- „Polska uchybiła zobowiązaniom wynikającym z Traktatu UE”

- ogłosił dziś Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

Trybunał stwierdził, że Izba Kontroli Nadzwyczajnej nie spełnia wymogów unijnej niezależności, a karanie sędziów za podważanie statusu innych sędziów jest sprzeczne z unijnym prawem.

W ten sposób TSUE uwzględnił skargę, którą w 2021 roku złożyła Komisja Europejska stwierdzając, że przepisy zawarte w tzw. „ustawie kagańcowej” naruszają prawo Unii Europejskiej, nie pozwalając sądom na podważanie statusu innych sędziów. Komisja zarzucała ponadto brak spełnienia standardu niezawisłości i bezstronności nieistniejącej już dziś Izbie Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.

14 lipca 2021 roku wiceprezes TSUE nakazał Polsce zawiesić stosowanie zaskarżonych przepisów. Z uwagi na brak realizacji tego nakazu, na Polskę nałożono karę w wysokości 1 mln euro dziennie, która była naliczana do tej pory, mimo likwidacji Izby Dyscyplinarnej.

W listopadzie ub. roku, po likwidacji Izby Dyscyplinarnej, polski rząd wnosił o wstrzymanie naliczania kar. KE wniosek ten zignorowała. Po kolejnej nowelizacji ustawy o SN, w marcu TSUE obniżył kary do 500 tys. euro dziennie.

Dzisiejszy wyrok oznacza koniec naliczania dziennych kar. Polskie władze mają teraz zastosować się do decyzji TSUE, a więc zmienić przepisy dot. sądownictwa.