Członkowie zarządu protestują w związku z zapowiedziami postawienia prezesa NBP przed Trybunałem Stanu. Podkreślają, że zarzuty dot. rzekomo nieskutecznej walki z inflacją „nie mają uzasadnienia”.

- „Działania NBP i jego prezesa w latach 2020-23 były oparte o najlepsza wiedzę ekonomiczną, realizowały interes gospodarczy RP i były zgodne z prawem”

- wskazują sygnatariusze.

W liście przypomniano, że gwałtowny wzrost inflacji w Polsce, podobnie jak w całym regionie, był spowodowany kryzysem popandemicznym i rosyjską napaścią na Ukrainę. Podkreślają, że Rada Polityki Pieniężnej podjęła właściwe działania w walce z inflacją, decydując o podniesieniu stóp procentowych.

- „Podwyższenie stopy referencyjnej przyczyniło się do szybkiego spadku inflacji z 18,4% w lutym br. do 6,6% w październiku br. w następnych miesiącach ten trend będzie kontynuowany, choć możliwe są miesięczne odchylenia”

- czytamy.

Opozycja zarzuca prof. Glapińskiemu również skup obligacji Skarbu Państwa w czasie pandemii.

- „W reakcji na wybuch pandemii COVID-19 i związane z tym ryzyko silnego długotrwałego spadku PKB mogącego zagrażać średniookresowej stabilności cen, NBP prowadził operacje zakupu obligacji emitowanych lub gwarantowanych przez Skarb Państwa od marca 2020 r. do listopada 2021. Operacje te były w pełni zgodne z konstytucją RP, która stwierdza, w art. 227 ust 1, że NBP przysługuje wyłączne prawo ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Krytycy NBP stwierdzają, że skup obligacji naruszał art. 220 ust 2 konstytucji: ustawa budżetowa nie może przewidywać pokrywania deficytu budżetowego przez zaciąganie zobowiązania centralnym banku państwa. Jest t twierdzenie oczywiście bezpodstawne. Wspomniany przepis jest skierowany do Sejmu uchwalającego budżet państwa, a wynika z praktyki wczesnych lat 90-tych kiedy budżety przewidywały finansowanie określonej części deficytu poprzez dług w banku centralnym”

- wyjaśniają autorzy.

- „Art. 220 ust 2 nie zakazuje żadnych działań NBP, który jak wspomniano ma wyłączną kompetencję prowadzenia polityki pieniężnej. Co więcej art. 48 pkt 2 ustawy o Narodowym Banku Polskim stwierdza, że NBP , może sprzedawać i kupować dłużne papiery wartościowe w operacjach otwartego rynku”

- dodają.

Zauważają, że podobne działania podjęło wówczas około 40 banków centralnych na świecie.

- „Działania NBP w latach 2020-23 uratowały nasz kraj przed zapaścią gospodarczą a następnie zdusiły inflacje będąca przede wszystkim rezultatem pandemii Covid oraz polityki Rosji. Wobec powyższego, postawienie prezesa NBP przed Trybunatem Stanu byłoby ukaraniem za przykładne wykonanie jego obowiązków”

- podkreślają członkowie zarządu NBP.