W ramach ekumenizmu hierarchowie organizują wspólne modlitwy z innowiercami (monoteistami i politeistami). Islam jest niewątpliwie monoteistycznym wyznaniem, jednak czy muzułmanie wierzą w tego samego Boga co my katolicy?

Na to pytanie negatywnie odpowiada francuski ksiądz katolicki Abbe Guy Pages w swojej (wydanej przez wydawnictwo AA) 536 stronicowej książki „Prawdziwe oblicze islamu”. Zdaniem autora pracy muzułmanie wierzą w innego Boga niż katolicy.

Bóg katolików objawia się jako logiczny, racjonalny i sensowny – daje się poznać ludziom w Jezusie, chcąc, by poznawano go rozumem. Bóg muzułmanów nie daje się poznać, jest tajemnicą, jego natura nie jest poznawalna dla ludzi. Islam zakazuje poznawanie Boga na drodze rozumowej, tylko nakazuje ślepe posłuszeństwo wobec Allaha.

Z pracy „Prawdziwe oblicze islamu” wynika, że Bóg katolików stworzył ludzi wolnymi. Allah stworzył ludzi swoimi niewolnikami. Z szacunku dla wolności ludzi katolicki Bóg zbawia tych, którzy dobrze czynili, a potępia tych, którzy grzeszyli i odrzucili miłosierdzie Boże. Allah zbawia lub potępia niezależnie od uczynków.

Islam odrzuca katolicką prawdę, że Jezus był Bogiem wcielonym w człowieka. Autor pracy „Prawdziwe oblicze islamu” uważa, że „Allah nie tworzy relacji osobistej z człowiekiem”, podczas gdy katoliki Bóg, tworząc człowieka inteligentnym i wolnym, na swój obraz i podobieństwo, tworzy z człowiekiem osobistą więź.

Wbrew faktom islam neguje to, że Jezus jest Bogiem, co ciekawe Koran zgodnie z faktami głosi niepokalane poczęcie Jezusa i jego narodziny z dziewicy (choć według Koranu Allah miał spłodzić Jezusa, podczas seksu z Maryją, przybrawszy postać mężczyzny, po stosunku Maryja pozostała dziewicą). Według fałszywej opinii muzułmanów Jezus był tylko prorokiem, który zapowiedział przyjście Mahometa, którego muzułmanie uważają za proroka. Koran zapowiada też, że na końcu świata Jezus zstąpi z nieba, by pokonać siły zła.

Święta księga muzułmanów ma głosić, że Jezus jako niemowlak miał już mówić i namawiać swoją matkę by kłamała. Jezus jako dziecko miał czynić cuda.

Koran neguje śmierć Jezusa na krzyżu i jego zmartwychwstanie, choć nawet poganie i Żydzi w swoich pismach z epoki potwierdzali fakt ukrzyżowania Jezusa. Koran podobnie jak manichejczycy i dokeryści głosi, że Jezus nie umarł na krzyżu. Według Koranu Jezus po swej śmierci miał być wzięty do nieba. Zdaniem autora pracy muzułmanie głoszą, że to nie Jezus a (będący tajnym agentem Rzymu) święty Paweł założył Kościół.

Kiedy prawdą wiary katolickiej jest to, że Trójca Święta, Koran wbrew faktom głosi, że chrześcijańska Trójca, to Bóg, Jezus i Maryja (w rzeczywistości Trzecią Osobą jest Duch Święty, a nie Matka Boska). Takie stwierdzenie w Koranie świadczy, że ma on związki z żydowską sektą Nazarejczyków – w języku aramejskim duch jest rodzaju żeńskiego, a Nazarejczycy, negując boskość, Jezusa wierzyli, że jego matką jest właśnie Duch Święty (przekonanie takie obecne jest też w apokryfie ''Ewangelia według hebrajczyków”'). Zdaniem muzułmanów chrześcijanie z powodu wiary w Trójcę będą potępieni.

Zdaniem autora pracy Matkę Boską Koran utożsamia z żyjącą 1200 lat wcześniej siostrą Mojżesza. Rodzice Maryi mieli być ze sobą spokrewnieni. W opisach Jezusa i Maryi widać, że autorzy Koranu inspirowali się takimi apokryfami obecnymi u Nazarejczyków jak: ''Protoewangelia Jakuba'', ''Ewangelia Hebrajczyków'', ''Ewangelia dzieciństwa Jezusa według Tomasza Apostoła''.

Według autora pracy islam głosi, że Allah stworzył zło i czyni zło, wyznaczył od początku każdemu jego los (na który ludzie nie mają wpływu), ludzie od początku przeznaczeni do zbawienia lub potępienia – zbawienie jest niezależne od grzechów, a liczy się tylko wiara w Allaha (podobny pogląd głosili niektórzy protestanci), piekło nie jest wieczne, ludzie i aniołowie nie będą żyli wiecznie, wskrzeszone zostaną zwierzęta. W opinii „Prawdziwe oblicze islamu” wśród 99 imion Allaha tworzących islamski różaniec są i te mówiące, że Allah zniewala i jest panem podstępu.

Zdaniem autora pracy islam jest fałszywą religią, przed którą przestrzegał Jezus. Muzułmanie nie mając żadnych dowodów i wbrew opinii biblistów głoszą, że chrześcijanie sfałszowali Biblię (w opinii autora pracy, w Koranie nie ma nic na ten temat, są tylko sierdzenia, że niektórzy z chrześcijan wypaczają sens Biblii).

Gdy Mahomet rozpoczynał swoją działalność cały region Morza Śródziemnego, to te reny, w tym i obszary Afryki i Bliskiego Wschodu, były chrześcijańskie. Likwidacje chrześcijaństwa na Bliskim Wschodzie poprzedziło, to, że chrześcijanie porzucili katolicyzm i popadli w herezje. Syria i Palestyna stały się nestoriańskie, Egipt monofizycki, Afryka Północna popadła w herezje donatyzmu, Hiszpania stała się ariańska. Herezje negowały boskość Jezusa i to, że Bóg stworzył ludzi wolnymi. Podobnie schizma wschodnia poprzedziła upadek Bizancjum.

Jan Bodakowski