Abp Gallagher: człowiek - fundamentem i celem życia politycznego - zdjęcie
08.12.18, 18:50

Abp Gallagher: człowiek - fundamentem i celem życia politycznego

Powszechność praw człowieka stanowi kluczowy problem naszych czasów. Stanowi wspólny horyzont budowy społeczeństw oraz obowiązujący punkt odniesienia dla sprawowania władzy politycznej, a także wskaźnik kierunku dla rozwoju wspólnoty międzynarodowej. Abp Paul Gallagher mówił o tym w Mediolanie podczas spotkania Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie.

Hierarcha będący w Watykanie odpowiednikiem ministra spraw zagranicznych przypomniał, że OBWE od 46 lat zabiega o pokój, bezpieczeństwo oraz sprawiedliwość na Starym Kontynencie. Deklaracja końcowa tej organizacji mówi jasno, że tworzy ona wspólnotę suwerennych i niezależnych państw na warunkach całkowitej równości. Jest największą organizacją w wymiarze regionalnym troszczącą się o zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa, różną od innych instytucji międzynarodowych. Wnosi wartość dodatkową do pracy innych organizacji, takich jak ONZ czy Rada Europy.

W obliczu obecnych konfliktów i napięć, które dotykają kontynent europejski oraz pobliskie kraje, Stolica Apostolska zachęca do włączania się w otwarty i szczery dialog, podejmowanie starań, aby umocniać pokój i sprawiedliwość. Nadal będzie wspierała wysiłki OBWE zmierzające do rozwiązania konfliktów oraz przeciwdziałania i eliminowania zagrożeń ponadnarodowych, łącznie z terroryzmem i skrajnym ektremizmem oraz z radykalizacją prowadzącą do przemocy. Z problemem bezpieczeństwa wiążą się dzisiaj szersze problemy, takie jaki migracje, handel ludźmi, podobnie jak tragiczne skutki humanitarne i cierpienia wynikające z konfliktów.

Abp Gallagher przypomniał, że to osoba ludzka jest podstawą oraz celem życia politycznego. Pierwszym dążeniem powinno być zapewnienie wszystkim ludziom życia w pokoju i bezpieczeństwie. Bardzo ważne jest przeciwdziałanie oraz eliminowanie wszelkich przejawów przemocy wobec kobiet. Uznanie godności przynależnej wszystkim członkom rodziny ludzkiej, równych i niezbywalnych stanowi fundament wolności, sprawiedliwości i pokoju w świecie. Zaangażowanie OBWE na rzecz praw człowieka opiera się ne tej samej zasadzie: uznanie znaczenia powszechnego praw człowieka oraz podstawowych wolności, których poszanowanie jest składnikiem podstawowym pokoju, sprawiedliwości i dobrobytu. Chodzi o poszanowanie praw człowieka i podstawowych wolności, czyli wolności myśli, sumienia, religii i wiary, zarówno w obrębie samych państw, jak i pomiędzy nimi.

Watykański dyplomata podkreślił, że pojawia się dzisiaj na horyzoncie niebezpieczeństwo skrajnie indywiduwalistycznej interpretacji niektórych praw człowieka oraz formułowanie „nowych praw” – te dwie koncepcje są sprzeczne zarówno z Powszechną Deklaracją, jak i końcowym aktem z Helsinek. Powszechność praw człowieka opiera się na założeniu, że wszystkie prawa oraz wolności podstawowe powinny być uznawane i chronione. Abp Gallagher przypomniał, że nie można zgodzić się również na ograniczone rozumienie wolności religii i wiary. Skazuje ono religię na pozostawanie w milczeniu oraz w sferze zamkniętego sumienia każdego. Ogranicza się wtedy wyrażanie wiary do zamkniętej przestrzeni kościoła, synagogi lub meczetu. Pozbawia się religię społecznego obywatelstwa.

Źródło: VaticanNews.va