O. Jacek Salij OP: Przestać być grzesznikiem nie jest w mocy człowieka - zdjęcie
25.11.19, 16:15Screenshot Youtube - Dominikanie.pl

O. Jacek Salij OP: Przestać być grzesznikiem nie jest w mocy człowieka

32

"POZA KOŚCIOŁEM NIE MA ZBAWIENIA"

Chodzi mi o zasadę: "Poza Kościołem nie ma zbawienia". W moim mniemaniu sugeruje ona podział ludzi na dobrych (katolików) i złych (niekatolików). Człowieka współczesnego bardziej przekonuje inna zasada: że zbawiony będzie każdy, kto żyje uczciwie.

Ciężar odpowiedzi spróbuję skierować na pytanie, czym jest zbawienie. Wspomina Pan o człowieku uczciwym, a więc o kimś, kto sumiennie wypełnia swoje obowiązki, jest sprawiedliwy i życzliwy wobec bliźnich, stara się mieć oczy otwarte na cudze potrzeby, nie hańbi się kłamstwem ani łapówkami, nie jest pijakiem ani rozpustnikiem, nie zdarzyło mu się słowem ani czynem wystąpić przeciw nie narodzonemu życiu, gotów jest raczej przyjąć na siebie biedę i prześladowanie niż odejść od tego, co słuszne. Jeśli ktoś tak postępuje, szczerze mu gratuluję. I życzę mu, żeby był jeszcze bardziej uczciwy.

Uczciwość da temu człowiekowi wiele satysfakcji już w tym życiu. Dobro, nawet jeśli człowieka kosztuje, nawet jeśli się czasem dla niego pocierpi, przynosi z sobą jakąś dziwną nagrodę. Kto zna to z doświadczenia, nie może się nadziwić ludziom -- a i samemu sobie: w chwilach, kiedy "nie czynię dobra, którego chcę, ale czynię zło, którego nie chcę" (Rz 7,19) -- którzy zdradzają dobro dla jakichś innych korzyści. Przecież wszelkie korzyści w porównaniu z tą nagrodą, jaka zawiera się w czynieniu dobra, są pozorne, są tak zwodnicze!

Może więc naprawdę uczciwość zapewni człowiekowi zbawienie wieczne? Przypuszczenie takie wydaje mi się zupełnie niezgodne z naszym codziennym doświadczeniem moralnym. Mianowicie doświadczenie życia uczciwego ujawnia przedziwny paradoks uczciwości: im więcej czynię dobra, im bardziej panuję nad swoimi namiętnościami, tym wyraźniej dostrzegam ułomność i robaczywość mojej, pożal się Boże, uczciwości. Owszem, są ludzie bardzo zadowoleni ze swojej uczciwości, uważający się za nieskazitelnych. Czujemy przecież coś nieprawdziwego w takiej uczciwości, która nie wie o tym, że jest ułomna, albo swoją ułomność dostrzega jedynie w jakichś mało ważnych drobiazgach -- taką uczciwość nazywa się pospolicie faryzeizmem.

Niestety, niemożliwością jest dla człowieka przestać być grzesznym, największym nawet wysiłkiem moralnym tego nie dokonam. Mało tego: wysiłek moralny, czyniąc człowieka nieco lepszym i dając mu sporo satysfakcji, sprowadza zarazem dwie dotkliwe boleści. Prawda, są to bóle zdrowe, bogacące, ale przecież bóle, i to dotkliwe. Po pierwsze, pod wpływem czynionego dobra spada z naszych oczu część bielma, a prawda o sobie, jaką w ten sposób zdobywamy, nie należy niestety do najprzyjemniejszych. Człowiek zaczyna odczuwać potrzebę -- niekiedy gwałtowną -- wyzwolenia się ze zła, uwolnienia w sobie tych wszystkich dobrych mocy, jakimi obdarzył go Stwórca, a które w dużym stopniu są we mnie jakby sparaliżowane. I tutaj natrafiam na nieprzekraczalną granicę swoich moralnych możliwości: w czynieniu dobra człowiek może się niekiedy zdobyć nawet na heroizm, a przecież nikt z nas -- nawet jeśli bardzo żywo odczuwa taką potrzebę -- nie osiągnie tego, żeby był dobrym bez reszty.

To jest źródłem drugiej boleści. Człowiek, który poznał smak dobra, w pewnym momencie zaczyna pragnąć jego smaku czystego, nieskażonego, chciałby zaspokajać swoje pragnienie jakby z samego źródła. Otóż dopóki będą we mnie takie czy inne -- choćby trudne do nazwania -- niedobre mroki, jest to niemożliwe. Tymczasem nie jest w mocy człowieka przestać być grzesznikiem. Satysfakcja z czynienia dobra, chociaż tak wzniosła i szlachetna, zawsze jest jakby zmącona, zawsze jest otwarta na coś więcej, na coś, co przekracza nasze możliwości.

Powiem otwarcie: ja nie umiem mówić o zbawieniu ludziom, którzy nie wiedzą o tym, że są grzeszni, którym nie znana jest tęsknota, aby być lepszym, którzy nie dostrzegają różnych nieczystych mroków, jakie każdy z nas w sobie nosi. Jeśli zaś ktoś tę prawdę o sobie jakoś czuje, to wie zarazem, że zbawienie -- osiągnięcie swojej pełnej tożsamości, pełne duchowe wyzwolenie -- jest ludzkimi siłami nieosiągalne. Nie ma żadnej proporcji między naszą uczciwością a zbawieniem. Zbawienie może być tylko darem Bożym.

Chrześcijanie wierzą, że Bóg naprawdę udziela ludziom daru zbawienia. Wierzymy, że w Jezusie Chrystusie dar ten będzie nawet czymś nieskończenie więcej niż całkowitym wyzwoleniem z grzechu: przy końcu naszej drogi nie tylko staniemy się nieskazitelnie bezgrzeszni, ale -- jako uczestnicy Bożej natury, jako synowie Boży -- będziemy oglądali Boga twarzą w twarz! Wiara chrześcijańska głosi więc obietnice po ludzku zupełnie nieprawdopodobne. Realnego kształtu nabierają one dopiero wówczas, jeśli człowiek stara się kochać Chrystusa, jak potrafi, wypełniać Jego przykazania, karmić się Jego ciałem.

Jak więc Pan widzi, w świetle wiary chrześcijańskiej albo osiągniemy zbawienie w Chrystusie i przez Chrystusa, albo w ogóle go nie osiągniemy. Nie ma zbawienia poza Chrystusem. Zbawienie bowiem nie jest nagrodą za nasze dobre czyny. Jest przekraczającym możliwości człowieka wyzwoleniem z wszelkiego duchowego paraliżu i darem przebóstwienia. O tyle tylko można powiedzieć, że zbawienie jest nagrodą za nasze dobre czyny, o ile nasze dobro spełniamy w przestrzeni zbawczej mocy Chrystusa (w łasce uświęcającej).

Proszę zauważyć, że w Ewangelii raz mówi się o niemożliwości zbawienia bez realnej łączności z Chrystusem: "Kto uwierzy i ochrzci się, będzie zbawiony; kto nie uwierzy, będzie potępiony" (Mk 16,16). Innym razem powiada Ewangelia, że będziemy sądzeni z naszych czynów i w zależności od tego wejdziemy do chwały wiecznej albo zostaniemy odrzuceni (Mt 25). Nie ma sprzeczności między tymi dwoma spojrzeniami: Ludzka uczciwość nie może sama z siebie przybliżyć nam zbawienia, możemy je otrzymać tylko od Chrystusa. Ale zarazem nie będą zbawieni ludzie czyniący zło. Tylko człowiek uczciwy może osiągnąć zbawienie: jeśli swoją uczciwość i samego siebie otworzy na moc Chrystusa, jeśli ogarnie go -- wraz z jego dobrymi czynami -- przemieniająca moc łaski.

Otóż w świetle wiary jest rzeczą ponad wszelką wątpliwość, że dzieła zbawienia i uświęcenia człowieka Chrystus dokonuje w Kościele: tutaj głosi się słowo Boże, w sakramentach otrzymujemy realny przystęp do Chrystusa Zbawcy, w Eucharystii zaś możemy wejść w najściślejszą komunię z Chrystusem. On sam każe nam zapraszać do Kościoła wszystkie narody: głosić im Ewangelię i chrzcić je, mówiąc krótko, wprowadzać je na drogę zbawienia. Jeśli wobec tego poważnie myślę o swoim zbawieniu, nie jest rzeczą obojętną, czy wierzę w Chrystusa czy nie, jestem w Kościele czy poza nim. Tylko tym, którzy wierzą w Chrystusa i starają się pełnić Jego wolę, można głosić radosną pociechę: "Cieszcie się i radujcie, bo imiona wasze zapisane są w niebie" (Łk 10,20).

Czyżby więc nie było zbawienia poza Kościołem? Na ten temat nie trzeba za dużo filozofować. Być może z granicami Kościoła jest podobnie jak z granicami życiodajnej oazy: oaza nie jest odgrodzona od pustyni, ona po prostu przestaje istnieć tam, gdzie nie ma życia. W tej perspektywie Kościół istniałby wszędzie tam, gdzie zbawcza moc Chrystusa przemienia ludzi, choćby oni sami o tym nie wiedzieli, granicę zaś Kościołowi wyznaczałby jedynie grzech, brak życia Bożego. Są dane biblijne, które dopuszczają takie spojrzenie. Na przykład w Apokalipsie napisano, że bramy Miasta Bożego będą wiecznie otwarte, ale zarazem "nic nieczystego do niego nie wejdzie ani ten, co czyni ohydę i kłamstwo, lecz tylko zapisani w księdze życia Baranka" (21,27). Paweł zaś Apostoł naucza, że Chrystus "jest Zbawcą wszystkich, a zwłaszcza wierzących" (1 Tm 4,10) -- zauważmy słowo "wszystkich", ale zauważmy też słowo "zwłaszcza".

Na pewno nie można interpretować zasady "poza Kościołem nie ma zbawienia" w taki sposób, żeby przestała ona cokolwiek znaczyć. Nie wolno więc nam zagubić tej prawdy wiary, że zbawienie człowiek może otrzymać wyłącznie od Chrystusa. Nie wolno też nam zagubić wezwania misyjnego do wszystkich narodów: wszyscy ludzie są zaproszeni do wiary w Chrystusa i do radowania się Jego darami, nas zaś, wierzących, Chrystus wzywa do przekazywania dalej Dobrej Nowiny. Natomiast sprawę zbawienia wiecznego ludzi niewierzących w Chrystusa zostawmy po prostu Panu Bogu: On z całą pewnością jest i sprawiedliwy, i miłosierny, a łaska Chrystusa zapewne dociera tajemniczo również poza widzialne granice Kościoła. Wszakże "zbawienie poza Kościołem -- jak trafnie zauważył pastor Bonhoeffer -- jest dla wiary zasadniczo niepoznawalne i dlatego nie może stanowić punktu doktryny. Zbawienie jest rozpoznawalne po Obietnicy, a Obietnicę otrzymało głoszenie czystej Ewangelii."1

I jeszcze dwa dopowiedzenia. Niebezpieczeństwo rasizmu duchowego u chrześcijan, o którym Pan wspomina w swoim liście, zapewne istnieje, ale wystarczy wczytać się nieco w Ewangelię, żeby odeszła człowiekowi ochota dzielenia ludzi na dobrych i złych. Powiedziano nam przecież: "Nie sądźcie, abyście nie byli sądzeni" (Mt 7,1). Wiemy też, że nie wystarczy być w Kościele, żeby dostąpić zbawienia, każdy z nas może -- strach o tym pomyśleć -- zmarnować swoje życie. Zaś w Ewangelii św. Łukasza znajdują się słowa jakby wprost dotyczące naszego tematu: "Sługa, który zna wolę swego Pana i nie uczynił zgodnie z Jego wolą, wielką chłostę otrzyma. Ten zaś, który nie zna Jego woli i uczynił coś godnego kary, małą chłostę otrzyma. Komu wiele dano, od tego wiele wymagać się będzie, a komu wiele zlecono, tym więcej od niego żądać będą" (12,47n).

I drugie dopowiedzenie. Wydaje mi się, że istnieje jedna sytuacja, w której mogę powiedzieć bliźniemu: Pomyśl o swoim zbawieniu, bo poza Kościołem go nie znajdziesz. Mianowicie jeśli ktoś dla jakichś niskich, niegodnych racji porzuca Kościół lub go rozbija, albo boi się do niego przystąpić. "Nie mogliby być zbawieni tacy ludzie -- powiada ostatni Sobór w Konstytucji o Kościele (nr 14) -- którzy wiedzą, że Kościół założony został przez Boga za pośrednictwem Jezusa Chrystusa jako konieczny, mimo to nie chcieliby bądź do niego przystąpić, bądź też w nim wytrwać".

1 Dietrich Bonhoeffer, Wybór pism, Więź, Warszawa, 1970, s. 90.

O. Jacek Salij OP, "Szukającym Drogi"

Komentarze (32):

anonim2019.11.26 6:17
Jakoś Żydzi samodzielnie z niewoli egipskiej nie wyszli, nie było to takie proste. Myślę, że jeżeli każdy z nas, indywidualnie, nie nabierze przeświadczenia, iż zjedzenie jabłka nie było warunkiem wystarczającym i nie nabierze pokory, trudno będzie mówić o zbawieniu.
Kubiak2019.11.25 22:09
Ocieć bredzi. Zupełnie sie pogubił. Pismo dotyczyło ludzi pracujących w pocie czoła i prześladowanych przez Króla i Rzymian. Co do tego maja jakieś Sobory i pisma ludzi Koscioła? A już o Kościele Jezus nigdy nie wspominał w swoim publicznym nauczaniu. Czyń dobro i módl się to nauka Jezusa. A Ociec smaży dyrdymały na pare stron A4 i nigdzie o Pismie Świętym nie mów tylko o jakis filozofach. Jezus nigdy nie powiedział - Poza (moim) kościołem nie ma zbawienia. Ojciec Salij to celebryta i belzebub.
andrzejhahn32019.11.25 21:26
salij ty nierobie i pasozycie spoleczny..................jaki prawem mianujesz sie ojcem szmaciarzu
Gienek2019.11.25 21:30
Już się wyspałeś pijaku, golnij browarka i idź nyny synek.
Polak2019.11.25 19:02
Ależ oczywiście że jest to w mocy każdego człowieka - wystarczy przestać przejmować się wymysłami sekt :)
mietek2019.11.25 17:56
Ale co się stanie gdy wzór Słowa Bożego niczym wzorzec z Sevres ulegnie zmianie i np; metr okaże się lepszy gdy będzie wyższy a kg bardziej pulchny.Jak Ksiądz wie wzorzec nauki Jezusa Chrystusa na naszych oczach ulega zmianie zatem z kąt pewność ,że w nowa nauka Papieża Franciszka prowadzi do zbawienia.
Urszula2019.11.25 18:16
"Jak Ksiądz wie wzorzec nauki Jezusa Chrystusa na naszych oczach ulega zmianie....." A kto zmienia ten wzorzec? Jezus? Chyba coś ci się pomyliło.
Firast2019.11.25 17:33
Jest taka stronka (heretycka wg katolików) http://zbawienie.com ale bzdury są chyba podobne.
Greta2019.11.25 17:33
ale kto jest teraz tym kościołem papa Francesco z antykościołem niemieckim, którzy wprowadzają powszechne zbawienie, powszechny ekumenizm poza kościelny, czy może nasi lokalni humbejwini, którzy może chcą na jakiegoś kaleke zastosować obezwładniające posłuszeństwo względem woli ziemskiego lokalnego kościoła.
katolicki czosnek2019.11.25 17:39
Istny miche mache: sedewakantyści, lefebrowcy, pijusowcy, zwolennicy mszy w mowie Rzymian, progresiści, novusowcy, jezuici Franciszka…
Katolicka Kretynizacja Polski2019.11.25 17:26
I ty możesz zaprosić do siebie Papieża i poprosić o CUD! Lewa (dolna) trójka JANA PAWŁA II zagości w domach wiernych. s. Tomasz Chciałowski , proboszcz parafii Matki Bożej Fatimskiej w Legionowie z Województwa Mazowieckiego. Postanowił on wypożyczać wiernym relikwiarz z zepsutym zębem Jana Pawła II. Ząb ten podarował parafii kardynał Stanisław Dziwisz!
Witek2019.11.25 17:34
To żart ?
Katolicka Kretynizacja Polski2019.11.25 17:47
Nie! durnota księży jest porażająca a idiotów którzy będą klęczeć przed spróchniałym zębem i prosić o cuda, pewnie znajdzie się sporo grupa!
kumaty2019.11.25 18:32
Nie odpowiadaj na zaczepki debila.
stahu2019.11.25 20:27
jak debila ??? szmatka potarta o szmatke , a ta druga potarta o trzecią szmatke ....a ta trzecia o kostke JP2 obciętą obcęgami naszemu Lolkowi w tajnym rytuale pochówku w watykanie . Jest relikwią 3 stopnia ...w sprzedaży 80 zeta i ma babina przed czym klęczeć ? MA choć biblia surowo zabrania kultu zmarłych ! Ale co tam , demon paciamama nikomu też nie przeszkadza
ZenekTen2019.11.25 21:45
Kretyński heretyku i wszystkie twoje klony, głupi jesteście jak funt kudeł i głupsi niż lewy but Biedronia. więcej nie powtarzaj tych bredni bo siupniesz chłoptasiu za pomówienia i profanację a dane mamy. Pamiętaj że jesteś tu tylko przejazdem. Szczęść Boże
Witek2019.11.25 17:22
Poza Kościołem nie ma zbawienia . - Poza Watykanem nie ma zbawienia . - Poza Cesarstwem Rzymskim NARODU NIEMIECKIEGO nie ma zbawienia . - Poza Europą nie ma zbawienia . - Poza Niemcami nie ma zbawienia . Gdzie jest miejsce dla POLAKÓW ? Gdzie jest miejsce dla WOLNYCH Polaków - ATEISTÓW ? Nikt nam POLAKOM nie będzie mówił jak mamy żyć . Jest życie bez KK , bez Watykani itd . Pozdrawiam
ktoś tam2019.11.25 19:00
Jasne... a w ogóle próbowałeś przeczytać ze zrozumieniem tekst czy tylko zatrzymałeś się na pierwszym zdaniu? A tak poza tym sataniści też twierdzą, ze bez KK można żyć. Np. p. Darski ksywa Nergal...
Witek2019.11.25 19:36
Jasne ..... ( Jasne staje się ciemne ) A tak poza tym nie znam nauk i pana Darskiego . Nauka i wiedza są ciekawsze od religii . Pozdrawiam
Studentka2019.11.25 21:34
pochwal się co znasz?
aspiring educationalist 2019.11.25 17:22
Co ten dziadzio wygaduje? Jak to "nie jest w mocy" ? Jak to "nie można" ? Wystarczy przestać wyznawać religię. Wszelką religię. Czy jeśli nie wyznajesz islamu to grzeszysz unikając hadżu?
anonim2019.11.25 17:38
Ty na pewno nie grzeszysz mądrością .
aspiring educationalist2019.11.26 14:12
Przynajmniej interpunkcję mam opanowaną perfekcyjnie.
Konfederata2019.11.25 17:21
Skoro Bóg pozwala pewnym grupom ludzi rodzić się i egzystować w warunkach uniemożliwiających poznanie chrześcijaństwa i tego co nauczał Jezus, to znaczy że ma swój plan również wobec nich. Przecież nie pozwolił by rodzić im się aby byli wiecznie potępieni, prawda panie Salij!
Piotr Nowak2019.11.25 17:18
Ma Ojciec rację, ale musimy starać się żyć zgodnie z Nauką Kościoła. Regularnie uczestniczyć we Mszy Świętej spowiadać się przystępować do Komunii Świętej.To jedyna droga, Różaniec i żarliwa modlitwa.
Urszula2019.11.25 17:22
Bzdura. Musimy żyć zgodnie z naukami Jezusa. Kościół ma niewiele wspólnego z tymi naukami. Nauki Jezusa, przede wszystkim.
ktoś tam2019.11.25 18:58
Nauki Jezusa... ale wg. czyjej interpretacji? Świadków Jehowy, Adwentystów czy może np. Zielonoświątkowców? Każda z tych grup twierdzi, że tylko oni rozumieją a poza nimi nikt inny... no i zbawienie innych to w ogóle nie ma miejsca...
Paweł2019.11.25 21:28
Uśka a kto ustanowił Kościół, Jezus, Mahomet, czy Budda, a może sam Bóg jakieś 7000 z hakiem lat temu ?
Szatan (pisane z wielkiej litery)2019.11.26 7:49
Któryś z papieży kilkaset lat po śmierci Chrystusa.
Leon Zawodowiec2019.11.25 18:00
Ty podszywaczu pod cudze nicki oszuście ale żyjesz zgodnie chyba z diabłem
Stanislaw2019.11.25 17:08
To prawda, co w tytule; ale z drugiej strony nie należy całej sprawy ocalenia zwalać na barki św. Michała Archanioła. "Nic za nas bez nas"
Paweł2019.11.25 21:24
Z cały szacunkiem Stachu, bo cie czytam czasem ale ty chyba nie doczytałeś do końca.