Polska już na 3 miejscu w UE wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia - zdjęcie
02.09.18, 08:45Fot. Pixabay, CC 0

Polska już na 3 miejscu w UE wśród krajów o najniższym poziomie bezrobocia

1. Jak podał w tych dniach Eurostat, stopa bezrobocia w Polsce na koniec lipca 2018 roku, według tzw. metody BAEL (opartej na aktywności ekonomicznej ludzi w wieku zdolności do pracy), wyniosła tylko 3,5%.

Polska należała do pierwszej trójki krajów o najniższym poziomie bezrobocia w UE (w liczbach bezwzględnych wyniosło ono około poniżej 600 tysięcy osób i było o ponad 200 tysięcy niższe niż na koniec lipca 2017 roku).

Najniższe bezrobocie na koniec lipca 2018 roku Eurostat odnotował w Czechach -2,3%, na drugim miejscu Niemcy-3,4%, na trzecim Polska 3,5%, na 4 miejscu znalazły się Węgry 3,6%, a na 5 miejscu Holandia z bezrobociem na poziomie 3,8%.

Najwyższy z kolei poziom bezrobocia odnotowano w Grecji, która już 9 rok „wychodzi z kryzysu” w wysokości 19,5 % i mającej ciągle poważne problemy gospodarcze i polityczne Hiszpanii -15,1 %, na trzecim miejscu od końca uplasowały się Włochy z bezrobociem na poziomie 10,4%, a na czwartym Francja-9,2%.

Tak, więc poza Niemcami, trzy unijne kolejne kraje o największych gospodarkach (Francja, Włochy i Hiszpania) mają najwyższy poziom bezrobocia w całej Unii Europejskiej, co pokazuje, że kraje Południa strefy euro, tak naprawdę z kryzysu jeszcze nie wyszły (choć odnotowują nieduży wzrost PKB).

2. Przeciętna stopa bezrobocia we wszystkich 28 krajach UE na koniec lipca tego roku wyniosła 6,8%, natomiast z kolei średnia stopa w 19 krajach strefy euro była wyraźnie wyższa i wyniosła aż 8,2%, choć była na najniższym poziomie od czasu kryzysu w 2008.

Bezrobocie w krajach strefy euro było, więc aż o 1,4 punktu procentowego wyższe niż średnio w całej Unii i nie ulega wątpliwości, że to głównie kraje posługujące się własnymi walutami obniżają średni poziom bezrobocia w całej UE.

Okazuje się, że w 9 krajach spoza strefy euro bezrobocie było bardzo niskie: Czechy-2,3%, Polska -3,5%, Węgry-3,6%, W. Brytania- 4,0%, później Rumunia- 4,2%, Bułgaria-4,8%, Dania-5,0%, Szwecja - 6,2%, a więc nie tylko niższe niż średnio w krajach UE, ale wyraźnie niższe niż średnio w krajach strefy euro i tylko jeden kraj Chorwacja odbiegał w górę, stopa bezrobocia wyniosła tam 8,8%.

3. Jak podał ostatnio również Główny Urząd Statystyczny (GUS), który prezentuje wysokość bezrobocia, jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całej ludności cywilnej aktywnej zawodowo na koniec lipca 2018 roku, wskaźnik bezrobocia spadł do 5,9 % i był to najniższy poziom tego wskaźnika od roku 1991, czyli od początku przemian w Polsce.

Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec lipca tego roku wyniosła nieco niecałe 962 tysięcy i przy tym tempie spadku bezrobocia, zmniejsza się ono w ostatnich miesiącach średnio o około 20 -30 tysięcy miesięcznie.

Bezrobocie zmniejszyło się w lipcu we wszystkich województwach i głównej mierze jego spadek jest spowodowany sezonowym wzrostem zapotrzebowania na pracę w takich branżach jak rolnictwo, budownictwo czy turystyka.

4. Wszystkie te bardzo pozytywne tendencje na rynku pracy, wyróżniające Polskę także w Unii Europejskiej (pierwsza trójka krajów UE o najniższym poziomie bezrobocia), mają miejsce już po dwóch pierwszych latach rządzenia Zjednoczonej Prawicy i są zapowiedzią kontynuowania tych tendencji także w latach następnych.

Szybki i trwały wzrost gospodarczy zdecydowanie przekraczający 4% PKB (w I kwartale 2018 roku wynoszący aż 5,2% PKB, w drugim kwartale 5,1% PKB), tworzący coraz więcej miejsc pracy, powoduje silne zapotrzebowanie na wykwalifikowaną siłę roboczą, co pozytywnie wpływa na rynek pracy i zmniejszyło stopę bezrobocia na koniec lipca 2018 roku do najniższego poziomu w historii (i to zarówno według Eurostatu jak i GUS).

Zbigniew Kuźmiuk