Apel ks. bp. Henryka Tomasika, ordynariusza diecezji radomskiej, o poszanowanie dnia świętego:

"Apel o poszanowanie dnia świętego"

Rok Wiary – to czas dziękczynienia za dar i łaskę wiary. To także czas pracy nad tym, aby wiara kształtowała nasze życie. „Zwłaszcza w tym Roku każdy wierzący powinien ponownie odkryć treść wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej i zastanowić się nad samym aktem wiary” (Benedykt XVI, Porta fidei, p. 9).

Związek wiary z życiem w szczególny sposób wyraża się w sposobie przeżywania dnia świętego. „Trzecie przykazanie Boże – mówił Jan Paweł II w Lubaczowie – domaga się jeszcze przypomnień zupełnie elementarnych. Spodobało się Przedwiecznemu Ojcu uczynić Pośrednikiem naszego zbawienia swojego Jednorodzonego Syna, który dla nas stał się człowiekiem. Dlatego niedziela, dzień Jego zmartwychwstania, jest dla nas, którzy uwierzyliśmy w Chrystusa, dniem szczególnie świętym”.

Niedziela, Dies Domini, jest Dniem Pańskim. Jest dniem dziękczynienia za dzieło stworzenia. Jest wspomnieniem Zmartwychwstania Chrystusa i Zesłania Ducha Świętego. Jest dniem Kościoła, który celebruje wielkie Tajemnice Zbawienia. Jest także dniem człowieka obdarowanego udziałem w dziele zbawienia, które do niego przychodzi. Świętowanie niedzieli jest ważnym sposobem uznania Boga Stwórcy. Jest wyznaniem wiary w Chrystusa Odkupiciela Człowieka. Jest także pomocą w budowaniu wspólnoty, szczególnie rodzinnej. Jest dobrem o wymiarze kulturowym.

Sercem niedzieli jest sprawowanie Eucharystii. „Kościół zatem bardzo się troszczy o to, aby chrześcijanie w tym misterium wiary nie uczestniczyli jak obcy lub milczący widzowie, lecz aby przez obrzędy i modlitwy misterium to dobrze rozumieli, w świętej czynności brali udział świadomie, pobożnie i czynnie, byli kształtowani przez Słowo Boże, posilali się przy stole Ciała Pańskiego i składali Bogu dziękczynienie; aby ofiarując niepokalaną Hostię nie tylko przez ręce kapłana, lecz także razem z nim, uczyli się ofiarowywać samych siebie i za pośrednictwem Chrystusa z każdym dniem doskonalili się w zjednoczeniu z Bogiem i wzajemnie ze sobą, aby ostatecznie Bóg był wszystkim we wszystkich” (Konstytucja o Liturgii, p. 48).

Niedziela jest darem i zadaniem. „Świętowanie niedziel i dni świątecznych wymaga wspólnego wysiłku. Każdy chrześcijanin powinien unikać narzucania – bez potrzeby – drugiemu tego, co przeszkodziłoby mu w zachowywaniu dnia Pańskiego. (…) Pomimo przymusu ekonomicznego władze publiczne powinny czuwać nad zapewnieniem obywatelom czasu przeznaczonego na odpoczynek i oddawanie czci Bogu. Pracodawcy mają analogiczny obowiązek względem swoich pracowników” – uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego (p. 2187).

Wyrażam wdzięczność wszystkim Duszpasterzom i Katechetom za troskę o to, aby wierni w należyty sposób świętowali niedzielę.

Dziękuję Rodzicom za wprowadzanie dzieci w różne sposoby wyznawania wiary, a szczególnie w kształtowanie ducha modlitwy i wielbienia Pana Boga przez dobry udział w niedzielnej i świątecznej Mszy Świętej. Proszę Rodziców, aby, w poczuciu odpowiedzialności przed Panem Bogiem, kształtowali w dzieciach postawę poszanowania dnia świętego.

Wyrażam wdzięczność wszystkim Osobom, które przez różne inicjatywy społeczne dążą do przywrócenia niedzieli jej właściwego miejsca w życiu naszego społeczeństwa.

Proszę Wszechmogącego Boga, abyśmy z głęboką wiarą przyjęli prawdę, którą często wypowiadamy: „Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje Zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale”.

+ Henryk Tomasik, Biskup Radomski

MBW/Diecezja radomska/Naszdziennik.pl