· Prezydent Poznania Jacek Jaśkowiak ogłosił w październiku ubiegłego roku przyjęcie Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym.

· Zarówno organ uchwałodawczy gminy, jak również organ wykonawczy, nie posiadają jednak kompetencji do stanowienia prawa w materii, której dotyczy EKR.

· Ponadto, uchwała o przyjęciu Karty przez Radę Miasta Poznań została wcześniej uznana za nieważną przez Wojewodę Wielkopolskiego i Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu.

· EKR nie rodzi zatem konsekwencji prawnych, gdyż, w świetle prawa, nie została skutecznie przyjęta.

· Karta zawiera liczne ideologiczne postulaty oparte na teorii gender.

· Instytut Ordo Iuris przygotował analizę na ten temat.

PRZECZYTAJ ANALIZĘ – LINK

Według autorów Karty, ma ona doprowadzić do „eliminacji stereotypów opartych na płci”. Pojęcie stereotypów pojawia się w dokumencie aż osiemnaście razy, nie zostało ono jednak zdefiniowane. Jedynym ukonkretnieniem sformułowania „stereotypowe role kobiet i mężczyzn” jest powiązanie go z macierzyństwem. Jednocześnie, w swoich „fundamentalnych zasadach”, EKR wprost nawiązuje do teorii gender, zgodnie z którą kobiecość i męskość są postrzegane w oderwaniu od rzeczywistości biologicznej, jako konstrukty społeczne.

Uchwała Nr XXII/414/VIII/2020 w sprawie przyjęcia przez Miasto Poznań Europejskiej Karty Równości Kobiet i Mężczyzn w Życiu Lokalnym została podjęta 11 lutego 2020 r. Jako jej podstawę prawną wskazano art. 18 ust. 2 pkt 2 i 12a Ustawy o samorządzie gminnym. 16 marca 2020 r. Wojewoda Wielkopolski, działając na podstawie art. 91 ust. 1 wspomnianej ustawy, stwierdził nieważność uchwały wskazując na istotne naruszenie prawa.

Rozstrzygnięcie wojewody zostało zaskarżone przez władze Poznania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Wyrok w tej sprawie zapadł 27 sierpnia 2020 r. Skarga Miasta Poznań została oddalona przez sąd, który wskazał, że wojewoda słusznie stwierdził, że przepisy, na które powołała się Rada Miasta, nie mogą być podstawą przyjęcia Karty.

- Wzmiankowany wyrok nie jest prawomocny. Pomimo uznania przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu prawidłowości rozstrzygnięcia wojewody, Miasto Poznań w dalszym ciągu nie zaaprobowało przedstawionych argumentów przemawiających za uznaniem uchwały jako bezprawnej. Władze miasta zaskarżyły wyrok do Naczelnego Sądu Administracyjnego. Skarga kasacyjna do NSA jest czwartym i ostatnim etapem prowadzenia postępowania administracyjnego i sądowoadministracyjnego. W sprawie nie zapadło jeszcze żadne rozstrzygnięcie. Sama zaś uchwała nie ma statusu obowiązującego” – zauważa apl. radc. Kamila Zduńczyk z Centrum Analiz Prawnych Instytutu Ordo Iuris.

Pomimo trwającego postępowania, a także jednoznacznych argumentów wskazanych przez wojewodę oraz sąd, prezydent Poznania podpisał Kartę, obwieszczając jej skuteczne „przyjęcie”. Tym samym, całkowicie zignorował zapadłe w sprawie decyzje. Działania organu wykonawczego podjęte celem „przyjęcia” EKR są całkowicie bezskuteczne. Podpisanie Karty przez prezydenta nie wywołuje więc żadnych skutków prawnych. Owo „przyjęcie” poczynione zostało bez żadnej wiążącej podstawy prawnej i może być uznane za brak poszanowania dla zapadłego w sprawie wyroku, jak i konstytucyjnej zasady państwa prawa.

 

mp/ordoiuris.pl