Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Żydzi są narodem morderców Chrystusa? - zdjęcie
19.04.19, 16:15Fot. Avinoam Faltin Pikiwiki Israel via Wikipedia, CC BY 2.5

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy Żydzi są narodem morderców Chrystusa?

71

Sobór Watykański II w deklaracji "Nostra Aetate" uczy na temat odpowiedzialności narodu żydowskiego za mękę i śmierć Pana naszego Jezusa Chrystusa między innymi:

A choć władze żydowskie wraz ze swymi zwolennikami domagały się śmierci Chrystusa, jednakże to, co popełniono podczas Jego męki, nie może być przypisane ani wszystkim bez różnicy Żydom wówczas żyjącym, ani Żydom dzisiejszym“.

Z kolei, opublikowany w 1992 roku Katechizm Kościoła Katolickiego w punkcie numer 598 stwierdza:

Uwzględniając fakt, że nasze grzechy dotykają samego Chrystusa, Kościół nie waha się przypisać chrześcijanom największej odpowiedzialności za mękę Jezusa, którą zbyt często obciążali jedynie Żydów.

Część tradycjonalistycznych katolików (zwłaszcza tych skupionych wokół Bractwa św. Piusa X) krytykowało powyższe "soborowe" oraz "posoborowe" nauczanie Kościoła, jako rzekome zerwanie z tradycyjną teologią katolicką, w ramach której nieraz obdarzano Żydów mianem "narodu bogobójców". Czy te zarzuty są uzasadnione?

Zacznijmy od tego, iż naprawdę trudno jest widzieć coś błędnego lub zwodniczego w przytoczonym wyżej nauczaniu Vaticanum II o tym, iż nie można przypisywać takiej samej odpowiedzialności za śmierć Pana Jezusa ani wszystkim Żydom żyjącym w tamtym czasie ani tym bardziej Żydom dzisiejszym. Takie odrzucone przez Sobór Watykański II twierdzenie nie jest bowiem umocowane ani w Piśmie świętym, ani nawet w zdrowym rozsądku. Po pierwsze bowiem, Biblia nie wspomina o tym, by w czasie procesu i ukrzyżowania Chrystusa wszyscy Żydzi popierali zabicie Jezusa. Owszem, za zbrodnią bogobójstwa opowiedziały się władze religijne narodu żydowskiego czyli Sanhedryn oraz liczne zgromadzenie Żydów obecne na placu umiejscowionym przed siedzibą rzymskiego namiestnika Piłata. Pomijając jednak już zaś nawet tak oczywiste wyjątki Żydów, którzy nie popierali w tamtym czasie i miejscu skazania Pana Jezusa na śmierć, a więc np. Najświętszej Marii Panny, Nikodema, Józefa z Arymatei, Apostołów (nie licząc Judasza), to i tak nie sposób założyć, iż dokładnie wszyscy inni członkowie narodu żydowskiego byli obecni w tłumie wołającym do Piłata: "Ukrzyżuj Go!". Owszem, na tym haniebnym zgromadzeniu było obecnych wielu Żydów, jednak nie wiemy jakiego dokładnie procentu ówczesnej nacji żydowskiej to dotyczyło. Nawet jeśli była to duża część spośród ówcześnie żyjących Żydów to i tak nie byli to wszyscy Żydzi.

Stwierdzenie Soboru Watykańskiego II o tym, iż nie można "bez różnicy" (czyli inaczej mówiąc: w takim samym stopniu) obciążać wszystkich żyjących w czasie ukrzyżowania Chrystusa czy tym bardziej istniejących współcześnie Żydów jest więc tak zdroworozsądkowe, jak i biblijne. Czy w takim razie należy potępić często używane w tradycyjnej teologii katolickiej sformułowanie nazywające Żydów mianem "narodu bogobójców"? Cóż, odpowiedź na to pytanie nie należy do bardzo łatwych. Z jednej bowiem strony nie wszyscy Żydzi popierali skazanie na śmierć Pana Jezusa, z drugiej zaś strony wielu z nich właśnie tak uczyniło. Warto też zauważyć, iż ogół Żydów został w relatywnie krótkim czasie ukarany przez Boga zburzeniem światyni w Jerozolimie a następnie ich wygnaniem z Palestyny co uprawdopodabnia tezę o tym, że rzeczywiście duża część narodu żydowskiego mogła solidaryzować się z posunięciem swych władz (czyli Sanhedrynu), które zdecydowały się wydać Zbawiciela na śmierć.

Czy może więc błędne i sprzeczne z Tradycją Kościoła jest stwierdzenie punktu 598 "posoborowego" Katechizmu Kościoła Katolickiego o tym, iż to chrześcijanie ponoszą największą odpowiedzialność za mękę Jezusa? Cóż, owe sformułowanie może być uznane za lekko dwuznaczne, gdyż brakuje w nim dodania słowa, iż to "źli" chrześcijanie są większymi od żydów mordercami Chrystusa. Albowiem na płaszczyźnie nadprzyrodzonej to grzechy wszystkich ludzi przyczyniły się do śmierci Pana Jezusa. Im zaś kto ma większy dostęp do łask, tym jego wina jaką ponosi za popełniane przez siebie akty nieposłuszeństwa Bogu jest większa. Chrześcijanie zaś mają danych więcej łask niż żydzi, a co się z tym wiąże popełniane przez nich grzechy są większe aniżeli żydów. Im więc dany chrześcijanin więcej grzeszy tym większym też – w sensie nadprzyrodzonym – jest mordercą Chrystusa. Gdyby więc uściślić i doprecyzować punkt 598 Katechizmu Kościoła Katolickiego poprzez dodanie doń dopowiedzenia, iż to źli chrześcijanie ponoszą większą od Żydów odpowiedzialność za mękę Pana Jezusa to nie byłoby w tym stwierdzeniu jakiejkolwiek, choćby i lekkiej dwuznaczności. Warto zresztą odnotować co na ten temat nauczał Katechizm Soboru Trydenckiego:

Musimy uznać za winnych tej strasznej nieprawości tych, którzy nadal popadają w grzechy. To nasze przestępstwa sprowadziły na Pana naszego Jezusa Chrystusa mękę krzyża; z pewnością więc, ci, którzy pogrążają się w nieładzie moralnym i złu, <krzyżują … w sobie Syna Bożego i wystawiają go na pośmiewisko> (Hbr 6,6). Trzeba uznać, że nasza wina jest w tym przypadku większa niż Żydów. Oni bowiem, według świadectwa Apostoła, <nie ukrzyżowaliby Pana chwały> (o Kor 2,8), gdyby go poznali. My przeciwnie, wyznajemy, że Go znamy. Gdy więc zapieramy się Go przez nasze uczynki, podnosimy na niego w jakiś sposób nasze zbrodnicze ręce“.

Nie od rzeczy będzie zresztą przypomnienie tego co na temat odpowiedzialności złych chrześcijan za śmierć Chrystusa uczył św. Jan Maria Vianney, patron wszystkich proboszczów:

Źli chrześcijanie będą kiedyś w piekle ponosili straszniejsze męczarnie, niż niewierni… Chrześcijanom, gdy tylko dojdą do wieku, w którym mogą już korzystać z rozumu, przyświeca niczym wspaniałe słońce pochodnia wiary. W sposób wystarczający mogą więc poznać swoje obowiązki względem Boga, względem samych siebie, względem bliźniego. Jakie straszne, jakie okropne będzie piekło chrześcijan! Jak niebo oddalone jest od ziemi, tak potępienie chrześcijanin będzie daleko cięższe od potępienia niewiernych. Bo sprawiedliwy Bóg surowiej ukarze tego, kto otrzymał więcej łask, ale wzgardził nimi, zamiast z nich korzystać i wiernie służyć Panu… Jak z trupów potopionych Egipcjan wypływa woda, tak z ust potępieńców przez całą wieczność będą płynęły narzekania, że nie chcieli wykorzystywać Bożych łask, że za życia znieważali Ciało i Krew Jezusową w Komunii Świętej. Na wieki – wedle słów św. Bernarda – stać im będą przed oczyma cierpienia i męka Jezusa Chrystusa, które zniósł także dla ich zbawienia… nie zniknie im nigdy sprzed oczu obraz łez, które przelał Boski Zbawiciel, obraz Jego pokuty… Będą Go widzieli w Ogrodzie Oliwnym, gdzie krwawymi łzami opłakiwał ich grzechy. Zobaczą go w śmiertelnej agonii, zobaczą włóczonego po ulicach Jerozolimy. Będą słyszeli uderzenia młotów, które Go krzyżowały na Kalwarii (…)” (Cytat za: Św. Jan Maria Vianney, "Kazania Proboszcza z Ars", Warszawa 1999, ss. 337, 340).

Mirosław Salwowski

Komentarze (71):

Szechter2019.04.21 22:22
Sa tez mordercami tysiecy bohaterow - POLAKOW - rzadzac calym aparatem UB i SB
Max Fiend2019.04.21 20:10
Formalnie za ten mord odpowiedzialni są Rzymianie a nie Żydzi.
OZ2019.04.21 18:26
Mordercami Chrystusa był grzech.
Jan Radziszewski2019.04.21 21:22
A kto popełnia grzech - czy nie ludzie ?
uczciwy obywatel2019.04.21 17:47
Zgodnie z Ewangeliami Chrystus został uśmiercony przez żydów.To fakty a interpretacje teologiczne to inna sprawa.
Alicja2019.04.20 18:37
Trzeba podkreślić, że nie ma żadnej ciągłości między Żydami biblijnymi (Hebrajczykami), a Żydami talmudycznymi. Żydzi talmudyczni to sekty (każda sekta jest wyznawcą mądrości swojego rabina), które powstały tylko po to by zwalczać Kościół Pana Jezusa. Prawdziwy Izrael to Kościół Pana Jezusa (KK) który został stworzony zarówno z Żydów biblijnych jak i pogan.
Jan Radziszewski2019.04.20 17:06
Orędzia Jezusa Chrystusa Cypriana polaka + Luty 2015, 4) "Zasługa" Judasza, "zasługa" żydów, Sanhedrynu (Luty 2015, 4) - A zasługa Panie? O jakiej zasłudze mówisz. Że wydał swego Pana, o którym wiedział, że jest Bogiem, miłością. To działanie szatana, a nawet pod pewnym względem gorsze. Nie można mówić o zasługach, lecz o skutku jego działania. Zasługi nie mają żołnierze, którzy mnie chłostali, zasługi nie ma Sanhedryn, który mnie wydał Rzymianom na Ukrzyżowanie. Nie mają zasługi żydzi, którzy mnie ukrzyżowali, dzięki czemu dokonało się zbawienie. Tak jak nie mają zasługi żadni mordercy ni ludobójcy. - Dlaczego Panie i ludzie i nawet ksiądz mówił co by się stało gdyby żydzi nie doprowadzili do Ukrzyżowania i Odkupienia. - Zbawiciel przyszedł na świat - lecz swoi go nie przyjęli i wydali na Ukrzyżowanie. To nie zasługa, to odrzucenie. (J 19,15) Coś złego w swoim zamyśle nie jest zasługą. Skutkiem tego Bóg może pokierować tak, aby stało się zbawieniem człowieka, Ale zły czyn nie jest zasługą, a zwłaszcza zabicie Mesjasza, na którego oczekiwano od pierwszych ludzi: Adama i Ewy. - To jak ludzie uważają nie ma znaczenia dla Boga. Ludzkie sądy.. Bóg kieruje się sprawiedliwością i jest doskonały. Tak jak zakazałem Kaina zabijać, tak w ten sposób dzięki wzbudzeniu pewnej przychylności dla żydów sprawiłem, że nie wytępiono ich z powierzchni ziemi, gdyż nie chcę zguby grzesznika, ale jego nawrócenia. Tak jak dzieci Adama i Ewy są skażeni grzechem pierworodnym, tak żydzi są obciążeni grzechem bogobójstwa i żaden { napisane najprawdopodobniej w rękopisie „święty kapłan”, w drugiej kolejności może być też „żadne sądy kapłana”}, ani następca Św. Piotra, nie może ich z tego zwolnić. - Ach Panie, ale to oni gnębią nas, a nie my ich. - Są ze świata i ponieważ odrzucili Boga zostaje im szatan i świat. Szatan się z tego bardzo cieszy, że ma lud, który odrzucił Chrystusa. Naturalne jest, że będzie mu pomagał. Pomagał przeciw chrześcijanom i Twojemu narodowi szczególnie.
grimm2019.04.20 16:44
Nie źle, nie źle. Żydzi zabili Chrystusa, ale i tak winni są chrześcijanie i "w piekle będą ponosili straszniejsze męczarnie niż niewierni". Talmudyczna mentalność i relatywizm moralny jak na dłoni.
robot2019.04.20 14:45
Za życia Jezusa była Juda i Galilea czyli jako obywatel był Galilejczykiem dlatego Piłat odesłał go do Heroda. A tamta nacja oficjalnie powiedziała że jest politycznie związana z Rzymem i wyrzuciła Jezusa z własnej nacji. Jezus nie może być żydem bo wtedy nie było żydów. Nawet takiej nazwy nie było. To jest po częsci nazwa niemiecka i czeska. Mówił po aramejsku można Jezusa zakwalifikować jako Izraelczyk tylko że tamten Izrael ma tyle wspólnego z tym Izraelem co współczesna Polska z domniemaną Lechicją.
uczciwy obywatel2019.04.21 17:59
robot-wszyscy żydzi to potomkowie Abrahama,Icaaka i Jakuba ,nastepnie plemiona izraelskie podzieliły tereny zajmowane na 12 pokoleń Izraela.Panstwo żydowskie zostało podbite przez Rzymian i jako takie tworzyli je Żydzi !.Zgodnie z Ewangelia ta społeczność/ naród ?/skazała na śmierć Jezusa.Reszta to rozważania teologiczne.
dziejopis2019.04.20 13:20
Czy to prawda ,że Żydzi zabili więcej Polaków niż Niemców ?
Jan Radziszewski2019.04.20 11:07
Cogito ergo sum + pozostałe trole prożydowskie Jezus i Maryja - To nie żydzi ale pierwsi Chrześcijanie bo są założycielami Religii Katolickiej Judaizm odszedł w niebyt - bo żydzi jak pisze św Jan Apostoł i Ewangelista W Prologu "przyszedł do swojej własności - a swoi Go Nie przyjęli A wszystkim którzy Go przyjęli dał moc aby stali się synami Bożymi ; Którzy nie z krwi / żydowskiej/ ani z żądzy ciała /sexu/ ani z woli ludzkiej . - ale z Boga się narodzili " /J 1,11-13) Jezus Chrystus sprawia że wierzący stają się dziedzicami Boga ao odrzucenie Boga i Pana przez naród żydowski sprawia że żydzi stają się, także teraz są stają się dziećmi diabla tj synami złego tj cezara z piekła /J 19,15) Łaska Boża Łaska Ducha św. - a nie obrzezanie żydowskie Bowiem czyni z Ludzi dzieci Boże - synów królestwa Niebieskiego tj NIEBA I dodam żydzi - nie tylko są obciążeni Grzechem Pierworodnym jak wszyscy ludzie ale także przeklętymi przez Boga Bogo-bójcami przeklętymi przez Boga i samych siebie "Krew jego na nas i na syny nasze"
Jacek2019.04.20 8:55
Mirosław Salwowski - to co napisałeś (nie będę urzywał słowa "Pan" bo do chamów się nie stosuje .... mam tylko nadzieję że nie zostanie ci zapomniany ten tekst. Z dobrego nie wyrosłeś bo daleko ci do niego a pokrętna i niedorzeczna logika jaką w tym tekscie urzeczywistniasz jest dowodem niskich możliwości intelektualnych .... nic dziwnego że nawet tego nie zauważasz....
Tomek 3.202019.04.20 8:12
Nie można też stwierdzić, że Naród Niemiecki jest odpowiedzialny za II Wojnę Światową, gdyż było tam 5 osób sprzeciwiających się wojnie i hitlerowi.
Bartek2019.04.20 8:01
Moimi nauczycielami byli, o. Joachim, dominikanin i o. Czesław, jezuita.Debiutowałem w Przewodniku Katolickim, który wtedy mieścił się w starym, jednopiętrowym, budynku na Grobli. Tego nigdy nie da się zapomnieć. I wtedy, i dziś uważam, że Żydzi, ich władze i lud są odpowiedzialni za śmierć Jezusa.Po wsze czasy.I nie jest to żaden antysemityzm, bo jestem filosemitą i mam przyjaciela w Izraelu, tylko fakt.Aprobowany także przez wielu Żydów.Oni nie zakłamują swojej historii. Ci, którzy próbują to robić, ani wtedy, ani dziś, mimo obrzezania, nie są Żydami.
Witek2019.04.19 20:25
Brak danych historycznych .
lolek kremowka2019.04.19 20:05
Krzrrzujemy go co dnia. Były czasy gdy w wielki piątek, żydzi nie wychodzili domów - to nasza niechlubna chrześcijańska historia...
Zorro2019.04.19 19:40
A co jest w Ewangelii??? Ano pisze że żydzi sami wzięli z wielką chęcią na siebie odpowiedzialność nawet bardzo tego chcieli, krzycząc. Krew Jego na nas i na dzieci nasze, i teraz próby wybielania i podlizywania się żydom przez kler nic nie zmienią . kler fałszuje prawdę bo są tacy sami jak faryzeusze, jak by mogli to nie jednego by ukamienowali np na tankowca lub babcię która zwraca uwagę księdzu
rebeliant2019.04.19 18:48
Jeśli wykluczymy ich sprawstwo, to musimy także uniewinnić szmalcowników - oni również za spust nie pociągali, oni "tylko" zawiadomili kogo trzeba.
Gnostyk2019.04.19 18:15
Żydzi zamordowali Jezusa z inspiracji demiurga jahwe, który bał się, że prorok Jezus rozpowszechni wiedzę o Prawdziwym Bogu i ludzie się od demiurga odwrócą...jak widać niestety zły demiurg jahwe osiągnął spory sukces...
Angelus2019.04.19 18:12
Panie Salwowski - ja zaryzykuję inną tezę. Jezusa zabili katolicy, czyli ci którzy go stworzyli. Coś jak autor powieści uśmiercający bohatera. Gdybym jednak nie miał racji, to i tak sprawa nie jest przesądzona. Patrząc na dzisiejszy kościół, nie mam wątpliwości.
rozbawiony2019.04.19 17:37
Jak w zydowskiej prasie napisza że Polacy mordowali żydów to awantura Jak jeden debil w Wielki Piątek oskarża cały naród żydowski jest OK?
anonim2019.04.19 17:57
A który to "debil" oskarża w Wielki Piątek cały naród żydowski? Czy może pan go wymienić z imienia i nazwiska?
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.19 18:00
Ja mogę - Mirosław Salwowski. Dalej prowadzisz "Kulturę Dobra" czy podjąłeś już leczenie psychiatryczne?
anonim2019.04.19 18:05
Ad. "Karol ..." Jest ewidentną nieprawdą, jakobym w powyższym artykule oskarżał cały naród żydowski. Jeśli zarzuca Pan mi głoszenie tej tezy po lekturze mego artykułu to jest Pan oszczercą. Jeśli zarzuca mi Pan tą tezę bez czytania artykułu to jest Pan ignorantem nie dbającym o swe słowa.
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.19 18:14
Uważam, że powinieneś zostać skierowany na przymusowe leczenie psychiatryczne. Nie za ten artykuł, ale za twoją ogólną "działalność". Za m.in. "Kulturę Dobra" i te kreacjonistyczne fantasmagorię.
anonim2019.04.19 18:26
Ad. "Karol .." Czy ma Pan na tyle odwagi, honoru i uczciwości, by przyznać się i przeprosić mnie za powyższe niesprawiedliwe spotwarzenie mnie (przez twierdzenie, jakobym oskarżał cały naród żydowski o zabicie Chrystusa)???
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.19 18:44
Nie obchodzi mnie, co myślisz o Żydach i innych narodach. Możesz nawet ich pokochać. W moich oczach pozostaniesz czystym debilem.
anonim2019.04.19 20:49
Ad. "Karol ..." Nie mogę panu zabronić uważania mnie za "czystego debila" ale najbardziej podstawowe poczucie uczciwości, sprawiedliwości i honoru nakazywałoby przeprosić za wysuwanie pod mym adresem ewidentnie fałszywych zarzutów. Pan tego nie uczynił, a zasłania się za to teraz innymi kwestiami. Mogę więc być dla pana "czystym debilem" ale pan nie wykazuje się w relacjach ze mną minimum przyzwoitości. Smutne, ale ostatecznie to jest pana, a nie mój problem.
syn chama2019.04.19 17:32
Żadne zaklęcia tego faktu nie zmienią.
Myśliciel2019.04.19 17:22
To urojenie, że Żydzi zabili mitycznego chrystusa jest odpowiedzialne za setki pogromów w całej Europie. Nienawiść do żydów została wyssana z mlekiem matki, bo ten mit jest wciąż żywy i przekazywany z pokolenia na pokolenie. Choroby, wina Żydów, wojny wina Żydów, głód wina Żydów. Szczytem był Holocaust, ale mimo to ludzie dalej nie widzą swoich grzechów i grzechów przodków, widzą tylko złych Żydów. Propaganda antyżydowska to istne pranie mózgów.
Marian2019.04.20 8:47
Nawet ich najwieksi przyjaciele Niemcy mowia o nich verfluchten
ostrzezenie.net2019.04.19 17:20
Żydom mówię, co nastę­puje: Cier­pie­li­ście z powodu Waszego braku posłu­szeń­stwa dla Słowa Bożego, prze­ka­zy­wa­nego Wam przez pro­ro­ków. Jed­nak Wy osta­tecz­nie przyj­mie­cie Praw­dzi­wego Mesja­sza już wkrótce. A wów­czas Wy także przy­łą­czy­cie się do Mojej Armii, kiedy będzie ona masze­ro­wać prze­ciwko anty­ch­ry­stowi — ku zwy­cię­stwu. Będzie­cie cier­pieć tak, jak Ja cier­pia­łem, bo to zostało prze­po­wie­dziane. Dzień zwy­cię­stwa­Domu Dawi­do­wego będzie dniem, w któ­rym Ja wzbu­dzę z popio­łów Nową Jero­zo­limę. A kiedy Moje Kró­le­stwo się wyłoni, wtedy król świata pogan i jego słu­dzy zostaną obró­ceni wpo­piół. Moja Obiet­nica, aby przy­być i zabrać Was do Kró­le­stwa Mojego Ojca jest już bli­ska speł­nie­nia się. Przy­rze­kam Wam Moją Miłość i Moją Wier­ność jako Wasz obie­cany Mesja­sz— obie­cany Wam tak bar­dzo dawno temu. Ono jest Waszym dzie­dzic­twem. Nie odrzu­ci­li­ście Mnie, Waszego Jezusa, kiedy zosta­łem ukrzy­żo­wany. Odrzu­ci­li­ście Boga. Ja Jestem Bogiem. Ja Jestem Waszą drogą wio­dącą do wej­ścia do Nowego Raju. Przyj­mij­cie Moją Dłoń, ponie­waż Was kocham; prze­ba­czam Wam. Jeste­ście Moim Ludem i Ja przy­cho­dzę z Waszego powodu. Wasz Jezus
Topek2019.04.19 17:18
Co za paplanina, oczywiście Żydzi konserwatyści prawicowi zabili pierwszego socjalistę na świecie Jezusa
fgt2019.04.20 9:02
oczywiście że twoja głupota sięga aż do najdalszych planet, takie rozmiary ma twoja lewacka cimnota
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.19 17:03
Wstydzilibyście się, katole, pisać takie pierdy. Dzisiaj rocznica PIERWSZEGO POWSTANIA WARSZAWSKIEGO, w którym główną (aczkolwiek nie jedyną) rolę odgrywali właśnie Żydzi. Jesteście bydlętami bez uczuć i taktu.
ostrzezenie.net2019.04.19 16:55
Nie wyko­nał­bym Mojego obo­wiązku, jako Waszego kocha­ją­cego Stwórcy i Ojca, gdy­bym nie komu­ni­ko­wał się z Wami pod­czas tych osta­tecz­nych cza­sów, które jak wie­cie są teraz na ziemi. Ci z Was, któ­rzy może są prze­stra­szeni Moimi Naj­święt­szymi Sło­wami, pozwól­cie Mi Was pocie­szyć mówiąc Wam, że nie ozna­cza to końca świata. Ponie­waż tak nie jest. Jest to po pro­stu koniec pano­wa­nia sza­tana na ziemi, który należy powi­tać z zado­wo­le­niem, dzieci. Zbliża się czas dla Mojego Syna, aby objął Swój pra­wo­wity tron, kiedy przyj­dzie po raz Pow­tórny, aby kró­lo­wać nad Nowym Dosko­na­łym Rajem na ziemi. Dzieci, Moje serce pęka z rado­ści, gdy mówię Wam o nowej ziemi, którą przy­go­to­wa­łem dla Was. Moje dzieci będą żyć przez 1000 lat w raju, który stwo­rzy­łem dla Adama i Ewy. Będzie pano­wał pokój, miłość, har­mo­nia i nie będzie­cie chcieć nic innego. Ludzie będą zawie­rać mał­żeń­stwa, mieć dzieci, a kwiaty, rzeki, morza, góry i jeziora będą zapie­rały dech w pier­siach. Zwie­rzęta będą żyć z Moimi dziećmi w har­mo­nii i będzie­cie kie­ro­wani z miło­ścią, pod pano­wa­niem Mojego Syna, Jezusa Chry­stusa. Dopiero wów­czas Moja Święta Wola dokona się na ziemi, tak jak jest w Nie­bie. Wasz Kocha­jący Ojciec Bóg, Stwórca całej ludz­ko­ści Bóg Naj­wyż­szy
To ja Napoleon2019.04.19 17:22
To się nazywa schizofrenia bierz tabletki
Urszula2019.04.19 18:47
Cos ci sie pokiełbasiło. A jak uplynie te 1000 lat to co stanie się z człowiekiem? Umrze?
Ja2019.04.19 16:31
Dzisiejszy"antysemityzm" nie ma nic wspólnego z oskarzeniami Żydów o spowodowanie śmierci Pana Jezusa.W ogóle odpowiedzialność zbiorowa, to mówiąc prosto ,niesprawiedliwość.
taki se moher2019.04.19 16:27
Cogito ergo sum - sterculinum publicum. "gdyby, gdyby.." Gdyby tak twoją starą, zakładając optymistycznie, że nie jesteś homoseksualistą, postawić na głowie byłaby koszem na śmiecie.
Yaro2019.04.19 16:26
dr Pieczenik: Macron spalił katedrę Notre Dame >>> https://gloria.tv/video/uyDaZbeSKxa84rBy836QdmcYH
ultrAS2019.04.19 16:40
I od razu zadeklarował jej odbudowę. Bez krzyża? To satanista!
Piotr Nowak2019.04.19 17:14
Przecież ten typ nadaje się tylko do psychiatryka!
germanik2019.04.19 16:25
Trzeba wybudować olbrzymią rakietę , zapakować ich i wysłać poza układ słoneczny. Bez wody i jadła.
Gamberro2019.04.19 16:41
Po śmierci dowiesz się co to kosmos. Nie będzie przyjemnie, pomyśl.
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.19 17:05
Jesteś współczesnym szmalcownikiem.
Agnieszka2019.04.19 16:23
Wielki Piątek,rocznica Powstania w Getcie. Panie Salwowski, pan nie potrafi inaczej? Warto spróbować być lepszym człowiekiem,dla nikogo, ani niczego nie można się tak szmacić.
anonim2019.04.19 16:28
Przepraszam, ale w zasadzie o co Pani chodzi? Czy czytała Pani całość powyższego artykułu?
Agnieszka2019.04.19 16:35
Tak, przeczytałam,ale zaczęłam od tytułu, przecież Pan jest inteligentnym człowiekiem, tego nie można Panu odmówić musi Pan zdawać sobie sprawę co za (przepraszam za wyrażenie) gównoburze wywoła coś takiego? O co jeszcze posądzimy ten naród? Jak jeszcze podpuścimy frondowych prawicowców? Zdjęcie do artykułu to też nie rycina z Biblii, tylko współczesne zdjęcie Żydów. I czy naprawdę to konieczne w takim dniu?
anonim2019.04.19 16:43
Pani Agnieszko, może jestem naiwny, ale ja piszę swe artykuły z nadzieją, że ktoś je czyta. Fotografii do tekstów osobiście co prawda nie dobieram, ale też nie widzę czegoś zdrożnego w tym konkretnym obrazku dołączonym do mego artykułu.
Agnieszka2019.04.19 16:49
Ja jestem na pewno naiwna, ale nie aż tak, żeby myśleć, że Pan pisał to tak po prostu, bez chęci dokopania nielubianym starszym braciom w wierze. Inaczej sformułowany tytuł zmieniłby wiele.Pan wie że mam rację, ale mi jej nigdy nie przyzna. :)
anonim2019.04.19 16:55
No niestety, nie pisałem tego artykułu z chęcią dokopania wyznawcom judaizmu. Może Pani mi nie uwierzyć, ale tak było, a ja wierzę w to, że kłamstwo jest zawsze złe oraz grzeszne (co może Pani wyczytać we wcześniej pisanych przeze mne tekstach). Ps. Tytuły poszczególnych artykułów też nie zawsze są przeze mnie osobiście i w pełni dobierane, jednak ten konkretny jest owszem w pełni mego autorstwa i nie widzę w nim niczego zdrożnego. Jest to po prostu tytuł, który ma zachęcać do zapoznania się z całością artykułu.
Agnieszka2019.04.19 17:06
Panie Salwowski, kompletnie nie zgadzam się z większością Pana artykułów.Ale jeśli Pan pisze zgodnie z własnym przekonaniem to chwała panu za to. Szkoda, że nie widzi Pan niestosowności tego tytułu, trudno. Życzę Panu wielkopiątkowego skupienia, a później radosnego Dnia Zmartwychwstania. Wesołych Świąt dla Pana i Pana bliskich. :)
anonim2019.04.19 17:12
Dziękuję za życzenia. Również życzę Pani i pani bliskim dobrych oraz błogosławionych świąt Zmartwychwstania Pana naszego Jezusa Chrystusa.
Marian2019.04.19 17:27
To nie sa starsi bracia w wierze ale najwieksi wrogowie katolikow
Agnieszka2019.04.19 17:43
Mam uważać kogoś za wroga, tylko dlatego, że wierzy trochę inaczej,albo urodził się w innym miejscu na ziemi?
Jarema Szyc2019.04.19 23:20
Aguleńko bo Ty dziecko nie masz wrogów,no może oprócz frondowych trolli. Masz za dobre serduszko.
Marian2019.04.20 7:43
Dla Zydow jestesmy najwiekszym wrogiem wiec to dziala w obydwie strony
Piotr Nowak2019.04.19 16:43
No to z ambony strzeleckiej: Zostałeś zaorany :)
Jozin z Bazin2019.04.20 17:55
Przeczytałem wpisy tej pani i to prawda nie wiadomo o co chodzi, widać wielkie braki z wiedzy historyczno-teologicznej, ale złośliwą i kąśliwą potrafi być. Bo o żydach nie wolno nic złego powiedzieć to są święte krowy, nie!, proszę poczytać i posłuchać co o nich mówi Ks.prof.dr hab. Waldemar Chrostowski.
taki se moher2019.04.19 16:33
Szanowna Agnieszko, powstanie to było np. Spartakusa albo Powstanie Warszawskie. Strzelanina w getcie nie była powstaniem, tak jak nie było obrony Masady i masowego Żydów tam samobójstwa. Nabierz perspektywy.
Jozin z Bazin2019.04.20 17:50
Fizycznie żydzi wydali wyrok na Pana Jezusa i są odpowiedzialni za śmierć, wykonali ten wyrok rzymianie, podobnie jak Wolińska czy brat Adama z GW, będąc żydami i żyjąc w naszej ojczyźnie wydawali wyroki śmierci sami nie uczestnicząc w nich, prawda o żydach powoli wychodzi na jaw. Polecam zobaczyć film M. Gibsona "Pasja" na te Triduum będzie dal Pani niczym rekolekcje i przypomnienie prawdy o żydach. Smacznego jajka życzę i jeśli chce się o czymś rozmawiać to warto temat przerobić. Uważam tekst w dyskusji z Panem Salwowskim jaki jest od Agnieszki Dz. za jałowy nie omawiający merytorycznie problemu ale za to utyskiwanie i naskakiwanie, pewnie jest ta Pani żydówką, nie znającą przebiegu powstania w getcie ani nie znająca już tym bardziej Kart Pisma Świętego.
Agnieszka2019.04.20 23:51
Nie jestem Żydówką, a przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo. Ale nie ma to żadnego znaczenia. Historia powstania w getcie jest mi bardzo dobrze znana, tak jak Pismo Święte i film Pasja, co nie zmienia faktu, że brzydzę się antysemityzmem. Życzę spokojnych i rodzinnych Swiąt Zmartwychwstania. Dobranoc.
Jozin z Bazin2019.04.21 8:37
A ja anty-polonizmem.
Cogito ergo sum2019.04.19 16:19
Ale Jezus sam był żydem. Urodzony przez żydówkę, wychowany w kulturze żydowskiej, nauczał wśród żydów, był zbawicielem obiecanym żydom przez boga. A Jezusa zabili kapłani którzy nie chcieli utraty wpływów. Dziś gdyby wrócił, spotkałby go ten sam los co wtedy. Obecny kler katolicki jest nawet gorszy od żydów z tamtych czasów.
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.19 17:04
Bo chrześcijaństwo tak naprawdę jest odłamem judaizmu.
kacpi2019.04.20 16:30
W zyciu nie slyszalem wiekszych bredni
x2019.04.20 14:16
Jeszu był synem Boga, który się uniżył i na czas przebywania na ziemi zrzucił swoją anielskość i przyjął formę ludzką.A przyjął ją po to, aby złożyć siebie na krzyżu, jako ofiarę za wszystkie grzechy ludzkości.Dzięki niemu mamy ogromną szansę na wejście do Nieba i tym samym zyć wiecznie jak inni Aniołowie. Oczywiście trzeba w niego uwierzyć i spełnić inne warunki.
Polak2019.04.21 18:09
Sądzić ? Kto ma takie prawo? Bóg .Tylko. A jak postąpili by dzisiejsi żydzi ? Dla kasy wydawali nawet swoich , więc jeżeli by mieli korzyść to pewno podobnie. A kler prowadzi ludzi do Boga - choć tez grzeszy ale kto jest bez grzechu niech pierwszy rzuci kamieniem. Nienawiść przebija z twojego postu więc raczej nie myślisz
JACEK2019.04.22 0:01
Jezus był tylko pół Żydem. Jego ojcem był Duch święty.