20.01.17, 08:47fot. zbigniewkuzmiuk.pl

Kuźmiuk: 500+ wydarzeniem bez precedesu

1. Wczoraj w Parlamencie Europejskim miała miejsce debata na temat tworzenia tzw. europejskiego filaru spraw socjalnych, w której wzięła udział komisarz zajmująca się problematyka społeczną Marianne Thyssen.

Tworzenie takiego filaru zapowiedział na jesieni 2015 roku szef Komisji Europejskiej Jean Claude Juncker, ale do tej pory, nie pojawiły się żadne inicjatywy legislacyjne Komisji dotyczące tej problematyki.

Żeby było jasne, nie jestem zwolennikiem wprowadzania na poziomie unijnym jakichkolwiek rozwiązań dotyczących spraw społecznych, wszak kraje UE ciągle zróżnicowane pod względem poziomu rozwoju i zamożności i to, co jest możliwe w tym zakresie dla tych bogatszych, jest nie do udźwignięcia dla tych biedniejszych.

2. Zabierałem głos w tej debacie i powiedziałem między innymi, że działania Komisji Europejskiej, jakie będzie ona podejmowała w tej sprawie, powinny przestrzegać zasady pomocniczości, a więc na poziomie UE powinny być regulowane tylko sprawy, których nie mogą skuteczne realizować poszczególne kraje członkowskie.

Przy tej okazji zwróciłem uwagę, że w Polsce jest realizowany od blisko roku przez nowy rząd, pronatalistyczny program Rodzina 500plus wspierający kwotą blisko 120 euro miesięcznie na dziecko, rodziny wychowujące dwoje i więcej dzieci, a także mniej zamożne rodziny z jednym dzieckiem.

Program dotyczy blisko 4 mln dzieci (ponad połowy wszystkich dzieci do 18 roku życia) i kosztuje około 23 mld zł rocznie tj. blisko 1,5% PKB i jest wielką inwestycją w młode pokolenie Polaków.

Zwróciłem się także do KE z postulatem, aby tego rodzaju programy realizowane przez poszczególne kraje członkowskie mogły być w przyszłości wspierane także z Europejskiego Funduszu Społecznego, ponieważ poważne problemy demograficzne, ma zdecydowana większość krajów UE.

Często, bowiem środki z tego Funduszu są przeznaczane na programy, co najmniej wątpliwe, natomiast przeznaczenie ich na rozwiązywanie problemów demograficznych w poszczególnych krajach członkowskich, zdecydowanie poprawiłoby jego efektywność.

3. Przypomnijmy tylko, że jak poinformowała w niedawno minister rodziny, pracy i polityki społecznej Elżbieta Rafalska do końca tego roku z programu Rodzina 500 plus zostało wypłacone ponad około 17 mld zł, czyli więcej niż przewidywano w budżecie państwa, ponieważ zostało nim objęte więcej „pierwszych” dzieci (500 zł przysługuje takim dzieciom, jeżeli miesięczne dochody na członka rodziny nie przekraczają 800 zł, a w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł na osobę).

Dodała, że z programu obecnie korzysta już 3,8 mln dzieci i stwierdziła, że program „Rodzina 500plus”, poprawia sytuacje materialną rodzin wychowujących dzieci, ponieważ zmniejsza się wyraźnie ilość takich rodzin obejmowanych pomocą społeczną.

Programem jest objętych średnio 52,2 % dzieci do 18 roku życia, przy czym w gminach wiejskich jest to aż 61% dzieci, w gminach miejsko-wiejskich 56% dzieci i w gminach miejskich 44% dzieci, co tylko potwierdza, że do tej pory najwięcej wielodzietnych niezamożnych rodzin funkcjonowało w środowisku wiejskim.

Ponadto według raportu przygotowanego przez Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciwdziałania Ubóstwu w wyniku realizacji programu „Rodzina 500plus” liczba dzieci ubogich zmniejszy się z 718 tysięcy do 188 tysięcy, czyli o blisko 0,5 miliona i jest to wydarzenie bez precedensu w całym już blisko 27 letnim okresie przemian w naszym kraju.

Zbigniew Kuźmiuk