Matka Kurka: Prawny bandytyzm sędziego Juszczyszyna - zdjęcie
26.11.19, 14:00Screenshot Youtube - VideoKOD Sieciowa Telewizja Obywatelska

Matka Kurka: Prawny bandytyzm sędziego Juszczyszyna

35

Od dwóch dni zrobiło się głośno wokół najnowszego „obrońcy konstytucji”, a tak naprawdę obrońcy bezkarności „nadzwyczajnej kasty”. Głośno, to nie znaczy, że mądrze i ze zwróceniem uwagi na istotę tego, co zrobił Juszczyszyn i inaczej niż prawnym bandytyzmem postanowienia „sędziego” nazwać się nie da. Wiem, że ta formuła jest nieludzko nadużywana, niemniej idealnie pasuje do wyczynów „sędziego” z Olsztyna – student pierwszego roku prawa zapadłby się ze wstydu pod ziemię, gdyby napisał takie kolokwium, jak postanowienie Juszczyszyna - pisze Matka Kurka na Kontrowersje.net.

Zatem zacznijmy od podstaw prawa, których nie zna sędzia z Olsztyna, „ekspert” Matczak i wielu innych „obrońców konstytucji”. Postanowienie dotyczy prawidłowego obsadzenia sędziego w postępowaniu cywilnym i tę okoliczność sąd z urzędu lub na wniosek strony zawsze może zbadać, wręcz ma obowiązek wydać postanowienie. Tyle tylko, że na mocy konkretnych przepisów kodeksu cywilnego, którymi są:

Art. 48. Wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis)

§ 1. Sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

1) w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

2) w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3) w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4) w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo był radcą prawnym jednej ze stron;

5) w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6) w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

§ 2. Powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

§ 3. Sędzia, który brał udział w wydaniu orzeczenia objętego skargą o wznowienie lub skargą nadzwyczajną, nie może orzekać co do tej skargi.

Art. 49. Wyłączenie sędziego na jego żądanie lub wniosek strony (iudex suspectus)

§ 1. Niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 wyłączenie sędziego z mocy ustawy (iudex inhabilis), sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

§ 2. Za okoliczność, o której mowa w § 1, nie uważa się wyrażenia przez sędziego poglądu co do prawa i faktów przy wyjaśnianiu stronom czynności sądu lub nakłanianiu do ugody.

Powyższe przepisy dotyczą wyłączenia sędziego z postępowania cywilnego ze względu na przeszkody formalne, zapisane w ustawie i o tym mówi art., 48 k.p.c. lub przeszkody „osobiste”, czyli takie okoliczności, które mogłyby podważyć obiektywizm sędziego (art. 49 k.p.c.). Co ciekawe „sędzia” Juszczyszyn ostentacyjnie manifestujący swoje poglądy polityczne, w całości wypełnia przesłanki z art. 49 k.p.c. Istnieją jeszcze inne artykułu k.p.c. które mogłyby być podstawą do uznawania nieprawidłowości obsadzenia składu sędziowskiego, ale nie ma sensu ich przywoływać, ponieważ dotyczą właściwości miejscowej i rzeczowej sądu. Po ludzku mówiąc, konkretne procesy muszą się toczyć w konkretnym sądzie, na przykład w 99% miejscem rozpoznania sprawy jest sąd w rejonie pozwanego. Sprawa musi też trafić na odpowiedni „szczebel” sądowy, tutaj dobrym przykładem jest naruszenie dóbr osobistych, czego nie może rozpoznać sąd rejonowy, tylko sąd okręgowy. Jednak to w ogóle nie było rozważane prze „sędziego”.

Poza wymienionymi okolicznościami żaden sąd w postępowaniu cywilnym nie może badać niczego innego w odniesieniu do prawidłowości obsadzenia składu sędziowskiego, a już na pewno nie może badać prawidłowości powołania sędziego i co więcej legalności wyboru Krajowej Rady Sądowniczej. Co zrobił Juszczyszyn? Poprawił Wyszyńskiego, dostał człowieka, ale nie znalazł paragrafu, bo znaleźć nie mógł i zamiast tego powołał się na wyrok TSUE, który po pierwsze nie jest i nie może być podstawą prawną do badania obsadzenia składu sędziowskiego, po drugie wyrok TSUE dotyczy jednej konkretnej sprawy, w żaden sposób nie związanej z postępowaniem toczącym się w olsztyńskim sądzie, po trzecie wyrok TSUE w najmniejszym stopniu nie odnosi się do legalności wyboru KRS i sędziów powołanych przez KRS.

Równie dobrze Juszczyszyn mógł wydać postanowienie na mocy kodeksu drogowego, powołując się na domniemane przekroczenie prędkości przez sędziego pierwszej instancji, które mogło spowodować tragiczne skutki, a tym samym doszło do naruszenie etyki zawodowej sędziego. Krótko mówiąc „sędzia” Juszczyszyn przebił Wyszyńskiego, ale i marszałka Grodzkiego o 1000 jednostek w skali „jestem Bogiem”. Postanowienie „sędziego” jest dyskwalifikujące, ten „sędzia” już nigdy nie powinien założyć togi i to żadnej togi, nie tylko sędziowskiej, ale to nie wszystko.

W sądach cywilnych toczy się około 10 000 postępowań rocznie i tylko w jednym „bohater” z Olsztyna wykonał taki bandycki wybieg, który prowadzi do całkowitej anarchii sądownictwa i pewnie o to w tym wszystkim chodzi. Jestem przekonany, że Juszczyszyn nie działa sam, zresztą widać to po wypowiedziach znanych „organizacji sędziowskich” i „autorytetów. Dlatego w tym przypadku nie „degradacja” do sądu rejonowego, ale postępowanie dyscyplinarne i wydalenie z zawodu jest jedyną możliwą karą. Tutaj żarty się naprawdę kończą.

Matka Kurka

Kontrowersje.net

Komentarze (35):

TFUJ sendzia2019.12.5 18:32
nadzwyczajna kasta=trzecia hańba dla Polski
PAMIETAJMY, że2019.12.5 18:28
sądownictwo w Polsce zaimplementowane zostało w PRL-u t.j. w ustroju z dominacją sowiecką i to zarówno strukturalnie jak i personalnie z b. ZSRR, należy dodać że na sędziów z b. ZSRR powoływano osoby głównie z pochodzeniem chazarskim i ludzie tej mentalności pracują najczęściej do dzisiaj, gdyż synekury te traktują jako dziedziczne i przekazywane są pokoleniowo.
Jurek2020.02.20 17:17
Trzeba te BANDE krotko za ryj i zatrutować ;żeby nie ryli i uspokoili sie to nie będo kwiczeć
Lublinianka2019.11.29 23:03
Prawny bandytyzm prezesa sądu okręgowego: wykorzystując swoje stanowiska służbowe i powołując się na wpływy grozi, że może każdego, nawet zdrowego zamknąć w szpitalu psychiatrycznym i że już wielu zdrowych pozamykał.
Krzysztof2019.11.26 18:58
No tak, tylko że ci "wybrańcy niebios" mają własne tylko dla siebie przeznaczone sądownictwo - sądy zawodowe. A te nigdy go nie odwołają. To jest jawny bandytyzm!
kibol1112019.11.26 18:22
juszczyszyn to czerwony skurw....
antek.b2019.11.26 18:21
Tw kościoła i pisu próbują coś desperacko tłumaczyć.
Wiesław Kaloryfer2019.11.26 18:00
Pan Wielgucki obyty z salą sądową, bo też toczący nieustanne boje - tak jako atakujący, jak i broniący, z różnymi przy tym efektami - wydawać się było, że jest świetnie obyty z procedurą sądową. Jak widać jednak to doświadczenie na wiedzę się nie przełożyło. I jeszcze to butne stwierdzenie "student pierwszego roku prawa ...". Otóż Pan Wielgucki nie wie co by zrobił student pierwszego roku prawa, bo jest socjologiem nie prawnikiem. Gdyby był prawnikiem, to znały treść art. 379 kpc. Znałby i rozumiałby, że zawarte w pkt 4 tego artykułu określenie "skład sądu" odnosi się nie tylko do składu sensu stricte (czyli czy był np. jedno czy trzyosobowy, albo z udziałem ławników czy bez), ale sensu largo, a więc także, czy osoba wydająca wyrok była umocowana do wydania tego wyroku. To nie jest żadne novum, które pojawiło się dopiero przy perturbacjach z pisowskimi reformami wymiaru sprawiedliwości, ale utarta od lat dziesiątek chyba nawet linia orzecznicza. Przy czym wcześniej temat przerabiano głównie w kontekście delegacji sędziów, tj. czy i jakie czynności jako sąd wyższej instancji mógł wykonywać sędzia po zakończeniu delegacji z sądu instancji niższej, czy też w kontekście ważności samego aktu delegacji (tu chodziło głównie o podpisywanie delegacji przez osoby inne niż minister sprawiedliwości, co było wątpliwe w kontekście obowiązujących w tamtym czasie przepisów). Nie mniej istota sprowadzała się do tego samego co w tym przypadku - czy dana osoba mogła orzekać jako sędzia danego sądu. Nigdy nikomu nie przyszło kwestionować takie treści przepisu art. 379 pkt 4 kpc. Do czasu aż pojawił sie pewien pan socjolog, co tego przepisu nie zna, ale wie co zrobiłby student pierwszego roku prawa, którym nie był.
rozbawiony2019.11.26 17:48
Kokoszka mózgu to u ciebie na lekarstwo
Olej2019.11.26 17:39
O czym tu pisać. Gross uniewinniony ! Michalkiewicz skazany ! Jakie jest kryterium naruszenia dóbr osobistych lub ogólnospołecznych-narodowych ??? Jakie ? ,,Metafizyczne'' !
gumowa kaczka2019.11.26 17:38
bezrobotny się odezwał
Foster2019.11.26 17:29
On wie co robi - kiedyś rządy PIS się skończą.
rtyp2019.11.26 14:52
A kto doprowadził do tego, że taka "anarchia" jest możliwa. Kurek jak prawie zawsze z językem w pisiej doopie...
Przeciw kretynom2019.11.26 16:22
Obstawiam, że ty i twój stary. A może nawet i twoja stara.
rtyp2019.11.26 20:13
Błysnąłeś, pisi frajerze... do meritum odnieś się klocku.
Ura-Bura - syn Baby Jagi2019.11.26 14:31
Uchwalona przez PiS ustawa o powoływaniu KRS stanowi, że kandydujący sędzia musi posiadać 25 podpisów poparcia innych sędziów. Art 11 c tej ustawy przewiduje, że dokumenty te przed dokonaniem wyboru muszą zobaczyć wybierający posłowie. Jak inaczej mogą sprawdzić, że te podpisy są i nie złożyli ich menele spod budki z piwem. Marszałek sejmu nie udostępnił tych dokumentów posłom bo RODO. Więc na jakiej podstawie zarządził glosowanie. Ten wybór to oczywiste bezprawie sejmu. Ten KRS jest nielegalny. Nie ma prawa wydawać żadnych decyzji - ani pobierać pensji.
ak2019.11.26 14:27
Nie wiedziałem, że Matka Kurka jest prawnikiem. Jestem porażony jego wiedzą.
Asdf2019.11.26 16:57
Nie jest prawnikiem i nie zna kpc. Podstawą postanowienia sędziego Juszczyszyna nie były powołane przepisy, tylko art. 379 pkt 4 kpc, zgodnie z którym jeżeli skład sądu orzekającego był sprzeczny z przepisami prawa, zachodzi nieważność postępowania.
ak2019.11.27 8:58
Nie wyczułeś ironii w moim komentarzu.
Zosia2019.11.26 14:27
Obecnie nic nie da się zrobić, bo cała kasta sędziowska jest op stronie PO ! Każde postępowanie jest blokowane przez sędziów, którzy robią wszystka aby uniewinniać oszustów z PO, zawieszać, odwoływać, umarzać itd. Jeżli PIS chce coć zrobić, to kłoda rzuca im pod nogi UE lub TSUE. Dopiero po odejściu prezes Gensdorf w maju 2020, PIS zabierze się do dalszej reformy sądownictwa, jak powiedział Kaczyński - obojętnie na przeszkody z UE !!!
rtyp2019.11.26 14:59
Zosia weź palnij się w czerep... Jakie postępowania. 4 lata i nikt nie siedzi. Jedno co robią to obsadzają swoimi żeby za parę lat sami nie siedzieli. To cieniasy i goowno zrobią, bo jesteśmy na ich nieszczęście w UE.
Piotr Nowak2019.11.26 14:26
Lista sędziów Sądu Najwyższego: Tomasz Artymiuk, Teresa Bielska-Sobkowicz, Wiesław Bluś, Marian Buliński, Krzysztof Cesarz, płk Józef Dołhy, Dariusz Dończyk, Tadeusz Ereciński, Teresa Flemming-Kulesza, Małgorzata Gensdorf, Janusz Godyń, gen. Dywizji, Katarzyna Gonera, Antoni Górski, Beata Gudowska, Jacek Gudowski, Józef Iwulski, oficer kpt LWP, Przemysław Kalinowski, Anna Kozłowska, Jerzy Kuźniar, Michał Laskowski, ppłk Edward Matwijów, Anna Owczarek, Lech Paprzycki, Marek Pietruszyński, Henryk Pietrzkowski, Krzysztof Pietrzykowski, Tadeusz Płuciennik, Zbigniew Puszkarski, Krzysztof Rączka, Jan Bogdan Rychlicki, Dorota Rysińska, Andrzej Siuchniński, Jacek Sobczak, ppłk Jerzy Steckiewicz, Andrzej Stępka, Maria Szulc, Krzysztof Startyk, Katarzyna Tyczka-Rote, Eugeniusz Wildowicz, Dariusz Zawistowski, Urszula Daniuk. Wszyscy aktywnymi członkami PZPR, i działacze ZSMP i TPPR, entuzjaści komunizmu, dzieci lub krewni stalinowskich oprawców. Wielu z nich skazywało opozycjonistów, strakjkujących i innych na kary więzienia i represje w nielegalnym stanie wojennym. Wielu z nich jako kontakty operacyjne SB lub agenci SB. Ich członkowie rodzin bliscy i dalsi to w 99,9% komuniści związani z wojskiem, SB, milicją, sądownictwem.
Mania z Poznania 2019.11.26 14:33
Należałoby ich wszystkich wywalic na zbity pysk z sądownictwa
Foster2019.11.26 17:41
Tylko wywalić ? - dlaczego jesteś taki łagodny.
jozef2019.11.26 16:17
Tylko Piotrowicz może to naprawić.
Albert2019.11.26 14:26
Sędziowie nie-zawiśli , którzy jeszcze nie zawiśli przyznali się również sami, że są PO - H a ń b ą narodu polskiego ! Zrobili to bez liter na kawałkach papieru, bo pewnie nie potrafią pisać, ale swoimi wyrokami pokazują to dobitnie : - sędzia, który ukradł 50 zł starszej pani został uniewinniony bo był roztargniony, a sędzia, który kradł części w sklepie został uniewinniony, bo odsunięcie go od orzekania byłoby stanowczo zbyt wysoką karą. Ostatnio babcia 80 lat była winna jej potrącenia przez Najsztuba za „wtargnięcie” na pasy dla pieszych. Trzecią hańbą dla Polski to samorządowcy i urzędnicy, szczególnie w dużych miastach. Te miasta muszą być szczególnie odszczurzone. Mamy na to 4 lata ! I w końcu czwarta h a ń b a dla Polski to część nauczycieli i wykładowców akademickich. I tutaj musi nastźpić weryfikacja przydatności do zawodu ! Panie Macierewicz – mamy dużo pracy !!!
Zyg2019.11.26 14:25
Pierwsza kadencja PIS była, można powiedzieć, kadencją wstępną. Kadencja druga musi być głęboką orką; orką w celu uporządkowania państwa. Druga część reformy sądownictwa nastąpi od 2020 roku: - w maju odejście niemki Gensdorf w tzw. stan spoczynku i wybór nowego prezesa i sędziów SN, - reorganizacja sądów okręgowych , rejonowych i apelacyjnych, w ich miejsce sądy regionalne i okręgowe (w miejsce rejonowych) - weryfikacja wszystkich sędziów, wymiana prezesów sądów i odsunięcie od orzekania tych sędziów, którzy nie tylko nie będą mogli więcej orzekać, ale sami będą sądzeni, - powołanie ławników do orzekania, tak aby sami sędziowie nie robili cyrku z sądów, - powołanie sędziów pokoju i rzeczników pokrzywdzonych przez sądy, wprowadzenie nowych przepisów antykorupcyjnych, antymafijnych i antypolitycznych.
Zuzia2019.11.26 16:03
Popieram! w wielu obszarach trzeba zrobić orkei i to jak najszbciej
wers-all2019.11.26 20:33
Przydała by się jeszcze ława przysięgłych,
Mania z Poznania 2019.11.26 14:23
Ludzie tych prawnych przepychanek po prostu nie rozumieja ale wiedzą jedno ze sądy w IIIRP należy zreformowac jak? wywalic na zbity pysk takich sędziów jak powyzej
Dariusz2019.11.26 15:25
Należało to zrobić i to nie tylko w stosunku do takich łajdaków jak ten ."sędzia',ale wszystkich.Po prostu WON!
man.of.Stagira2019.11.26 14:09
cytat "Co zrobił Juszczyszyn? Poprawił Wyszyńskiego, dostał człowieka, ale nie znalazł paragrafu, bo znaleźć nie mógł i zamiast tego powołał się na wyrok TSUE, który po pierwsze nie jest i nie może być podstawą prawną do badania obsadzenia składu sędziowskiego, po drugie wyrok TSUE dotyczy jednej konkretnej sprawy, w żaden sposób nie związanej z postępowaniem toczącym się w olsztyńskim sądzie, po trzecie wyrok TSUE w najmniejszym stopniu nie odnosi się do legalności wyboru KRS i sędziów powołanych przez KRS." koniec cytatu
Drynda2019.11.26 14:01
Juszczyszyn ? Nazwisko brzmi z rosyjska !! Potomek moskali przywiezionych na tankach w 1945 roku ?
Onegdaj2019.11.26 14:23
Jedno z typowych nazwisk ukraińskich !
abrakadabra2019.11.26 21:56
Ja pie.rdo.lę, co za idiota z ciebie.