Wykorzystanie zaawansowanej analityki biznesowej poprawia skuteczność zarządzania finansami. Zależy ona nie tylko od prawidłowej oceny bilansu, ale również od tego czy decyzje zarządcze podejmowane są we właściwym momencie. Ma to szczególne znaczenie, na przykład w strategicznym podejściu do polityki zarządzania zapasami.

Rachunek przepływów finansowych jest syntetycznym odzwierciedleniem zmian w bilansach. Z kolei, dochody wpływają na stan zasobów pieniężnych przedsiębiorstwa. Spojrzenie z lotu ptaka na kwestię wypłacalności i płynności firmy stwarza możliwość trafnego przewidywania przyszłych przepływów finansowych. Każda działalność gospodarcza zorientowana jest na optymalne maksymalizowanie rentowności. Oprócz zarządzania płynnością, przepływy pieniężne dotyczą działalności operacyjnej, portfeli inwestycyjnych i ich szeroko zakrojonej dywersyfikacji oraz wszelkiej aktywności finansowej uruchamianej przez dowolny podmiot korporacyjny.

Podstawą funkcjonowania i przetrwania firmy na konkurencyjnym rynku jest polityka równoważenia przychodów i rozchodów. Drastyczna przewaga wydatków nad wpływami może doprowadzić do niewypłacalności. Dlatego każdy przedsiębiorca powinien stale kontrolować rachunek bankowy, analizować i prognozować wszystkie strumienie przepływów środków pieniężnych w firmie – zarówno „na wejściu”, jak i „na wyjściu” –systemu finansowego organizacji.

Wydatki to inwestycje i zobowiązania przedsiębiorstwa. W żadnym scenariuszu nie powinny one przekraczać wpływów. Z reguły pokusa wykorzystania „łatwo dostępnych” źródeł finansowania planowanych przedsięwzięć, wywołuje opłakane skutki. Dlatego, tylko bardzo dobrze zorientowany biznesmen może sięgać, na przykład po inwestycje portfelowe. Podejmowanie decyzji opartych na szacunku ryzyka i prognozowanej stopie zwrotu wymaga nie lada wiedzy, odpowiedzialności i doświadczenia. Właściwa kalkulacja wszystkich ryzyk jest obowiązkowa i wymaga solidnej analizy finansowej. Nie chodzi jedynie o uniknięcie ewentualnej katastrofy finansowej. Istotne jest również osiągnięcie największych marż rentowności.

Analityka biznesowa (ang. – Business Analytics, skr. – BA) podbiła świat. Wykorzystuje ona metody statystyczne i dane liczbowe, które są wykorzystywane do testowania rentowności biznesu. To „sprytne” narzędzia informacyjno–informatyczne, pozwalające uzyskać niezbędne informacje za pomocą zaledwie kilku kliknięć. Pomagają one monitorować sytuację finansową przedsiębiorstwa, ułatwiają strategiczne zarządzanie oraz planowanie działalności.

Analityka biznesowa

  • Natychmiastowy dostęp do danych, zautomatyzowana analiza i zarządzanie statystykami – poprawiają skuteczność, wydajność a w konsekwencji efektywność przedsiębiorstw.

  • Analizy opisowe śledzą kluczowe wskaźniki wydajności (ang. – Key Performance Indicators, skr. – KPI) firmy.

  • Analizy predykcyjne zmieniają sposób podejmowania decyzji podejmowanych przez menedżerów najwyższego szczebla zarządzania.

  • Analityka predykcyjna umożliwia wielowariantowe symulacje w celu rekomendowania rozwiązań prowadzących do osiągania lepszych wyników biznesowych.

Nauka o danych i analityka biznesowa są często używane zamiennie. Ogólnie rzecz biorąc, nauka o danych koncentruje się na rozwiązywaniu równań, natomiast analityka biznesowa jest w stanie sugerować potencjalne możliwości.

Kapitał obrotowy jest integralną częścią przepływu środków pieniężnych, koniecznych do codziennego utrzymania działalności przedsiębiorstwa. Wartki przepływ gotówki pomaga w budżetowaniu na dużą skalę. Napięty przepływ gotówki ogranicza swobodę tworzenia budżetu lub ponoszenia koniecznych z punktu widzenia funkcjonowania firmy, codziennych drobnych wydatków. Przepływy pieniężne ilustrują również potrzebę odpowiedniego zarządzania relacjami z wierzycielami na przykład, gdy firmie brakuje gotówki.

Business Analytics może również pokazywać inteligentne prognozy wahań kosztów. Odpowiedni punkt płynności ułatwia zmianę strategii biznesowej, a zwłaszcza decyzji dotyczących dalszego rozwoju lub kształtowania kontroli nad bieżącymi poziomami produkcji. Zasadniczym wyzwaniem stojącym przed analityką biznesową jest potrzeba wysokiej jakości i dokładnych danych. Wszelkie błędy mogą powodować przekłamania w analizie, a tym samym wpływać na jej jakość. Nieprawidłowa interpretacja danych prowadzi do wielkich strat biznesowych. Jedna mała pomyłka na etapie wprowadzania danych do systemu sprawia, że wyniki analiz są nierzetelne.

Zarządzanie przepływami pieniężnymi za pomocą Business Analytics pozwala zaoszczędzić czas i jest wielkim ułatwieniem dla kadry kierowniczej. Zarządzający obserwują rentowność firmy z szerszej – obejmującej miesiące, a nawet lata – wielowymiarowej perspektywy. Dobry przepływ środków pieniężnych odzwierciedla zdolność firmy do spłaty zobowiązań, podczas gdy słaby przepływ gotówki lub nadmierna kwota kredytu, wskazują na niezdolność do regulowania długów. Firma z inteligentnymi przepływami pieniężnymi może łatwiej podejmować mądre i udane decyzje.


Autor: Dr Janusz Grobicki