Dziś podziękujmy Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej za to, że ratuje naszą Ojczyznę od zła! - zdjęcie
26.08.20, 08:00Fot. Robert Drózd via Wikipedia CC 3.0

Dziś podziękujmy Najświętszej Maryi Pannie Częstochowskiej za to, że ratuje naszą Ojczyznę od zła!

82

Wśród bardzo licznych w Polsce sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski.

Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus(Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy:

Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.

Cytowany dokument pochodzi z I poł. XV w. Być może został przepisany z dokumentu wcześniejszego. Tradycja głosi, że obraz został namalowany przez św. Łukasza Ewangelistę na desce stołu z domu Świętej Rodziny w Nazarecie. Wizerunek z Jerozolimy do Konstantynopola miał przewieźć cesarz Konstantyn. Służący w wojsku cesarskim książę ruski Lew zapragnął przenieść obraz na Ruś. Cesarz podarował mu wizerunek i od tego czasu obraz otaczany był na Rusi wielką czcią. Obraz rzeczywiście mógł dostać się na Ruś z Konstantynopola, gdyż w XI-XIV w. pomiędzy Cesarstwem Bizantyjskim a Rusią trwał żywy kontakt. Nie jest również wykluczone, że obraz został zraniony strzałą w czasie bitwy. W czasie walk prowadzonych przez Kazimierza Wielkiego i Ludwika Węgierskiego na Rusi obraz ukryto w zamku w Bełzie. W roku 1382 znalazł go tam książę Władysław Opolczyk. Doznając wielu łask przez wstawiennictwo Matki Bożej, książę zabrał obraz i przywiózł do Częstochowy.

Pierwotny obraz jasnogórski mógł pochodzić z VII w. Byłby to więc jeden z najstarszych na świecie wizerunków Matki Bożej. Analiza obrazu wykazuje duże podobieństwo do obrazów, jakie mnisi bazyliańscy malowali na Krecie. W tym wypadku obraz mógłby pochodzić z X w. Stąd mógł znaleźć się w Konstantynopolu.

Po II wojnie światowej znaleziono na Jasnej Górze inny dokument, pochodzący z 1474 r. Zawiera on szerszy opis dziejów cudownego obrazu, ale pełno w nim legend. Mamy jednak także dokument najwyższej wagi: dwa dzieła, które wyszły spod pióra Jana Długosza (1415-1480). Żył on w czasach, które blisko dotyczą cudownego obrazu - sam mógł więc być świadkiem niektórych wydarzeń. Długosz kilka razy pisze o cudownym obrazie częstochowskim.

Książę Władysław Opolczyk sprowadził do Częstochowy z Węgier paulinów. Oddał im drewniany kościół parafialny w Starej Częstochowie. Długosz przekazał nam dokładnie akt zrzeczenia się tegoż kościoła przez ówczesnego proboszcza, Henryka Bielę, na ręce ojca Jerzego, przeora klasztoru paulinów w Budzie na Węgrzech. Długosz podaje, że akt przekazania odbył się dnia 23 czerwca 1382 r. 10 sierpnia tego roku książę Opolczyk specjalnym dokumentem przekazał uposażenie, jakie nadał klasztorowi w Starej Częstochowie.

Darowizny te musiały być niewystarczające, skoro 24 lutego 1393 r. książę Opolczyk ponowił akt darowizn przez swoich pełnomocników. Byli nimi: krakowianin Spytko z Melsztyna i Jan Tarnowski z Sandomierza. Długosz wymienia szczegółowo, jakie to były darowizny i świadczenia. Dowiadujemy się także, jaki był wówczas stan klasztoru i kościoła.

Bardzo szybko do obrazu zaczęli przybywać pierwsi pielgrzymi, którzy dzięki modlitwie do Maryi doznawali wielu łask. Z czasem zaczęli tu przynosić swoje wota. Przyciągnęły one złodziei. Na Wielkanoc 1430 r. dwaj panowie polscy i książę ruski dokonali napaści na Jasną Górę. Dla zatarcia śladów posłużyli się bandami husyckimi, grasującymi na Śląsku. W tym czasie klasztor słynął już z powodu cudownych łask otrzymywanych dzięki modlitwie do Maryi przedstawionej w wizerunku jasnogórskim. Napastnicy sądzili, że w klasztorze są zatem jakieś wielkie bogactwa i skarby, bo ściągały do niego rzesze pielgrzymów na święta maryjne. Kiedy okazało się, że wyposażenie klasztoru jest dość skromne - ukradli naczynia i sprzęty liturgiczne, kielichy, krzyże i ozdoby. Odarli także cudowny obraz ze złota i klejnotów, którymi przyozdobili go pobożni pielgrzymi. Wreszcie przecięli twarz Maryi cięciem szabli.

Na prośbę paulinów król Władysław Jagiełło pozwolił zabrać zniszczony i zbeszczeszczony przez rabusiów obraz do Krakowa i powierzył jego odnowienie - na własny koszt - nadwornym malarzom. Przypuszcza się, że pochodzili oni z Rusi i specjalizowali się w sztuce bizantyjskiej. Usiłowali oni naprawić obraz i przywrócić go do stanu pierwotnego. Kładli jednak farby nową techniką (tempera), czego stare malowidło nie przyjmowało. Nie znali bowiem dawnej techniki enkaustycznej, stosowanej w obrazach starochrześcijańskich i bizantyjskich, którą wykonano pierwotny wizerunek. W tej sytuacji albo zrobiono najpierw wierną kopię obrazu poprzedniego, albo powielono jedną z już istniejących kopii. Prace trwały długo, być może nawet dwa lata. To świadczy, z jak wielkim pietyzmem go malowano. Dla zaakcentowania wierności dla pierwowzoru artyści pozostawili nawet ślady ran, zadanych Matce Bożej na obrazie pierwotnym. Zachowali również te same deski, na których namalowano pierwowzór, chociaż kosztowało ich to wiele dodatkowego trudu.

Zmieniono natomiast ozdoby szat. Lilie andegaweńskie na płaszczu Maryi nawiązują zbyt wyraźnie do herbu andegaweńskiego króla Węgier Ludwika. Prawdopodobnie dodano także do rąk Dzieciątka książkę. Do dziś pozostały na obrazie jedynie ślady napaści z 1430 r. - są nimi dwa równoległe ślady cięcia miecza na policzku Maryi, przecięte trzecim na linii nosa, oraz kilka podobnych, choć znacznie mniejszych cięć na szyi (dwa widoczne wyraźniej, cztery pozostałe słabiej).

[koniec_strony]

Księgi klasztoru częstochowskiego potwierdzają niezwykłe fakty, związane z cudownym obrazem. Zapisywano je skrzętnie w osobnej księdze łask. Najstarszy zachowany opis cudownego uzdrowienia pochodzi z roku 1402. O sławie jasnogórskiego obrazu świadczy również to, że już w owych czasach sporządzano jego kopie. Już w roku 1390 miał ją Głogówek, w roku 1392 daleki Sokal, a w roku 1400 - jeszcze dalszy Lepogłów w Chorwacji.

Na Jasnej Górze wielokrotnie modlili się polscy królowie i książęta, m.in. Kazimierz Jagiellończyk (1448 i 1472), św. Kazimierz królewicz (1472), Zygmunt I Stary (1510 i 1514), Stefan Batory (1581), Zygmunt III Waza (1616, 1620, 1630), Władysław IV (1621, 1633, 1638, 1642, 1644, 1646), Jan Kazimierz (1649, 1656, 1658, 1661), Michał Korybut Wiśniowiecki (1669, 1670), Jan III Sobieski (1676, 1683), August II Sas (1704), August III Sas (1734).

W roku 1655 miała miejsce słynna obrona Jasnej Góry. 9 listopada 1655 r. hrabia Wejhard podszedł pod Jasną Górę w 3 tys. żołnierzy i zażądał bezwzględnej kapitulacji. Przeor klasztoru, o. Augustyn Kordecki, odmówił. Zaczęło się więc oblężenie. 19 listopada przybył generał Burhardt Miller oraz pułkownik Wacław Sadowski. Oblężenie trwało do Bożego Narodzenia, a więc ponad miesiąc. O. Kordecki miał do dyspozycji 160 żołnierzy i 70 zakonników. Obroną klasztoru dowodzili Stefan Zamojski i Piotr Czarnecki. Miller do rozbicia klasztoru i kościoła oraz otaczających murów użył najcięższych dział. Wyrzucono 340 armatnich kul o masie sześciu, a nawet dwunastu kilogramów. Naród zerwał się do walki. To zmusiło Millera do opuszczenia Jasnej Góry nocą 27 grudnia. Usiłował on jeszcze powrócić i z nagła zaskoczyć 24 i 28 lutego, a potem 9 kwietnia 1656 r., ale również bezskutecznie

Obecny obraz Matki Bożej, namalowany na drewnianej tablicy, zalicza się do ikon bizantyjskich określanych nazwą Hodegetria,co oznacza "Tę, która prowadzi". Sam obraz (o wymiarach 122,2 x 82,2 x 3,5 cm) jest ułożony na trzech deseczkach lipowych, sklejonych, na które została położona kredowa zaprawa grubości 2-3 mm. Samo malowidło położono temperą na płótnie. Przedstawia ono stojącą Najświętszą Maryję Pannę z Dzieciątkiem Jezus na lewym ręku. Matka Boża ma na sobie czerwoną suknię, a na nią narzucony niebieski płaszcz ozdobiony liliami andegaweńskimi. Prawa ręka Maryi spoczywa na piersi. Jezus jest przyodziany w sukienkę koloru karminowego, bogato złoconą ozdobami, z rękawami szczelnie zapiętymi u dłoni - podobnie jak u Maryi. W lewym ręku trzyma księgę, prawą natomiast unosi w geście błogosławieństwa, wskazując jednocześnie na Maryję. Całe pole nimbu Maryi i Jezusa jest wypełnione pozłotą. Tło obrazu jest zielone, co w symbolice obrazów bizantyjskich wyraża często pełnię łask Ducha Świętego. Dziecię Boże ma stopy bose, co wyróżnia się na tle bogactwa jego szaty. Płaszcz przykrywa także głowę Najświętszej Panny jakby naturalnym welonem. Nad czołem na płaszczu widać złotą gwiazdę. Obramowanie szaty Jezusa i płaszcza Maryi ma szeroką złotą oblamówkę. U płaszcza Maryi ma ona dodatkową ozdobę w postaci artystycznej koronki. Na to wszystko są nałożone na obie postacie artystyczne i zdobne w drogie kamienie szaty i korony.

Obraz jasnogórski był kilka razy odnawiany. Po raz pierwszy - przypuszczalnie w roku 1682 z okazji przygotowań do 300-lecia sprowadzenia obrazu. Wtedy to nieznany malarz, podpisany J.K. pinxit indignus servus wymalował olejnymi farbami obraz, przedstawiający historię cudownego obrazu. Obraz ten umieścił na odwrocie cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej. Nie przeprowadził jednak konserwacji samego obrazu. Dokonał jej dopiero w 1705 r. na dwanaście lat przed koronacją brat zakonny, Makary Szybkowski. Z tej okazji również przemalował on olejnymi farbami płaszcz i suknię Maryi i Dzieciątka; do płaszcza Maryi wbił także 28 mosiężnych gwiazdek. Usunął je dopiero profesor Jan Rutkowski, kiedy w 1925-1926 roku dokonywał naukowego badania obrazu i jego gruntownej konserwacji. Usunął on przy tym także olejne farby, nałożone w latach późniejszych, oraz sadze z twarzy Matki Bożej i Pana Jezusa. Usunął też ślady gwoździ, które były przybite do deski celem umocnienia sukienek srebrno-złotych. Oczyszczono deski od robactwa i ubytków powstałych na skutek próchnienia. Oczyszczono także i zabezpieczono ramy obrazu. W latach 1948-1952 przeprowadzono jeszcze raz naukowe badania najnowocześniejszymi dostępnymi wówczas środkami: prześwietlenie rentgenowskie, badano obraz pod mikroskopem, wykorzystując kryteria mikropaleontologiczne i mineralogiczne, przeprowadzono także ocenę technologiczną i artystyczno-formalną. W latach II wojny światowej (1939-1945) obraz znajdował się w ukryciu. Dlatego wymagał kolejnej renowacji. Dzieła dokonał konserwator R. Kozłowski.

Od bardzo dawna istnieje zwyczaj ozdabiania cudownych obrazów Maryi koronami. Pierwsza papieska koronacja obrazu jasnogórskiego miała miejsce w 1717 r. Korony ofiarował sam król August II Mocny. Aktu koronacji dokonał brat prymasa, biskup Krzysztof Szembek, w dniu 8 września 1717 r. Obecni byli ponadto biskup wileński i inflancki. W uroczystej procesji przeniesiono obraz z kościoła do sali rycerskiej. Tam odczytano dekret papieski i przyniesiono korony. Następnie obraz przeniesiono uroczyście do kościoła wśród modlitw, śpiewów i salw armatnich. Tu nastąpił obrzęd nałożenia koron i Msza święta. Po obiedzie odprawiono Nieszpory i przeniesiono obraz z kościoła do kaplicy. Tam odśpiewano Litanię Loretańską i Te Deum. Z okazji koronacji nałożono na obraz Matki Bożej kosztowne szaty wykonane przez złotnika, brata Makarego Szybkowskiego. Sporządził on trzy suknie na różne uroczystości: granatową haftowaną diamentami, niebieską z rubinami i zieloną z perłami i różnymi drogimi kamieniami. Od 1817 r. zaczęto obchodzić uroczyście rocznicę koronacji. W 1909 r. w nocy z 22 na 23 października zakonnik i kapłan Macoch dokonał kradzieży koron z obrazu Matki Bożej, perłowej sukni i wielu kosztowności. Ze świętokradztwem połączył mord dokonany na wspólniku. Skazano go na dożywotnie więzienie. Papież św. Pius X ofiarował nowe korony. Rekoronacja odbyła się 22 maja 1910 r.

W 1957 r. na apel prymasa Stefana Wyszyńskiego i uchwałą Episkopatu Polskiego Polska rozpoczęła Wielką Nowennę, aby przygotować cały naród do obchodów tysiąclecia przyjęcia Chrztu przez Mieszka I (966-1966). Równocześnie zarządzono peregrynację kopii cudownego obrazu Matki Bożej Częstochowskiej po wszystkich diecezjach i parafiach. Peregrynacja rozpoczęła się dnia 26 sierpnia 1957 r. w archidiecezji warszawskiej. Dokładnie rok wcześniej, 26 sierpnia 1956 r., w 300 lat od ślubów króla Jana Kazimierza, złożonych przed obrazem Matki Bożej Łaskawej we Lwowie 1 kwietnia 1656 roku, Episkopat Polski pod nieobecność uwięzionego Prymasa Wyszyńskiego w obecności około miliona wiernych odnowił uroczyście te ślubowania. 5 maja 1957 r. odnowienie tych ślubów odbyło się we wszystkich kościołach polskich. Śluby króla Jana Kazimierza były jego osobistym zobowiązaniem, śluby jasnogórskie zaś stały się zobowiązaniem całego narodu polskiego jako program chrześcijańskiego życia, wytyczony przez Wielką Nowennę przed Tysiącleciem Chrztu Polski.

Najbardziej znana i uroczysta koronacja obrazu odbyła się w 1966 r. w ramach obchodu Tysiąclecia Chrztu Polski. Dokonał jej Prymas Tysiąclecia, Sługa Boży Kardynał Stefan Wyszyński, wielki czciciel Maryi Jasnogórskiej, oddany Jej z synowską ufnością; jest on założycielem Instytutu Świeckiego Pomocnic Maryi Jasnogórskiej Matki Kościoła, działającego obecnie pod nazwą Instytutu Prymasowskiego Stefana kard. Wyszyńskiego.

Cudowny obraz jest otaczany przez Polaków niezwykłą czcią. Wielokrotnie modlił się przed nim także kard. Karol Wojtyła, a potem - papież Jan Paweł II. Co roku, na uroczystości maryjne (szczególnie 15 i 26 sierpnia) do jasnogórskiego sanktuarium przybywają setki tysięcy ludzi, bardzo często idąc w pieszych pielgrzymkach przez wiele dni.

Dzisiejsza uroczystość powstała z inicjatywy bł. Honorata Koźmińskiego, który po upadku powstania styczniowego starał się zjednoczyć naród wokół Królowej Polski - Maryi. Wraz z ówczesnym przeorem Jasnej Góry, o. Euzebiuszem Rejmanem, wyjednał on u św. Piusa X ustanowienie w 1904 r. święta Matki Bożej Częstochowskiej. Papież Pius XI rozciągnął w 1931 r. ten obchód na całą Polskę oraz zatwierdził nowy tekst Mszy świętej i brewiarza.

Za: brewiarz.pl

Komentarze (82):

Anonim.2020.08.29 10:33
Obecne bezrobocie w Polsce to zlo.Maria go nie ratuje tylko go powiększa co miesiąc.
Anonim2020.08.27 9:10
Szczepionka ratująca ludzkość, czyli Human 2,0 ............. https://lotna.neon24.pl/post/157217,szczepionka-ratujaca-ludzkosc-czyli-human-2-0
POLKA- jk2020.08.27 3:01
Jak widać!!!....TRWA ERUPCJA WŚCIEKŁOŚCI NA NASZĄ WIARĘ, BOGA, MARYJĘ!... ....ZDROWAŚ MARYJO , ŁASKIŚ PEŁNA, PAN Z TOBĄ , BŁOGOSŁAWIONAŚ TY MIĘDZY NIEWIASTAMI I BŁOGOSŁAWIONY "OWOC ŻYWOTA TWOJEGO -JEZUS"!.................. .....KOCHANA NASZA MATKO, PRZEPRASZAM ZA TYCH BLUŹNIERCÓW! ..PROSZĘ O ŁASKI NAWRÓCENIA..TYCH LUDZI ODDALONYCH OD BOGA! ....O, JEZU, PRZEBACZ IM TE GRZECHY, ! ...TO CO ROBIĄ, TO ŚWIADOMA I CELOWA KAMPANIA !... ALE NAS NIKT I NIC NIE ...POKONA! ... GRZESZNEMU PRZESZKADZA POBOŻNOŚĆ I WIARA INNYCH! ...ICH GRZECH BARDZO BOLI...I NIE CHCĄ O TYM SŁUCHAĆ! ALE KŁAMSTWEM NIE UŚPIĄ SWOJEGO SUMIENIA! ...Tym swoim jazgotem okazują tylko swoją niemoc!....Nie mają nic dobrego do zaoferowania! ...Wrogowie Kościoła uderzają w podstawowe elementy naszej kultury i tradycji chrześcijańskiej! ...To są granice zbydlęcenia, poniżej dna! ...Skrajnie walczący ateiści, tak żarliwie zwalczają ideę Boga i Maryi, że stanowi to ICH OBSESJĘ!...
Anonim2020.08.26 22:57
"Pilnie się wystrzegajcie, abyście nie postąpili niegodziwie i nie uczynili sobie rzeźby przedstawiającej podobiznę mężczyzny lub kobiety, (…) obyś nie pozwolił się zwieść, nie oddawał im pokłonu i nie służył."
Katarzynasz2020.08.26 19:57
Może słowa " w którą wierzynawet taki, który w nic nie wierzy"zawarte w poniższym wierszu skłonią do chwili refleksji. Matka Boska Częstochowska Jan Lechoń Matka Boska Częstochowska, ubrana perłami, Cała w złocie i brylantach, modli się za nami. Aniołowie podtrzymują Jej ciężką koronę I Jej szaty, co jak noc są gwiazdami znaczone. Ona klęczy i swe lice, gdzie są rany krwawe, Obracając, gdzie my wszyscy, patrzy na Warszawę. O Ty, której obraz widać w każdej polskiej chacie I w kościele, i w sklepiku, i w pysznej komnacie, W ręku tego, co umiera, nad kołyską dzieci, I przed którą dniem i nocą wciąż się światło świeci. Która perły masz od królów, złoto od rycerzy, W którą wierzy nawet taki, który w nic nie wierzy, Która widzisz z nas każdego cudnymi oczami, Matko Boska Częstochowska, zmiłuj się nad nami! Daj żołnierzom, którzy idą, śpiewając w szeregu, Chłód i deszcze na pustyni, a ogień na śniegu, Niechaj będą niewidzialni płynący w przestworzu I do kraju niech dopłyną, którzy są na morzu. Każdy ranny niechaj znajdzie opatrunek czysty I od wszystkich zagubionych niechaj przyjdą listy. I weź wszystkich, którzy cierpiąc patrzą w Twoją stronę, Matko Boska Częstochowska, pod Twoją obronę. Niechaj druty się rozluźnią, niechaj mury pękną, Ponad Polską, błogosławiąc, podnieś rękę piękną I od Twego łez pełnego, Królowo, spojrzenia Niech ostatnia kaźń się wstrzyma, otworzą więzienia. Niech się znajdą ci, co z dala rozdzieleni giną, Matko Boska Częstochowska, za Twoją przyczyną. Nieraz potop nas zalewał, krew się rzeką lała, A wciąż klasztor w Częstochowie stoi jako skała. I Tyś była też mieczami pogańskimi ranną, A wciąż świecisz ponad nami, Przenajświętsza Panno. I wstajemy wciąż z popiołów, z pożarów, co płoną, I Ty wszystkich nas powrócisz na Ojczyzny łono. Jeszcze zagra, zagra hejnał na Mariackiej wieży, Będą słyszeć Lwów i Wilno krok naszych żołnierzy. Podniesiemy to, co legło w wojennej kurzawie, Zbudujemy Zamek większy, piękniejszy w Warszawie. I jak w złotych dniach dzieciństwa będziemy słuchali Tego dzwonka sygnaturki, co Cię wiecznie chwali.
Zbg,2020.08.26 19:41
W tym czasie gdy żyła Maria nie było stołów
Precz z 🌈 zarazą!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!2020.08.26 19:35
KIEDY KTOŚ WRESZCIE UCISZY RAZ NA ZAWSZE TEGO IDIOTĘ "katolicka kretynizacja polski 🇵🇱"?! DLACZEGO FRONDA NIE MA ADMINISTRATORA I POZWALA MU PLUĆ NA POLSKĘ, KOŚCIÓŁ I WSZYSTKO TO, CO DLA POLAKÓW CENNE? NAMIERZYĆ DRANIA I DAĆ W TEN GŁUPI RYJ, ŻEBY SIE KOPYTAMI NAKRYŁ!
Wśród bardzo licznych w Polsce2020.08.26 19:05
sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. .... Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus(Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy: Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.
Jarek2020.08.26 18:29
Kult Matki Boskiej się dobrze sprzedaje. Sanktuaria powstają jak grzyby po deszczu. Można zarobić na naiwnych. Wszystko, co związane z Matką Jezusa jest na zasadzie dogmatów KK. A słowa Chrystusa wypowiedziane na krzyżu: "Niewiasto, oto syn Twój. Następnie rzekł do ucznia: Oto Matka twoja." (J19, 26b-27a) To bardzo naciągane, że Chrystus w ten sposób dał nam wszystkim Maryję za matkę. W tamtych czasach samotnej kobiecie groziło żebractwo. Jezus po prostu zadbał o dalsze życie swojej ziemskiej matki.
Katarzynasz2020.08.26 18:25
Nie wstyd Wam wysyłać takie obelgi pod adresem Matki Boskiej Częstochowskiej w dni jej święta.Pomyślcie, że ktoś by pluł na wasze matki w dniu ich święta.Mi byłoby zwyczajnie przykro. Maryjo przebacz im bo nie wiedzą co czynią. Maryjo Królowo Polski jestem przy Tobie pamiętam, jestem przy Tobie czuwam
Anonim2020.08.26 22:59
Obelgą jest ustanowienie tak obrzydliwego święta, to bluźnierstwo, a bałwany maryjne powinny być wszystkie zniszczone co do jednego!
Jagoda2020.08.27 1:11
"anonimie"...! Wszystko co jest święte, jest dla was obrzydliwe!...To normalne! ...Wasz diabeł przecież nienawidzi Maryi, ...tak jak wy! ...Pilnie uczycie się od niego...!! Zobaczymy, kto będzie się śmiał ostatni!?...... W piekle śmiechu nie ma! ...Tam w ogniu i smole...jest płacz i zgrzytanie zębów!
Tfu!2020.08.26 18:25
Pluje w twarz matce boskiej!!!
Jadwiga2020.08.27 1:34
"DO tfu".! ....LECHU KELLER- ŻYDZIE...! TO CO PISZESZ, TO U CIEBIE NIC NOWEGO ...! ZWYKLE WTEDY TAK PISZESZ, JAK JESTEŚ... JUŻ ..U-Z-I-E-M-I-O-N-Y---I--- P-R-Z-Y-B-I-TY-! ...NO!...PISZ TAK DALEJ! .....TO TYLKO... OZNAKA.. TWOJEJ... N-I-E-M-O-C-Y- i.. MAŁOŚCI! ....WIEMY WTEDY, ...ŻE PODDAŁEŚ.. SIĘ... CAŁKOWICIE! ... W przeciwieństwie do ciebie , ja natomiast na ciebie nie chcę napluć!....Nie jesteś tego wart! ......Szkoda śliny!
fdf2020.08.26 17:47
A ja dziękuję kurskim co to w łagiewnikach pokazali jak wygląda zdrowa Polska katolicka rodzina za wstawiennictwem biskupa wzięli ślub przed bogiem, dla boga i przy bogu.
trzaska2020.08.26 18:09
To nie Twój ani mój problem ,osąd zostaw Bogu a sam żyj tak jak ON nakazuje.
Jarek2020.08.26 18:21
Drogi/a trzaska. Jedni są rozwodnikami, a innym jakiś biskup unieważnia małżeństwo, bo tak ma być. Są równi i równiejsi. "Twój ból jest większy niż mój" Może jestem to wstanie zaakceptować u polityków - to słynne komunistyczne powiedzenie " co wolno wojewodzie, to nie Tobie ..." Ale jak widać i w KK też tak jest. To jawna obłuda. Neobolszewia weszła do KK. Brawo.
Grzegorz2020.08.26 17:33
Matko Boska Częstochowska, dziękujemy Ci za wszystko i prosimy o Twą dalszą nad nami opiekę, pomoc i wstawiennictwo. Także nad tymi którzy bluźnią i obrażają Twoje Niepokalane Poczęcie, wybacz im bo nie wiedzą co czynią, a Boga poproś o Dary Ducha św. dla nich nieszczęsnych
skuter2020.08.26 17:07
Najświętsza Maryjo Panno dziękujemy Ci za opiekę
Wśród bardzo licznych w Polsce2020.08.26 16:50
sanktuariów Jasna Góra ma swoje pierwsze i uprzywilejowane miejsce. Rocznie nawiedza ją od miliona do dwóch milionów pielgrzymów. Przybywają, by modlić się przed cudownym obrazem Matki Bożej Częstochowskiej, słynącym wieloma łaskami i na trwałe wpisanym w dzieje Polski. .... Pierwszym i najdawniejszym dokumentem, informującym o cudownym obrazie, jest łaciński rękopis, który znajduje się w archiwum klasztoru: Translatio tabulae Beatae Mariae Virginis quam Sanctus Lucas depinxit propriis manibus(Przeniesienie obrazu Błogosławionej Maryi Dziewicy, który własnymi rękami wymalował św. Łukasz). W rękopisie tym czytamy: Autorem obrazu jest św. Łukasz Ewangelista. Na prośbę wiernych wymalował wizerunek Maryi z Dzieciątkiem na blacie stołu, przy którym siadywała. Cesarz Konstantyn kazał przenieść obraz z Jerozolimy do Konstantynopola i umieścić w świątyni. Tam obraz zasłynął cudami. Urzeczony cudownym obrazem książę ruski Lew, pozostający w służbie cesarza, uprosił Konstantyna o darowanie mu obrazu, który też przeniósł do swojego księstwa i kazał go bogato ozdobić. Obraz znowu zasłynął cudami. W czasie wojny prowadzonej na Rusi przez Ludwika Węgierskiego obraz ukryto w zamku bełskim. Po poddaniu się zamku Ludwikowi, namiestnik króla, książę Władysław Opolczyk zajął obraz. W czasie oblegania zamku przez Litwinów i Tatarów strzała wpadła do zamku i ugodziła w prawą stronę wizerunku. Wtedy nieprzyjaciół otoczyła mgła, która przeraziła wrogów. Książę wypadł na nich z wojskiem i ich rozgromił. Kiedy chciał wywieźć obraz do swojego księstwa, mimo dużej liczby koni obraz nie ruszał z miejsca. Wtedy książę uczynił ślub, że wystawi kościół i klasztor tam, gdzie umieści obraz. Wtedy konie lekko ruszyły i zawiozły obraz na Jasną Górę. Tam umieścił go w kaplicy kościoła, gdzie obraz ponownie zajaśniał cudami.
Albert2020.08.26 16:21
Jak niby ta rzekomo przez ducha wydymana ratuje Polskę? Rozwińcie katole temat.
trzaska2020.08.26 18:15
Weź Pismo Święte i czytaj a wtedy temat sam ci się temat rozwinie, amen.
Albert2020.08.26 18:20
Gdzie w Biblii jest mowa o Polsce? Zacytuj.
Łukasz2020.08.27 1:59
"Albert" --LECHU Keller!....Chcesz, abyśmy rozwinęli temat?... Ale przecież nie mamy z kim?? Nie jesteś tego godzien!... Poza tym,... ty nie umiesz prowadzić dyskusji...!... Jak się tego nauczysz to nam powiedz!... Dla nas, póki co, jesteś ZEREM MORALNYM! ... DOTARŁO!?
Seks kamerki2020.08.26 16:21
Cześć- Zapraszam na nowy portal społecznościowy dla dorosłych! Znajdziesz tam osoby na szybkie sex spotkania lub na wyskok na imprezke! Wystarczy wejść aktywować konto i juz randkować! www.lexlale.com.pl
ladychapel2020.08.26 16:15
Brawo Polska: Częstochowa. Koronawirus wśród pielgrzymów. 175 osób na kwarantannie
Teresa Z2020.08.27 1:45
"ladychaplu"!...Lechu! ... Spokojna twoja żydowska główka!..Nawet jak są na kwarantannie, TO NIC IM SIĘ ZŁEGO NIE STANIE!....SĄ W NAJLEPSZYCH RĘKACH !.... MY MAMY NASZĄ KOCHANĄ MATKĘ- KRÓLOWĄ POLSKI! ... Zazdrościsz nam, to widac, chciałeś wbić nam szpilę!... NIGDY CI SIĘ TO NIE UDA!...NIKT NAM NIE ZABIERZE ANI BOGA, ...ANI MARYI!.. Wybij to sobie trollu z głowy!...
edi2020.08.26 14:32
WOJNA TRWA - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2015 r. POLSKA RATUJE SWÓJ NARÓD PRZED ZALEWEM IDEOLOGII GENDER, LGBT itp. - od 2020 r. DZIĘKI OPATRZNOŚCI BOŻEJ ANDRZEJ DUDA ZOSTAJE PREZYDENTEM NA II KADENCJĘ i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!POLSKA ROŚNIE W SIŁĘ MATERIALNĄ, SPRAWIEDLIWOŚCI i DUCHA BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
Polak2020.08.26 14:36
Jakbyś miał cokolwiek wspólnego z Polską wiedziałbyśz historii że w 1683 ekspedycja Sobieskiego nie uratowała nikogo i niczego - dostała łomot najpierw pod Wiedniem, potem jeszcze gorszy pod Parkanami i sama rozpaczliwie potrzebowała ratunku. W 1920 też zresztą Polska nie ratowała niczego poza częścią terenów zdobytych na Ukrainie.
da da towariszcz durak2020.08.26 14:53
da da!
taa, a przeczytałeś to2020.08.26 17:36
w racjonalista.cccp, kretynie
Krzyś2020.08.26 16:05
Piszesz-"Polacy to mądry naród".Nie wszyscy.Jest garstka folksdojczy,sowieckich onuc i innych polonofobów w szczególności w POKO,wiosna,SLD.
Anonim2020.08.26 14:21
BOSKI GNIEW ZA BAŁWOCHWALSTWO NA SYNODZIE AMAZOŃSKIM .... "Wydaje się, że świat jest przeklęty z powodu jawnego bałwochwalstwa popieranego przez Rzym w tygodniach poprzedzających niesławny Synod Amazoński. Rzeczywiście, bezpośrednio po intronizacji groteskowego i małpiego posągu pogańskiej bogini Pachamamy w Wiecznym Mieście, seria nieszczęść spustoszyła ludzkość, co może być niczym innym jak boską karą za bluźnierstwo przywódców Kościoła." ...................... "Błagajmy więc biskupów i Papieża, aby prosili Boga o przebaczenie za to, co wydarzyło się w październiku ubiegłego roku. Być może, jeśli nasi ojcowie w wierze, członkowie Magisterium Kościoła, zbiorowo odzyskają zmysły, odwrócą bieg i publicznie wycofają się z zepsucia, które z dumą ogłoszono światu kilka miesięcy temu, świat - dzięki nieskończonej łaskawości Boga - może ujrzeć swoje udręki złagodzone. Ale co ważniejsze, czy nasi duchowi ojcowie okazali skruchę, tak jak ci, którzy kochają Boga, opłakują Go, gdy jest obrażany." ........................ źródło: https://www.churchmilitant.com/news/article/divine-wrath-for-amazon-synod-idolatry
ANDRZEJ2020.08.27 1:50
Pisz na temat! ...Co boli cię nasza Matka Boska Częstochowska?
DS2020.08.26 14:08
Jezus i tyko ON ratuje pd zła!!!
Anonim2020.08.26 14:44
Oczywiście, ale robi to bardzo chętnie na prośbę swojej Matki .
Urszula2020.08.26 15:12
A skąd o tym wiesz? Pokaż mi choć jeden werset w Biblii, który mówi o wniebowzięciu Maryi Panny, o jej wpływie na losy świata i w ogóle o jej jakiejkolwiek działalności czy to w niebie czy na ziemi.
Po 11 ...2020.08.26 16:49
Jest w Nowym Testamencie, w liście do Kaczynnian: "Trzeciej niedzieli po przyjęciu polskiego obywatelstwa, Miriam osaczona została przez dzikie hordy LGBT. Broniąc swego dziewictwa wyzionęła ducha, a duch ten na skrzydłach gołębicy został wniebowzion. Od tej pory zasiada po lewicy syna, dba o Polaków, a i walką z LGBT nie pogardzi".
Urszula2020.08.26 22:02
Może i tak, ale daty się nie zgadzają. No chyba, że w momencie ogłoszenia dogmatu o wniebowzięciu NMP ( gdzieś tak 1950 rok lub coś koło tego) już działały dzikie hordy LGBT, a Polacy otwarcie z nimi walczyli. W państwie PiS wszystko mozżiwe.
Staszek2020.08.27 2:09
" Urszulo"-Keller!...Ktoś cię walnął młotem!?....Piszesz jak potłuczony!!??... Więc nic dziwnego, .. że jesteś jak paranoik! ... Dalej sie poniżaj!... Nic innego nie umiesz, nawet bluźnisz na swoich rodziców, siostrę i siebie wyzywasz od różnych sk....! ...Ty już nie jesteś człowiekiem, ...tylko jakiś człekokształtny ....?
Jarek2020.08.26 13:33
Gdyby ratowała naszą Ojczyznę od zła, to musiałaby unicestwić wszystkich, którzy czynią zło. W tym księży pedofilów, a tu można przeczytać: "abp Wiktor Skworc wyraża ogromny żal i ubolewanie z powodu krzywdy wszystkich ofiar ks. Stanisława P.". I dodał, że jeśli chodzi o sprawę z 2002 r., to "bardzo krótki czas, jaki upłynął od promulgacji nowych przepisów i brak doświadczeń w dziedzinie ich stosowania mogły wpłynąć na podjętą ocenę sprawy". Ale jak powieszono tęczową flagę na pomniku Chrystusa, to był jazgot od Tatr po Bałtyk. Taki mamy KK i opatrzność.
katolik2020.08.26 13:23
Matko Boża dziękujemy, że wstawiasz się za ludzmi na całym świecie, których masoni zamierzają zdeptać z ziemią pod swoimi butami !!! Nie wdeptac w ziemię, bo ze zdeptanych ludzi chcą mieć jeszcze korzyści i nimi sterować. Ale nic z planu sorrosa i gatesa, dwóch masońskich idiotów wszechchczasów nie zostanie...
życzę ci yehowy katoliku2020.08.26 14:33
abyś ty i twoja jehowa sekta jak jeden złapali koronawirus i zgodnie z waszą sekciarską doktryną ODMÓWILI opieki lekarskiej.
Anonim2020.08.26 14:43
A ty z jakiej sekty jesteś ,że tak pałasz ,,miłością ''do ludzi ?
Waffen SS2020.08.26 14:54
...
ladychapel2020.08.26 13:11
Skąd w Polsce wzięła się określenie 15 sierpnia mianem święta Matki Bożej Zielnej? Stało się tak na pamiątkę podania głoszącego, że Apostołowie zamiast ciała Maryi znaleźli kwiaty. Poświęca się więc tego dnia kwiaty, zioła i kłosy zbóż. Lud wierzy, że zioła poświęcone w tym dniu za pośrednictwem Maryi otrzymują moc leczniczą i chronią od chorób i zarazy. Rolnicy tego dnia dziękują Bogu za plony ziemi i ziarno, które zebrali z pól, sierpień jest przecież miesiącem żniw!
Ewelina2020.08.27 2:14
LECHU !.... Jak tam "ladyszpadlu, urszulo", i wiele innych twoich nicków? JAK SIĘ SAMEMU Z SOBA PISZE, ...DYSKUTUJE....! ..Głupek z ciebie do potęgi nieskończonej! ...Głupota twoja sięga Himalajów!....
Urszula2020.08.26 12:23
„Cóż może posąg bożka, przez rzeźbiarza zrobiony, jakiś odlew z metalu lub wyrocznia fałszywa? Jak może rzemieślnik liczyć na swe bóstwa, na obrazy nieme, które sam uczynił? (19) Biada temu, kto mówi do drzewa, by się przebudziło, i do martwego kamienia, powstał? Czyż może coś odpowiedzieć bóstwo? Srebrem i złotem co prawda, jest ono okryte, lecz nie ma w nim żadnego ducha czy też tchnienia”. (Hab. 2;18-19)............................. 16 – Psalm 115: 1-8 „Nie nam, Panie, daj chwałę, nie nam, lecz imieniu Twojemu za to, żeś dobry i wierny. (2) Dlaczego pytać mają narody: A gdzież jest ten ich Pan Bóg? (3) Nasz Bóg jest na niebiosach i czyni wszystko według swojej woli. (4) A bogowie pogan – to srebro i złoto, to tylko dzieło rąk ledwie człowieka. (5) Mają wprawdzie usta, ale nie mówią, i oczy mają, ale nic nie widzą. (6) Uszy też mają, ale nic nie słyszą, i nos mają, lecz nie czują zapachów. (7) Niczego wziąć nie mogą w ręce, nogi nie służą im do chodzenia, żaden głos nie dobędzie się z ich gardła. (8) Do bogów podobni są ci, co ich czynili, i wszyscy, którzy tym bogom ufają”.
Anonim2020.08.26 12:52
Odezwała się czcielka "czystej wiary"... A Jezus Chrystus to dla ciebie Bóg czy coś innego?
Anonim2020.08.26 12:53
A zapomniałbym... Jedzie od Ciebie Talmudem na kilometr.
Urszula2020.08.26 14:55
Jakbyś nie wiedział to prorok Habakuk i Psalmy pochodzą z Pisma Świętego. Poczytaj i pomyśl czy przypadkiem, jak wynika z Biblii, nie jesteś poganinem. Ja cię nie osądzam, sam się osądź. Czcisz bałwany, modlisz się do martwych figur i masz czelność kogoś krytykować?
Urszula2020.08.26 14:59
Dodam, nieuku, że wkleiłam tylko werset, nie ma tam ani jednego mojego dodanego słowa. A wersety pochodzą z Biblii Tysiąclecia. Jakbyś nie wiedział, matołku, to jest to katolickie tłumaczenie Biblii, takie, które ksiądz używa na kazaniach czytając ewangelie. Zrozumiał czy dalej nie bardzo?
Anonim2020.08.26 14:53
Ty masz rozum,ale go nie używasz .
Marek 212020.08.26 12:20
Jak miałoby wyglądać to zło, skoro broni nas takimi metodami jakie zaszły w naszej historii?
stan12020.08.26 12:16
Tylko Jezus Chrystus ochronił Polskę i Jemu należy się chwała.
edi2020.08.26 12:08
WOJNA TRWA - w 1683 r. - POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM ISLAMU - w 1920 r. POLSKA URATOWAŁA EUROPĘ PRZED ZALEWEM BOLSZEWIZMU - w 2015 r. POLSKA RATUJE SWÓJ NARÓD PRZED ZALEWEM IDEOLOGII GENDER, LGBT itp. - od 2020 r. DZIĘKI OPATRZNOŚCI BOŻEJ ANDRZEJ DUDA ZOSTAJE PREZYDENTEM NA II KADENCJĘ i żadne złe duchy i opętani ludzie JUŻ W POLSCE NIE WYGRAJĄ !!POLSKA ROŚNIE W SIŁĘ MATERIALNĄ, SPRAWIEDLIWOŚCI i DUCHA BÓG HONOR I OJCZYZNA !! JEZUS JEST PANEM POLSKI, MATKA BOŻA KRÓLOWĄ POLSKI - POLACY TO MĄDRY NARÓD - SURSUM CORDA !
A2020.08.26 12:57
Ale jak widać przed praniem mózgu nie uratowała.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2020.08.26 10:59
czczenie kawałka pomalowanego stołu który na dodatek czyni "cuda"! buhaha... katole są nie źle pyerdolnięci
Anonim2020.08.26 12:50
Może masz rację... No cóż cretino gdyby tak przejść na religię mojżeszową to w zasadzie należałoby Cię ukamienować. A tak dziękuj Bogu, że żyjesz pomiędzy wrednymi katolami. Gdyby nie ta wiara to już bym obciął Ci to i owo i dół z wapnem. Tylko nauczanie Chrystusa przed tym Cię chroni. Ale już muzułmanie takich skrupułów nie mają...
Urszula2020.08.26 15:05
Nie powołuj się na Jezusa jeśli pałasz nienawiścią do drugiego człowieka bo bluźnisz. Twoja wiara jest teoretyczna, na pokaz. Poczytaj w Biblii co Jezus mówi o takich ludziach jak ty.
LEKARZ2020.08.26 16:09
ty nawet nie wiesz ,że jesteś D/E/B/I/L/E/M/?Masz wyprany mózg przez TVN.
Czy ratuje nas również przed polskimi2020.08.26 10:42
złodziejami kradnącymi innym nacjom dzieła sztuki sakralnej?
Rodryg2020.08.26 10:41
Maryja jest nie biblijnym bogiem, więc to herezja pogańska. Prawdziwy chrześcijaniin nie powinien modlić się do obrazów i bałwanów.
Vox2020.08.26 10:19
DZIĘKUJĘ, WYNAGRADZAM, PRZEPRASZAM - KOCHAM CIĘ MATKO!!!
Torchwood2020.08.26 9:48
Jak ostatnio sprawdzałem to PiS dalej rządzi, więc to "uwalnianie ojczyzny od zła" kompletnie jej nie idzie. Może znowu zaspała, jak we wrześniu 1939 roku?
XD2020.08.26 9:42
Chyba coś jednak robicie źle skoro wciąż musicie walczyć ze wszelkim złem sami, a Jarosław-Polskę-Zbaw musi demolować kraj i wykluczać obywateli, żeby się wam lepiej żyło XD
Polak2020.08.26 9:21
Pomijając lolcontentowość samej koncepcji nieistniejącej palestynki sprzed 2.000 lat mającej chronić realnie istniejący kraj, co to za ochrona skoro od 5 lat prorosyjska pisowska mafia dewastuje i rozkrada Polskę?
rado2020.08.26 12:11
spadaj ruski trollu
Anonim2020.08.26 9:12
Maryjo Królowo Polski dziękuję Ci za Twoją opiekę nad naszą Ojczyzną, przepraszam za grzechy naszego narodu i proszę wyprośu swojego Syna łaskę nawrócenia dla wszystkich grzeszników,dla mnie samego jako pierwszego i dla całego naszego kraju łącznie z tym forum ,dla tych wszystkich blużnierców.
gleen2020.08.26 13:02
"dla mnie samego jako pierwszego" aaa wazeliniarstwo co na koniec kolejki
A2020.08.26 9:09
Podziękujmy za zabory, za okupację, za komunizm...
Natalja Siwiec2020.08.26 8:50
Maryja chyba nie za bardzo lubi polskich Katolików bo wybitnie im dokuczała na przestrzeni dziejów. Zalecam dystans i nie uleganie szantażom.
Jarek2020.08.26 8:45
A jej "rycerze" tak dzielnie walczą, i biją młodych za kolor włosów. Brawo "rycerze"
Anonim2020.08.26 8:43
O! Uratowała nawet księdza: "Biskup przeniósł księdza pedofila na Ukrainę. Sprawca dalej krzywdził tam dzieci" ... https://www.newsweek.pl/polska/krycie-ksiedza-pedofila-biskup-przeniosl-ksiedza-pedofila-na-ukraine-sprawca-dalej/j1mk3fj?tpcc=onet_bloczek_paid&utm_campaign=oferta_paid&utm_medium=sg_bloczek&utm_source=onet.pl&utm_aureus=yn31mfcfwm%2Cfb10bfc3-b1ef-4100-b80d-b237f145fbdf
Po 11 ...2020.08.26 8:45
Dla jasności: Wiem, że pedofile zdarzają się wszędzie, ale tylko KK i najświętsza panienka ich przenosi, żeby mogli sobie pedofilić dalej.
Anonim2020.08.26 9:25
Może i się nie przenosi nauczycieli pedofili ,ale czy są karani ,czy w innych zawodach wszyscy pedofile zostali ukarani ,tego nie wiesz bo to osoby wpływowe ,Nie bronię ksieży ,bo to co robili jest ohydą ,ale badż czujny ,bo nie życzę ci,żeby twoje dziecko ,czy twój wnuk trafił w rece jakiego kolwiek pedofila ,skupiasz się na księżach ,a moze wpaśc w pułapkę tam gdzie się naj mniej spodziewasz . https://natemat.pl/95725,ofiara-nauczyciela-gwalciciela-pedofilia-to-nie-jest-problem-tylko-kosciola-rodzice-musza-zachowac-czujnosc#
Polak2020.08.26 10:32
Otóż wbrew sekciarskiej propagandzie dobrze to wiemy - pedofile w innych zawodach są karani. jedynie sekta katolicka systemowo chroni pedofilów.
Anonim2020.08.26 14:51
Znasz wszystkich pedofili,że wiesz ,że są karani ?
Po 11 ...2020.08.26 8:32
A może jest dokładnie odwrotnie. Może ten kult obrazu sprowadza na nasz Naród te wszystkie nieszczęścia, wojny, zarazy i pis??? .... "Nie uczynisz sobie posągu ani żadnego obrazu tego, co jest na niebie wysoko ... "
Anonim2020.08.26 9:28
Co jest na niebie wysoko? Czy ten obraz przedstawia gwiazdy księżyc ,a może słońce ? Patrzę uważnie, ale nic takiego tam nie ma .
Polak2020.08.26 10:32
To tylko początek, przeczytaj sobie całe przykazanie.
Urszula2020.08.26 12:12
Dalsza część przykazania: "...i na ziemi w dole, i tego co jest w wodzie pod ziemią ". Nie będziesz sią im kłaniał i nie będziesz im służył...". Wcześniejsze przykazanie:"Nie będziesz miał innych bogów obok mnie".