Ogromna moc imienia Jezus. ,,Duchy będą wyrzucać. Chorzy odzyskają zdrowie'' - zdjęcie
03.01.20, 08:12

Ogromna moc imienia Jezus. ,,Duchy będą wyrzucać. Chorzy odzyskają zdrowie''

37

Istnieje wiele imion, którymi określano Syna Bożego. Już prorok Izajasz wymienia ich cały szereg: Emmanuel (Iz 7, 14), Przedziwny Doradca, Bóg Mocny, Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju (Iz 9, 6). Prorocy: Daniel i Ezechiel nazywają Mesjasza "Synem człowieczym" (Dn 7, 13), a Zachariasz powie o Nim: "a imię Jego Odrośl" (Za 6, 12). W Nowym Testamencie św. Jan Apostoł nazwie Syna Bożego "Słowem" (J 1, 1). Sam Jezus Chrystus da sobie nazwy: Syn człowieczy (Mt 24, 27. 30. 37. 39. 44), Światłość świata (J 8, 12), Droga, Prawda i Życie, Dobry Pasterz (J 10, 11; 14, 6) itp. Jednak imieniem własnym Wcielonego Słowa jest Imię Jezus. Ono bowiem zostało nadane Mu przez samego niebieskiego Ojca jako imię własne:

W szóstym miesiącu (od zwiastowania Zachariaszowi narodzenia św. Jana Chrzciciela) posłał Bóg anioła Gabriela do miasta zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef (...). Anioł rzekł do Niej: "Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna i nadasz Mu imię Jezus" (Łk 1, 26-31).


Św. Mateusz przypomina, że to samo polecenie otrzymał również św. Józef:

Anioł Pański ukazał mu się we śnie i rzekł: "Józefie, synu Dawida, nie bój się wziąć do siebie Maryi, twej Małżonki; albowiem z Ducha Świętego jest to, co się w Niej poczęło. Porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, On bowiem zbawi swój lud od jego grzechów" (Mt 1, 20-21).


Pod tym też imieniem Słowo Wcielone odbiera największą cześć. Etymologicznie hebrajskie imię Jezus znaczy tyle, co "Jahwe zbawia". Tak więc imię było synonimem posłannictwa, celu, dla którego Syn Boży przyszedł na ziemię. Imię to nadano Synowi Bożemu w ósmym dniu po narodzeniu, który liturgicznie przypada dnia 1 stycznia. Św. Łukasz tak nam krótko opisuje to wydarzenie:

Gdy nadszedł dzień ósmy i należało obrzezać Dziecię, nadano Mu imię Jezus, którym je nazwał anioł, zanim się poczęło w łonie (Matki) (Łk 2, 21).
 
Sam Jezus powiedział o swoim Imieniu:

Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: O cokolwiek byście prosili Ojca, da wam w imię moje. Do tej pory o nic nie prosiliście w imię moje: Proście, a otrzymacie, aby radość wasza była pełna (J 16, 23-24).

Tym zaś, którzy uwierzą, te znaki towarzyszyć będą: w imię moje złe duchy będą wyrzucać, nowymi językami mówić będą; węże brać będą do rąk, i jeśliby co zatrutego pili, nie będzie im szkodzić. Na chorych ręce kłaść będą, i ci odzyskają zdrowie (Mk 16, 17-18).

Apostołowie zawierzyli Chrystusowej obietnicy i spełniła się ona na nich w całej pełni. W imię Chrystusa czynili cuda. Św. Piotr do napotkanego kaleki od urodzenia mówi:

Nie mam srebra ani złota, ale co mam, to ci daję: W imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka, chodź! (Dz 3, 6).

Do zdumionego tym cudem tłumu Apostoł mówi:

Przez wiarę w Jego Imię temu człowiekowi, którego widzicie i którego znacie, Imię to przywróciło siły (Dz 3, 16).

To samo wyznanie powtórzy także przed najwyższą Radą żydowską:

Jeżeli przesłuchujecie nas w sprawie dobrodziejstwa, dzięki któremu chory człowiek uzyskał zdrowie, to niech będzie wiadomo wam wszystkim i całemu ludowi Izraela, że w imię Jezusa Chrystusa Nazarejczyka - którego wy ukrzyżowaliście, a którego Bóg wskrzesił z martwych - że przez Niego ten człowiek stanął zdrowy... I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni (Dz 4, 10-12).

Św. Paweł Imieniu Jezusa oddaje najwyższe pochwały:

Uniżył samego siebie, stawszy się posłusznym aż do śmierci - i to śmierci krzyżowej. Dlatego też Bóg Go nad wszystko wywyższył i darował Mu imię ponad wszelkie imię, aby na imię Jezus zgięło się każde kolano istot niebieskich i ziemskich, i podziemnych (Flp 1, 8-10).

Wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko (czyńcie) w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego (Kol 3, 17).

Jako cel swojej całej niezmordowanej działalności apostolskiej św. Paweł wskazuje:

Aby w was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa (Dz 16, 18).

Także św. Paweł w imię Jezusa czynił cuda. Do szatana, który opętał pewną dziewczynę, woła:

Rozkazuję ci w imię Jezusa Chrystusa, abyś z niej wyszedł! (Dz 3, 6-7).

Kult Imienia Jezus ma więc głębokie uzasadnienie w Piśmie Świętym. Tekstów to potwierdzających można by przytoczyć znacznie więcej (J 14, 13-14; Dz 5, 40-41; 9, 15-16; Hbr 1, 4; Rz 10, 13; 2 Kor 5, 20; Ap 7, 1-11). Św. Paweł tak się rozmiłował w tym Najświętszym Imieniu, że w swoich pismach wymienia je aż 254 razy.

Kult Imienia Jezus jest żywy także w tradycji Kościoła. Św. Efrem, ilekroć napotkał to imię wypisane czy wyryte, całował je ze czcią. Orygenes o tym Imieniu pisze: "Imię Jezus - to imię Wszechmocnego... To imię Pańskie niech będzie błogosławione na wieki". Św. Jan Złotousty mówi: "Imię Jezusa Chrystusa, gdy je uważnie rozważymy, oznajmia nam całe jego dobrodziejstwo. Nie bez przyczyny bowiem zostało nam dane. Jest ono skarbcem tysiąca dóbr".
Przepiękny hymn ku czci Imienia Jezus ułożył św. Bernard z Clairvaux: "Wszystkie Boże przymioty dają się słyszeć uszom moim na dźwięk Imienia Jezus. Czczym jest wszelki pokarm, gdy tym olejem nie jest namaszczony... Gdy piszesz, nie rozumiem, gdy tam nie czytam Jezusa. Gdy dyskusję wiedziesz i rozmawiasz, nie pojmuję, gdy nie dźwięczy w niej Imię Jezus... Jezus jest miodem w ustach moich, słodką melodią w uszach, radosną uciechą w sercu... Smuci się kto z was? Niech tylko Jezus przyjdzie do jego serca, niech wypłynie na jego usta - a oto wobec światłości Jego Imienia pierzchnie każda chmura i powróci wesele" (Sermo 15 super Cantica).
Św. Bernardyn ze Sieny nosił ze sobą tablicę, na której złotymi głoskami był wypisany monogram Pana Jezusa; w każdym kazaniu Bernardyn adorował to Imię: "O Imię Jezusa, wyniesione ponad wszelkie imię! O Imię zwycięskie! Radości aniołów, szczęście sprawiedliwych, przerażenie potępionych... Umysł się miesza, język drętwieje, wargi niezdolne są wyrzec słowo, gdy się ma sławić Najświętsze Imię Jezusa".
Syn duchowy św. Bernardyna, bł. Władysław z Gielniowa, każde swoje kazanie rozpoczynał od Imienia Jezusa. W znanym wierszu o Męce Pańskiej każdą nową strofę rozpoczyna tym Najświętszym Imieniem. Kiedy w Wielki Piątek 1505 r. wymawiał Imię Jezus, wpadł w zachwyt i został porwany na oczach słuchaczy nad ambonę.
Św. Wawrzyniec Justynian pisze: "W przeciwnościach, w niebezpieczeństwach, w lęku - w domu, na drodze, na pustkowiu, na falach - gdziekolwiek się znajdziesz, wszędzie wzywaj Imienia Zbawiciela".
Św. Redegunda, bł. Henryk Suzo i św. Joanna de Chantal na swoich piersiach wyryli Imię Jezusa. Św. Ignacy Loyola umieścił w herbie założonego przez siebie zakonu jezuitów monogram imienia Jezus.
W wieku XV powstała litania do Imienia Jezus, co dowodzi powszechności kultu tegoż Imienia. Zwyczajem powszechnym we wszystkich niemal językach świata stało się pozdrowienie chrześcijańskie: "Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus".

Pan Jezus ma jeszcze imię drugie, nadane Mu przez proroków i Jego wiernych wyznawców. Jest nim greckie imię Chrystus (hebrajskie - Mesjasz). Oznacza ono tyle, co "namaszczony" lub "Pomazaniec Pański". Namaszczano w Starym Testamencie królów i arcykapłanów, a Duchem Świętym byli namaszczeni prorocy. Chrystus Pan jest Królem; jest Kapłanem (por. Hbr 4, 14 - 12, 2); jest także Prorokiem - On bowiem był celem wszystkich proroctw. On również wiele rzeczy przepowiedział: o sobie, jak też odnośnie losów ludzkości i świata. Od imienia Chrystusa otrzymali także imię Jego wyznawcy, najpierw w Antiochii, potem niedługo w całym świecie:

W Antiochii po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami (Dz 11, 26).

Ojcowie Kościoła i święci wiele razy podkreślali wagę tego Imienia. Tertulian pisze: "Chrześcijanin - to drugi Chrystus". Św. Pacjanowi przypisuje się piękne wyznanie: "Imię moje - chrześcijanin, nazwisko - katolik". Św. Grzegorz z Nyssy napomina: "Jesteś chrześcijaninem, naśladuj Chrystusa... Nie noś tego Imienia na próżno". Podobnie pisze św. Leon I Wielki: "Poznaj, chrześcijaninie, godność twoją... Pamiętaj, jakiego Ciała jesteś członkiem". A św. Bernard przypomina: "Od Chrystusa nazywamy się chrześcijanami... Czyż przeto nie tą drogą, którą podążał Chrystus, i my powinniśmy podążać? Chrześcijanie otrzymali imię od Chrystusa. To zaś zobowiązuje do czynu chrześcijańskiego - byśmy, będąc spadkobiercami imienia, byli również spadkobiercami Jego cnót".

Do pierwszych i najpowszechniej spotykanych jeszcze dzisiaj symboli Jezusa Chrystusa należą Jego monogramy. W sztuce starożytnej były one wyrazem osoby. Najdawniejsze pochodzą już z wieku III. Do najdawniejszych należą: I X, co oznacza Jezus Chrystus; X P, co znaczy Chrystus; wreszcie najczęściej spotykane monogramy IHS lub grecką literę X (chi) i wpisaną w nią grecką literę P (ro) - są to dwie pierwsze litery od greckiego słowa XPISTOS, czyli Pomazaniec, Mesjasz. Ostatni symbol ma o tyle jeszcze wymowę, że wyraźnie określa, iż Chrystus stał się naszym Zbawicielem przez ofiarę krzyża. Symbol przedostatni natomiast wywodzi się od czasów cesarza Konstantyna I Wielkiego, kiedy to ów władca kazał na sztandarach swoich wojsk umieścić ten symbol (po roku 313). Najwięcej rozpowszechnił się też on w świecie. Często do tego symbolu dodawano inne, wieniec laurowy jako znak zwycięstwa, litery alfa i omega, co oznacza wieczność i bóstwo Jezusa Chrystusa itp.
Od wieku XV bardzo popularny stał się monogram Pana Jezusa, złożony z trzech liter: IHS. Jest to "zlatynizowany" skrót grecki trzech pierwszych liter greckich od imienia Jezus (wielkimi literami: IHSOYS). Wreszcie symbolem Pana Jezusa najdawniejszym, bo sięgającym wieku II, jest słowo greckie Ichthys ("ryba"). Był to umowny znak rozpoznawczy dla chrześcijan w czasie prześladowań. W literach tego słowa chrześcijanie odczytywali skrót greckich słów: Jesous Christos Theou Yios Soter, co znaczy: Jezus Chrystus, Syn Boży, Zbawiciel.

W Starym Testamencie tak wielką czcią otaczano imię Boga, że nie wolno go było wymawiać nawet kapłanom. Przy czytaniu publicznym zamieniano imię Jahwe na określenia zastępcze: Pan, Władca itp. Cześć Imienia Bożego wymaga, aby i dziś nie wymawiać go bez potrzeby. Drugie przykazanie Dekalogu mówi wyraźnie: "Nie będziesz brał Imienia Pana Boga twego nadaremnie".

Papież Klemens XII (+ 1534) pozwolił na osobne oficjum i Mszę świętą o Imieniu Jezus. Papież Innocenty XIII rozciągnął to święto na cały Kościół (1721), a papież św. Pius X wyznaczył je na niedzielę po Nowym Roku lub - gdy tej zabraknie - na 2 stycznia. Najnowsze, trzecie wydanie Mszału Rzymskiego, przypisało je jako wspomnienie dowolne na dzień 3 stycznia.

Warto dodać, że chrześcijanie Wschodu praktykują Modlitwę Jezusową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezus, znaną od pierwszych wieków.
 
bz/brewiarz.pl

Komentarze (37):

Luzifer®2020.01.8 23:10
Facet miał papugę, która ciągle gadała przez telefon. Przychodziły rachunki na 10 000 złotych i facet się zdenerwował. Powiedział: - Papuga, jak ty jeszcze raz gdzieś zadzwonisz, to cię na tydzień do ściany przybiję! Papuga wytrzymała 3 dni, ale w końcu znów zaczęła dzwonić, gadała 5 godzin. Kiedy przyszedł znów gigantyczny rachunek, facet przybił papugę do ściany. Ona tak tam wisi, patrzy - a tam ktoś obok też wisi. - Jak masz na imię? - pyta papuga - Jezus. - A od jak dawna tu wisisz? - Jakieś 2000 lat. - Kurvaaaa, to gdzieś ty dzwonił?!
Waldemar2020.01.4 14:30
Nie mogę pojąć tej negatywnej polemiki, wiadomo że to wszystko zostało nam przekazane w w objawieniu. PISMO ŚWIĘTE STAREGO I NOWEGO TESTAMENTU, dokładnie wskazuje nam o Mesjaszu - Emanuel syn Boży - Jezus itd. Smutne jest to że tak zwani chrześcijanie nie czytając Biblii najwięcej chcą nas pouczać.
Jagoda2020.01.4 2:44
Polacy ! Polecam i podaję wam wszystkim tą wspaniałą Modlitwę do odmawiania ! Może ktoś skorzysta. "...PANIE I BOŻE NASZ, RACZ NIE KARAĆ NAS ZA GRZECHY NASZE WEDŁUG SWIĘTEJ SPRAWIEDLIWOŚCI TWOJEJ, ALE RACZ NAM BYĆ ŁASKAWYM WEDŁUG WIELKIEGO MIŁOSIERDZIA TWEGO. PANIE JEZU, KTÓRY KONAŁEŚ NA KRZYŻU ZA NAS, ZANURZ W SWOIM NAJŚWIĘTSZYM KONANIU NA WIEKI NASZE DUSZE, ABYŚMY DOSTĄPILI ZBAWIENIA, PRZEZ NAJŚWIĘTSZĄ AGONIĘ TWOJĄ ! UWIELBIAMY CIE, OJCZE PRZEZ MIŁOSIERDZIE SYNA TWEGO. JEZU MIŁOSIERNY BOŻE, WIERZĘ I UFAM DOBROCI TWOJEJ, TERAZ I ZAWSZE I NA WIEKI WIEKÓW. AMEN.... ""
Piotr2020.01.3 22:13
Niech żyje Jezus Chrystus nasz Pan i Zbawiciel !!! Jezu przebacz nam grzesznym ludziom bo tylko grzeszyć i obrażać potrafimy. Miej litość nad nami grzesznikami . ks. Piotr Smolka .
andrzejhahn32020.01.3 16:09
po kiego wy imbecylni katole korzystacie z medycyny
A tego się wystrzegaj2020.01.3 13:09
https://www.cda.pl/video/4355970b6
andrzejhahn32020.01.3 12:42
kiedy deportacja ciemnej zacofanej poganskiej sekty katolickiej do nieznanej jeszcze galaktyki
andrzejhahn32020.01.3 12:41
UWAGA .JEST TO OSTREZENIE DLA WSZYSTKICH ROZUMNYCH LUDZI..................wystrzegajcie sie ciemnoty i zacofania poganskiej sekty katolickiej albowiem katolicyzm wypacza rozum i myslenie
zbg.2020.01.3 12:32
Takich bajek jest bardzo dużo na świecie.AMEN.
Katolicka Kretynizacja Polski2020.01.3 11:34
wczoraj wypróżniłem się w domu jezusa tzw kościele, nawet nie zareagował!
marek2020.01.3 12:09
Psycholu hahn byłeś u psychiatry żeby ci leki zmienił?
andrzejhahn32020.01.3 12:46
pisalem tobie imbecylu ze dawno temu go pocwiartowalem i zjadlem.............wy katole nic nie kumacie..........typowi z was kretyni
andrzejhahn32020.01.3 13:09
lubisz brac do japy
andrzejhahn32020.01.3 12:44
a ja sram bez przerwy to na zdjecia tego kreatury wojtyle to nasikam na wizerunek maryjki nie zawsze dziewicy.............sram i sikam na wszystko co jest zwiazane z katolicyzmem
Jagoda2020.01.4 2:28
BOŻE WSZECHMOCNY ZLITUJ SIĘ NAD NIM, BO NIE WIE CO CZYNI ! BĄDŻ MIŁOŚCIW JEMU GRZESZNEMU! WIEM, ŻE KŁAMIE I TY BOŻE ZNASZ GO JESZCZE BARDZIEJ, TY WSZYSTKO O NIM WIESZ! DAJ MU ŁASKĘ NAWRÓCENIA ! AMEN. PRZECIEŻ KAŻDY Z NAS WIE, ŻE KOŚCIOŁY KILKA MINUT PO MSZY ŚW. SĄ ZAMYKANE ! ON TEGO NIE WIE ! I MYŚLI ŻE MU UWIERZYMY !
Andy2020.01.3 11:32
Jezus - piękne imię, niepowtarzalne. Już samo jego wypowiedzenie koi serce, gasi emocje i zachęca do życia bez grzechu.
Arturo2020.01.3 11:31
Jesz­cze się kie­dyś roz­smu­cę, Jesz­cze do Cie­bie po­wró­cę, Chry­stu­sie... Jesz­cze tak strasz­nie za­pła­czę, Że przez łzy Cie­bie zo­ba­czę, Chry­stu­sie... I taką wiel­ką ża­ło­bą Będę się ża­lił przed Tobą, Chry­stu­sie, Że duch mój przed Tobą klęk­nie I wte­dy - ser­ce mi pęk­nie, Chry­stu­sie... Tuwim
nn2020.01.3 12:12
Tuwim, który uważał się za ateistę, ale bardzo usilnie poszukiwał Boga.
Jagoda2020.01.4 3:04
Ja znam też piękny wiersz : "Nie widzą Ciebie moje oczy, Nie słyszą Ciebie moje uszy ! A JESTEŚ ŚWIATŁEM W MEJ POMROCZY, A JESTEŚ DUSZĄ, MOJEJ DUSZY! " ! Tak właśnie o Bogu pisał L.Staff. Jest przepiękny, nauczyłam się go od razu na pamięć. Jak mi smutno i źle, to oprócz Modlitw, mówię do Boga tym wierszem. To takie głębokie przesłanie!! Pozdr.
KL2020.01.4 2:20
Piękny wiersz, też go znam ! Leopold Staff, też pięknie pisał o Bogu!
stanislaw2020.01.3 11:22
Na imię Jezus zegnie się wszelkie kolano i każdy wyzna że Jezus jest Panem i Królem ku chwale Boga Ojca.Zal mi tych naśmiewców,przyjdzie też na nich czas. On jest stwórcą wszelkiego stworzenia rzeczy widzialnych i niewidzialnych.Marny człowieczku kogo ty obrażasz przecież twoje życie jest w ręku Boga.Jesteś jak para do pewnego czasu funkcjonujesz,przyjdzie na ciebie koniec życia a potem gdzie się znajdziesz.Straszna to rzecz wpaść w ręce Boga Zywego.
Arkadiusz2020.01.3 11:10
Króluj na Jezu przez wszytkie dni,aż do skończenia świata!
all2020.01.3 11:05
W odpowiedzi na blużnierstwa zawarte we wpisach: Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine!
rymcymcym2020.01.3 10:53
Brazylijskie i meksykańskie więzienia pękają w szwach od Jesusów gwałcicieli, moderców, przemytników narkotyków oraz gangusów w klapkach rogrywających meczyki piłki nożnej głowami konkurentów ( w przerwie patroszą to co pozostało ).
Bolek Sikał do Kropielnicy2020.01.3 11:26
Powiedział, co wiedział.
Rymcymcym2020.01.3 12:07
To są fakty...
KL2020.01.4 2:13
Jakie fakty?? Rymcym ! Sam nie jesteś nawet faktem dla nas! Pokaż źródła, konkretne, nie jakieś tam głupie linki, które każdy może sobie napisać !
Mercedes Bęc2020.01.3 14:08
Dlaczego jesteś taki głupi? Rodzice dawali ci alkohol?
ala2020.01.3 10:50
Króluj nam JEZU Chryste!
RobotniczaKrew2020.01.3 10:03
To jak miał na imię ten cieśla? W starym testamencie miał sie nazywać Emanuel. Podobno nazywał się Jeszua, włosi mówią na niego Gesu (Dżezu), Polacy Jezus. Na jakie zawołanie reaguje te stwór?
Mercedes Bęc2020.01.3 10:45
Komuchu, a jak to jest z tym waszym świętym truchłem z placu czerwonego? Jak mu tam - Włodzimerz? Władimir? Mojsze? Lenin? Uljanow?
RHQQ22020.01.3 11:58
On reaguje na "ho no tu!". Mam nadziej, że pomogłem.
Anna2020.01.3 17:45
Sam się przekonasz osobiście,kiedy JEZUS przyjdzie ponownie na ziemie w pełni swojej Potęgi.Obys się zdążył nawrócić.Jest później niż myślisz.
Polak2020.01.3 8:55
"Warto dodać, że chrześcijanie Wschodu praktykują Modlitwę Jezusową, polegającą na wielokrotnym powtarzaniu imienia Jezus, znaną od pierwszych wieków." Warto też dodać że buddyści s znacznie skuteczniejsi od chrześcijan - wynaleźli młynki modlitewne, pozwalające im odmawiać znacznie więcej modlitw. Oczywiście buddyjskie modły są dokładnie tak samo bezużyteczne i nieefektywne, ale lepiej zorganizowane :)
J.P🧶2020.01.3 9:36
Każda modlitwa działa na podświadomość, wycisza, koncentruje, relaksuje w tym sensie jest pozytywna, często też motywuje co przekłada się na rzeczywistość, więc jest to pozytywny aspekt religijności.
aspiring educationalist2020.01.3 9:41
Ostatnio jeszcze bardziej podnieśli skuteczność swoich modlitw - wprowadzając młynki z napędem elektrycznym.
KL2020.01.4 2:07
Powiem ci jedno pseudo-"Polaku" ! Lechu Kellerze ! ZMIEŃ NICK, BO POLAKIEM NIE JESTEŚ ! WSTYDZISZ SIĘ SWOJEJ ŻYDOWSKIEJ NARODOWOŚCI I TEMU TAKI NICK PISZESZ ? WSTYD! NIE OBRAŻAJ MNIE ANI POZOSTAŁYCH POLAKÓW TAKIMI WPISAMI ! ŻADEN Z POLAKÓW NAPEWNO TAK NIE MÓGŁ POWIEDZIEĆ ! Jesteś Żydem, to sobie bądź, wierzysz w buddyzm, to sobie wierz ! ALE WARA CI OD NASZEJ WIARY !