Iszczuk: Idea Międzymorza jedyną alternatywą w obliczu agresji barbarzyńskiej Rosji - zdjęcie
24.02.15, 10:48

Iszczuk: Idea Międzymorza jedyną alternatywą w obliczu agresji barbarzyńskiej Rosji

24

W kręgach akademickich istnieje przekonanie, że geopolityka jest pseudonauką. To prawda. Ale prawdą jest również to, że w Moskwie geopolityka pełni funkcję strategii polityczno-wojskowej. I ta strategia wpływa na tworzenie rosyjskiej polityki zagranicznej. Jej skutkiem stała się seria krwawych wojen wzdłuż rosyjskich granic. Kreml, kierując się geopolitycznym światopoglądem, stara się za pomocą wszelkich środków wskrzesić Imperium Zła. Ta polityka stanowi poważne zagrożenie dla całej Europy Środkowej i Wschodniej. Dlatego koniecznie należy dokładnie przestudiować kwestie geopolityki w kontekście bezpieczeństwa europejskiego i globalnego.

Geopolityka

Pojęcie „geopolityka” powstało na przełomie XIX i XX wieku. Po raz pierwszy użył tego terminu szwedzki politolog Johan Rudolf Kjellén w 1899 roku na łamach czasopisma „Ymer”. Za ojców założycieli geopolityki uznaje się również: niemieckiego geografa Fryderyka Ratzela, amerykańskiego admirała Alfreda Mahana, brytyjskiego geografa Halforda Johna Mackindera, niemieckiego generała Karla Haushofera oraz niemieckiego politologa Carla Schmitta.
Fryderyk Ratzel stworzył geopolityczne podwaliny pod niemiecką koncepcję Mitteleuropy. Alfred Mahan wykreował koncepcję przewagi potęgi morskiej nad lądową. Jego wizja strategiczna jest nadal elementem kształcenia oficerów i dyplomatów w Stanach Zjednoczonych. Własną ideę geopolityczną wypracował Carl Schmitt, który uznał iż kluczem do rozpoznania mechanizmu dziejów jest konflikt między potęgami morskimi (tallassokracjami) i lądowymi (tellurokracjami).

Jednak autorem najsłynniejszej koncepcji geopolitycznej jest brytyjski geograf Halford John Mackinder, który operował takimi pojęciami jak: World Island (Światowa Wyspa) i Heartland (Obszar Centralny). Według Mackindera na Światowej Wyspie (obejmującej Eurazję i Afrykę) rozgrywały się najważniejsze wydarzenia dziejowe. Na tym obszarze wyznaczył rejon krytyczny – Heartland, usytuowany w jego części środkowo-północnej. Geopolityczne prawo Mackindera sprowadzało się do stwierdzenia: „Kto panuje nad Europą Wschodnią, panuje nad Obszarem Centralnym; kto panuje nad Obszarem Centralnym, panuje nad Światową Wyspą; kto panuje nad Światową Wyspą, panuje nad światem”.

Strategia Moskwy

Zgodnie z koncepcją Mackindera Rosja dominuje dziś nad tzw. Heartlandem, czyli najważniejszym obszarem strategicznym w Eurazji. Jako spadkobierca ekspansjonistycznej Złotej Ordy, imperium Romanowów i Związku Sowieckiego, Rosja robi wszystko, by przywrócić utraconą kontrolę nad Europą Środkową i Wschodnią. Kluczem do dominacji w tym regionie jest przede wszystkim Ukraina. Nic dziwnego, że słynny amerykański strateg polskiego pochodzenia Zbigniew Brzeziński powiedział, że Rosja razem z Ukrainą jest skazana na bycie wielkim światowym mocarstwem.

Historia pokazuje, że gdy Ukraina była częścią I Rzeczypospolitej, państwo to stanowiło najsilniejszy bastion Europy na granicy z barbarzyńskim światem. W tym czasie Rosja była słabo rozwiniętym krajem na peryferiach Europy. I dopiero gdy pod koniec XVIII wieku ostatecznie zawładnęła terytorium dzisiejszej Ukrainy, stała się potężnym imperium wpływającym na losy Europy i świata. Po utracie Ukrainy upadła potężna niegdyś Rzeczypospolita, a cień barbarzyńskiej Moskwy zawisł nad Europą. Przez 200 lat Rosja panowała w Europie Środkowej i Wschodniej za pomocą zasady dziel i rządź. Głównym jej narzędziem było podburzanie do nienawiści etnicznej. Przede wszystkim między Polakami i Ukraińcami. Tak było po rozbiorach Polski, tak było po klęsce napoleońskiej Francji, tak było w czasie II wojny światowej i później.

W drugiej połowie XX wieku Rosja dążyła do przejęcia kontroli nad całym kontynentem eurazjatyckim. Innymi słowy parła ku światowej dominacji. Konflikty na peryferiach Eurazji (Wietnam, Korea, Afganistan) świadczą o tym, że gdyby nie starania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w rejonach Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego, Moskwa mogłaby ten cel osiągnąć. Jeśliby udało jej się ten ponury scenariusz zrealizować, świat byłby zupełnie inny.

Po klęsce w zimnej wojnie Rosja została zmuszona do wycofania się z Europy Środkowo-Wschodniej. Jednak nie oznacza to, że była gotowa pogodzić się z porażką. Przez 25 lat przygotowywała się do odwetu. Marzenie o wskrzeszeniu supermocarstwa i światowej dominacji spowodowało, że Europa Środkowa i Wschodnia, a przede wszystkim Polska i Ukraina, znalazły się w centrum uwagi rosyjskich strategów. Inwazja na Ukrainę świadczy o tym, kraje bałtyckie, Polska, a nawet cała cywilizacja europejska stanęły wobec poważnego zagrożenia.

„Geografia jest losem” − słusznie zauważył kiedyś Napoleon. Losy Polaków i Ukraińców są ściśle ze sobą związane. Utrata wolności przez Ukraińców w perspektywie średniookresowej prowadzi do upadku państwa polskiego. Tę cechę wspólnego geopolitycznego przeznaczenia dobrze zrozumiał Józef Piłsudski. Jego słowa: „Nie ma wolnej Polski, bez wolnej Ukrainy”, ziściły się przed II wojną światową...

Geopolityczny geniusz Piłsudskiego

Pierwszy Marszałek Polski rozumiał, że bezpieczeństwo II Rzeczypospolitej zależy od stworzenia aliansu silnych państw na wschodzie i powstania kordonu sanitarnego między Polską a Rosją. Było to konieczne, by uniemożliwić ekspansję rosyjską na zachód. Strategicznym celem Piłsudskiego stało się stworzenie federacji niezależnych państw w Międzymorzu Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckim, w którym istotnym elementem była Ukraina. Dlatego Naczelnik Państwa postanowił wiosną 1920 roku odnowić i wzmocnić przyjazną Polsce niepodległą Ukrainę.

Rozumienie wspólnych strategicznych interesów Polski i Ukrainy wpłynęło na przygotowanie ofensywy kijowskiej wiosną 1920 roku. Rozpoczynając wyprawę, Piłsudski miał kilka scenariuszy. Najbardziej pożądany polegał na doprowadzeniu do zniszczenia Rosji i obalenia bolszewików. Jednak aby to się zdarzyło, najpierw trzeba było utworzyć mocne, niezależne państwo ukraińskie. Ponieważ Rosja pozbawiona Ukrainy nie stanowiłaby zagrożenia dla Polski i Europy. Gdyby ten scenariusz został zrealizowany, II Rzeczypospolita uzyskałaby kordon sanitarny przed Rosją oraz zyskała cennego sojusznika na wschodzie.

Niestety, w 1920 roku w Kijowie, w przeciwieństwie do Warszawy, cud się nie zdarzył. Po 19 latach od porażki idei Międzymorza Polska straciła wolność. W 1940 roku w Katyniu strzałami w głowę stalinowcy wymordowali elitę państwa polskiego. Niestety, obawy Piłsudskiego, że bez wolnej Ukrainy nie będzie wolnej Polski, stały się rzeczywistością. Rozpoczęły się ciemne dziesięciolecia niewoli.

Dziś należy dokładnie przeanalizować koncepcję, która mogła uniemożliwić realizację tego tragicznego scenariusza. Żeby nie dopuścić do powtórzenia tragicznej lekcji historii. Nasi następcy nie powinni powtórzyć błędów naszych przodków.

[koniec_strony]

Idea Międzymorza

„Nie trzeba się łudzić, nawet jeżeli zawrzemy pokój, zawsze będziemy celem napaści ze strony Rosji” – mówił Piłsudski w wywiadzie udzielonym „Kurierowi Porannemu” tuż po bitwie warszawskiej. Naczelnik Państwa świetnie rozumiał, że skutecznie przeciwstawić się rosyjskiej agresji można jedynie wspólnymi siłami krajów Europy Środkowo-Wschodniej 

Dlatego marzył o zbudowaniu wielkiej federacji Polski, Ukrainy, Litwy, Łotwy, Estonii, Białorusi, Czechosłowacji, Węgier, Rumunii, Jugosławii i Finlandii, wspartej na „trzech kaukaskich rzeczpospolitych”, czyli Azerbejdżanie, Armenii i Gruzji. Skupienie tych państw w jednym sojuszu spowodowałoby powstanie w Europie Środkowej zwartego terytorialnie organizmu.

Ideę Międzymorza uzupełniała inna geopolityczna wizja Piłsudskiego – prometeizm, czyli pomysł rozpadu Rosji na państwa narodowe. Sojusz Polski i Ukrainy miał potencjał, by jednocześnie przełamać supremację rosyjską. Ale, niestety, Ukraina padła ofiarą bolszewickich najeźdźców. W wyniku wojny z Rosją bolszewicką koncepcja federacji państw Europy Środkowo-Wschodniej w oparciu o Polskę i Ukrainę straciła szanse realizacji. Piłsudski i jego zwolennicy nie porzucili jednak planów odnowienia unii polsko-ukraińskiej, a Rząd Ukraińskiej Republiki Ludowej na wygnaniu, w sojuszu z Polską, Rumunią, Wielką Brytanią i Francją, nadal szukał możliwości wyzwolenia Ukrainy spod bolszewickiego jarzma.

Pod koniec lat 30. XX wieku minister spraw zagranicznych RP Józef Beck próbował kontynuować ideę Piłsudskiego, promując w kręgach dyplomatycznych powstanie „Trzeciej Europy” (czyli sojuszu Polski, Rumunii i Węgier). W czasie II wojny światowej koncepcja aliansu państw między Bałtykiem, Morzem Czarnym i Adriatyckim została reaktywowana przez gen. Władysława Sikorskiego, który w 1942 roku zainicjował dyskusję między greckim, jugosłowiańskim, polskim i czechosłowackim rządem na uchodźstwie. Sikorski stał na stanowisku, że powojenna Europa Środkowa powinna być uporządkowanym geopolitycznie terenem skonfederowanych ze sobą państw narodowych. Ale idea ta spotkała się z wrogością ZSRS i niechęcią aliantów. Co gorsza, rzecznicy idei Międzymorza, działań prometejskich i porozumienia polsko-ukraińskiego (Tadeusz Hołówko, Symon Petlura, Władysław Sikorski) ginęli w zamachach.

W 1992 roku po obaleniu komunizmu w Polsce (w 1989) i ZSRS (w 1991) idea Międzymorza została przyjęta za oficjalną koncepcję geopolityczną na IV Kongresie Konfederacji Polski Niepodległej (KPN), radykalnej partii o orientacji niepodległościowej, założonej w 1979 roku, w Warszawie. Dwa lata później, w lipcu 1994, w Kijowie doszło do porozumienia 15. (początkowo) partii niepodległościowych z sześciu krajów (Białorusi, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Ukrainy) nazwanego Ligą Partii Krajów Międzymorza.

Kongresy LPKM odbyły się w latach 1995 (Jarosław n. Sanem), 1996 (Mińsk Białoruski) i w 1997 (Kijów). Podjęto też próbę wydania wspólnego biuletynu (ukazały się 2 numery). Niestety, inicjatywa ta umarła pod koniec lat 90. XX wieku wskutek przemian politycznych w krajach regionu – w tym marginalizacji głównych animatorów projektu.
Jednak koncepcja Międzymorza po stu latach od jej sformułowania przez Piłsudskiego, w obliczu zagrożenia, przed jakim ponownie stanęły Polska i inne kraje Europy Środkowo-Wschodniej, nabrała wyjątkowej aktualności. Agresywna polityka Rosji znów doprowadziła świat na skraj przepaści.

Nowe zagrożenie ze Wschodu

Głównym kierunkiem rosyjskiej ekspansji i najprawdopodobniejszym teatrem działań wojennych w następnej ewentualnej wojnie światowej może stać się Europa Środkowo-Wschodnia, przede wszystkim Ukraina, Litwa, kraje bałtyckie i Polska.
Polska ma gorzkie doświadczenie bierności sojuszników w najbardziej krytycznych momentach w historii. Wahanie Wielkiej Brytanii i Francji na początku II wojny światowej to jaskrawy dowód, że taki scenariusz jest możliwy. Nikt nie wie, jak zachowa się NATO w przypadku ataku państwa posiadającego broń nuklearną na np. Litwę lub Polskę. Niestety, kraje Europy Zachodniej nie są w pełni świadome zagrożenia ze strony Rosji.

Wpływowy rosyjski strateg Aleksander Dugin w książce pod tytułem „Podstawy geopolityki”, opublikowanej przy wsparciu Wydziału Strategii Akademii Wojskowej Sztabu Generalnego Ministerstwa Obrony Federacji Rosyjskiej, zaznaczył: „Długofalowy program Rosji zmierza w kierunku integracji kontynentalnej, utworzenia przestrzeni kontynentalnej Eurazji od Tokio do Azorów. Celem Moskwy jest rozwinięcie strategicznego wpływu na wschód, zachód i południe”.

Główną przeszkodę w realizacji ekspansji imperialnej Dugin upatrywał w Ukrainie i Polsce, ponieważ państwa te są bastionem Europy Wschodniej. W celu realizacji pragnienia Rosji światowej dominacji, Dugin, który ma ogromny wpływ na osoby podejmujące decyzje w najważniejszych sferach życia politycznego, zaproponował zniszczyć „kordon sanitarny, utworzony z małych, historycznie nieodpowiedzialnych narodów i państw Europy Wschodniej”, przede wszystkim Polskę.

Agresywna polityka Rosji stała się poważnym wyzwaniem dla systemu globalnego bezpieczeństwa. Nad całą europejską cywilizacją zawisły czarne chmury niewypowiedzianej wojny. Żaden kraj Europy Środkowo-Wschodniej nie może sam przeciwstawiać się wrogiej działalności Moskwy. Trzeba koniecznie połączyć wysiłki w celu przeciwdziałania wszelkim formom rosyjskiej dywersji w Europie Środkowej i Wschodniej.

Na wzór I Rzeczypospolitej

Musimy pamiętać o stwierdzeniu Mackindera: „Kto panuje nad Europą Wschodnią, ten panuje nad Eurazją i całym światem”. Społeczność międzynarodowa pod żadnym pozorem nie powinna pozwolić na dominację Rosji w Europie Środkowo-Wschodniej.

W obliczu dzisiejszych zagrożeń kraje Bałtycko-Czarnomorsko-Adriatyckiego Międzymorza powinny zjednoczyć wysiłki, szukać wspólnego mianownika, tego, co łączy narody regionu. Dlatego warto zastanowić się nad tworzeniem podstaw silnego regionalnego sojuszu geopolitycznego, przekraczającego granice Unii Europejskiej, ponieważ do tego bloku mogłaby dołączyć Ukraina, a w perspektywie długofalowej ewentualnie demokratyczna Białoruś. Co więcej, sojusze regionalne w żaden sposób nie stoją w sprzeczności z członkostwem poszczególnych państw w innych paktach. Członkostwo w NATO i Unii Europejskiej nie wyklucza możliwości stworzenia bloku regionalnego w Europie Środkowo-Wschodniej.

Znaczenie bloków regionalnych w dzisiejszym świecie nabiera coraz większego znaczenia. Widzimy to na przykładzie Francji, która buduje unię śródziemnomorską (porozumienie państw południowej Europy i północnej Afryki) czy unię nordycką − sojusz Danii, Finlandii, Szwecji, Norwegii i Islandii.
Polska, Litwa i Ukraina także mogłyby wystąpić z inicjatywą utworzenia unii regionalnej, wzorowanej na historycznym dziedzictwie I Rzeczypospolitej. Stworzenie takiego sojuszu w obecnym układzie geopolitycznym mogłoby okazać się szczególnie cenną inicjatywą. Mocny sojusz państw Europy Środkowo-Wschodniej byłby stosowną odpowiedzią na ekspansję agresywnego Imperium Zła. Międzymorze może stać się niezawodną tarczą cywilizacji europejskiej i całego wolnego świata.

Włodzimierz Iszczuk

Komentarze (24):

anonim2015.02.24 8:47
Kluczowa dla naszej obronności będzie też grupa sojusznicza z Fidzi, Nową Gwinea, Papuasami i Zambią. Dla autora artykułu proponuje nagrodę Oskarda. Co tam głupia historia europy - napiszmy ją od nowa!
anonim2015.02.24 9:02
Tylko geostrategiczne partnerstwo z Mołdową oraz Czarnogórą zagwarantuje bezpieczeństwo naszego kraju. Natomiast w armii należy zwiększyć liczbę kapelanów i przywrócić husarię
anonim2015.02.24 9:26
O, nowa mapka. Czytelnicy narzekali, to zniknęły Bałkany. To może teraz wyleci Litwa?
anonim2015.02.24 9:30
[email protected], napewno pomoże nam armia złożona z feministek.
anonim2015.02.24 10:04
Panie Włodzimierzu! Przeczytałem to co Pan napisał i jestem zaskoczony. Zna Pan chyba alternatywną historię. Piłsudski zdradził Ukraińców, którym obiecał wolne państwo podczas Pokoju Ryskiego. Nierealne marzenia Marszałka trudno nazywać geniuszem. Rok 1939 pokazał co zostało z jego koncepcji. Dziwie się, że ta mrzonka jest powtarzana. Jak widzi Pan współpracę Węgrów ze Słowakami. Serbów z Chorwatami i Bośniakami? Wspólne interesy Albanii i Finlandii? To fantasmagoria. A do tego to ZSRS? co to jest za skrót? to "S" to soviet? sowiecki? w tłumaczeniu na polski to "rada". Wpisywanie pejoratywnego określenia w nazwę państwa bardzo obniża fachowość Pana artykułu.
anonim2015.02.24 10:04
Panie Włodzimierzu! Przeczytałem to co Pan napisał i jestem zaskoczony. Zna Pan chyba alternatywną historię. Piłsudski zdradził Ukraińców, którym obiecał wolne państwo podczas Pokoju Ryskiego. Nierealne marzenia Marszałka trudno nazywać geniuszem. Rok 1939 pokazał co zostało z jego koncepcji. Dziwie się, że ta mrzonka jest powtarzana. Jak widzi Pan współpracę Węgrów ze Słowakami. Serbów z Chorwatami i Bośniakami? Wspólne interesy Albanii i Finlandii? To fantasmagoria. A do tego to ZSRS? co to jest za skrót? to "S" to soviet? sowiecki? w tłumaczeniu na polski to "rada". Wpisywanie pejoratywnego określenia w nazwę państwa bardzo obniża fachowość Pana artykułu.
anonim2015.02.24 10:30
O takiej idei trzeba było myślec piętnaście lat temu. Teraz, by te ideę uzasadnić, rozpropagować i zrealizować trzeba najpierw przez sto lat rozbijać Unię Europejską najpierw 50 lat ideologicznie (juz to właśnie zacząłeś), a potem drugie 50 lat - na wzór ukraiński... Przed tym wszystkim pobuduj wielkie hurtownie i zgromadź tam ludzką krew. Właśnie zapasu krwi zabrakło Ukraincom.
anonim2015.02.24 10:38
I żeby bylo "większościowo" to podziedliłeś Ukrainę i stworzyłeś nowe państwo: Putino-Donbas?
anonim2015.02.24 10:38
I żeby bylo "większościowo" to podziedliłeś Ukrainę i stworzyłeś nowe państwo: Putino-Donbas?
anonim2015.02.24 11:05
Do tanga trzeba dwojga... Już widzę jak Słowacy palą się do sojuszu z Węgrami, Węgrzy z Rumunami, Serbami i Słowakami, Serbowie z Chorwatami, Litwini z nami, a Czesi z kimkolwiek innym. Nie wspominam o zaszłościach między nami a Rusinami na Ukrainie. Między bajki sobie można włożyć Giedroyciowe bajania... Nie wiem co bierzecie, ale zmieńcie dilera. Zejdźcie na ziemię.
anonim2015.02.24 12:04
Po nieprzychylnych komentarzach dość łatwo można się zorientować, że ta idea jest nośna, potrzebna, słuszna i przede wszystkim groźna dla ruskich. Jedność w konkretnej sprawie państw Europy Środkowej zawsze stawia ich służby na nogi. Lech Kaczyński w 24 godziny ściągnął szefów niektórych z tych państw do Gruzji i ruskie zrozumiały problem.
anonim2015.02.24 13:00
A niby z czego ta idea miala by powstac lub prosciej z jakich Panstw z biedoty i zacofania??? Przeciez Panstwa ,ktore wchodza w tzw sklad miedzymorski nie posiadaja ani mineralnych bogactw ani takze technologi.Za Pilsudskiego bylo to mozliwe bo liczyla sie jednostka ludzka dzis odwrotnie przemysl i bogactwo zloz naturalnych. Wielka dziadownia Polska-Ukraina -Bialorus-Litwa .Bo Czechy ,Wegry watpie aby chcieli maczac w tym palce.Za Pilsudskiego byla to dobra idea dzis trzeba patrzec jak zyskac a nie znowusz biadolic.W Polsce z POlszewia pierw zrobcie porzadek a dopiero myslcie o miedzymorzach.!!
anonim2015.02.24 13:37
Znamienny jest brak dyskusji pod artykułem Loża szyderców się wyzłośliwia, ale nic powiedzieć nie potrafi. Tekst jest bardzo dobry, idea jak najbardziej możliwa do realizacji. Oczywiście w dłuższej perspektywie czasowej, bo idea Międzymorza jest częściowo sprzeczna z ideą Unii Europejskiej. Trzeba będzie obie koncepcje zgrać. Chyba że Unia Europejska wypali się do tego czasu - już widać, ze interesy Zachodu i Wschodu Europy są różne.
anonim2015.02.24 13:47
"Kreml, kierując się geopolitycznym światopoglądem, stara się za pomocą wszelkich środków wskrzesić Imperium Zła." A zna Pan Imperium Dobra? Imperium z natury rzeczy musi być złem. "Geopolityczne prawo Mackindera sprowadzało się do stwierdzenia: „Kto panuje nad Europą Wschodnią, panuje nad Obszarem Centralnym; kto panuje nad Obszarem Centralnym, panuje nad Światową Wyspą; kto panuje nad Światową Wyspą, panuje nad światem”." Słowem ZSRR rządził światem? Takie koszmarki wychodzą, jak się nie porównuje swoich tez z empirią... "Historia pokazuje, że gdy Ukraina była częścią I Rzeczypospolitej, państwo to stanowiło najsilniejszy bastion Europy na granicy z barbarzyńskim światem." Problem ze słowem barbarzyński jest taki, że używający go zwykle nie jest bardziej cywilizowany (moralnie). Rzymianie wcale nie byli moralniejsi od Germanów; kolonizatorzy od skolonizowanych, my od Rosji itd. Swoją drogą współczuję Panu pracy. Redaktor naczelny stwierdził, że od dziś Rosję nazywamy barbarzyńcami i Pan musi potulnie się na to zgadzać. "Po utracie Ukrainy upadła potężna niegdyś Rzeczypospolita, a cień barbarzyńskiej Moskwy zawisł nad Europą." Ukraińcy na pewno równie miło ten czas wspominają... "W drugiej połowie XX wieku Rosja dążyła do przejęcia kontroli nad całym kontynentem eurazjatyckim.Innymi słowy parła ku światowej dominacji." Zna Pan imperium, które nie dąży do dominacji? A ta sztuka udała się tylko USA, a nie ZSRR. Znowu - warto porównywać czy teorie geopolityczne mają uzasadnienie empiryczne. "Konflikty na peryferiach Eurazji (Wietnam, Korea, Afganistan) świadczą o tym, że gdyby nie starania Stanów Zjednoczonych i ich sojuszników w rejonach Oceanu Atlantyckiego i Spokojnego, Moskwa mogłaby ten cel osiągnąć. Jeśliby udało jej się ten ponury scenariusz zrealizować, świat byłby zupełnie inny." No tak... Bo w Korei i Wietnamie to wojska ZSRR walczyły, a nie Amerykańskie... Żenada. "Utrata wolności przez Ukraińców w perspektywie średniookresowej prowadzi do upadku państwa polskiego." Brednie takie, że aż się słuchać odechciewa. Polska przez dłuższy czas była "zniewolicielem" Ukrainy - wtedy nie było problemu... "Rozpoczynając wyprawę, Piłsudski miał kilka scenariuszy. Najbardziej pożądany polegał na doprowadzeniu do zniszczenia Rosji i obalenia bolszewików." Ooo... Obalenie bolszewików miało być korzystne? Zwycięstwo Białej Rosji miałoby być korzystne dla Polski? Autor chyba nie wie, o czym pisze. Piłsudski właśnie specjalnie wstrzymał ofensywę przeciw bolszewikom, gdyż negocjacje z Białą Rosją zawiodły. "Polska, Litwa i Ukraina także mogłyby wystąpić z inicjatywą utworzenia unii regionalnej, wzorowanej na historycznym dziedzictwie I Rzeczypospolitej." To tylko nam się wydaje, że wszyscy Pierwszą RP wspominają z rozrzewnieniem... "Międzymorze może stać się niezawodną tarczą cywilizacji europejskiej i całego wolnego świata." Idiota, czy tylko zinternalizował system wartości Zachodniego imperializmu?
anonim2015.02.24 13:52
@bmk: "Do tanga trzeba dwojga... Już widzę jak Słowacy palą się do sojuszu z Węgrami, Węgrzy z Rumunami, Serbami i Słowakami," Dokładnie! Węgry mają pretensje terytorialne względem Rumunii, Słowacji i Ukrainy. Z czego Wy chcecie budować to Międzymorze. "Serbowie z Chorwatami," No właśnie - trzeba było nie ruszać Jugosławii, to może można by o czymś rozmawiać.
anonim2015.02.24 15:46
//geopolityka jest pseudonauką.// Czy psychologia, socjologia, ekonomia polityczna, protestancka filozofia, darwinizm, materializm, naukowizm i polityka to nie pseudonauki?
anonim2015.02.24 15:49
Witamy sowiecką hasbarę która ma zadanie by torpedować Międzymorze, bo to koniec Putina, KGB, Niemców i wszelkiej lewackiej hołoty która za mit założycielski ma tylko krwawe mordy, wódkę, władzę, złodziejstwo i dziwki.
anonim2015.02.24 15:51
Ten zielony skrawek na górze sam przystąpi do nas, do cywilizacji rozumu.
anonim2015.02.24 16:01
potrafie zrozumic, ze pod wzgledem merytorycznym ten artykul to ja bajka dla dzieci, na frondzie wiekszosc jest taka, wystarczy poczytac o Pilsudskim, czemu tak zalezalo mu na "wolnej ukrainie". Zastanawia mie jednak, na czyje zamowienie publikujecie takue brednie, i ten akcent na wspolzaleznosc Polski od ukrainy. minister rolnictw zaplacil koszernej 12 000 zl za dzisiejszy z nim wywiad, kto wam placi? Smutne i straszne, Polska to Polska, a nie jakies bajki o "miedzymorzu", najpierw musimy byc Polakami, silnymi, madrymi, pewnymi swego, zeby plakac nad ukraincami. Zbudujmy najpierw nasza pozycje, armie, panstwo, dyplomacje, polityke spoleczna, a potem zajmujmysie innymi. Przez 25 lat rzadzi nami ta sama ekipa, ktora przerzuca sie g..., na przemian, Kaczynski mial szanse, wykorzystal ja? Najwyzsze urzedy w panstwie piastuja slupy, jak Komorowski, Kopacz, czy chocby Sawicki. Jezeli Jaroslaw Kaczynski mialby troche honoru, to sam wystartowalby w wyborach, a nie wystawial nastepnego slupa, to nie jest maz stanu, to polityk, taki sam jak tusk, krzaklewski, miller,
anonim2015.02.24 17:41
Przestań frondo wciągać Polaków do wojny. !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
anonim2015.02.25 0:54
U nas zbyt długo było wgrywane na twardy dysk nadstawianie setnego polika, aby z dnia na dzień dorównać komuś, kto przez wieki kształcił się w sztuce wojny. Niech judeoklechy lecą poliki nadstawiać może Ruskich ręce rozbolą.
anonim2015.02.25 20:09
marekwu Niestety idea nie jest nośna na dzień dzisiejszy jest niebezpieczna dla Polski bo ją alienuje na arenie międzynarodowej. Ostatnie porozumienie Austrii Słowacji i Czech BEZ POLSKI o tym świadczą dobitnie. Jest niebezpieczna także dla Polaków na Litwie bo idea ta każe im zaakceptować Litewską nie tolerarancje względem nich dla wyższej idei walki z Rosją (patrz ostatnie wypowiedz Schetyny)
anonim2015.02.26 17:26
O to właśnie chodzi Putinowi, żeby rozłamać Europę. Mniejsze kęsy się łatwiej chrupie. Prawica jak zwykle pełni rolę pożytecznego idioty
anonim2015.02.26 22:41
Pan Iszczuk raczył był postawić znak równosci między Rosją a ZSRR. Zapewne przyjmuje, ze ZSRR w naturalny sposób wyewoluował z Rosji carskiej. A w ogóle to Marks był pewnie rodowitym Rosjaninem, inspirację dla swojej filozofii czerpał z prawosławia, a cały bolszewicki aktyw to nie byli Żydzi, tylko prawowite dzieci matuszki-Rosji. No i wprowadzili w Rosji bolszewizm metodą pokojową - nie było zadnego terroru, żadnej krwawej rewolucji, bo rewolucja oznacza zerwanie ciagłości kultury, a wszak z artykułu dowiadujemy się, ze Rosja i ZSRR to jedno i to samo...