"Celem ustawy […] jest stworzenie jednolitej regulacji dotyczącej oznaczeń geograficznych obejmującej trzy sektory: produkty rolne i środki spożywcze, napoje spirytusowe i wina. Według projektodawcy stworzenie spójnych zasad w jednym akcie prawnym umożliwi efektywniejszą kontrolę i egzekwowanie ochrony przysługującej zarejestrowanym w Unii Europejskiej (UE) nazwom produktów i napojów" - czytamy w komunikacie.

Ustawa określa m.in.:

- kompetencje Rady do Spraw Oznaczeń Geograficznych i Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności (dotychczasowa Rada do Spraw Tradycyjnych i Regionalnych Nazw Produktów Rolnych i Środków Spożywczych będzie działała na zasadach dotychczasowych do dnia powołania członków nowej Rady, jednak nie dłużej niż 14 dni od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy). Rada będąc organem opiniodawczo-doradczym ministra właściwego do spraw rynków rolnych będzie opiniowała wnioski o rejestrację, wnioski o cofnięcie rejestracji, wnioski o zatwierdzenie zmiany, sprzeciwy krajowe, sprzeciwy do wniosku o cofnięcie rejestracji oraz sprzeciwy do wniosku o zatwierdzenie zmiany,

- zasady i tryb postępowania w sprawie rejestracji nazw pochodzenia, oznaczeń geograficznych lub gwarantowanych tradycyjnych specjalności produktów rolnych i środków spożywczych, win i napojów spirytusowych,

- postępowanie w przypadku wniesienia sprzeciwu wobec wniosku o rejestrację (sprzeciw ten różni się od krajowego sprzeciwu). Sprzeciw, w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej wniosku o rejestrację albo wniosku o zatwierdzenie zmiany, będzie mógł złożyć podmiot, którego siedziba lub miejsce zamieszkania znajduje się poza terytorium państwa, z którego pochodzi wniosek o rejestrację,

- zasady przyznania tymczasowej ochrony krajowej nazwom produktów. Nazwy produktów będą podlegać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej tymczasowej ochronie od dnia przekazania Komisji Europejskiej dokumentacji wniosku lub wniosku o rejestrację. Nazwy te będą udostępniane na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw rynków rolnych,

- zasady przeprowadzania kontroli urzędowej w zakresie zgodności produktu ze specyfikacją produktu,

- zasady prowadzenia przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych wykazu grup wytwarzających produkty, których nazwy zostały wpisane do rejestru,

- zasady wpisu na listę produktów tradycyjnych (LPT) prowadzoną przez ministra właściwego do spraw rynków rolnych. Za tradycyjne metody produkcji w odniesieniu do produktów wpisanych na LPT uważa się metody wykorzystywane co najmniej od 25 lat. Lista produktów tradycyjnych jest listą krajową,

- kary pieniężne nakładane na upoważnione jednostki certyfikujące, które naruszają przepisy dotyczące ich funkcjonowania oraz kary pieniężne nakładane na osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które działają jako upoważnione jednostki certyfikujące bez upoważnienia, uniemożliwiają lub utrudniają organowi Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych prowadzenie czynności kontrolnych w ramach nadzoru.

Ustawa wejdzie w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.