Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: ,,Ty jesteś Syn Boży'' - zdjęcie
21.01.21, 08:00Fot. via Pixabay

Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: ,,Ty jesteś Syn Boży''

4

PIERWSZE CZYTANIE

Chrystus jest arcykapłanem bez grzechu

Hbr 7, 25 – 8, 6

Czytanie z Listu do Hebrajczyków

Bracia:

Jezus może całkowicie zbawiać na wieki tych, którzy przez Niego przystępują do Boga, bo wciąż żyje, aby się wstawiać za nimi.

Takiego bowiem potrzeba nam było arcykapłana: świętego, niewinnego, nieskalanego, oddzielonego od grzeszników, wywyższonego ponad niebiosa, takiego, który nie jest zobowiązany, jak inni arcykapłani, do składania codziennej ofiary najpierw za swoje grzechy, a potem za grzechy ludu. To bowiem uczynił raz na zawsze, ofiarując samego siebie. Prawo bowiem ustanawiało arcykapłanami ludzi obciążonych słabością, słowo zaś przysięgi, złożonej po nadaniu Prawa, ustanawia arcykapłanem Syna doskonałego na wieki.

Sedno zaś wywodów stanowi prawda: takiego mamy arcykapłana, który zasiadł po prawicy tronu Majestatu w niebiosach, jako sługa świątyni i prawdziwego przybytku zbudowanego przez Pana, a nie przez człowieka.

Każdy bowiem arcykapłan ustanawiany jest do składania darów i ofiar, przeto trzeba, aby Ten także miał coś, co by ofiarował. Gdyby więc był na ziemi, to nawet nie byłby kapłanem, gdyż są tu inni, którzy składają ofiary według postanowień Prawa. Usługują oni obrazowi i cieniowi rzeczywistości niebieskich. Gdy bowiem Mojżesz miał zbudować przybytek, został w ten sposób pouczony przez Boga: «Bacz, abyś uczynił wszystko według wzoru, jaki ci został ukazany na górze».

Teraz zaś Chrystus otrzymał w udziale o tyle wznioślejszą służbę, o ile też stał się pośrednikiem lepszego przymierza, które oparte zostało na lepszych obietnicach.

Oto słowo Boże.

EWANGELIA

Podziw tłumów dla Jezusa

Mk 3, 7-12

Słowa Ewangelii według Świętego Marka

Jezus oddalił się ze swymi uczniami w stronę jeziora. A przyszło za Nim wielkie mnóstwo ludzi z Galilei. Także z Judei, z Jerozolimy, z Idumei i Zajordania oraz z okolic Tyru i Sydonu szło do Niego mnóstwo wielkie na wieść o tym, jak wiele działał. Toteż polecił swym uczniom, żeby łódka była dla Niego stale w pogotowiu ze względu na tłum, aby na Niego nie napierano.

Wielu bowiem uzdrowił i wskutek tego wszyscy, którzy mieli jakieś choroby, cisnęli się do Niego, aby Go dotknąć. Nawet duchy nieczyste, na Jego widok, padały przed Nim i wołały: «Ty jesteś Syn Boży». Lecz On surowo im zabraniał, żeby Go nie ujawniały.

Oto słowo Pańskie.

Komentarze (4):

Biblia kłamie2021.01.21 11:09
Bez grzechu czyli bez czego? Jak pobił i wyrzucił kupców z świątyni dla których od pokoleń to było jedyne miejsce utrzymania, To była część jego osobistej chwały. Czyli Pychy.
Jawny2021.01.21 8:30
"Duchy nieczyste padały przed Nim na twarz". Ale Anonim, AAAtomek, "kretynizacja", "ladychapel" i spółka - o, ci dopiero na Sądzie Bożym zatkają swej parszywe ryje. Na razie musimy ich tu znosić.
Natalja Siwiec2021.01.21 9:14
Ależ będą radośni, gdy Allah podaruje im dziewice.
Jawny2021.01.21 15:30
Ty dostaniesz Martę Lempart, "dziewicę inaczej". Cieszysz się?