07.05.19, 09:30fot. Avinoam Faltin Pikiwiki Israel, lic. CC BY-SA 2.5 via Wikipedia, zdj. edyt.

Kain i Abel. Polityczne pożytki z lektury Pisma Świętego

Z okazji Ogólnopolskiego Tygodnia Biblijnego na portalu prawy.pl ukazał się artykuł „Kain, czyli starszy brat Abla. Pamiętajmy o tym w Ogólnopolskim Tygodniu Biblijnym”. Filosemici zapewne uznają, że wywołuje on demony antysemityzmu.

 

W artykule przypomniane są słowa Jana Pawła II o starszych braciach w wierze. Zdaniem autora tekstu „wszelki opór przeciwko agresywnej postawie Żydów wobec naszego narodu jest pacyfikowany między innymi cytatem z Jana Pawła II mówiącym o ''starszych braciach w wierze''. Laicki odbiór tej wypowiedzi jest jednoznaczny – starsi bracia są mądrzejsi i należy ich słuchać. Lektura Pisma Świętego chroni nas przed odczytywanie słów papieża Polaka w duchu laickim. Dzięki lekturze Biblii wiemy, że ''starsi bracia'' są negatywnymi bohaterami historii biblijnych”.

Według autora tekstu sformułowanie ''starsi bracia'' jest „krytyczne wobec Żydów, bo w „Adam i Ewa mieli dwu synów Kaina i Abla. Starszy brat Kain z zawiści zabił młodszego brata Abla tylko dlatego, że ofiary składane przez Abla były miłe Bogu, podczas gdy ofiary starszego brata Kaina Bóg odrzucał”.

Kolejnym przykładem złego starszego brata według autora  ma być Izmael syn Abrahama - „Abraham miał syna Izmaela z niewolnicą Hagar, którą oddalił ze swoim pierworodnym synem. Izmael był starszym bratem Izaaka. Izmael jest ojcem arabów, któremu Bóg zapowiadał pomyślność materialną. Kolejnego syna Izaaka (młodszy brat), dzięki Bożej Woli, miał Abraham ze swoją bardzo starą żoną Sarą. Bóg Izaakowi potwierdził zawarte ze swoim ludem przymierze”.

Według autora w historii Abrahama ważne jest to, że „Abrahamowi Bóg zapowiedział, że wielki naród uczyni z jego potomstwa, tym, którzy Abrahama sławią, będzie Bóg błogosławił, a tych, którzy bluźnią Abrahamowi, będzie przeklinał”. Bóg nie błogosławi rasowym więzom krwi potomków Abrahama, „ale więzom tożsamości, kultury, monoteizmu dziedziczonego od Abrahama”.

Publicysta portalu Prawy.pl w swoim artykule twierdzi, że „święty Paweł nauczał, że starszy brat Izmael to synagoga Żydów, która cieszy się swym rasowym pochodzeniem od Abrahama, młodszy brat Izaak to Kościół, który się narodził z wiary w obietnice Chrystusa. Zbawienia nie przynosi wiara w związek krwi z Abrahamem, ale jedność z Bogiem poprzez wiarę w Chrystusa. Żydzi mogą więc być zbawieni tylko dzięki wierze w Chrystusa. Chrześcijanie, a nie Żydzi, są dziedzicami Abrahama i przedmiotem Bożych Obietnic. Chrześcijanie, a nie Żydzi, są Izraelem. Kościół to Sara płodna dzięki obietnicom Boga. Słowa Jezusa są duchem i życiem. Żydzi prześladują chrześcijan, tak jak starszy brat Izmael prześladował młodszego brata Izaaka, Żydzi są zrodzeni z ciała jak starszy brat Izmael, a chrześcijanie są zrodzeni z ducha jak młodszy brat Izaak”.

Kolejnym przykładem negatywnej figury ''starszych braci'' w Biblii jest Ezaw. Jak przypomina publicysta portalu Prawy.pl „Izaak miał synów Ezawa i Jakuba. Ojców dwóch odrębnych narodów, które walczyły miedzy sobą. Święty Paweł nauczał, że Ezaw to starszy brat według ciała, a Jakub młodszy brat to Kościół zjednoczony z Bogiem. Bóg, ganiąc Żydów za ich niewdzięczność i zanik szczerej ofiary, powołuje pogan, by mu służyli. Bóg ma starszego brata Ezawa w nienawiści i oddał go na zatracenie. Żydzi powzięli zamiar zniszczenia Kościoła, tak jak starszy brat Ezaw chciał zniszczyć młodszego brata Jakuba”.

Swój artykuł publicysta portalu Prawy.pl zakończył stwierdzeniem, że „tak jak Kain, Izmael, Ezaw, starsi bracia w wierze, prześladowali młodszych braci Abla, Izaaka, Jakuba, tak Żydzi prześladują Kościół, który wielbi Boga w duchu i prawdzie”.

Komentując rozważania o starszych braciach wart przypomnieć, co publicysta Frondy pisał w innym swoim artykule na temat tego, jak instrumentalnie lewica wykorzystuje naocznie papieża Jana Pawła II (nie tylko w kwestii Żydów, ale i Unii Europejskiej). Zdaniem publicysty z portalu Prawy „po śmierci świętego Jana Pawła II, laickie media prowadziły akcje kreowania fałszywego, wygodnego dla środowisk lewicowych, wizerunku Karola Wojtyły. Wbrew temu, co chciały wmówić lewicowe media nauczanie papieża Polaka (tak jak wszystkich papieży), należy odczytywać w duchu katolickim, w duchu Pisma Świętego i nauczania Kościoła, a nie zgodnie z fałszywymi lewicowymi dogmatami propagowanymi przez heretyków podszywających się pod katolicyzm. Niestety z powodu analfabetyzmu religijnego, nieznajomości wiary i jej języka, wielu ulega wykreowanemu przez heretyków i lewicowców fałszywemu wizerunkowo Jana Pawła II, wizerunkowi, którego celem jest ukrycie prawdziwego nauczania ojca świętego”.

Zdaniem publicysty pseudo katoliccy „heretycy i lewicowe media wykreowały fałszywy obraz, jakoby Papież głosił jakąś nową, według lewicy lepszą od dotychczasowej, naukę o naturze Żydów. Wizyty Jana Pawła II w synagodze i spotkania ze środowiskami żydowskimi, lewicowe i wrogie katolicyzmowi środki przekazu kreowały na wyrazy akceptacji” dla żydowskiej narracji „przez Ojca Świętego. Nie jest to prawdą. Jan Paweł II nie był wbrew nadziejom heretyków nowym Lutrem czy Kalwinem odrzucającym Wiarę Katolicką”.

Według publicysty Prawego „tradycyjne nauczanie Kościoła zakłada, że Żydzi wyrzekli się Jezusa i doprowadzili do jego śmierci. Odrzucenie mesjasza, nie pozwala Żydom żyć w pokoju pośród innych narodów, i pcha do zajmowania czołowych” pozycji we władzach tego świata.

Zdaniem publicysty „katolikom nie wolno grzeszyć nienawiścią do Żydów, prześladować ich, pozbawiać ich życia, przeszkadzać im w ich prywatnych praktykach religijnych. Jednocześnie chrześcijanie muszą się bronić przed Żydami, nie wolno chrześcijanom wchodzić w finansowe, społeczne lub polityczne relacje stworzone przez Żydów”.

Jan Bodakowski