GUS będzie inwigilował prywatne życie Polaków? - zdjęcie
21.02.14, 20:16

GUS będzie inwigilował prywatne życie Polaków?

8

Według projektu ustawy, Główny Urząd Statystyczny ma otrzymać prawo do zbierania większej ilości danych niż dotychczas. Będzie miał też dostęp do baz danych poszczególnych ministerstw, jak podał portal w polityce.pl. W projekcie ustawy napisano, że „upoważnia się służby statystyki publicznej do pozyskiwania do celów statystycznych następujących danych osobowych”. Po czym wymienia się:

- imiona i nazwiska,

- data i miejsce urodzenia,

- płeć,

- identyfikator systemu ewidencji ludności,

- obywatelstwo,

- narodowość,

- pochodzenie etniczne,

- pochodzenie rasowe,

wyznanie, przynależność do kościoła lub związku wyznaniowego,

- stan cywilny,

- data zawarcia małżeństwa,

- data ustania małżeństwa,

- wykształcenie,

- zawód,

- rodzaj miejsca pracy i nauki,

- numer identyfikacji podatkowej,

stan zdrowia,

niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne,

- tytuł ubezpieczenia z wyłączeniem części kodu objętej tajemnicą,

- adres zamieszkania lub adres miejsca pobytu,

- adres do korespondencji,

- adres poczty elektronicznej,

- numer telefonu

Są to o wiele większe uprawnienia, niż dotychczasowe. Dotąd GUS mógł zbierać tylko następujące informacje:

- imiona i nazwisko;

- płeć;

- data i miejsce urodzenia;

- obywatelstwo;

- stan cywilny;

- data zawarcia i ustania małżeństwa;

- adres zamieszkania;

- data zgonu;

- identyfikator systemu ewidencji ludności.

Jak widać, projekt ustawy zakłada ogromne poszerzenie kompetencji, które odbije się bardzo negatywnie na prywatności obywateli Polski!

Dodatkowo, dane te mają służyć w badaniach, które obejmują w szczególności:

urodzenia i dzietność,

- małżeństwa, rozwody, separacje,

- migracje ludności, w tym charakterystykę demograficzno-społeczną i ekonomiczną osób migrujących, mobilność przestrzenną,

- cudzoziemców,

- repatriację,

- nabycie lub utratę obywatelstwa polskiego,

- bilanse stanu struktury ludności według cech demograficznych,

- zgony, umieralność,

- charakterystykę społeczno-demograficzną i ekonomiczną ludności, gospodarstw domowych i rodzin,

- aktywność obywatelską i społeczno-polityczną, członkostwo i wspieranie organizacji społecznych i politycznych,

- pracujących, bezrobotnych i biernych zawodowo według cech społeczno-ekonomicznych,

- warunków pracy, choroby zawodowe,

- wypadki poszkodowanych,

- czas pracy,

- źródła utrzymania, w tym dochody, wynagrodzenia i ich strukturę,

- składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz okresy składkowe i wymiar etatu,

- świadczenia z ubezpieczeń społecznych,

- gospodarstwa domowe, w tym ich skład i relacje,

- sytuacje finansową i zamożność osób oraz gospodarstw domowych i rodzin,

- wydatki i spożycie ilościowe osób i gospodarstw domowych,

- warunki mieszkaniowe i wyposażenie gospodarstw domowych,

- budżet czasu,

- subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej,

- pomoc społeczną, w tym beneficjentów pomocy społecznej,

- ubóstwo i wykluczenie społeczne,

- wspieranie rodziny i pieczę zastępczą,

- świadczenia na rzecz rodziny,

- opiekę nad dziećmi i młodzieżą,

- szkolnictwo wyższe, w tym nauczycieli akademickich i studentów,

- oświatę - uczniów w szkołach, wypoczynek dzieci i młodzieży szkolnej,

- aktywność edukacyjną, w tym kształcenie ustawiczne,

- uczestnictwo ludności w sporcie, rekreacji, turystyce i kulturze,

- zachorowania i leczenie, korzystanie z usług medycznych, zachowania pro- i antyzdrowotne,

- ograniczenia wykonywania podstawowych czynności życiowych,

- dostęp i korzystanie z usług społecznych i publicznych,

- ruch graniczny osób i pojazdów,

- kapitał ludzki i społeczny,

- zachowania społeczno-religijne,

- relacje społeczne,

- społeczeństwo informacyjne,

- bezpieczeństwo, zagrożenie przestępczością,

- udział w korzystaniu i ochronie środowiska.

Niepokój budzi zwłaszcza podpunkt o „aktywności obywatelskiej i społeczno-politycznej, członkostwie i wspieraniu organizacji społecznych i politycznych”. Do tego dlaczego GUS mają interesować „subiektywne oceny dotyczące jakości życia i sytuacji społeczno-ekonomicznej” oraz prywatna sytuacja materialna rodzin?

Takie pomysły to prawdziwy skandal. Do czego państwu potrzebna jest tak szczegółowa wiedza o swoich obywatelach?

pac/wpolityce.pl

Komentarze (8):

anonim2014.02.21 20:24
Ta inwigilacja jest potrzebna politykom i manipulacją społeczeństwem.
anonim2014.02.21 21:27
do celów statystycznych w anonimowej ankiecie zawierającej PESEL i NIP
anonim2014.02.21 22:16
"Nowy wspaniały świat"... Ale dziwię się, że to takie mało dżenderowe... Przecież brakuje pytania o "orientację seksualną" i "tożsamość płciową". Ciekawa też jestem, czy płeć to będzie można wybrać spośród 58, które ostatnio podał facebook.... :D
anonim2014.02.21 22:31
What the... Nic tylko urodzić się, pracować dla tych @#$%^&(*) i jeszcze [email protected]#$^*(), i zdechnąć po 67. Nie ma takich potrzeb statystycznych na świecie, które by usprawiedliwiały taki poziom szczegółowości. Natomiast jest bardzo wiele zagrożeń...
anonim2014.02.21 23:06
POtrzebne by DOskonalić wielkie statystYki. Kłamstwa, wielkie kłamstwa i sta... A poza tym jest super więc o co Wielkiemu bratu chodzi....?
anonim2014.02.21 23:30
Zapomnieli zapytać o numer buta? Przynależność partyjna?
anonim2014.02.22 0:07
ok.Jak mogę przeciwdziałać temu shitowi?Może napisać do RPO?Domagam się zmiany tego prawa.
anonim2014.02.23 0:17
Według przepowiedni O. Kolbe, masoneria nie dotrwa do 300 rocznicy powstania. To ostatnie machnięcia ogonem, ale módlmy się.