- Bóg uczynił nas istotami, które zdecydowanie wybijają się ponad wszystko to, co inne na tym świecie. (…) Na szczycie wszystkiego, co Pan powołał do istnienia znajduje się właśnie człowiek. - tymi słowami zwrócił się arcybiskup Marek Jędraszewski do młodzieży bierzmowanej w Krzeszowicach.

Na początku uroczystości proboszcz parafii św. Jana Pawła II, ksiądz kanonik Karol Szałas poprosił metropolitę o udzielenie sakramentu bierzmowania 173. kandydatom. Podkreślił, że jest to niezwykle ważne wydarzenie dla całej parafii.

Oto ci młodzi ludzie mają tworzyć od dziś świadomie i z odwagą tenże święty Kościół, którym są. Nie jest im łatwo, bo wzorce docierające z zewnątrz są często przeciwne Kościołowi, a w ich domach często tego przykładu i świadectwa nie ma.

Ksiądz proboszcz podziękował za posługę abpa Marka Jędraszewskiego i poprosił go o modlitwę za młodych, którzy przyjmą sakrament bierzmowania, ich rodziny oraz całą parafię, której przewodniczy.

Szczęść Boże w trudnej posłudze biskupa dla diecezji i całego Kościoła Świętego. – zakończył.

W homilii metropolita krakowski nawiązał do Ewangelii św. Marka. Pojawia się w niej pochwała dziecka:

Pan Jezus mówił o tym, że właśnie one – dzieci muszą do niego przychodzić i być w jego najbliższym otoczeniu, do nich bowiem należy Królestwo Boże. – mówił. – Musimy w sobie zachować postawę dziecka: być ufnymi, otwartymi na słowa Boga, powinniśmy także radować się z bliskości rodziny i darowanego nam od Boga życia.

Żeby być jak dziecko, trzeba z wielkim zatroskaniem i poczuciem odpowiedzialności myśleć o tym kim ja jako człowiek jestem. – powiedział arcybiskup. Człowiek jest nieprzypadkową istotą stworzoną przez Boga, a jego istnienie wynika z cudu Bożej miłości. – Jego nadzwyczajna rola, jaką odgrywa nie wynika z czysto cielesnej sprawności. Godność człowieka wynika z tego, że jest istotą powołaną na Boży obraz i podobieństwo. – dodał.

Arcybiskup podkreślił, że człowiek posiada rozum, wolną wolę, i umiejętność odróżniania dobra i zła. Współczesny świat często próbuje zatrzeć granicę między ty co dobre i złe. Powinniśmy żyć według nakazów Boga i kierować się przykazaniami oraz własnym sumieniem. – Mądrość i wielkość człowieka polegają nie tylko na tym, że człowiek to wie, ale mimo trudności i zmagań wybiera dobro, potrafi iść za nim i mężnie odrzucać wszelkie zło.

Niezwykła godność człowieka wynika również z więzi, którą buduje z Bogiem. – Żyjemy w relacji miłości do Niego. A wszystko dlatego, że Bóg chciał nam pokazać swoje oblicze i objawił się nam, zsyłając do nas swojego Syna Jednorodzonego, Jezusa Chrystusa. – podkreślił abp Marek Jędraszewski. – Bóg troszczy się o nas i zawarł z nami przymierze miłości poprzez mękę i śmierć Zbawiciela. Dzięki krwi Chrystusa możemy zbliżyć się do Boga. Taka jest więź, cudowne przymierze między Bogiem a nami.

Jeśli chcemy być przyjaciółmi Boga, musimy wyznawać określone zasady: postępować według przykazań, być sprawiedliwymi, kochać Boga i bliźniego. Nie możemy osiągnąć pełni człowieczeństwa na Ziemi bez postępowania według zasad przymierza zawartego z Bogiem. – A na straży tego byśmy nie odeszli od Bożych przykazań i nie złamali przykazań jest świadomość, że każdy nasz czyn i myśl jest znana Bogu i z tego, co jest treścią naszego życia, będziemy musieli zdać rachunek przed Bogiem – stwierdził arcybiskup.

Metropolita Krakowski wskazał jednoznacznie, że aby przebywać blisko Jezusa i odpowiadać miłością i wiernością na Jego poświęcenie, należy otworzyć się na Dary Ducha Świętego, które pomogą zrozumieć swoją wielkość, powołanie i przeznaczenie od życia blisko Boga. Krzyże zawieszone na piersiach młodych ludzi mają przede wszystkim przypominać im o życiu i świadectwu Jezusa Chrystusa.

Niech Jezus Chrystus, który z miłości dla nas umarł i zmartwychwstał (…) przeniknie wasze serca i umysły, by w Nim, przez Niego i razem z nim wysławiać przez cale życie Boga, naszego Stwórcę i Pana, który czeka na nas w swoim domu. Mocą Ducha Świętego wpatrujcie się w Jezusa i w ten sposób twórzcie piękno Waszego człowieczeństwa. – zakończył homilię arcybiskup.

Abp Marek Jędraszewski życzył wszystkim zebranym, żeby żyli w wierze i miłości oraz kierowali się drogami Ewangelii. Podkreślił, że dzięki temu będą mogli osiągnąć życie wieczne.

dam/diecezja.pl