnej aktywnej zawodowo na koniec sierpnia 2018 roku, wskaźnik bezrobocia spadł do 5,8 % i był to najniższy poziom tego wskaźnika od roku 1991, czyli od początku przemian w Polsce.
Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec sierpnia tego roku wyniosła niecałe 960 tysięcy i przy tym tempie spadku bezrobocia, zmniejsza się ono w ostatnich miesiącach średnio o około 10-20 tysięcy miesięcznie.

Bezrobocie zmniejszyło się w sierpniu we wszystkich województwach i głównej mierze jego spadek jest spowodowany sezonowym wzrostem zapotrzebowania na pracę w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka.

4. Wszystkie te bardzo pozytywne tendencje na rynku pracy, wyróżniające Polskę także w Unii Europejskiej (pierwsza trójka krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia), mają miejsce już po blisko trzech latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy i są zapowiedzią kontynuowania tych tendencji także w latach następnych.

Szybki i trwały wzrost gospodarczy zdecydowanie przekraczający 4% PKB (w I kwartale 2018 roku wynoszący aż 5,2% PKB, w drugim kwartale 5,1% PKB), tworzący coraz więcej miejsc pracy, powoduje silne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą, co pozytywnie wpływa na rynek pracy i zmniejszyło stopę bezrobocia na koniec sierpnia 2018 roku do najniższego poziomu w historii (i to zarówno według Eurostatu jak i GUS).

Zbigniew Kuźmiuk