Abp Gądecki: Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie - zdjęcie
25.04.21, 11:30fot. Youtube/Z Maryją Ratuj Człowieka!/screen

Abp Gądecki: Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie

42

- Potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów, bo ludzie zawsze – również w epoce dominacji techniki i globalizacji – będą potrzebowali Boga – napisał abp Stanisław Gądecki, metropolita poznański, w Liście na Niedzielę Dobrego Pasterza.

Abp Gądecki zaznaczył, że obecnie wielu młodych ludzi usłyszawszy Boże wezwanie, nie idzie za Nim. „Klerycy i księża wyrastają z naszych rodzin, z naszego społeczeństwa. Gdy wiele rodzin zostało dotkniętych rozmaitymi kryzysami, gdy żyjemy w społeczeństwie nastawionym materialistycznie, nie dziwmy się, że przenosi się to na kwestię powołań. Na odwrót zaś, w wierzących, ofiarnych małżeństwach rodzą się dobre powołania” – podkreślił i dodał, że „słaby Kościół nie daje silnych kapłanów. Daje ich tylko Kościół mocny, Kościół zjednoczony”.

Metropolita poznański zwrócił się również do kapłanów, aby ten trudny czas ograniczeń w działalności duszpasterskiej przełożył się na ich większą gorliwość w modlitwie i dbałość o życie duchowe ich samych i ich parafian.

Publikujemy pełny tekst Listu:

LIST

ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO

NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA

ROKU PAŃSKIEGO 2021

Bracia i Siostry!

Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja. Tymi słowami modli się Kościół w IV. Niedzielę Wielkanocną, zwaną także Niedzielą Dobrego Pasterza.

I. CHRYSTUS DOBRY PASTERZ 

a. Obraz pasterza był czytelny dla narodu wybranego, który wywodził się z koczowniczych plemion, z których pochodził także patriarcha Abraham. Ten obraz wskazywał na ideał życia oraz zobowiązań, jakim winni sprostać przywódcy ludu, tj. władza nad trzodą, dobre rozeznanie jej potrzeb oraz wierne towarzyszenie jej we wszystkich okolicznościach, zdolność do jej obrony przed dzikimi zwierzętami i wszelkim niebezpieczeństwem.

Stary Testament takim tytułem obdarza najpierw Pana Boga. To On wyprowadził swój lud z Egiptu i „powiódł przez pustynię jak trzodę” (Ps 78,52).

Ten sam tytuł przysługiwał człowiekowi sprawującemu władzę w Izraelu, najpierw Mojżeszowi, a następnie sędziom i królom.

b. Nowy Testament przejął starotestamentalne obrazy i odniósł je do Pana Jezusa. Jest On tam przedstawiany jako Dobry Pasterz, którego owczarnia wyczekuje (Mt 9,35-10,6). On sam mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11). Ten „Wielki Pasterz owiec” (Hbr 13,20), Pan nasz, Jezus Chrystus, spełnia swoje posłannictwo w potrójny sposób.

Najpierw troszczy się o duchowy pokarm dla swojej owczarni. Tym pokarmem jest Jego nauka: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6,63). Ale pokarmem owiec, czyli wyznawców Chrystusa, jest także Jego Ciało i Krew, ofiarowane nam w Eucharystii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51). Miejscem zaś, w którym objawia się opieka Chrystusa nad Jego owczarnią jest Jego Kościół. To w Kościele odnajdujemy wszystko, co niezbędne dla życia duchowego i naszego zbawienia.

Funkcja pasterska Pana Jezusa wyraża się także w tym, że On oddaje swoje życie za owce. Nie tylko chroni je przed złem, przed napaściami „wilków”, ale także składa samego siebie za nie w ofierze. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Życie moje oddaję za owce. Nikt  Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10,15.18). W normalnym porządku rzeczy pasterz czerpie korzyści ze swoich owiec; gromadzi ich wełnę, spożywa ich mięso. Pan Jezus postępuje odwrotnie; On służy swoim owcom, aż po ofiarę z własnego życia.

Jako Pasterz troszczy się także o te owce, które zbłądziły i zagubiły się. On sam mówi o sobie: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10,16). Jedno z najstarszych plastycznych wyobrażeń starożytności przedstawia Go w stroju pasterza, przyodzianego w koźlą skórę, z torbą na ramieniu i laską w ręku, niosącego na swoich ramionach uratowaną owcę. A w przypowieści o Dobrym Pasterzu mówi wprost: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła” (Łk 15,4-6).

II. PASTERZE KOŚCIOŁA

Tę pasterską misję Chrystusa kontynuują w Kościele – wybrani przez Niego i powołani – apostołowie i ich następcy biskupi, a także pomocnicy biskupów, kapłani oraz diakoni. Ich pierwszym zadaniem jest duszpasterstwo. Jezus trzy razy powie do Szymona Piotra: „Paś baranki, paś owce, paś owce moje!” (J 21,15-17). Św. papież Jan Paweł II skomentował te słowa w następujący sposób: „Wewnętrzną zasadą, cnotą ożywiającą i kierującą życiem duchowym kapłana, który wzoruje się na Chrystusie Głowie i Pasterzu jest miłość pasterska, uczestnictwo w miłości pasterskiej samego Jezusa Chrystusa […]. Miłość pasterska jest przede wszystkim darem z siebie, całkowitym darem dla Kościoła, na obraz daru Chrystusa i we współudziale w nim” (Pastores dabo vobis, 23).

Powołanie kapłańskie jest czymś wzniosłym, wielkim i świętym, dlatego zdumiewa nas, że Chrystus wybiera do tej wspaniałej służby ludzi ułomnych, grzesznych i – z ludzkiego punktu widzenia – „ograniczonych”. W liście do Hebrajczyków czytamy: „Każdy bowiem arcykapłan z ludzi brany, dla ludzi bywa ustanawiany w sprawach odnoszących się do Boga, aby składał dary i ofiary za grzechy. Może on współczuć z tymi, którzy nie wiedzą i błądzą, ponieważ sam podlega słabościom” (Hbr 5,1-2). Tak było od samego początku. W gronie dwunastu Apostołów znaleźli się: Judasz, który Go zdradził, Szymon Piotr, który się Go zaparł, oraz uczniowie którzy w chwili próby uciekli. Wszystko to miało określoną rolę do  spełnienia w Bożym planie zbawienia. Kościół, w którym byliby sami bezgrzeszni biskupi i kapłani oraz bezgrzeszni świeccy jest utopią.

Oczywiście są również grzechy, które – jak przestępstwa popełnione wobec nieletnich – dyskwalifikują księdza i odbierają mu prawo do służby kapłańskiej. Kościół ma w tej materii jasno określone procedury, surowsze niż te, jakie są zapisane w prawie cywilnym. Stosujemy je w naszej poznańskiej archidiecezji a Kościół – jako jedyna instytucja w naszej ojczyźnie – z całą powagą i konsekwencją stara się je egzekwować.

W naszej archidiecezji w ostatnich latach z powodu przestępstwa wykorzystania seksualnego wobec osób niepełnoletnich – czyli do ukończenia 18. roku życia – dwóch księży zostało wydalonych ze stanu kapłańskiego i przeniesionych do stanu świeckiego. Z tego samego powodu na trzech innych kapłanów nałożono kary kościelne, ograniczające ich działalność duszpasterską. Sprawy kolejnych pięciu zostały przedstawione w Kongregacji Nauki Wiary i oczekują na dalsze procedowanie. Kapłani ci – zgodnie z kościelnymi normami – zostali odsunięci od pracy z dziećmi i młodzieżą. Wdrożone też zostały właściwe procedury prawa cywilnego. Każde wykorzystanie osób niepełnoletnich domaga się potępienia i wymaga naprawiania wyrządzonych krzywd. W przestrzeni publicznej pojawiają się jednak opinie – powielane przez niektóre media – utrzymujące jakoby problem pedofilii dotyczył jedynie księży i to w skali masowej. W ten sposób rodzą się stereotypy, które niszczą zaufanie do duszpasterzy. Tymczasem grzechy kapłanów, które należy zdecydowanie potępić, nie mogą dyskredytować samej misji kapłańskiej, która pozostaje wielka i czysta.

III. PASTERZE NASZEJ ARCHIDIECEZJI

W naszej archidiecezji w duszpasterstwie parafialnym posługuje bezpośrednio 635 księży diecezjalnych, wspieranych przez zakonników. Kapłani przechodzą na emeryturę po ukończeniu 75 roku życia. W minionym roku zmarło 36 księży, w tym także młodzi (wielu z powodu koronawirusa). W seminarium duchownym mamy aktualnie 62 kleryków. Zestawiając te liczby ze sobą dostrzegamy niestety, iż w niedalekiej przyszłości musimy się spodziewać znacznego ubytku duszpasterzy, co odczuje wiele wspólnot parafialnych.

Aktualnie mamy 414 parafii. Obecnie istnieje pilna potrzeba tworzenia kilku nowych parafii, przede wszystkim na dalekich przedmieściach Poznania. To rzecz nieodzowna dla troski o wiarę coraz liczniej osiedlających się tam wiernych, bardzo często młodych rodzin. Jednocześnie zaś – z powodu braku księży – powstaje potrzeba łączenia mniejszych parafii wiejskich tak, by jeden kapłan został proboszczem dwóch lub kilku dawnych, maleńkich parafii.

Z tego powodu potrzebujemy znacznie gorliwszej modlitwy o nowe powołania kapłańskie, aby nie zabrakło nam głosicieli i szafarzy sakramentów, bo ludzie zawsze – również w epoce dominacji techniki i globalizacji będą potrzebowali Boga. Tego Boga, który objawił się nam w Jezusie Chrystusie i gromadzi nas w Kościele, abyśmy z Nim i przez Niego uczyli się prawdziwego życia, byśmy mieli na uwadze i stosowali kryteria prawdziwego człowieczeństwa. Tam, gdzie człowiek nie dostrzega już Boga, jego życie staje się puste; wszystko jest niewystarczające. Bóg żyje i potrzebuje ludzi, którzy istnieją dla Niego i którzy zaniosą Go innym. Tak, zostać kapłanem ma sens. Świat – dopóki będzie istniał, dziś, jutro i zawsze – będzie potrzebował kapłanów (Benedykt XVI, List do seminarzystów, 18 październik 2010).

Także dzisiaj Chrystus powołuje młodych do służby kapłańskiej, ale niestety wielu, usłyszawszy Boże wezwanie, nie idzie za Nim, podobnie jak bogaty młodzieniec z Ewangelii. Poza tym klerycy i księża wyrastają z naszych rodzin, z naszego społeczeństwa. Gdy wiele rodzin zostało dotkniętych rozmaitymi kryzysami, gdy żyjemy w społeczeństwie nastawionym materialistycznie, nie dziwmy się, że przenosi się to na kwestię powołań. Na odwrót zaś, w wierzących, ofiarnych małżeństwach rodzą się dobre powołania. Pisze św. Augustyn: „Niewątpliwie, jeśli owce są dobre, dobrzy są także i pasterze, ponieważ dobrzy pasterze wywodzą się z dobrych owiec” (św. Augustyn, Kazanie o pasterzach, 46,29). Słaby Kościół nie daje silnych kapłanów. Daje ich tylko Kościół mocny, Kościół zjednoczony.

W Ewangelii są zapisane słowa naszego Pana: „Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało. Proście Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo” (Mt 9,37-38). Zachęceni tymi słowami módlmy się wytrwale za kapłanów oraz o nowe, dobre powołania kapłańskie, zakonne i misyjne. Twórzmy w naszych rodzinach i parafiach klimat sprzyjający rozwojowi powołań. Szanujmy ten wielki dar Chrystusa Dobrego Pasterza, jakim jest każdy kapłan. Niech się spełni na nas proroctwo zapisane w Księdze Jeremiasza: „Dam wam pasterzy według mego serca, by was paśli rozsądnie i roztropnie” (Jr 3,15).

Jednym z postanowień związanych z Nawiedzeniem Matki Bożej Częstochowskiej w naszej archidiecezji jest cotygodniowa adoracja Najświętszego Sakramentu w każdej parafii w intencji kapłanów i nowych powołań. Niestety – z powodu epidemii – Nawiedzenie zostało już dwukrotnie przerwane a jego dalszy przebieg jest uzależniony od zelżenia ograniczeń sanitarnych. Niezależnie od tego przestoju, niech trwa cotygodniowa adoracja. Niech będzie ona darem duchowym każdej parafii; darem tych wszystkich, którzy pragną, by Chrystus był obecny pośród nas w osobach dobrych kapłanów.

ZAKOŃCZENIE

Na zakończenie pragnę się zwrócić bezpośrednio do młodych. Droga młodzieży, drodzy klerycy i młodzi kapłani! Warto oddać swoje życie Chrystusowi w kapłańskiej służbie.

Kto porzuca wszystko dla miłości Boga ten wie,

że zostawił niewiele w porównaniu z tym, co znalazł;

ponieważ znajduje w Bogu tyle dóbr, że uważa całą resztę za nicość.

Pozostawił rodziców a znajduje Pana;

pozostawił dzieci a znajduje wiele dzieci duchowych;

pozostawił dobra materialne a znajduje dobra duchowe”. (św. Brat Albert).

Drodzy Bracia kapłani! Codziennie w modlitwie dziękuję Panu Bogu za Was. Dziękuję za wasze trwanie w powołaniu, za ofiarną służbę, zwłaszcza w tak trudnych okolicznościach epidemii i agresywnej propagandy antykapłańskiej. Dziękuję za dobro, jakie każdego dnia wytrwale czynicie. Niech Duch Święty będzie nieustannym natchnieniem dla waszej dalszej służby. Niech trudny czas ograniczeń w działalności duszpasterskiej przekłada się na waszą większą gorliwość w modlitwie i dbałość o życie duchowe was i waszych parafian. Módlcie się również za mnie, abym dobrze wypełniał moją posługę, dokąd zechce Pan.

Pozostając w modlitewnej więzi, każdemu z Was – drodzy kapłani, osoby życia konsekrowanego i wierni świeccy – przekazuję serdeczne pozdrowienia i pasterskie błogosławieństwo.

†  Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański

Poznań, dnia 25 kwietnia 2021 roku.

Niedziela Dobrego Pasterza


mp/episkopat.pl

Komentarze (42):

bocian2021.04.26 6:49
To moze Msza Trydencka by pomogla?
kaka2021.04.26 17:58
Nic nie rozumiesz .Niemasz laski niemozesz tegp pojac. Nachodzi czas ze z watykanu w wprowadza nowy mszal w ktorym -JUZ NIE BEDZIE PRZEISTOCZENIA-TAKA MSZA JUSZ NIC NIE ZNACZY I JEST OBRZYDLIWOSCIA.Tylko msza trydencka -BO TAM NIEMOZNA NIC SOBIE ZMIENIC TYLKO SPRAWOWAC TAK JAK 300 LAT TEMU------WSZYSCY KSIEZY POWOLYWAC SIE BEDA NA POSLUSZENSTWO -PRZYJMA WSZYSTKO CO PODADZA SZATANISCI Z WATYKANU.
poPO=kurw.., zlodzieje, mordercy2021.04.25 20:17
potrzebuje cie sie oczyścić ze złodzieji przede wszystkim , żaden młody człowiek wam juz nie wierzy!!!!! w moim mieście jest 9 parafii , każdy proboszczunio ukradł ażeby sobie wybudowac dom po co???!!!! a to tylko niektóre przyklady PRYMITYWIZMU i ZBYDLECENIA niektórych pastuchów elektrycznych!!! modle sie codziennie za prawych kapłanów , u was sa traktowani najgorzej!!!! gadecki stry strupiały grzybie !!!??? nigdy nie miałes najmniejszej odwagi zawalczyć nawet z tak mierna SBczyną jak SKWORC z Katowic!!!
kaka2021.04.25 21:29
Tak - w jego djecezji gdzie skworc byl ordynarjuszem -powiesilo sie kilku kaplanow--KTO ZA KREW TYCH LUDZI ODPOWIADA??????/ jEST JESZCZE WIELU UCZCIWYCH KAPLANOW ALE DO EPISKOPATU NALEZY -WKROCZYC Z INKWIZYCJA I ROZLICZYC ZA WSZYSKIE ICH PRZEKRETY I WSPOLPRACE Z SZATANISTAMI------AMOZE GADECKI WIE COS W SPRAWIE DYMERA???? CO? PROKURATURA WCZELA POSTEPOWANIE W SPRAWIE JEGO SMIERCI Z UDZIALEM OSOB TRZECICH---ACH CZYLI WIEDZIAL I CHCIAL SYPAC ---TAKICH LIKWIDUJE TA MAFIA BEZLITOSCI -JAK KIERSZTYN CZY CHOCBY MACHARSKI---SPRAWE DYMERA NIE WIEDZA CO ROBIC-BO EPISKOPAT CHCE ZATUSZOWAC A WATYKANSCY SZATANISCI -PRZEZ PENATTIO CHCA WYZYSKAC DO UKATRUPIENIA DOBREGO JESZCZE BISKUPA DZIEGE- OT DYLEMAT SZATANISTOW.
kaka2021.04.25 18:31
Ty opetany czlowieku -WALCZYLISCIE JAK WSCIEKLE PSY ABY NIOE DOPUSCIC DO INTRONIZACJI---ZWALCZACIE ZACIEKLE MSZE TRYDENCKA --PRZECIW SLOWOM PAPIEZA BENEDYKTA-KTORY POWIEDZIAL--JESLI 3 PARAFIAN POPROSI O MSZE TRYDENCKA PROBOSZCZ MA OBOWIAZEK UDOSTEPNIC KOSCIOL---WYRZUCACIE NAJGORLIWSZYCH KAPLANOW-PELANOWSKI,GLAS,NATANEK ,KNEBLEWSKI------robicie domy dobrej zabawy ze syminarjow---TO SIE DZIEJE CO MOWI PISMO SWIETE ----OBCHODZICIE NIEBO I ZIEMIE ABY POZYSKAC JEDNEGO WSPOLWYZNAWCE -A POTEM ROBICIE GO DWAKROC BARDZIEJ GODNYM PIEKLA NIZ WY SAMI----WPROWADZACIE CHAOS W TEMACIE SZCZEPIONEK A WASZE LISTY Z POSIEDZEN EPISKOPATU TO INSTRUKCJE SZATANIZUJACE WZMAGAJACE CHAOS -SCISLE WSPOLPRACUJECIE Z WATYKANSKA MASONERIA --UDAJECIE GLUPICH ABY LUDZIE NIE ZORJETOWALI SIE ZE NISZCZYCIE KOSCIOL-----ZDRAJCY NIE UJDZIECIE KARY---MATKA BOZA POWIEDZIALA NIE MODLCIE SIE ZA NICH BO ITAK POJDA DO PIEKLA.
kaka2021.04.25 18:34
KAZDY KTO BEDZIE ROZMAWIAL JAKIMKOLWIEK BISKUPEM MA OBOWIAZEK ZAPYTAC -CZY TEN CZLOWIEK SIE MODLI? KIEDY OSTATNI RAZ MODLILI SIE CALYM ROZANCEM? TO JEST BADA LENI TCGURZY I NIEROBOW--GDYBY TAK PRACOWALI DLA MC DONALDSA JAK PRACUJA DLA BOGA TO BY ICH SZEF MAC DONALDSA WYRZUCIL NA ZBITY PYSK.
kaka2021.04.25 18:51
Gadecki jesli twoja analiza jest prawidlowa w sprawie dlaczego mlodzi nie chca byc ksiezmi to kto za to jest odpowiedzialny??? A WZWIAZKU Z TYM KIEDY PODASZ SIE DO DYMISJI-JA ZA TWOJA POSLUGE NIEDAL BYM CI ANI GROSZA ALE WYBATOZYL--WIDZISZ ZE JEST ZLE NIC NIE ROBICIE ABY BYLO DOBRZE -ZWALCZACIE KOMISJE D S PEDOFILI---TO CO ROBICIE TO JEST SZATANIZM!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
KAKA2021.04.25 18:54
pOCO CI KSIEZA JESLI DAJECIE DYSPENZE OD MSZY SWITEJ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ZROBCIE SOBIE JEDNA MSZE I DAJCIE NA MILJONY LAPTOPOW---------PAN BOG KAZE WAS CWIARTOWAC I Z NIEWIERNYMI WYZNACZY WAM MIEJSCE---
antoni.s2021.04.25 18:53
Cholerny fanatyczny psychopata.
KAKA2021.04.25 19:07
KTORE SLOWO JEST NIEPRAWDZIWE PSYCHOPATO??Poczytaj sobie co pisze sFaustyna ile kapanow jest w piekle--DUSZE JAK PLATKI SNIEGU IDA DO PIEKLA NA ZATRACENIE--- TAK SA CI CO SA PIERWSZYMI BEDA OSTATNI I CI CO SA OSTATNI BEDA PIERWSZYMI
katolik2021.04.25 17:37
Panie Gądecki.Zróbcie sobie przerwę.Tak ze dwa tysiące lat...
rebeliant2021.04.25 16:17
Tak właśnie !!! - muszą to być modły 24 godziny na dobę w zamkniętych klasztorach, ale oczywiście musicie jeszcze uzgodnić jakiś konkordat z pracującą hołotą, aby co jakiś czas podjechała tam ciężarówka z wałówką. Ale tak to modły modły i jeszcze raz Avada Kedavra.
LIST2021.04.25 14:34
ARCYBISKUPA METROPOLITY POZNAŃSKIEGO NA NIEDZIELĘ DOBREGO PASTERZA ROKU PAŃSKIEGO 2021.////////// Bracia i Siostry! Zmartwychwstał Dobry Pasterz, który oddał życie za swoje owce i umarł, aby nas zbawić. Alleluja. Tymi słowami modli się Kościół w IV. Niedzielę Wielkanocną, zwaną także Niedzielą Dobrego Pasterza. I. CHRYSTUS DOBRY PASTERZ a. Obraz pasterza był czytelny dla narodu wybranego, który wywodził się z koczowniczych plemion, z których pochodził także patriarcha Abraham. Ten obraz wskazywał na ideał życia oraz zobowiązań, jakim winni sprostać przywódcy ludu, tj. władza nad trzodą, dobre rozeznanie jej potrzeb oraz wierne towarzyszenie jej we wszystkich okolicznościach, zdolność do jej obrony przed dzikimi zwierzętami i wszelkim niebezpieczeństwem. Stary Testament takim tytułem obdarza najpierw Pana Boga. To On wyprowadził swój lud z Egiptu i „powiódł przez pustynię jak trzodę” (Ps 78,52). Ten sam tytuł przysługiwał człowiekowi sprawującemu władzę w Izraelu, najpierw Mojżeszowi, a następnie sędziom i królom. b. Nowy Testament przejął starotestamentalne obrazy i odniósł je do Pana Jezusa. Jest On tam przedstawiany jako Dobry Pasterz, którego owczarnia wyczekuje (Mt 9,35-10,6). On sam mówi o sobie: „Ja jestem dobrym pasterzem” (J 10,11). Ten „Wielki Pasterz owiec” (Hbr 13,20), Pan nasz, Jezus Chrystus, spełnia swoje posłannictwo w potrójny sposób. Najpierw troszczy się o duchowy pokarm dla swojej owczarni. Tym pokarmem jest Jego nauka: „Słowa, które Ja wam powiedziałem, są duchem i są życiem” (J 6,63). Ale pokarmem owiec, czyli wyznawców Chrystusa, jest także Jego Ciało i Krew, ofiarowane nam w Eucharystii: „Ja jestem chlebem żywym, który zstąpił z nieba. Jeśli kto spożywa ten chleb, będzie żył na wieki. Chlebem, który Ja dam, jest moje ciało za życie świata” (J 6,51). Miejscem zaś, w którym objawia się opieka Chrystusa nad Jego owczarnią jest Jego Kościół. To w Kościele odnajdujemy wszystko, co niezbędne dla życia duchowego i naszego zbawienia.
c.d.2021.04.25 14:34
Funkcja pasterska Pana Jezusa wyraża się także w tym, że On oddaje swoje życie za owce. Nie tylko chroni je przed złem, przed napaściami „wilków”, ale także składa samego siebie za nie w ofierze. W dzisiejszej Ewangelii słyszymy Jego słowa: „Życie moje oddaję za owce. Nikt Mi go nie zabiera, lecz Ja od siebie je oddaję. Mam moc je oddać i mam moc je znów odzyskać. Taki nakaz otrzymałem od mojego Ojca” (J 10,15.18). W normalnym porządku rzeczy pasterz czerpie korzyści ze swoich owiec; gromadzi ich wełnę, spożywa ich mięso. Pan Jezus postępuje odwrotnie; On służy swoim owcom, aż po ofiarę z własnego życia. Jako Pasterz troszczy się także o te owce, które zbłądziły i zagubiły się. On sam mówi o sobie: „Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić i będą słuchać głosu mego, i nastanie jedna owczarnia, jeden pasterz” (J 10,16). Jedno z najstarszych plastycznych wyobrażeń starożytności przedstawia Go w stroju pasterza, przyodzianego w koźlą skórę, z torbą na ramieniu i laską w ręku, niosącego na swoich ramionach uratowaną owcę. A w przypowieści o Dobrym Pasterzu mówi wprost: „Któż z was, gdy ma sto owiec, a zgubi jedną z nich, nie zostawia dziewięćdziesięciu dziewięciu na pustyni i nie idzie za zgubioną, aż ją znajdzie? A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu; sprasza przyjaciół i sąsiadów i mówi im: Cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła” (Łk 15,4-6).
Ksiadz=pedofil2021.04.25 14:16
Liczba powołań spada, bo coraz mniej ludzi chce się tam zhańbić jak zhańbiony jest kler katolicki. Jest mnóstwo ciekawych i rozwijających zawodów a na ksiedza idą tylko nieudacznicy, pedofile, ludzie skrzywieni psychicznie i emocjonalnie, tępaki oraz zwykle nieroby, które chcą żyć na koszt państwa. Spluwam na kler katolicki.
kaka2021.04.25 18:39
jESLI wiedzac to nie wychowujesz dziecka po chrzescijansku-nie modlisz sie z rodzina na rozancu jestes dwa razy godny pogardy niz oni-takie jest kaplanstwo --JAKIE WYCHOWANIE W RODZINIE. kzdy ksiadz moze upasc-nie usprawiedliwam zboczencow ale oni stoja na pierwszelini djabel ich pierszych atakuje a poniewaz sie nie mopdla upadaja--jesli twierzisz ze ksiadz nie powinien upasc to wykluczasz ze djabel jest inteligencja wyzsza od ludzkiej.
Jak2021.04.25 14:12
nie ma tych powołań to widocznie Bóg tak chce i nic tu nie pomogą żadne modlitwy. A jak mają mieć "powołanie" tacy sami co tyle nagrzeszyli to lepiej żeby ich nie było.
Biskup Bungabunga2021.04.25 14:05
„słaby Kościół nie daje silnych kapłanów. Daje ich tylko Kościół mocny, Kościół zjednoczony” Czyli Kościół znalazł się na równi pochyłej.
dft2021.04.25 13:41
hi hi hi...
Grizzly2021.04.25 13:26
Aż 80% duchownych jest niewierzących, a sutannę czy habit traktuje jako ucieczkę przed ostracyzmem społeczeństwa z powodu odmiennej orientacji seksualnej.
Grizzly2021.04.25 14:59
Won trollu wystrugany z buraka przez POmioty SBeckie ! Won od mojego nicka!
Klapaucjusz2021.04.25 13:04
Trzy rady: 1) Pobór powszechny do kapłaństwa tak jak kiedyś do wojska; 2) Więcej religii w szkołach. Na studiach obowiązkowa teologia. 3) Nikt nie lubi paść owiec. Zamiast pasterzami nazywać kapłanów "influłencerami". Dla biskupów zamiast pasterskiej laski, zielony kciuk w górę (czerwony kciuk wskazuje grzesznikom drogę do na piekła).
Buddysta2021.04.25 12:54
SZOK. Już wiadomo że dusza księżnej Diany powróciła na Ziemię w kolejnym wcieleniu. Reinkarnacja!!!! Brytyjczyk Billy Campbell (5 l.) powiedział swoim rodzicom, że kiedyś był księżną Dianą, która zginęła w tragicznym wypadku samochodowym w sierpniu 1997 roku w Paryżu. Chłopczyk zna szczegóły z życia księżnej Diany, których nie miał szans poznać z mediów, książek itp.. Opisuje między innymi pomieszczenia zamku, w którym mieszkała Diana i które były niedostępne dla osób postronnych
KAKA2021.04.25 19:35
Tak tez zachowuja sie opetani--np pewna opetana zakonnica znala Pismo Swiete na pamiec i mowila w kilku jezykach biegle chociaz sie ich nie uczyla-w ttym jezykiem ktorego nikt nie rozumial
Antychryst2021.04.25 12:40
Od wieków w tej rzymsko katolickiej sekcie obowiązuje maksyma, że "dla dobra Kościoła pewne sprawy winno się przemilczać", aby nie siać zgorszenia wśród wiernych. Zapomnieli hipokryci, że są Kościołem, czyli wspólnotą ludzi ochrzczonych i wierzących, a jeżeli opierają się na Ewangelii, to tam jest wyraźnie powiedziane o prawdzie, która ich ma wyzwolić. Natomiast jeśli hierarchia tej Stajni Augiasza zaczyna stosować inną moralność do wiernych, a inną do siebie, to jest to coś bardzo niepokojącego i świadczy że są organizacją Antychrysta.
abcd2021.04.25 12:27
"Wy jesteście solą ziemi. Lecz jeśli sól straci swoją właściwość, czym się ją posoli? Nie nadaje się do niczego, chyba tylko na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi." Mt 5:13 Cóż możecie zrobić skoro już Kościół utracił wiarę w Boga?
antoni.s2021.04.25 12:13
Skoro pedofile i inni wykolejeńcy przestali się czuć bezpiecznie za murami kościoła to i ilość powołań spada, kościół ma z tym problem, albowiem poza dyskusją jest fakt, że zaburzenia seksualności są głównym powodem tych tak zwanych powołań, więc albo hierarchowie z powrotem dadzą zielone światło swoim braciom w pedofilii, albo muszą porzucić liturgię i całkowicie poświęcić się deweloperce i innym dziełom, na szczęście dla nich, w sukurs klerowi idzie rząd pis próbujący nacjonalizować i przejmować antykościelne media, które haniebnie i nieodpowiedzialnie ujawniają seksualne i kryminalne przestępstwa kościoła, jako pięćdziesięciolatek jestem jeszcze stosunkowo młody więc z ciekawością czekam co z tego wyniknie, czy polacy wykażą się mądrością i pójdą w ślady irlandi?, czas pokaże, oby tak było, choć zależny od kleru pis, agentura i lobbyści watykańscy łatwo nie odpuszczą.
100x wiecej pedoflili, czyli pedałów2021.04.25 12:18
jest w twoim środowisku
antoni.s2021.04.25 12:31
Znam tylko jednego geja, porządny człowiek, nie afiszuje się ze swoją orientacją. Pedofilów nie znam, choć mówią że nasz ksiądz w czasach kiedy byliśmy dziećmi, nim był ,wtedy na księdza nie można było nic niedobrego powiedzieć, to było nie do pomyślenia ale nie wiem czy to prawda.
s.antoni2021.04.25 15:41
Masz zaburzoną percepcję rzeczywistości. Objawia się to u ciebie jadem i nienawiścią do Kościoła Katolickiego, prawicy i Polaków.
antoni.s2021.04.25 16:29
Mam do bólu właściwą ocenę sytuacji, analizuję historię polski i jej zaskakująco[na tle innych europejskich państw] tragiczną historię, za każdym razem wspólnym mianownikiem jest kościół kat który zależnie od spodziewanych korzyści raz coś popierał , innym razem przyzwalająco milczał, dotyczy to powstań, rozbiorów, wojen itp., i przeważnie polska dostawała w dupę lecz kościół dziwnym zrządzeniem losu powiększał swoje wpływy, ziemię, majątek, przypadek??. Czuję nienawiść do kościoła?, nie wiem czy można tak powiedzieć, to zbytnie uproszczenie, lecz ten który opisuje nie jest sprzymierzeńcem mojego kraju, on nie jest z tej ziemi i nigdy nie będzie jej bronił, to co jest dobre dla kościoła kat nigdy nie będzie dobre dla polski i odwrotnie, moja niechęć do takiego kościoła kat i jego ludzi jest jednocześnie miłością do mojego kraju którego największą przeszkodą w rozwoju jest ten kościół właśnie
s.antoni2021.04.25 17:42
Jesteś zapatrzony ślepo w swoją "wiedzę" a tak na prawdę to nienawidzisz Polski jako "twojego" kraju. Kościół Katolicki od chrztu Polski jest z Polakami i Polską, co udowodnił wielokrotnie na przestrzeni dziejów. Jest wrośnięty w nas, Polaków, w naszą historię, kulturę, tradycję i nowoczesność. Jeśli to kwestionujesz to kwestionujesz polskość i to, że jesteś Polakiem. Myślę, że bardzo po drodze jest tobie z wszelkiej maści masonami, racjonalistami, cokolwiek ich racjonalizm oznacza, socjalistami międzynarodowymi, komunistami czy liberałami. Dlatego atakujesz Kościół Katolicki i wszystko co jest z nim związane a tylko dla niepoznaki lukrujesz to "troską" o dobro Polski, podobno twojej ojczyzny. Ciekawym przykładem obrazującym twoją mentalność jest odniesienie się do powieści H. Sienkiewicza pt. Potop i postaci niejakiego Kuklinowskiego. On, podobnie jak ty, również zatroskany był o dobro Polski, ale Kmicic nie dał się nabrać i, jako prywatnemu a nie posłowi, mości Kuklinowskiemu co nie co powiedział do ucha, zanim zasadził mu kopa w cztery litery i zwalił z wału.
antoni.s2021.04.25 18:29
No cóż, nie dostrzegasz współudziału kościoła w w naszych nieszczęściach, masz prawo mieć dobre o nim zdanie, mimo szamba które się z niego wylewa, ja nie potrafię wymienić choćby jednego wydarzenia, rozbioru, powstania czy wojny z udziałem polski, w której kościół, i szerzej watykan, wyraźnie stanąłby po stronie polski, wręcz przeciwnie, ale w obecnej polsce jest to przemilczane, wolne[jeszcze] media czasami tylko przy okazji jakiegoś artykułu przypominają o roli biskupów w zakłamywanej przez pisowską polskę targowicy i rozbiorach, obecna władza także, każdego dnia w zamian za poparcie z ambon oddaje kościołowi, najczęściej za darmo, kawałek po kawałku, polską ziemię, ech..., spokojnej nocy.
AAAtomek2021.04.25 12:45
Zmieni się rząd, zmieni pokolenie, zmieni się stosunek Polaków do Kościoła Katolickiego. Idą chude wieki dla kościoła w Polsce, ONI to już wiedzą i czują, dlatego TERAZ biorą garściami ile się da....
Będziesz musiał poczekać, proroku mniejszy2021.04.25 15:42
Jak na razie to idzie chudy wiek dla ciebie. Dlatego ciągnij pełną paszczą ile się da...
Dziennikarz TVN2021.04.25 11:59
Do kościóła propagandowego TVN też nie ma chętnych bo padamy.
Polak2021.04.25 11:59
Będą ściągani kapłani z zagranicy. Z Afryki. Biedy nie ma to nikt nie chce być kapłanem. Pozostają tylko Ci z prawdziwym powołaniem.
Bp Dziuba2021.04.25 11:51
Będą parafie bez własnych księży. Kuria łowicka i częstochowska zapowiadają łączenie parafii. Powodem braki księży i odpływ wiernych. Wkrótce część wiernych nie będzie mieć księży mieszkających na stałe w ich parafii. Bp Dziuba podkreślił, że drastycznie spadła liczba wiernych uczęszczających na niedzielne msze. Dwie diecezje regionu łódzkiego chcą łączyć parafie w zespoły kierowane przez wspólnego proboszcza i wikarych. Właśnie zaczęły przyzwyczajać do tej wizji wiernych. Powody zmian to odpływ wiernych, brak nowych powołań.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.04.25 11:48
odkąd homoseksualizm nie jest już niczym gorszącym a pedofilie w kościele nie są pod ochroną, różnego rodzaju zboki nie pchają się w sutanny, stąd taki spadek "powołań"!
Ela2021.04.25 11:43
A to nie jest tak, że: cyt "Duch wieje kędy chce" ?
Jacek2021.04.25 11:40
Kto w chrześcijaństwie jest kapłanem? http://zboryboze.pl/sakrament-kaplanstwa-w-kosciele-katolickim-a-biblia/
Wanda2021.04.25 15:59
To proste. Arcykapłanem jest Jezus. A kapłanami są wszyscy wierni. Mówi o tym list do Hebrajczyków i listy Piotra.