Władze czterech europejskich stowarzyszeń zrzeszających sędziów i prokuratorów napisały list do Komisji Europejskiej, Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego, w którym krytykują orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego oraz reakcję Ministra Sprawiedliwości i I Prezes Sądu Najwyższego na orzeczenia TSUE.

Stowarzyszenia: Europejskich Sędziów Administracyjnych AEAJ, Europejscy Sędziowie dla Demokracji i Wolności MEDEL, Sędziowie dla Sędziów oraz Europejskie Stowarzyszenie Sędziów EAJ skierowały list ws. polskiego sądownictwa do przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli Von Der Leyen, przewodniczącego Rady Europejskiej Charlesa Michela oraz przewodniczącego Parlamentu Europejskiego Davida Sassoli. W liście tym krytykują orzeczenie polskiego Trybunału Konstytucyjnego, który uznał przepis pozwalający TSUE na stosowanie środków tymczasowych dot. polskiego sądownictwa za niezgodny z Konstytucją RP oraz rekcje Ministra Sprawiedliwości i I Prezes SN na orzeczenia TSUE z 14 i 15 lipca dot. Izby Dyscyplinarnej SN.

- „Po pierwsze, jest niezrozumiałe, na jakiej podstawie sąd krajowy, tutaj polski Trybunał Konstytucyjny w wyroku z dnia 14 lipca 2021 r. może ignorować ustalone orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości, z którego jednoznacznie wynika, że Trybunał Sprawiedliwości posiada pełną kompetencję do orzekania w sprawach gwarancji niezawisłości sędziowskiej, ponieważ gwarancje te wynikają z prawa Unii Europejskiej (por. m. in wyrok w sprawie sędziów portugalskich sygn. C-64/16)”

- piszą przedstawiciele europejskich stowarzyszeń sędziowskich.

Dalej przekonują, że reakcja polskiego Ministerstwa Sprawiedliwości jest nie do pogodzenia ze zobowiązaniami, jakie Polska ma wobec Unii Europejskiej. Stwierdzają też, że oświadczenie I Prezes SN z 16 lipca jest rażącym naruszeniem porządku prawnego UE.

- „Dla nas wszystkich, będących sędziami europejskimi, jest niedopuszczalne, aby owa rzekoma Pierwsza Prezes Sądu Najwyższego postanowiła o reaktywowaniu tzw. Izby Dyscyplinarne polskiego Sądu Najwyższego w sytuacji, gdy wyrok Trybunału Sprawiedliwości z 15 lipca 2021 r., jednoznacznie precyzuje, że reżim dyscyplinarny, który ma zastosowanie do polskich sędziów, narusza niezawisłość sędziowską oraz nie zapewnia skutecznych standardów ochrony prawnej”

- stwierdzają prawnicy.

Wyrażają solidarność z polskimi sędziami i apelują do Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego oraz Rady Europejskiej o podjęcie „wszelkich niezbędnych środków i uruchomienie wszystkich instrumentów zapisanych w traktatach w celu zagwarantowania poszanowania porządku prawnego Unii Europejskiej”.

kak/rp.pl