Spowiedź furtkowa powinna być zakazana! - zdjęcie
18.03.15, 11:28fot. lifeisaprayer

Spowiedź furtkowa powinna być zakazana!

26

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II
Wydział Teologii

Opinia komisji teologicznej w sprawie tzw. spowiedzi furtkowej

1. W ostatnim czasie jesteśmy świadkami pojawienia się nowej formy sprawowania sakramentu pokuty w postaci tzw. spowiedzi furtkowej. Jej geneza nie jest do końca jasna. Zwykle wskazuje się na założony w 2006 r. Krąg Miłosierdzia Kapłanów, skupiający księży żyjących charyzmatem Wspólnoty Sióstr Służebnic Bożego Miłosierdzia w Rybnie koło Sochaczewa. Jak dotąd nie ma też jasno sprecyzowanej definicji „spowiedzi furtkowej”. Już sama nazwa jest niejasna i tajemnicza. Niektórzy mówią tu o spowiedzi generalnej połączonej z modlitwą o uwolnienie. Takie określenie jest jednak mylące i może wprowadzać w błąd. Jak wynika z dostarczonych komisji materiałów, istota tej spowiedzi polega na zamykaniu „furtek” (stąd nazwa „furtkowa”), które grzech (osobisty lub „pokoleniowy”) otwarł przed szatanem, dając mu w ten sposób pewną władzę nad człowiekiem. Cechą charakterystyczną „spowiedzi furtkowej” jest wysoce rozbudowany, aczkolwiek ograniczony do pierwszego przykazania Dekalogu (stąd nie jest to spowiedź generalna) rachunek sumienia oraz modlitwa o uwolnienie, czasem przybierająca formę uroczystego egzorcyzmu. Tego rodzaju praktyka domaga się pogłębionej refleksji oraz oceny teologicznej i pastoralnej.


2. Różne opisy „spowiedzi furtkowej” sugerują, że mamy tu do czynienia z pewnego rodzaju synkretyzmem, polegającym na łączeniu sakramentu pokuty z elementami psychoterapii i egzorcyzmu. Te trzy elementy należy wyraźnie od siebie oddzielić, gdyż stanowią one trzy różne płaszczyzny niesienia pomocy człowiekowi. Ich przekraczanie jest w większości przypadków przekraczaniem granic własnych kompetencji, co może prowadzić do poważnej szkody psychicznej i duchowej penitenta. W tym aspekcie „spowiedź furtkowa” jawi się jako prawdziwe zagrożenie duchowe. Trzeba ponadto zauważyć, że przyzwolenie na wprowadzenie nowej formy sakramentu pokuty, i to bez zgody kompetentnych władz kościelnych (!), może uruchomić lawinę kolejnych pomysłów na „ulepszanie” tego sakramentu. Przykładem tego może być praktykowana już spowiedź połączoną z uzdrawianiem obrazu ojca. Taka sytuacja grozi chaosem, a ostatecznie rozbiciem jednego Sakramentu Pokuty i Pojednania. W pogoni za nadzwyczajnością wierni mogą nie chcieć „zwykłej” spowiedzi jako w ich przekonaniu bezwartościowej. Grozi to pojawieniem się księży-specjalistów, namaszczonych lub samozwańczych „guru”, dysponujących monopolem na sprawowanie takiej czy innej formy sakramentu pokuty.

3. Istotną kwestią w praktykowaniu tzw. spowiedzi furtkowej jest badanie poprzez bardzo obszerny zestaw pytań, aż na trzech poziomach (penitent, rodzina, przodkowie), czy w przeszłości popełnione grzechy nie są nadal otwartymi „furtkami” dla złego dycha, które należy zamknąć. W takim rozumowaniu sugeruje się, że potomstwo ponosi konsekwencje za grzechy przodków, co byłoby nawiązaniem do przekonania Starego Testamentu o odpowiedzialności zbiorowej. Potwierdza go powiedzenie w formie przysłowia: „Ojcowie jedli zielone winogrona, a zęby ścierpły synom” (Jr 31,29; Ez 18,2). Cytujący go prorocy Jeremiasz i Ezechiel jednomyślnie twierdzą, że zasada odpowiedzialności zbiorowej jest jednak błędna i nie należy się nią posługiwać (Jr 31,30; Ez 18,3-4). Nikt nie ponosi odpowiedzialności za winy przodków. Wprawdzie historia ludzi, całego narodu, jest historią grzechu, ale o śmierci czy życiu duchowym rozstrzyga postawa każdego człowieka w danej sytuacji (por. Pwt 24,16). W duchu odpowiedzialności indywidualnej każdy osobiście odpowiada za swoje postępowanie przed Bogiem. W całej pełni potwierdza to Nowy Testament, w którym nie spotykamy się z jakimś przypadkiem odwoływania się do grzesznej przeszłości przodków, aby w ten sposób uzasadnić aktualną obecność demonicznych związań.

[koniec_strony]

4. Poważnym nadużyciem jest wprowadzanie w ryt sakramentu pokuty modlitwy o uwolnienie, której tekst przyjmuje czasem formę uroczystego egzorcyzmu. Dodatkowa modlitwa o uwolnienie podważa skuteczność wcześniej udzielonego sakramentalnego rozgrzeszenia. Należy pamiętać, że sama spowiedź jest już egzorcyzmem, a uwolnienie od winy jest owocem doświadczenia absolutnego usprawiedliwienia, jakie otrzymuje się w rozgrzeszeniu. To samo dotyczy innych elementów „spowiedzi furtkowej”, których nie przewidują Obrzędy pokuty. Trzeba stanowczo podkreślić, że sakramenty są dobrem Kościoła i żaden kapłan nie ma prawa samowolnego wprowadzania nowych elementów do rytu sakramentalnego ustalonego przez kompetentną władzę kościelną. Wszelkie innowacje w tym zakresie, czynione bez wiedzy i zgody odpowiednich instancji, są nadużyciem.

5. Groźne jest również szukanie nowych spowiedników, by zlokalizować „furtkę” i ją zamknąć ostatecznie. Wiąże się z tym wielokrotne powtarzanie tej samej spowiedzi aż do skutku. Tego rodzaju praktyka może doprowadzić do skrupułów oraz osłabienia wiary w nieograniczoną moc Bożego miłosierdzia. Ponadto zakłada ona, że jakiś grzech niewyznany bez winy penitenta (np. wskutek zapomnienia) pozostaje nieodpuszczony i nadal może stanowić „furtkę” dla złego ducha. Jest to niezgodne z nauką Kościoła, wedle której do ważności spowiedzi wymagana jest zawsze i koniecznie zupełność formalna wyznania grzechów, niekoniecznie zaś materialna.


6. Nieuzasadnione jest także przekonanie, że tylko określone wykroczenia otwierają „furtkę” dla złego ducha. W konsekwencji rachunek sumienia w „spowiedzi furtkowej” ogranicza się do jednego (zwykle pierwszego) przykazania, co poważnie narusza integralność tego sakramentu. Do tego dochodzi spowiadanie się z cudzych grzechów (tzw. grzechów pokoleniowych). Kościół nie zna takiej praktyki. Wręcz przeciwnie, zgodnie z nauczaniem kościelnym wszystkie przykazania Dekalogu stanowią integralną całość, w związku z czym przekroczenie jednego z nich jest także naruszeniem pozostałych (por. Jk 2,10-11; KKK 2069). Katechizm Kościoła Katolickiego idąc za Soborem Trydenckim stwierdza wyraźnie, że podczas spowiedzi winno się wyznać wszystkie grzechy śmiertelne, „chociaż byłyby najbardziej skryte i popełnione przeciw dwu ostatnim przykazaniom Dekalogu, ponieważ niekiedy ciężej one ranią duszę i są bardziej niebezpieczne niż te popełnione jawnie” (KKK 1456).

7. Zastrzeżenia budzi również sposób, w jaki przy okazji „spowiedzi furtkowej” przeprowadzany jest rachunek sumienia. Spowiednik nie może zapominać, że podstawą sakramentu pokuty jest wolność penitenta i świadomość jego sumienia. Przygotowując się do spowiedzi, penitent sam powinien dokonać aktu samooceny, a następnie wyrazić żal za swoje grzechy i postanowienie poprawy. Spowiednik nie może więc zastępować go w szukaniu prawdy o własnym życiu. Robienie z penitentem monstrualnie rozbudowanego rachunku sumienia, i to wyłącznie pod kątem grzechów, które miałyby otworzyć „furtki” dla szatana, jest koncentrowaniem się na nim jako głównym sprawcy zła, a nie na pełnej prawdzie o człowieku. Sama spowiedź to nie pora na robienie rachunku sumienia z penitentem. Dodatkowe pytania mają służyć między innymi uściśleniu materii grzechu, wyjaśnieniu kwestii wątpliwych, niejasno czy zdawkowo sformułowanych. Nie należy więc w trakcie spowiedzi czynić notatek (np. dotyczących grzechów, nazw demonów itp.), zagrażających naruszeniem tajemnicy spowiedzi.

[koniec_strony]

8. Miejscem uwrażliwiania wiernych na różnego rodzaju zagrożenia duchowe jest szeroko rozumiane nauczanie kościelne. Dobrym miejscem ku temu jest wspólnotowe słuchanie słowa Bożego w obrzędzie pojednania wielu penitentów z indywidualną spowiedzią czy też nabożeństwa pokutne w ramach dalszego przygotowania wiernych do sakramentu pojednania. Przed indywidualną spowiedzią, w homilii lub kierowanym przez celebransa rachunku sumienia, jest stosowny moment, by uwrażliwiać wiernych na niebezpieczeństwa różnych zniewoleń. Wierni świadomi owych zagrożeń, pouczeni jak przygotowywać się do spowiedzi i w jaki sposób wyznawać grzechy, będą się dobrze i owocnie spowiadać.

9. W przypadku spraw trudnych i patologicznych ich rozwiązanie nie jest możliwe w konfesjonale. Istnieją też problemy życiowe, które nadają się na dłuższą rozmowę poza konfesjonałem, czy może wymagałyby kierownictwa duchowego. W samej spowiedzi zamiast tracić czas na szukanie szatańskich „furtek” należy otwierać wiernych na słowo Boże, na zaufanie w moc Bożej łaski, na przemianę w myśleniu, by żyć Ewangelią w realiach swego życia i powołania. W takiej perspektywie „spowiedź furtkowa” jawi się nawet jako szatańska prowokacja. Sakrament pokuty zamiast stać się miejscem spotkania człowieka z miłosierną miłością Boga, która uzdrawia i leczy, staje się napawającą lękiem konfrontacją z siłami zła. Dlatego zamiast zamykać „furtki” przed szatanem, należy jeszcze bardziej otwierać penitenta na Chrystusa, a w Nim na nowość życia chrześcijańskiego, by trwało w nim „nasienie Boże” (słowo Boże, łaska, Duch Święty), bo tylko taki człowiek nie może grzeszyć (por. 1 J 3,9).

10. „Spowiedź furtkowa” budzi również szereg zastrzeżeń o charakterze dogmatycznym i religiologicznym. Z punktu widzenia duszpasterskiego warto zapytać, na czym polega jej „sukces”? Dlaczego wierni chcą się w ten sposób spowiadać? Wydaje się, iż głównym motywem jest tutaj doświadczenie zniewolenia jakimś konkretnym złem. Człowiek ma poczucie, że nie panuje nad swoim życiem; wydaje mu się, że jakaś mroczna siła trzyma go na uwięzi i ściąga w dół. W takiej perspektywie „spowiedź furtkowa” jawi się jako konkretna oferta wyzwolenia. Trzeba jednak zauważyć, iż źródła zniewolenia człowieka mogą być bardzo różne. Niekoniecznie mają one charakter demoniczny, o czym zdają się zapominać zwolennicy „spowiedzi furtkowej”. Zgodnie ze świadectwem biblijnym, pierwszym i podstawowym źródłem zniewolenia jest grzech (hamartía). Nie jest on tylko aktem nieposłuszeństwa względem Boga, ale także mocą, która bierze człowieka w niewolę i nim zawłada: „każdy, kto popełnia grzech, jest niewolnikiem grzechu” (J 8,34; por Ga 4,3). Tej zniewalającej mocy grzechu nie należy identyfikować z mocą złego ducha. Biblia ukazuje wprawdzie związek między nim a grzechem, jednak nie ma on charakteru koniecznościowego (jeśli w rycie chrzcielnym jest mowa o szatanie, „który jest głównym sprawcą grzechu”, to sformułowanie to odnosi się do faktycznego porządku zbawienia). Człowiek mógł był zgrzeszyć także bez pomocy szatana. Właściwe źródło grzechu nie leży więc poza człowiekiem, ale w nim samym. Jest nim wolność – jedyna „furtka”, przez którą zło ma do niego przystęp: „[…] grzech leży u wrót i czyha na ciebie, a przecież ty masz nad nim panować” (Rdz 4,7).

Błędne jest zatem nazywanie grzechu „furtką”, przez która szatan niepostrzeżenie wkrada się w życie człowieka i staje się jego cichym reżyserem. Wizja taka może stać się niebezpieczną strategią spychania winy na innych, a nawet postrzegania siebie w kategoriach ofiary: „Wąż mnie zwiódł i zjadłam” (Rdz 3,23). W konsekwencji demonizowanie rzeczywistości może prowadzić do wymawiania się od odpowiedzialności za zło, u którego początku stoją nasze osobiste decyzje i czyny. W Sakramencie Pokuty i Pojednania człowiek otrzymuje szansę stanięcia w prawdzie i doświadczenia wyzwalającej mocy Bożego miłosierdzia. Wciąż jednak pozostaje w nim „zarzewie grzechu” (fomes peccati), które Sobór Trydencki nazywa także „pożądliwością” (concupiscentia). Określenia te wskazują na pewną skłonność ludzkiej woli do zła. Jest ona skutkiem grzechu pierworodnego i pozostaje także w człowieku usprawiedliwionym przez Chrystusa – a więc po chrzcie świętym.

Do tego dochodzą różne skłonności naturalne, których źródła tkwią w konkretnych uwarunkowaniach biologicznych, społecznych i kulturowych. Swoją rolę mogą odgrywać także różnego rodzaju zranienia w sferze psychicznej i duchowej, sięgające nieraz głębokich pokładów ludzkiej osobowości. W takiej perspektywie staje się jasne, że sakramentu pokuty nie można traktować w sposób magiczny. Uzdrowienie/wyzwolenie, które rzeczywiście się w nim dokonuje, jest procesem, gdyż ma ono zawsze na uwadze ludzką wolność i respektuje całą złożoną strukturę ludzkiej osoby. Niestety, przy okazji „spowiedzi furtkowej” element ten niemal wcale nie dochodzi do głosu. W konsekwencji zachodzi niebezpieczeństwo składania penitentowi nierealnych obietnic, których niespełnienie spotęguje w nim tylko poczucie rozczarowania i frustracji. W życiu duchowym nie ma automatyzmu. Nie można w jednym momencie przekreślić dwudziestu lat życia w nałogu lub zmagania się z jakimś bolesnym problemem i zacząć wszystko od nowa. Nie taka jest biblijna wizja człowieka i zbawienia. Łaska Boża nie jest jakimś „dobrym fatum”, które niejako za plecami człowieka wszystko prowadzi ku dobremu. Gratia supponit naturam. Bóg nie łamie natury, ale respektuje prawa, które sam jej nadał.

[koniec_strony]

11. W ostatnim czasie spotykamy się z przesadnym podkreślaniem roli szatana w życiu jednostek i całych społeczności. Mówi się nawet o „złu pokoleniowym”, którego destruktywna moc może przetrwać nawet wody chrztu świętego. Nietrudno dostrzec w tym pewne tendencje dualistyczne, które nie znajdują żadnego uzasadnienia w chrześcijańskiej wizji Boga, świata i człowieka. Kościół od samego początku głosił, że całe stworzenie jest dobre, gdyż ma swoje źródło w Bogu, który jest dobrem absolutnym (por. Rdz 1,18; Mdr 1,14; Dz 11,5-10). Nie ma zatem jakiejś złej energii (duchowej lub materialnej), która przenikałaby rzeczywistość, i którą można by wykorzystać w dobrym bądź złym celu (np. przy pomocy magicznych zaklęć, radiestezji itd.). Także szatan jest ontologicznie dobry, a zło, które czyni, wynika z wolności jego decyzji. Zło jest brakiem należnego dobra (privatio boni), w związku z czym nie może być ani bytem substancjalnym, ani żadnym pozytywnym stanem rzeczy (wszystko co jest, jest dobre: ens et bonum convertuntur). W przeciwnym razie należałoby przyjąć istnienie dwóch pryncypiów, będących źródłem dobra i zła, co jednak pozostaje w głębokiej sprzeczności z chrześcijańską nauką o stworzeniu.

Jeśli mówi się czasem o „złu metafizycznym” (Leibniz), to akcentuje się jedynie egzystencjalną i istotową ograniczoność bytu na tle bytu absolutnego. Teologia chrześcijańska nie wyklucza wprawdzie działań szatańskich i demonicznych, jednak ich nie eksponuje. Chrześcijanin żyje świadomością, że Chrystus pokonał moce szatańskie, i że to Jego zwycięstwo ma charakter ostateczny i nieodwołalny (por. J 12,31; Ef 1,20-22; Kol 2,15; Ap 12,9). Szatan w żadnym wypadku nie jest równym przeciwnikiem Boga. Nie przysługuje mu też żadna władza nad człowiekiem. Dzięki zwycięstwu Chrystusa na krzyżu człowiek odzyskał utraconą wolność i może stać się uczestnikiem królestwa Bożego. To wyzwolenie człowieka jest wyzwoleniem „od”, a jednocześnie wyzwoleniem „ku”; wyzwoleniem, umożliwiającym podejmowanie czynów prowadzących do zbawczego zjednoczenia z Bogiem i ukazujących w świecie Chrystusowe zwycięstwo na krzyżu. W kontekście „spowiedzi furtkowej” oznacza to: samo zamykanie „furtek” nie wystarczy; o wiele bardziej trzeba otwierać człowieka na Boga i Jego zbawcze słowo (por. Mt 12,43-45; Łk 11,24-26).

12. Charakterystyczne dla zwolenników „spowiedzi furtkowej” demonizowanie rzeczywistości wiąże się ze zdecydowanie negatywną oceną religii niechrześcijańskich, zwłaszcza religii Wschodu. Należy stanowczo stwierdzić, iż nie jest to stanowisko Kościoła katolickiego. Sobór Watykański II stwierdza wyraźnie: „Kościół katolicki nic nie odrzuca z tego, co w religiach owych prawdziwe jest i święte. Ze szczerym szacunkiem odnosi się do owych sposobów działania i życia, do owych nakazów i doktryn, które chociaż w wielu wypadkach różnią się od zasad przez niego wyznawanych i głoszonych, nierzadko odbijają promień owej Prawdy, która oświeca wszystkich ludzi” (DRN 2).

13. Mając na uwadze wszystkie poczynione uwagi, postuluje się, by władza kościelna oficjalnie zakazała praktyki tzw. spowiedzi furtkowej. Jej potrzebę dobrze spełnia wypróbowana i przyjęta w Kościele praktyka spowiedzi generalnej, którą dla uniknięcia nieporozumień należy nazywać „generalną”, a nie „furtkową” czy jakąkolwiek inną. Warto również zachęcać wiernych do korzystania z kierownictwa duchowego oraz różnego rodzaju rekolekcji. Tam, gdzie zachodzi uzasadniona konieczność, należy zachęcać do skorzystania z pomocy psychoterapeuty lub diecezjalnego egzorcysty.

Komentarze (26):

anonim2015.03.18 11:43
Artykuł fajny tylko ma błędy - ot choćby zaciąganie win pokoleniowych. Sam Bóg powiedział ze jego błogosławieństwo będzie trwać na pokolenia (i przekleństwo również). Krzyk Żydów - krew jego na nas i na dzieci nasze - nie miałby żadnego znaczenia. A jednak miało to konsekwencje i to poważne. Trochę pokory życzę i zamiast pisać że Kościół coś musi lepiej napisać ze powinno się zbadać . Czy to nie ten sam KUL który nie chciał zwolnic wykladowczyni Ewy W, która nazwała papieża ch... ? http://www.kurierlubelski.pl/artykul/792044,prof-kul-broni-ewy-wojciak-ktora-nazwala-papieza-ch-uczelnia-wyraza-ubolewanie,id,t.html?cookie=1
anonim2015.03.18 11:52
AMEN !!!
anonim2015.03.18 11:58
błogosławić będę do tysięcznego pokolenia a przeklinać do trzeciego pokolenia - cytat niedosłowny z ST. Do tego wiedza o powiązaniach duchowych między np. rodzicami zajmującymi sie jakąś formą okultyzmu a ich dziecmi jest wydawać by się mogło dość powszechnie znana w kręgach ludzi i wspólnot modlących się o uwolnienie - chyba że modlitwa o uwolnienie to zdaniem KUL czary mary, czy manipulacja - jezli tak to znaczy że panie i panowie teologowie tak zajęli się książkami że stracili kontakt z życiem.
anonim2015.03.18 12:21
Niestety specjaliści z KULu się nie popisali. Oczywiście nie będziemy potępieni przez grzechy przodków, ale mogą one nas otwierać na złego ducha co jest OCZYWISTE! Jeśli matka jest satanistką i oddała dziecko diabłu, gdy było ono jeszcze w łonie, to takie dziecko jest już od początku narażone na opętanie i dręczenie złego ducha. Takiemu dziecku również ciężej będzie uciec od grzechu, od toksycznych relacji, które indukują nienawiść itp. Spowiedź furtkowa to nie jest nowy sakrament, tylko to rodzaj terapii OPRÓCZ spowiedzi. Penitent musi się porządnie wyspowiadać, a potem rozpracowuje z kapłanem swój problem. Nie ma w tym nic złego. Jeśli ktoś neguje, że bez naszego grzechu nie możemy stać się bardziej podatni na szatana, to brakuje mu wiedzy. Jakby ktoś z Was wprowadził się do mieszkania (choćby i z życiowej konieczności, a nie wyboru) okultysty, w którym jest masa talizmanów, książek o magii itp, a jeszcze to miejsce jest skażone bardzo ciężkim grzechem, to na pewno skończyłoby się to źle, chyba, że byście zareagowali na czas. Grzech i zło mogą na nas wpływać zewnętrznie, co wywołuje skutki wewnętrzne. Spowiedź  "furtkowa" jest potrzebna, szczególnie dzisiaj, kiedy masa ludzi jest zranionych, wystawionych nie z własnej winy na działanie złego choćby przez przekleństwo, klątwę, powiązania rodzinne, gwałt itp.
anonim2015.03.18 12:22
Mam jednak nadzieję że inteligentni kapłani zmienią nagłówek na napis "rachunek sumienia do spowiedzi generalnej" Dodadzą kilka pytań więcej z innych przykazań i git.
anonim2015.03.18 12:26
Spowiedź furtkowa to spowiedź generalna oparta na szczegółowym rachunku sumienia. Notatki są osobiste i służą tylko do tego, żeby w ferworze walki po prostu niczego nie przeoczyć. Wiem, bo uczestniczyłem. Trwała prawie cztery godziny... Komisja Teologiczna niech się zajmie lepiej wahadełkiem biskupa seniora Pylaka...
anonim2015.03.18 12:44
@marekwu Jak dla mnie to spowiedź generalna różni się bardzo od furtkowej. Jedna i drugą miałam. Tę drugą właściwie przez przypadek. Poszłam do ks. egzorcysty zapytać się o coś i on zaproponował mi spowiedź furtkową choć wiedział, że miałam kilka lat temu spowiedź generalną. Na pewno nie zaszkodziła mi ale nic kompletnie nic nie wyjaśniła. Sam ksiądz starał się szukać wyjaśnienia mojego problemu ale nie znalazł. Ja za to czuję się wyspowiadana jak nigdy przedtem:)
anonim2015.03.18 13:04
W ewangeliach Pan Jezus o ile dobrze pamiętam nie naucza o tym że mamy cierpieć za grzechy przeszłych pokoleń. A po drugie Pan Jezus zgładził wszystkie grzechy świata z całej historii ludzkości przeszłej i przyszłej. Mówienie że są grzechy pokoleniowe, też mi się to wydaje podejrzane bo to tak jakby chrzest nie gładził wszystkich grzechów i zostawiał furtki dla złego i dochodzi jeszcze kwestia czy na sądzie Bóg będzie sądził nas za grzechy ojców. I jeszcze kwestia przekleństwa w nowym testamencie pan Jezus nie przeklinał nikogo tylko błogosławił. W ewangeliach mamy chyba opis nowego przymierza, a stare wraz ze śmiercią krzyżową Jezusa przestało obowiązywać, chyba że zasłona przybytku w świątyni jerozolimskiej rozdarła się dla efektu literackiego.
anonim2015.03.18 13:35
@MichalBoom Ludzie mogą - często nieświadomie, w gniewie, etc. - przekląć innych ludzi. I to jest jak najbardziej realne i działa... Pan Jezus dał łaskę zbawienia. Czyli wybór i zaproszenie do współpracy z tą łaską, na dodatek wszystkim. Nie tylko Żydom. Chociaż do dzisiaj sprzeciwiają się temu tak mocno, że każdy konwertyta z automatu przestaje być Żydem. Nie będziesz chyba wmawiał, że patologiczni grzesznicy, którzy w otwarty sposób walczą z Chrystusem, tylko poprzez ofiarę Jego Krwi też będą zbawieni...Róbta co chceta, piekła ni ma...Każdy otrzyma białą szatę... To jest herezja, która wyszła od Lutra.
anonim2015.03.18 13:40
Grzechy sprowadzają przekleństwa na ludzi, rodziny, narody, wszelkie prace i przedsięwzięcia.(Rdz3, 17; Iz 24,5 - 6; Pwt 27,11- 26, 28, 15 - 69; Łk 13,1-5). Tak więc jeśli rodzice, dziadkowie lub inni przodkowie odeszli bez żalu za grzechy jak i bez przebaczenia grzechów konsekwencje ich grzechów mogą rozciągnąć się na pokolenia. "Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą" (Wj 20, 5) Wśród grzechów, które wołają o pomstę do Nieba, należą takie jak np przelewanie krwi niewinnych, niesprawiedliwość, ucisk biednych, wdów, sierot, wykorzystywanie i prześladowanie słabych. Oczywiście osoby, które popełniły dane grzechy muszą same za nie odpokutować a następne pokolenia mają konsekwencje ich grzechów. Dlatego mają prosić Boga o wybaczenie i miłosierdzie w imieniu osób, które te grzechy popełniły, odprawić pokutę za te grzechy, umartwiać się, pościć i działać charytatywnie. Jednym z najlepszych sposobów pogodzenia tych osób z bogiem, otrzymania przebaczenia i miłosierdzia jest ofiarowanie za nie Mszy Św, podczas których dokonuje się prawdziwa ofiara śmierci i zmartwychwstania Jezusa, która gładzi grzechy i przynosi zbawienie żywym i umarłym. Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy (Lm 5, 7) -To są słowa o. Jamesa Manjackala wspaniałego charyzmatyka.
anonim2015.03.18 13:47
Grzechy sprowadzają przekleństwa na ludzi, rodziny, narody, wszelkie prace i przedsięwzięcia.(Rdz3, 17; Iz 24,5 - 6; Pwt 27,11- 26, 28, 15 - 69; Łk 13,1-5). Tak więc jeśli rodzice, dziadkowie lub inni przodkowie odeszli bez żalu za grzechy jak i bez przebaczenia grzechów konsekwencje ich grzechów mogą rozciągnąć się na pokolenia. "Nie będziesz oddawał im pokłonu i nie będziesz im służył, ponieważ Ja Pan, twój Bóg, jestem Bogiem zazdrosnym, który karze występek ojców na synach do trzeciego i czwartego pokolenia względem tych, którzy Mnie nienawidzą" (Wj 20, 5) Wśród grzechów, które wołają o pomstę do Nieba, należą takie jak np przelewanie krwi niewinnych, niesprawiedliwość, ucisk biednych, wdów, sierot, wykorzystywanie i prześladowanie słabych. Oczywiście osoby, które popełniły dane grzechy muszą same za nie odpokutować a następne pokolenia mają konsekwencje ich grzechów. Dlatego mają prosić Boga o wybaczenie i miłosierdzie w imieniu osób, które te grzechy popełniły, odprawić pokutę za te grzechy, umartwiać się, pościć i działać charytatywnie. Jednym z najlepszych sposobów pogodzenia tych osób z bogiem, otrzymania przebaczenia i miłosierdzia jest ofiarowanie za nie Mszy Św, podczas których dokonuje się prawdziwa ofiara śmierci i zmartwychwstania Jezusa, która gładzi grzechy i przynosi zbawienie żywym i umarłym. Przodkowie nasi zgrzeszyli - ich nie ma, a my dźwigamy ich grzechy (Lm 5, 7) -To są słowa o. Jamesa Manjackala wspaniałego charyzmatyka.
anonim2015.03.18 14:24
Czym innym jest wina, a czym innym skutek. Spowiedź furtkowa może sugerować, że konieczne jest odpuszczenie win dziadka dla mojego zbawienia (co jest nie prawdą). Skutki grzechu przodków trzeba usunąć, ale nie rozgrzeszać ich - bo każdy sam o sobie zdaje sprawę Bogu. Dlatego nie rozgrzeszenie a uzdrowienie więzów jest tu potrzebne (a do tego nie służy sakrament pokuty).
anonim2015.03.18 14:39
@ Wojciech_Polak Nic dodać, nic ująć. W pełni się zgadzam.
anonim2015.03.18 16:16
@marekwu - pewnie że nie będę wmawiał bo pan Jezus pereł przed wieprze nie rzuca i zbawienia na siłę nikomu nie oferuje. Zbawienie jest wyborem woli człowieka i zapewne patologiczny grzesznik takiej woli mieć nie będzie. Tylko chodzi mi o to że na krzyżu Jezus odkupił nas od śmierci wiecznej która była konsekwencją grzechu Adama, czyli odkupił nas od grzechu pokoleniowego. Przecież wszyscy mieli przodków grzeszników a według biblii Abel umarł bezpotomnie a w ten sposób to wszyscy ludzie są potomkami Kaina przeklętego przez Boga.
anonim2015.03.18 16:18
@MichalBoom " A po drugie Pan Jezus zgładził wszystkie grzechy świata z całej historii ludzkości przeszłej i przyszłej." Chyba powinieneś jeszcze trochę poczytać...A najlepiej zrozumieć.
anonim2015.03.18 16:45
@marekwu - a co tu jest do rozumienia. Jezus umarł na krzyżu raz i raz zgładził grzechy świata.
anonim2015.03.18 16:47
@marekwu - a raczej gładzi bo dla Boga jest zawsze teraz.
anonim2015.03.18 17:21
Niektórzy komentatorzy tego artykułu kompletnie niczego nie czają. Albo nie czytają Biblii albo jej nie rozumieją. Przecież człowiek nie odpowiada za grzechy swoich przodków co szczegółowo objaśniali prorocy : Jeremiasz i Ezechiel. Jezus nigdzie w Ewangeliach niczego takiego nie sugerował. Człowiek odpowiada tylko i wyłącznie za swoje grzechy i nikogo innego.Natomiast grzechy pokoleniowe to nie żadne grzechy pokoleniowe tylko skutki grzechów popełnionych przez poprzednie pokolenie. A to jest niestety różnica. Bo określone grzechy rzeczywiście powodują określone skutki, które mogą trwać przez jedno lub kilka pokoleń. Tyle, że spowiedź furtkowa tego nie rozwiąże.
anonim2015.03.18 18:32
Spowiedź jest pewnie taka jak zwykle, tylko po sowiedzi jest dodatkowa modlitwa-komu to może przeszkadzać?
anonim2015.03.18 21:15
Czy Niemcy odpowiadają już za grzechy pokolenia swoich dziadków ?.....bo coś nie widzę....Ale poważnie jakby każdy miał odpowiadać za grzechy wcześniejszych pokoleń to hoho... według szacunków pare milionów ludzi na świecie jest w prostej linii potomkami Dizn-gis Chana który miał duuzzzo żon i także dużo mordował. Czy z tego powodu te parę milionów ludzi ma jakieś "furtki" ? - to się kupy nie trzyma.
anonim2015.03.19 9:22
@Sebastos Spowiedź furtkowa jest zupełnie inna. Siedzisz na przeciwko kapłana w fotelu tak jak siedziałam ja w jego pokoju i odpowiadasz na pytania jest ich dużo. Możesz też w tym czasie swobodnie rozmawiać, zadać pytanie ale konkretnie na zadane pytanie trzeba odpowiedzieć tak lub nie. Później jest modlitwa.
anonim2015.03.19 14:59
@MichalBoom Oczywiście, ze Jezus zgładził wszystkie(!) grzechy, tu nie chodzi o to, że my odpowiadamy za jakieś grzechy, które ktoś z naszych "ojców" a o to, ze ponosimy ich konsekwencje...kazdy czyn dobry lub zły przynosi odpowiednie konsekwence (owoce) ktore mają wpływ na wielu ludzi
anonim2015.03.19 15:01
@MichalBoom Oczywiście, ze Jezus zgładził wszystkie(!) grzechy, tu nie chodzi o to, że my odpowiadamy za jakieś grzechy, które ktoś z naszych "ojców" a o to, ze ponosimy ich konsekwencje...kazdy czyn dobry lub zły przynosi odpowiednie konsekwence (owoce) ktore mają wpływ na wielu ludzi
anonim2015.03.19 18:58
Takie sekty demonolopgiczne, którymi się posługuje demon dla wprowadzenia zamętu we wierze, będą narastać także z winy tego forum, na którym więcej o wszechobecności i wszechpotędze demonów niż obecności i potęgi Chrystusa Zmartwychwstałego.
anonim2015.03.20 11:15
Swąd szatana , który wielokrotnie objawiał się w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim sięga głębokiego w swojej istocie sakramentu pokuty dotykającego szczegółów życia penitenta.Wiem coś o tym , bo przeszedłem tą drogę i były to spowiedzi głębokie kilkugodzinne a nie ekspresówki. Przygotowywałem się do nich miesiącami.
anonim2015.03.21 17:35
Osobiscie nie zgadzam sie z artykułem. Spowiedz tego rodzaju moze dac wiecej dobreo niz złego .Dodatkowo spowiedz furtkowa odbywa sie raczej raz moze dwa razy w zyciu. Od auora czuc troszke za duzo paniki i wyolbrzymiania, jak chocy suestia ze "zwykla spowiedz" zaknie... Skad w ogole taka konkluzja?! Po za tym ludzie zniewoleni bo o takich tu mowa zanim zdecyduja sie pojsc do egzorcysty to moga skorzystac z takiej formy pomocy zeby rozeznac co sie z nimi dzieje. No i ten komentarz o guru...Zmilujcie sie, naprawde co za nonsens! To jak ten sam kaplan bedzie prowadzil "klasyczna" spowiedz to nie jest guru, ale jak juz przeprowadzi spowdz furtkowa to nim bedzie??? Tego typu spowiedz jest potrzebna i znam ludzi ktorym juz pomogla.Pozdrawiam!