Abp Marek Jędraszewski: Miłosierna miłość Boga zwycięża świat - zdjęcie
19.04.20, 17:00Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski/diecezja.pl

Abp Marek Jędraszewski: Miłosierna miłość Boga zwycięża świat

35

Abp Marek Jędraszewski odprawił w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Niedzielę Miłosierdzia Bożego w Łagiewnikach Mszę św. z okazji Niedzieli Miłosierdzia Bożego.

Metropolita krakowski powiedział między innymi:

- Miłosierna miłość – nigdy nie ustając, zwyciężyła i zwycięża świat! Dlatego też za św. Janem Pawłem Wielkim w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2020 roku z wielką ufnością prosimy Boga, aby światło Jego Miłosierdzia, rozjaśniało nasze ludzkie drogi

 

Na początku homilii metropolita nawiązał do Pierwszego Listu św. Piotra, w którym apostoł przypomniał prześladowanym chrześcijanom ich godność. Pisał, że poprzez sakrament chrztu zostali oni włączeni w zbawcze dzieło, uświęceni i obdarzeni łaską miłosierdzia. – Na cierpienia, które przeżywamy w teraźniejszości, trzeba zatem patrzeć i je przeżywać w perspektywie przyszłości, sięgającej zbawienia wiecznego – powiedział arcybiskup.

 

Św. Piotr skierował do chrześcijan pozdrowienie „Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie!”. Znajdują się w nim echa pierwszych słów, które wypowiedział do apostołów Zmartwychwstały: „Pokój wam!”. Wraz z życzeniem Chrystusowego pokoju otwarła się przed uczniami przestrzeń Jego łask: ujrzeli Zmartwychwstałego, otrzymali dar Ducha Świętego oraz łaskę jednania ludzi z Bogiem w sakramencie pokuty. Św. Tomasz mógł dotknąć ran Chrystusa, dzięki czemu zaczął żyć łaską wiary.

 

W dziejach Kościoła katolickiego są święci, którzy widzieli Chrystusa i dzielili się swym świadectwem z innymi. Należała do nich św. Siostra Faustyna.

 

Po raz pierwszy zobaczyła cierpiącego Chrystusa podczas zabawy w parku „Wenecja” w 1924 r. Dziewczyna odpowiadając na wezwanie Jezusa wstąpiła do klasztoru. W Niedzielę Wielkanocną 1933 r. ujrzała Chrystusa w blasku. Zbawiciel podszedł do niej i powiedział: „Pokój wam dzieci moje”, po czym błogosławił świat.

 

Św. Siostra Faustyna prosiła Jezusa o znak będący świadectwem tego, że z nią rozmawiał. Chrystus odpowiedział, że da to poznać przez łaski, których udzieli poprzez Obraz Miłosierdzia Bożego. Zbawiciel ukazywał św. Siostrze Faustynie wagę Święta Miłosierdzia, które zostało ustanowione 30 kwietnia 2000 roku przez Jana Pawła II. Papież w Drugą Niedzielę Wielkanocną ogłosił Siostrę Faustynę świętą Kościoła katolickiego, a samą tę niedzielę „Niedzielą Miłosierdzia Bożego”. W homilii Ojciec Święty wskazywał jak bardzo potrzebne jest światu orędzie Bożego miłosierdzia. Jan Paweł II mówił: „Światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu”.

 

Arcybiskup zauważył, że w 2020 roku kończy się druga dekada XXI w. Ostatnie 20 lat było naznaczone atakami ślepego terroryzmu, przemocą wojen, wyścigami zbrojeń, ideologiami zatruwającymi umysły ludzi i pandemią koronawirusa. To, co dzieje się na świecie budzi lęk i zwątpienie. W sercach wielu rodzi się pytanie dokąd wszyscy zmierzają. Św. Jan Paweł II w 2000 r. na Placu św. Piotra mówił: „Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie jak niegdyś Apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: «Pokój wam!». Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu”.

 

Metropolita stwierdził, że Polacy mają za sobą już kilka tygodni walki z koronawirusem. Powiedział, że społeczeństwu polskiemu wiele się udało osiągnąć, podkreślając, że ma na uwadze także Święta Wielkanocne, spędzone w odosobnieniu, ale przepełnione modlitwą. Wskazał, że wszyscy z wielką wdzięcznością myślą o służbie zdrowia, wolontariuszach, siostrach zakonnych, księżach i innych osobach pracujących z chorymi, o Caritas, służbach mundurowych i rządzących. Arcybiskup zaznaczył, że należy troszczyć się o zdrowie i życie innych ludzi, także bezbronnych dzieci pod sercami matek.

 

Nawiązał do czytania z Dziejów Apostolskich, w którym przedstawiono w jaki sposób chrześcijanie żyli autentyczną miłością miłosierną. – Miłosierna miłość – nigdy nie ustając, zwyciężyła i zwycięża świat! Dlatego też za św. Janem Pawłem Wielkim w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2020 roku z wielką ufnością prosimy Boga, aby światło Jego Miłosierdzia, rozjaśniało nasze ludzkie drogi w czasie, który w Swej niezmierzonej Opatrzności On sam nam dał – zakończył.

 

Niedziela Miłosierdzia Bożego to święto obchodzone w II Niedzielę Wielkanocną. Ustanowił je w 2000 roku Jan Paweł II, kierując się słowami Jezusa, który powiedział do św. siostry Faustyny „Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia. Pragnę, aby święto Miłosierdzia, było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników”. Tegoroczna Niedziela Miłosierdzia Bożego obchodzona jest pod hasłem „Tobie zawierzamy dziś losy świata i każdego człowieka”. Zostały one zaczerpnięte z Aktu zawierzenia świata Bożemu Miłosierdziu.

 

Biuro Prasowe Archidiecezji Krakowskiej


Publikujemy pełną treść homilii abp Marka Jędraszewskiego wygłoszonej w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia:

Niech będzie błogosławiony Bóg i Ojciec Pana naszego Jezusa Chrystusa. On w swoim wielkim miłosierdziu przez powstanie z martwych Jezusa Chrystusa na nowo zrodził nas do żywej nadziei: do dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane dla was w niebie” (1 P 1, 3-4). Tak pisał św. Piotr w swoim Pierwszym Liście, który uchodzi za pierwszą papieską encyklikę. List ten był skierowany do chrześcijan mieszkających w rozproszeniu w krainach dzisiejszej północnej Turcji. Zupełnie nieoczekiwanie stali się oni ofiarami prześladowań. Święty Piotr, który sam doskonale wiedział, czym one naprawdę są i jak wiele przysparzają lęków i cierpień, w pierwszych słowach swego Listu przypomniał chrześcijanom ich godność – to, że „zostali pokropieni krwią Jezusa Chrystusa” (por. 1 P 1, 2a). Przez sakrament Chrztu zostali włączeni w Jego zbawcze dzieło i uświęceni, duchowo na nowo zrodzeni i obdarzeni przez samego Boga łaską miłosierdzia. Pierwszym owocem tego miłosierdzia – objawionego przez Chrystusowe Zmartwychwstanie – była i jest żywa nadzieja na osiągnięcie „dziedzictwa niezniszczalnego i niepokalanego, i niewiędnącego, które jest zachowane (…) w niebie”. Na cierpienia, które przeżywamy w teraźniejszości, trzeba zatem patrzeć i je przeżywać w perspektywie przyszłości, sięgającej zbawienia wiecznego.
Nadzieja na jej osiągnięcie sprawia, że św. Piotr skierował do chrześcijan znamienne pozdrowienie, które było zarazem jego serdecznym życzeniem: „Łaska wam i pokój niech będą udzielone obficie!” (1 P 1, 2b). W słowach tych słyszymy wyraźne echo pierwszych słów, które Chrystus w dniu swego Zmartwychwstania dwukrotnie skierował do Apostołów, ciągle jeszcze pełnych lęku przebywających w Wieczerniku, którego „drzwi były zamknięte z obawy przed Żydami” – słów „Pokój wam!” (J 20, 19. 21). Wraz z życzeniami pokoju, którego świat w żaden sposób nie jest w stanie dać człowiekowi, a który pochodzi jedynie od Chrystusa (por. J 14, 27), otwarła się przestrzeń Jego wielorakich łask. Pierwszą z nich była radość ujrzenia w sposób absolutnie niepowątpiewalny Zmartwychwstałego Pana, który Apostołom „pokazał [swe] ręce i bok” (por. J 20, 20a). Drugą łaską był dar Ducha Świętego: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20, 22b). To właśnie Jego mocą Apostołowie zostają obdarzeni kolejną łaską – łaską jednania ludzi z Bogiem: „którym odpuścicie grzechy, są im odpuszczone, a którym zatrzymacie, są im zatrzymane” (J 20, 23). Na koniec objawiła się jeszcze jedna łaska, którą tym razem otrzymał sam tylko św. Tomasz. Nie chciał on uwierzyć w to, że Chrystus naprawdę powstał z martwych. Jednakże po upływie ośmiu dni Pan okazał mu swoje miłosierdzie – św. Tomasz został zaproszony do tego, aby dotknął Jezusowych ran po to, aby odtąd mógł zacząć żyć łaską wiary. „Pan mój i Bóg mój!” (J 20, 28b). Wyznając to, św. Tomasz nie tylko rozpoznawał Zmartwychwstałego Pana, którego widział swoimi oczami, którego słyszał i którego dotykał własnymi rękami, ale równocześnie uznawał w Nim Syna Bożego. Po latach, nawiązując do tego wydarzenia, ale również do późniejszego spotkania ze Zmartwychwstałym Panem, w którym nad Jeziorem Genezaret obok Tomasza wzięli także udział: Szymon Piotr, (…) Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów” (por. J 21, 2), św. Jan Ewangelista pisał w swoim Pierwszy Liście: „[To wam oznajmiamy], co było od początku, cośmy usłyszeli o Słowie życia, co ujrzeliśmy własnymi oczami, na co patrzyliśmy i czego dotykały nasze ręce – bo życie objawiło się. Myśmy je widzieli, o nim świadczymy i głosimy wam życie wieczne, które było w Ojcu, a nam zostało objawione – oznajmiamy wam, cośmy ujrzeli i usłyszeli, abyście i wy mieli współuczestnictwo z nami. A mieć z nami współuczestnictwo znaczy: mieć je z Ojcem i Jego Synem Jezusem Chrystusem. Piszemy to w tym celu, aby nasza radość była pełna” (1 J 1, 1-4).
Tak zaczynały się dzieje Kościoła – dzieje tych błogosławionych, „którzy [wprawdzie] nie widzieli, a uwierzyli”, jak to w Wieczerniku powiedział św. Tomaszowi Pan Jezus (por. J 20, 29b). Jednakże w tych samych dziejach Kościoła z woli miłosiernego Boga, nieustannie zatroskanego o wieczne zbawienie swych dzieci, co jakiś czas pojawiają się świadectwa ludzi, którzy wierzyli i na mocy szczególnego Bożego daru także widzieli i którzy swoim doświadczeniem spotkania z Chrystusem dzielili się później z innymi. Do grona tych szczególnie powołanych i wybranych należy św. Siostra Faustyna.
Jej pierwsza wizja Chrystusa nie była wizją Zmartwychwstałego, ale cierpiącego Pana. Było to w Łodzi, podczas zabawy w parku „Wenecja”, latem 1924 roku, gdzie pracowała jako mało komu znana Helena Kowalska. „W chwili, kiedy zaczęłam tańczyć, nagle ujrzałam Jezusa obok, Jezusa umęczonego, obnażonego z szat, okrytego całego ranami, który mi powiedział te słowa: «Dokąd cię będę cierpiał i dokąd mnie zwodzić będziesz?». W tej chwili umilkła wdzięczna muzyka, znikło sprzed oczu moich towarzystwo, w którym się znajdowałam, pozostał Jezus i ja” (Dzienniczek, 9). W przeciwieństwie do św. Tomasza, Helena od razu uwierzyła. Natychmiast pobiegła do najbliższego kościoła, którym była łódzka katedra. Tam, leżąc krzyżem przed Najświętszym Sakramentem, prosiła Chrystusa o bardziej precyzyjne wskazania, co dalej powinna czynić. Wtedy usłyszała słowa: „Jedź natychmiast do Warszawy, tam wstąpisz do klasztoru”. Tak też uczyniła (por. Dzienniczek, 10).
W wizje Siostry Faustyny nie wierzyły natomiast jej siostry ze Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, zwłaszcza w początkach jej klasztornego życia. Aby przezwyciężyć zasianą w jej sercu niepewność co do prawdziwości spotkania z Chrystusem, „w rannej rozmowie powiedziałam Jezusowi: «Jezu, czy Ty nie jesteś złudzeniem?»”. W odpowiedzi usłyszała: „Miłość Moja nikogo nie zwodzi” (Dzienniczek, 29). Co do tego zawsze była absolutnie pewna. Miłość Chrystusa do człowieka jest przecież najwyższą pewnością. A przy tym, jak pisała, właśnie „wtenczas, kiedy się najmniej spodziewałam, Bóg przemawiał do mnie” (Dzienniczek, 38). Jej wizja z Niedzieli Wielkanocnej 1933 roku w jakiejś mierze przypomina nam spotkanie Apostołów z Chrystusem w Wieczerniku w owym najważniejszym w całych dziejach świata pierwszym dniu tygodnia: „Dziś w czasie rezurekcji ujrzałam Pana Jezusa w wielkim blasku, który zbliżył się do mnie i rzekł: «Pokój wam dzieci moje» i wzniósł rękę i błogosławił. Rany rąk i nóg i boku były niezatarte, ale jaśniejące. Kiedy się spojrzał na mnie z taką łaskawością i miłością, że dusza moja zatonęła cała w Nim – rzekł do mnie – wzięłaś wielki udział w Męce Mojej, dlatego daję ci ten wielki udział w chwale i radości Mojej” (Dzienniczek, 205).
Zwątpienia dotyczące prawdziwości wizji martwiły nie tylko samą Siostrę Faustynę. Były one także powodem cierpień samego Chrystusa. Bolała Go postawa ludzi, których o Jego nieskończonej miłości do nich nie przekonywała nawet Jego Męka (por. Dzienniczek, 50). Stąd też Siostra Faustyna skierowała do Chrystusa prośbę, w której wyraźnie dało się słyszeć echo wyznania św. Tomasza: „Kiedy prosiłam Pana Jezusa o jakiś znak na świadectwo, iż prawdziwie Ty jesteś Bóg i Pan mój i od Ciebie pochodzą te żądania, na to usłyszałam taki głos wewnętrzny: «Dam poznać Przełożonym przez łaski, których udzielę przez ten Obraz»” (Dzienniczek, 51). Tak oto rozpoczynała się historia Obrazu Jezusa Miłosiernego, zwanego również Obrazem Miłosierdzia Bożego, z podpisem, na którym samemu Chrystusowi szczególnie zależało: „Jezu, ufam Tobie” (por. Dzienniczek, 327).
Wraz z mozolnym i długim powstawaniem tego Obrazu Chrystus coraz wyraźniej ukazywał Siostrze Faustynie jej osobistą rolę „sekretarki Bożego Miłosierdzia” (por. Dzienniczek, 1693), a także wagę Święta Miłosierdzia, którego ustanowienia dopominał się przez jej posługę. W Poniedziałek Wielkanocny 1933 roku, tuż po przyjęciu Komunii świętej, usłyszała Jego głos: „Córko Moja – patrz w przepaść miłosierdzia Mojego i oddaj temu miłosierdziu Mojemu cześć i chwałę, a uczyń to w ten sposób – zbierz wszystkich grzeszników z całego świata i zanurz ich w przepaść miłosierdzia Mojego. Pragnę się udzielać duszom, dusz pragnę – córko Moja. W święto Moje – w święto Miłosierdzia, będziesz przebiegać świat cały i sprowadzać będziesz dusze zemdlone do źródła miłosierdzia Mojego. Ja je uleczę i wzmocnię” (Dzienniczek, 206).
To wszystko urzeczywistniło się w dniu 30 kwietnia 2000 roku, w czasie obchodów Wielkiego Jubileuszu narodzin Zbawiciela świata. W przypadającą wówczas 2. Niedzielę Wielkanocną św. Jan Paweł Wielki ogłosił Siostrę Faustynę świętą Kościoła katolickiego, a samą tę Niedzielę „Niedzielą Miłosierdzia Bożego”. Ojciec Święty mówił wtedy: „Doznaję dziś naprawdę wielkiej radości, ukazując całemu Kościołowi jako dar Boży dla naszych czasów życie i świadectwo Siostry Faustyny Kowalskiej. Zrządzeniem Bożej Opatrzności życie tej pokornej córy polskiej ziemi było całkowicie związane z historią XX wieku, który niedawno dobiegł końca. Chrystus powierzył jej bowiem swoje orędzie miłosierdzia w latach między pierwszą a drugą wojną światową. Kto pamięta, kto był świadkiem i uczestnikiem wydarzeń tamtych lat i straszliwych cierpień, jakie przyniosły one milionom ludzi, wie dobrze, jak bardzo potrzebne było orędzie miłosierdzia”.
Niewątpliwie, Jan Paweł II pamiętał, był osobistym świadkiem i uczestnikiem tamtych wydarzeń i tamtych straszliwych cierpień. Dobrze wiedział, jak bardzo wszystkim ludziom potrzebne było wtedy Boże miłosierdzie. Równocześnie swą myślą wybiegał ku przyszłości. Dziś, dokładnie po dwudziestu latach, jego słowa z homilii kanonizacyjnej wydają się prawdziwie prorocze: „Co przyniosą nam nadchodzące lata? Jaka będzie przyszłość człowieka na ziemi? Nie jest nam dane to wiedzieć. Jest jednak pewne, że obok kolejnych sukcesów nie zabraknie, niestety, także doświadczeń bolesnych. Ale światło Bożego Miłosierdzia, które Bóg zechciał niejako powierzyć światu na nowo poprzez charyzmat Siostry Faustyny, będzie rozjaśniało ludzkie drogi w trzecim tysiącleciu”.
W tym roku – roku 2020 – kończy się już druga dekada XXI wieku. Robimy pośpieszny bilans minionych dwudziestu lat. Wiemy, niestety, aż nadto dobrze: ten czas został dogłębnie naznaczony coraz bardziej przerażającymi atakami ślepego terroryzmu, przemocą wojen, wyścigiem zbrojeń, ideologiami zatruwającymi umysły i serca bardzo wielu ludzi, a obecnie zupełnie nieoczekiwanie pandemią koronawirusa. Wszystko to działo się i dzieje w skali globalnej. Dotyka nas wszystkich. Budzi zwątpienie i lęk, u niektórych wręcz przerażenie. W wielu sercach rodzi się pełne niepokoju pytanie: do czego wszyscy zmierzamy? W roku 2000 św. Jan Paweł Wielki mówił na Placu św. Piotra wobec ogromnej rzeszy czcicieli Bożego Miłosierdzia: „Konieczne jest jednak, aby ludzkość, podobnie jak niegdyś Apostołowie, przyjęła dziś w wieczerniku dziejów Chrystusa zmartwychwstałego, który pokazuje rany po ukrzyżowaniu i powtarza: «Pokój wam!». Trzeba, aby ludzkość pozwoliła się ogarnąć i przeniknąć Duchowi Świętemu, którego daje jej zmartwychwstały Chrystus. To Duch leczy rany serca, obala mury odgradzające nas od Boga i od siebie nawzajem, pozwala znów cieszyć się miłością Ojca i zarazem braterską jednością”.
Drodzy Siostry i Bracia!
Mamy już za sobą kilka tygodni zmagań z pandemią. Patrząc obiektywnie na to, co dzieje się w innych krajach Europy i świata, możemy z pewną satysfakcją stwierdzić: wiele udało się nam – jako polskiemu społeczeństwu – w walce z koronawirusem solidarnie osiągnąć. Mam tu na uwadze zwłaszcza minione właśnie Święta Wielkanocne, tak bardzo różne od poprzednich Świąt, przez wielu spośród nas spędzone w odosobnieniu, niekiedy wręcz w samotności, a równocześnie wypełnione wielką modlitwą, która także dzięki pomocy mediów publicznych i społecznościowych mogła być modlitwą prawdziwie wspólnotową. Z wielką wdzięcznością myślimy dzisiaj o lekarzach, pielęgniarkach i całej służbie zdrowia, o wolontariuszach, o siostrach zakonnych, księżach i innych osobach, które w ostatnich zwłaszcza dniach zdecydowały się na pozostanie w izolacji wraz z chorymi, aby im po prostu służyć, o Caritas Polska, o służbach mundurowych, o rządzących naszym państwem, którzy w tych trudnych czasach nie szczędząc sił dźwigają odpowiedzialność za Polskę. Myślimy również z troską o tym wszystkim, co w najbliższej i dalszej przyszłości czeka naszą Ojczyznę. Wiemy przecież dobrze, jak wiele najrozmaitszych trudności i wyzwań piętrzy się jeszcze przed nami. Wiemy też, jak bardzo – przeżywając obecne trudne doświadczenia – sami musimy się wewnętrznie zmieniać, myśląc o zdrowiu i życiu innych ludzi, za których jesteśmy odpowiedzialni i którym winniśmy ofiarną miłość, począwszy od tych całkowicie niewinnych i bezbronnych dzieci, żyjących pod sercami swych matek. A równocześnie prosimy Miłosiernego Boga o jak najszybsze ustąpienie pandemii, a w krótszych perspektywach czasu – o to, by nas więcej niż obecnie mogło być razem w kościołach na Mszach świętych i innych nabożeństwach.
Przeżywając tak właśnie obecny czas, naszą historyczną pamięcią wracamy do doświadczeń pierwotnego Kościoła w Jerozolimie, o którym słyszeliśmy w dzisiejszym pierwszym czytaniu mszalnym. Chrześcijanie żyli tam autentyczną miłością miłosierną. Była ona konsekwencją okazanego im nieskończonego miłosierdzia przez Boga, który „wskrzesił z martwych” Swego Syna Jezusa Chrystusa (por. Dz 4, 10). Być może w niejednym sercu mogłaby się dziś pojawić małoduszna myśl, że pierwsi chrześcijanie reprezentowali sobą pewien ideał, który nie przystaje do naszego XXI wieku. Jednakże w tym samym momencie słyszymy – jak echo – odpowiedź, jakiej Chrystus udzielił Siostrze Faustynie: „Miłość Moja nikogo nie zwodzi” (Dzienniczek, 29). Bo przecież właśnie ona – miłosierna miłość – nigdy nie ustając (por. 1 Kor 13, 8), zwyciężyła i zwycięża świat (por. J 16, 33)! Dlatego też za św. Janem Pawłem Wielkim w Niedzielę Miłosierdzia Bożego 2020 roku z wielką ufnością prosimy Boga, aby światło Jego Miłosierdzia, rozjaśniało nasze ludzkie drogi w czasie, który w Swej niezmierzonej Opatrzności On sam nam dał. Amen.

 

diecezja.pl

Komentarze (35):

anonim2020.04.20 13:26
Czy jest prawdą, o czym mówią pobożni Francuzi, że zaraz po formule kanonizacyjnej Jana Pawła II, Papież Franciszek zaintonował hymn do Lucyfera, rzekomo ojca Chrystusa? Hymn jest śpiewany po łacinie, czy możemy przeanalizować jego treść i wyjaśnić o co chodzi?!
mir2020.04.20 9:15
miłośnik kryptopedryli
Torchwood2020.04.20 5:16
Tak jest, wielce miłosierny bożek zesłał w darze swoim owieczkom COVID-19.
Moly2020.04.19 21:18
Slowo " POKOJ" jest pieknym slowem. W ustach tego czlowieka jest zgorszeniem.
antoni.s2020.04.19 21:17
Naturalnie,na własnej skórze przekonali się o tym mąż i szóstka czy siódemka dzieci czterdziestoparoletniej dziewczyny,przykładnej żony i matki, katoliczki, którą miłosierny pan bóg obdarzył rakiem i która po długiej walce o życie odeszła do domu pana,a działo się to dwa tygodnie temu w mojej miejscowości,zaprawdę miłosierna miłość boga zwyciężyła,alleluja.
stan2020.04.19 23:08
Jak niewiele rozumiesz. Módl się o przymnożenie wiary. Znałeś tą osobę, a czy modliłeś się, czy ofiarowałeś za nią? Jak łatwo o wszystko oskarżać Boga. Ludzie, co się z wami dzieje?
Mirek2020.04.19 21:15
Jestem wiernym synem Kościoła ale obecnie Kościół zachowuje się ja rzymska qźwa w czasie żniw . Polacy mają na głowie katastrofę gospodarczą .... zarazę ....a Kościół katolicki pieprzy głupoty .....trele morele i ani raz nie zabrał głosu na tematy zasadnicze . Biskupi okopali się w swoich rezydencjach i liczą że przetrwają aż zaraza się zakończy . Przypomnę że Żydzi w czasie wojny też zainstalowali się w gettach ale dobrze to się dla nich nie skończyło .
gośka2020.04.19 21:00
s. Faustyna...słucham dzienniczka...znęcano się nad nią psychicznie...np. zakonnice szorowały podłogę, i kazały jej siedzieć na stole...wchodziły inne i bluzgały ją, że jest leniem...a Jezus? zrzucał na nią odpowiedzialność za utracone dusze...zachowywał się jakby Jego ofiara na krzyżu była niedoskonała
M.a2020.04.19 18:22
Jezu ufam Tobie że nawrócisz Trolli i dasz im możliwość opamiętania się. Jezu ufam Tobie że zawsze będziesz obdarzał Polskę swoim Miłosierdziem. Amen.
anonim2020.04.19 20:38
Nawrócenia potrzebujemy wszyscy . Jezu ufam Tobie ,proszę o miłosierdzie dla naszej Ojczyzny .
stan2020.04.19 18:06
Uczestniczyłem w tej Msz św. Myślę, że Matka Boża też o abp. Jędraszewskim mogłaby powiedzieć, to jest kapłan wg serca mego. Homilia wygłoszona z ogromną miłością. Podczas celebracji widać, że ten człowiek jest zatopiony w Bogu. Kto nienawidzi Boga, nienawidzi też Jego sług. Teraz rozumiem skąd te ataki na tego abpa.
katolicka kretynizacja polski2020.04.19 17:51
Panie Jędraszewski pytanie zasadnicze: w jaki konkretnie sposób kościół pomaga w walce z koronawirusem? Ile złotówek zostało przeznaczonych z waszego potężnego nieopodatkowanego majątku na to żeby pomóc w zwalczaniu wirusa? I dlaczego około 30tyś. klechów nie siedzi teraz w szpitalach, pomagając przy chorych?
stan2020.04.19 18:03
Obowiązkiem księdza jest służenie Bogu (to jego zasadnicze powołanie). Caritas, który prowadzą księża zakupił maseczki i respiratory i to w znacznie większej liczbie, niż jak pisałeś, Twój Złoty Melon (nie wiem, gdzie można znaleźć tę informację o jego hojności?). Księża i zakonnice na ochotnika zgłosiły się do pracy tam, gdzie brakowało obsady (DPS i hospicja). Cóż jest większą oznaką miłości bliźniego niż kto życie daje za drugiego? Może dla Ciebie szmal jest najważniejszą rzeczą na świecie, ale nie wszyscy, dzięki Bogu, tak myślą.
anonim2020.04.19 20:44
Kretynem niedouczonym jesteś ty ,naucz się czytać i poczytaj sobie ile kościół pomaga i jak pomaga i zastanów się nad sobą i pomyśl co ty zrobiłeś w tej sprawie . Ile pomogłeś ,komu pomogłeś ,najlepiej zacząć od siebie ,a świat będzie coraz lepszy.
MIŁOSIERNA MIŁOŚĆ MASŁO MAŚLANE2020.04.19 17:22
JĘDREK MĘDREK JAK ZWYKLE BŹDZI BEZ SENSU AŻ MU PUSTY ŁEB PARUJE POD ZŁOTĄ TORBĄ PO CUKRZE.
violencja2020.04.19 17:57
Przestań obrażać!!!Nie dorastasz mu do pięt. TAK MIŁOŚĆ POTRAFI BYĆ MIŁOSIERNA i nie jest to masło maślane , bo miłość potrafi być też wymagająca , troskliwa....jest wiele odmian i rodzajów miłości Twoja dusze pragnie Boga , bo tutaj się kręcisz.
....jest wiele odmian i rodzajów miłości2020.04.19 19:30
np. HOMOSEKSUALNA I PEDOFILSKA, TAK BARDZO UMIŁOWANA PRZEZ KAPŁANÓW KOŚCIOŁA KATOLICKIEGO.
anonim2020.04.19 20:41
Pedofilia to nie miłość i nie dotyczy tylko ksieży ,ale i wszystkich środowisk .
Stani2020.04.20 9:17
Ale tylko księża pedofile są chronieni przez chory system.
violencja2020.04.19 23:58
Głodnemu chleb na myśli...jest miłość macierzyńska , ojcowska , babciowa , dziadkowa , miłość Ojczyzny , a będąc na wygnaniu pojawia się nostalgia-czyli tęsknota za ukochaną ojczyzną , jest także miłość do swojego regionu . Znam wypowiedż kogoś bardzo bliskiego - z Górnego Śląska ; kocham moje Gliwice , Katowice , hałdy, kocham te ziemie. Niewiele wiesz o Kościele. Zaniżasz miłość do seksu , jesteś poranioną duszą . Ze swojej drogi otrzymałam wiele dobra od Kościoła . Nie znasz kapłanów , kiedy ostatnio była Twoja spowiedż? Niech dobry Bóg ma Ciebie w opiece
Jaki2020.04.19 17:20
Jak tam katolicy,wasz guru katolik Kaczyński znów dał przyzwolenie na zabijanie dzieci nienarodzonych ,a wy i Kościół Katolicki nadal go popieracie? Czy chociaż jeden katolik przejrzał na oczy że Kaczyński robi was w ciula ze swoja udawaną wiarą?
stan2020.04.19 17:57
Nie Kaczyński, ale PO, SLD (czyli całe lewactwo), część PSL włącznie z Kamyszem. To oni dali przyzwolenie na zabijanie dzieci. Oni byli za odrzuceniem projektu. Większość PiS głosowała za odesłaniem do prac w komisjach. Część PiS i Konfederacja - za skierowaniem do drugiego czytania. Zobaczymy co z tego wyniknie. Mają zająć się niezadługo tym projektem. Wtedy będzie ostatecznie wiadomo, kto kim jest. Kto naprawdę jest osoba wierzącą, a kto tylko się podszywa. Cierpliwości, chociaż szkoda, że naraża się codziennie ileś dzieci na zabicie. Oby jak najszybciej doszło do głosowania i przyjęcia ustawy. Kto będzie za zabijaniem dzieci, bierze na siebie grzech śmiertelny, występek przeciwko Bogu i sprzeniewierzenie się wobec przykazań Bożych. PO i lewica już ma ten grzech na sumieniu i odpowiadać będzie przed Bogiem za zabójstwa dzieci.
violencja2020.04.19 18:20
Kaczyński jest naczelnikiem Polski , on rządzi wszystkim za pomocą swoich marionetek! Projekt Kaji Godek powtórnie trafił do zamrażarki . Pis miał na to całą poprzednią kadencję i nic nie zrobił! Mam poważne obawy , że rozejdzie się kościach. Bracia Kaczyńscy , Maria i Marta Kaczyńskie są / byli za aborcją , daję Tobie link https://wiadomosci.gazeta.pl/wiadomosci/56,114944,20770791,ty-czarownico-ja-ci-dam-co-o-aborcji-mowili-politycy-pis.html Katolik nie może głosować na takich ludzi.
stan2020.04.19 22:58
Masz rację. Mi też się to nie podoba, ale ponoć, wg prof. Czarnka, nie byłoby większości i groziłoby ostatecznie całkowite odrzucenie projektu, a to oznacza, że w PiS też są ludzie niemoralni i zlewaczeni. Zobaczymy, to będzie ostateczny sprawdzian, kto jest kim w tej Zjednoczonej Prawicy, bo też nie jest wolna od "ukąszonych" masoństwem. Może ludzie przyzwoici wycofają się wówczas, tak jak to było z PO. To dla PiS będzie sprawdzianem. Jeżeli nie przystąpią do szybkiego procedowania, to Polacy zapamiętają i kariery niektórych zakończą się błyskawicznie.. Zaufania nie można nadużywać w nieskończoność.
Jaki2020.04.19 22:00
Przecież projekt od 5 lat jest przesuwany w różne miejsca i nadal bedzie.Dziecko,przejrzyj na oczy.
violencja2020.04.19 18:05
Jestem katoliczką , Kaczyński nie jest moim guru i nie głosuję na niego m.in.dlatego , że jest herodem i ma krew niewiniątek na rękach .Liczby idą już w tysiące!!! Wiem , że w samym roku 2016 zamordowano w łonach matek 1042 dzieciątek , a do tego roku -nie wiem. Widzę tę jego udawana wiarę , widzę też inne dziedziny , w których robi z nami co chce. Moim guru jest Bóg i czekam na partię , która jest za życiem.Na herodów nie głosuję.Wielu katolików myśli tak jak ja. To , ze test się katolikiem wcale nie oznacza , że jest się pisim
anonim2020.04.19 20:47
Ja też jestem katolikiem i nie popieram pisu udającego katolików.
violencja2020.04.19 23:38
zatem jest nas coraz wiecej
anonim2020.04.19 20:34
Przejrzało wielu ,ale wciąż za mało niestety.
stan2020.04.19 17:13
Jeszcze trwa Niedziela Miłosierdzia. Koniecznie, niedowiarki, zapoznajcie się z obietnicami Pana Jezusa i odmówcie Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Następna szansa związana z tym szczególnym dniem będzie za rok, a można nie doczekać. Jezu Miłosierny, miej w opiece naszą Ojczyznę i jej mieszkańców.
violencja2020.04.19 17:54
Nie wprowadzaj złej interpretacji słów Pana Jezusa . Tak Koronkę niech każdy /kto chce/odmówi , ale to za mało. Nie dostanie odpuszczenia win i kar za odmówienie Koronki!!! Jeśli masz wprowadzać w błąd to lepiej nie pisz. Ze świętem Miłosierdzia Bożego, a ściślej mówiąc z Komunią św. przyjętą w tym dniu, Pan Jezus związał niezwykłą obietnicę – łaskę zupełnego odpuszczenia win i kar. Do św. Siostry Faustyny powiedział: Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar (Dz. 699) CZYLI TRZEBA PRZYJĄĆ KOMUNIĘ. A rząd odcina nas od Kościoła .Jutro nastąpi poluzowanie , a nie mogło to poluzowanie być wczoraj , abyśmy byli dzisiaj na Mszy? Dziękuj tobie pis.:(
stan2020.04.19 22:45
Masz 100% rację., ale to dotyczy osób wierzących, które o tym pewnie wiedzą. Natomiast ja piszę do niedowiarków, którzy przecież nie pobiegną w ostatniej chwili do spowiedzi, a odmówiona Koronka może zaowocować łaską nawracania się, gdyż jest to proces.
violencja2020.04.19 23:35
Za niedowiarków/taka byłam onegdaj, wręcz ateistką/trzeba sie tylko modlić
violencja2020.04.19 23:41
Pozdrawiam:)
Izydor2020.04.19 17:07
Na zakończenie epidemii okaże się że to za wstawiennictwem kuglarzy bóg się ulitował. Mszom dziękczynnym nie będzie końca.