Za nowelą głosowało 445 posłów, jeden był przeciwny, nikt nie wstrzymał się od głosu.

Świadczenie ma przysługiwać w wysokości 5% należnego uposażenia zasadniczego po osiągnięciu 15 lat służby, zwiększanego o kwotę 1% należnego uposażenia zasadniczego za każdy kolejny rozpoczęty rok służby, nie więcej jednak niż do wysokości 15% po 25 latach służby, które będzie wypłacane do dnia rozwiązania stosunku służbowego w związku ze zwolnieniem funkcjonariusza ze służby, z jego śmiercią lub zaginięciem.

Uprawnienie do wzrostu uposażenia zasadniczego z tytułu świadczenia za długoletnią służbę będzie nabywane z mocy prawa. Natomiast po 25 latach służby, gdy świadczenie to wynosić będzie 15% uposażenia zasadniczego, nie nastąpi dalszy jego wzrost, a świadczenie w kolejnych latach będzie wypłacane nadal, aż do dnia rozwiązania stosunku służbowego.

W pierwszym roku, tj. 2023, finansowanie świadczenia za długoletnią służbę odbędzie się ze środków ujętych w rezerwie celowej. W latach kolejnych ze środków ujętych w części - Sprawy wewnętrzne w ramach środków przewidzianych na funkcjonowanie poszczególnych formacji podległych ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz części - Budżety wojewodów, z uwagi na to, że rozwiązania dotyczyć będą strażaków pełniących służbę w komendach wojewódzkich i powiatowych/miejskich Państwowej Straży Pożarnej.