Jak możemy przeczytać się na stronie Fundacji Court Watch Polska, zespół badaczy i wolontariuszy w pierwszej połowie czerwca 2020 przeanalizował zarządzenia prezesów 370 sądów na temat wytycznych dla organizacji pracy sądów. Przeanalizowano także informacje na stronach internetowych sądów. Ponadto możliwość skorzystania z prawa do publicznego procesu została także przetestowana w wybranych 30 sądach poprzez wizytę obserwatora Fundacji.

Na stronie fundacji jako wnioski z monitoringu możemy przeczytać:

- Zdecydowana większość prezesów sądów (94% czyli 370 z 392) wydała zarządzenia zmieniające zasady dostępu do budynków sądów. Jeśli weźmiemy pod uwagę wyłącznie sądy, w których wydano wspomniane zarządzenia, w więcej niż 93% z nich (345 z 370) wprowadzono reguły utrudniające lub uniemożliwiające uczestnictwo w rozprawie w charakterze publiczności. Prawie 56% (206) zawiera zapisy ograniczające wstęp publiczności na salę rozpraw (np. poprzez wprowadzenie konieczności uzyskania karty wstępu lub zgody prezesa sądu), a w blisko 38% (139) całkowicie zakazano publiczności udziału w rozprawie.

Dalej czytamy także:

- Z prawnego punku widzenia rozpatrywanie spraw, w których sąd nie wyłączył jawności, za zamkniętymi drzwiami i brak publicznego ogłoszenia wyroku są niezgodne ze standardami prawa do sądu i rzetelnego procesu wynikającymi nie tylko z art. 45 polskiej Konstytucji, ale także z art. 6 Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i art. 14 Międzynarodowego Paktu Praw Obywatelskich i Politycznych. Brak publicznego ogłoszenia wyroku może skutkować także uznaniem go za nieistniejący.

Pełny raport można znaleźć pod poniższym adresem - ZOBACZ

mp/courtwatch.pl