Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy żony powinny być posłuszne mężom? - zdjęcie
08.03.19, 12:30Fot. Pixabay, CC 0

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Czy żony powinny być posłuszne mężom?

135

Boża zasada mówiąca o tym, iż to mąż jest głową rodziny, a w związku z tym żona powinna mu okazywać posłuszeństwo, jest współcześnie także w środowiskach katolickich, bardzo często negowana, lekceważona, albo przynajmniej mocno relatywizowana. Przyjrzyjmy się zatem niektórym z aspektów tej zasady oraz sposobom, za pomocą których jest ona podważana.

Jednym z najczęściej używanych argumentów przeciwko posłuszeństwu żony wobec męża jest twierdzenie, jakoby to biblijne nauczanie było produktem patriarchalnej i ukierunkowanej na mężczyzn kultury, w ramach której spisywane i tworzone było Pismo święte. Jest to jednak typowe, aż do nudności, relatywizowanie nauczania Biblii, za pomocą którego można unieważnić dosłownie każde z zapisanych w niej przykazań, prawd i pouczeń. Choć owszem nie można zaprzeczyć temu, iż w treści Pisma świętego znajdują się pewne odwołania do kultury i pojęć czasów, w których było ono spisywane, to nie mniej jednak zapisane w tej Księdze rzeczy nie są po prostu zapisem historii obyczajów tamtych czasów, ale stanowią Boże Słowo dane ku pouczeniu wszystkim ludziom wszystkich czasów. Biblijna zasada posłuszeństwa żony wobec męża jest tak samo Bożym pouczeniem, jak znajdujące się tam zakazy zabijania niewinnych, cudzołożenia, oszukiwania, etc. Jak mówi Pismo święte samo o sobie:

Wszelkie Pismo od Boga natchnione [jest] i pożyteczne do nauczania, do przekonywania, do poprawiania, do kształcenia w sprawiedliwości – aby człowiek Boży był doskonały, przysposobiony do każdego dobrego czynu” (2 Tm 3, 16);
"Słowo Pańskie - to słowo szczere, wypróbowane srebro, bez domieszki ziemi siedmiokroć czyszczone" (Ps 12, 7);
"Niebo i ziemia przeminą, a moje słowa nie przeminą" (Łk 21, 33).

Innym ze sposobów podważania omawianej zasady jest próba faktycznego jej unieważnienia za pomocą stronniczej interpretacji jednego zdania z listu do Efezjan, w którym to św. Paweł Apostoł opisując relacje pomiędzy mężem a żoną, stwierdza: "Bądźcie sobie wzajemnie poddani w bojaźni Chrystusowej!" (tamże: 5, 21). Wielu próbuje dowodzić za pomocą tego fragmentu, iż rzekomo w ten sposób Pismo św. unieważnia regułę posłuszeństwa żony mężowi, gdyż z owego wersetu ma wynikać, że mąż ma być też posłuszny żonie. Skoro więc oboje małżonkowie mają być sobie poddani, to ma oznaczać, że nie ma żadnego "pierwszeństwa w posłuszeństwie", które należałoby się mężowi od żony. Ta interpretacja jest jednak słaba, choćby z tego powodu, iż istnieje wiele tekstów biblijnych, w których wzywa się żony do posłuszeństwa mężom oraz pochwala się tę cnotę (np. Tt 2, 5; 1 P 3, 1-2; 1 P 3, 5-6). Co więcej, w Piśmie św. to mąż, a nie żona jest nazywany głową kobiety (1 Kor 11, 3), a to przynajmniej sugeruje zasadę, iż to mąż ma być swego rodzaju "kierownikiem" rodziny podejmując najważniejsze i kluczowe dla niej decyzje. Gdyby rodzina miała dwie głowy, to można by rozumieć słowa o "wzajemnym poddaniu się" w sensie braku "pierwszeństwa w posłuszeństwie". Ale skoro rodzina ma tylko jedną głowę, a nie dwie i tą głową jest mąż, a nie żona, to płynie z tego dość prosty wniosek, iż "pierwszeństwo w posłuszeństwie" przysługuje właśnie mu. Co więc może oznaczać "wzajemne poddanie się w bojaźni Chrystusowej" małżonków? Cóż, nie jest to zbyt trudne do wyjaśnienia. Otóż w życiu małżeństwa i rodziny nieraz może dochodzić do sytuacji, gdy miłość nakazuje mężowi, by był uległy słusznym oczekiwaniom swej żony. Na przykład żona może być w danym czasie chora, a mąż ma wówczas ochotę na seks. W takiej sytuacji mąż powinien być poddanym żonie i nie domagać się od niej cielesnego obcowania. Inny przykład, żona może być bardzo zmęczona i prosić męża, by umył naczynia. I w tym wypadku, mąż powinien spełnić życzenie swej żony. Jednakże te i inne przypadki, w których dobrze jest, gdy mąż okazuje swej żonie pewną uległość, nie zmieniają generalnej zasady, iż to on, a nie żona jest głową rodziny i do niego należy ostatnie słowo w kluczowych sprawach tyczących się domu.

Oczywiście, zasada posłuszeństwa żony mężowi nie usprawiedliwia spełniania przez żonę wszelkich choćby i ewidentnie niemoralnych zachcianek męża - mąż np. nie ma prawa nakazać żonie okłamywać swych bliźnich, a gdyby coś takiego polecił jej czynić, to ona "powinna słuchać raczej Boga niż ludzi" (Dz 5, 29). Mąż nie powinien też traktować swej żony w sposób, który potocznie przypisywany jest sposobowi odnoszenia się panów do niewolników czy sług. Nie należy więc ze swej mężowskiej władzy czynić swego rodzaju tyranii, odnosząc się do żony w sposób wyniosły, opryskliwy, pogardliwy czy okrutny. Warto w tym kontekście zacytować nauczanie papieża Piusa XI wyrażone w encyklice "Casti connubii"

"W społeczności domowej, wzmocnionej węzłem miłości, winien koniecznie zakwitnąć czynnik, nazywany przez św. Augustyna porządkiem miłości. Porządek ten obejmując tak pierwszeństwo męża przed żoną i dziećmi, jak i skora, wolna od niechęci uległość i podporządkowanie się żony. To poleca Apostoł w tych słowach: "Żony niechaj będą poddane swym mężom, jako Panu. Albowiem mąż jest głową żony, jako Chrystus jest głową Kościoła" (Efez., V, 22-23). To zaś podporządkowanie się, bynajmniej nie zaprzecza i nie znosi tej wolności, która niewieście słusznie przysługuje na podstawie godności ludzkiej i ze względu na zaszczytne obowiązki małżonki, matki i towarzyszki. Nie zobowiązuje ją też ono do posłuszeństwa dla jakichkolwiek zachcianek męża, mniej zgodnych z rozsądkiem i jej kobiecą godnością, nie stawia jej też na równi z osobami, które prawo uważa za małoletnie i którym dla braku dojrzałego sądu i życiowego doświadczenia odmawia się wolnego wykonywania praw osobistych, lecz zakazuje wolności przesadnej, zaniedbującej dobro rodziny; nie dopuszcza się również do tego, aby w ciele rodziny było oderwane serce od głowy, z ogromną szkodą dla całości ciała i z niebezpieczeństwem bliskiej jego zagłady. Gdy bowiem mąż jest głową rodziny, żona jest jej sercem, i jak mąż posiada pierwszeństwo rządów, tak żona może i powinna zagarnąć dla siebie pierwszeństwo miłości, jako jej się należące.

Stopień i sposób podporządkowania się żony wobec męża może być różny, zależnie od okoliczności w stosunku do osób, miejsc i czasu. Jeżeli mąż swoje obowiązki zaniedbuje, wtedy jest to nawet powinnością żony zastąpić go w rządzie rodziny. Jednakże nigdy i nigdzie nie wolno obalać lub naruszać zasadniczej budowy rodziny i jej podstawowego prawa, postanowionego i zatwierdzonego przez Boga. O stosunku i porządku, jaki zachodzić powinien między mężem a żoną, naucza z przedziwną mądrością ś.p. Nasz Poprzednik Leon XIII we wspomnianej już swej Encyklice o małżeństwie chrześcijańskim: "Mąż jest przełożonym rodziny i głową niewiasty. Żona, ponieważ jest ciałem z ciała i kością z jego gośći, ma być mężowi posłuszną, jednak nie na sposób służącej, lecz towarzyszki, tak mianowicie, aby jej posłuszeństwo nie przyniosło ujmy ani uczciwości ani jej godności. I w tym, który przewodzi, i w tej, która słucha, ponieważ oboje mają przedstawiać obraz – on Chrystusa, ona Kościoła – niech przewodniczką wzajemnych obowiązków będzie zawsze Boża miłość" (Encyklika "Arcanum", 10 luty 1880)."

 

Czy jednak zasada uległości żony wobec męża nie deprecjonuje kobiety, czyniąc z niej istotą nierówną mężczyźnie. Co można odpowiedzieć na ten argument?

Otóż zacznijmy od tego, że już sam przykład Świętej Rodziny (to znaczy ziemskiego bytowania św. Józefa, błogosławionej Marii Panny i Pana Jezusa) przeczy założeniu, jakoby okazywanie komuś posłuszeństwa czyniło z osoby posłusznej i uznającej czyjeś zwierzchnictwo osobą gorszą. W ramach Świętej Rodziny to bowiem Pan Jezus odznaczał się największą, bo wszak boską godnością i naturą, a jednak był On posłuszny oraz poddany swym ziemskim rodzicom (Łk 2, 51). Po Jezusie zaś najwyższą godnością obdarzona została Jego Matka, a jednak to nie Ona, ale św. Józef został ustanowiony głową i kierownikiem Świętej Rodziny. To do niego, a nie Najświętszej Marii Panny Bóg za pośrednictwem Anioła zwracał się z konkretnymi wskazówkami, co ów miał czynić z Maryją i Dzieciątkiem (Mt 2, 13 - 20). To też św. Józef, a nie Najświętsza Panna nadaje - zgodnie z żydowskim zwyczajem - imię Dziecięciu. W modlitwach zaś Kościoła św. Józefa nazywa się "Głową Najświętszej Rodziny" oraz tym, którego "Bóg ustanowił Panem nad swoim domem".

Czy można jednak powiedzieć, iż kobiety nie są równe mężczyznom? Otóż tak, ale to samo można rzecz w odwrotnym kierunku, to znaczy: mężczyźni także nie są równi niewiastom. Ba, można takie rozważania ciągnąć dalej i wskazywać na różne nierówności występujące w zależności od innych czynników: wieku, środowiska, w którym się urodziliśmy oraz wychowaliśmy itd. Po prostu, ogólnie rzecz biorąc, ludzie są przez Boga obdarowani w nierównym stopniu różnymi zdolnościami i tendencjami. Jedne osoby są lepsze w tym, a gorsze w tamtym i tak też jest pomiędzy mężczyznami a niewiastami. Na przykład, mężczyźni zwykle są bardziej predysponowani do wykonywania bardzo ciężkiej pracy fizycznej, sprawowania funkcji kierowniczych, uprawiania sportu, kobiety zaś lepiej nadają się do - zwłaszcza bardziej bezpośredniej - opieki nad dziećmi, pielęgnowania chorych oraz innych prac i zajęć wymagających większej delikatności, okazywania emocjonalnej czułości, etc. I z tych też naturalnych różnic i nierówności pomiędzy płciami wynika to, że mężczyźni w większym stopniu niż kobiety nadają się na budowlańców, żołnierzy, kierowników firm oraz na głowy rodzin, a już w mniejszym na pielęgniarzy, "przedszkolanki" itp.

Powyższe jednak nie przeczy równości kobiet i mężczyzn w znaczeniu fundamentalnym. Wskazane wyżej nierówności nie tyczą się bowiem samej istoty ludzkiej godności oraz fundamentalnych praw i obowiązków z niej wynikających. Te nierówności obejmują kwestie poboczne, można by powiedzieć drugorzędne. Oczywiście zaś, kobiety są równe mężczyznom w tym sensie, iż zostały stworzone przez Boga, tak jak mężczyźni zostały one odkupione przez Chrystusową mękę, oraz są wezwane do prowadzenia świętego życia i osiągnięcia zbawienia wiecznego. A to, że nie mają one takich samych zdolności co mężczyźni do podnoszenia ciężarów czy kierowania losami swej rodziny, nie czyni z nich istot gorszych, gdyż nie na takich zdolnościach zasadza się ludzka godność. Na czym polega autentyczna równość pomiędzy ludźmi pięknie nauczał papież Leon XIII w encyklice "Quod apostolici muneris":

"według dokumentów Ewangelii równość ludzi polega na tym, że posiadają wszyscy tę samą naturę, są powołani do najwznioślejszej godności synów Bożych i mając wszyscy wyznaczony ten sam cel, będą pojedynczo sądzeni według tego samego prawa, otrzymując według zasług karę lub nagrodę. Nierówność zaś prawa i władzy pochodzi od samego Twórcy natury" .

Mirosław Salwowski

Komentarze (135):

aaa_kotki_dwa2019.03.9 19:39
Ok, poproszę teraz o egzegezę wybielającą niewolnictwo. W biblii napisane, więc nie moze być złe:)
Jack Em2019.03.9 15:44
Podbijam temat "dość życiowy " nie znam małego tak jak Wy , my tu gadu bezsensu a małemu serce ROZPIEPRZA ... ładować kaskę ... co to dla was parę złoty ... Panie Panowie i Inni ... zbierzemy będziemy się wyzywać dalej a teraz jazda z pieprzoną kasą : https://www.siepomaga.pl/julek#wplaty
TS4PiS2019.03.9 16:28
Done. Trzymam kciuki.
Agnieszka2019.03.9 16:44
Wrzuciłam to na służbowego FB, też pomagamy dzieciom. Trzymam kciuki. Pozdrawiam.
Jack Em2019.03.9 21:48
Agnieszko ... jesteś wspaniała !!!!!!!
Agnieszka2019.03.10 17:51
:)
Piotr Nowak2019.03.9 16:53
Wredne lewactwo.... ;) Czekamy "prawa strono" https://www.siepomaga.pl/julek#wplaty
Piotr Nowak2019.03.9 21:13
I co? Nic? Żal wam duupę ściska o parę zeta? A Tak to sami patrioci ... Walczący.... To jest wprost niebywałe ..... Taka prosta rzecz, ale nie.. Bo po co? Dobra wpłacę jeszcze raz. Tytuł przelewu: " Bóg Honor Ojczyzna. Ale jak co do czego to nie mój [email protected]" Wcale nie pozdrawiam. Wy tylko teoretycznie dzieci umiecie bronić :( Frajerzy i hipokryci. https://www.siepomaga.pl/julek#wplaty
jagoda2019.03.9 12:21
Ludzie !!!! już mamy Prima Aprilis.....
Foster2019.03.9 10:55
Czy Wy naprawdę nie macie większych problemów ?. Gdzie takich idiotów hodują ?
Mirosław2019.03.9 1:01
"właśnie mu" --> właśnie jemu
Joanna2019.03.9 0:06
Powiem tak - pan się nie leczysz w naszej służbie zdrowia, bo byś pierduł nie pisał o szczególnej wrażliwości kobiet - pielęgniarek. Niczym nie różnią się od mężczyzn. Sporadycznie empatyczne, a reszta lepiej nie mówić. Szczerze to pielęgniarzy brak, a szkoda, bo nie ma kto leżącego do pozycji siedzącej dać. Panie sił nie mają i boją się o swój kręgosłup, a tak może panowie, by podołali?! Tylko, czy za psie grosze, by chcieli...
anonim2019.03.8 23:57
Nie, nie powinny. I vice versa.
Precz z dyktatura kobiet2019.03.8 20:14
Oczywiście ze powinny byc posłuszne mężom jak by taka Szajbus miała faceta z jajami to by z siebie nie robiła idiotki.
Azazel2019.03.8 19:14
O głębokim upośledzeniu umysłowym słowiczka świadczy fakt, że kilkukrotnie informowana, że miesza dwie różne osoby trwa przy swoim. Lesiu Keller, odezwij się i daj odpór tej kretynce!
Azazel2019.03.8 19:10
Słowiczek znów dał głos w swoim ojczystym języku. W sumie to nawet może jej i trochę żal. Siedzi to to samotnie w domu, którego żydowskich właścicieli dziadziuś albo tato zamordowali, patrzy się na pamiątki z tego czy innego getta, a gęby do kogo otworzyć nie ma. Dzieci (jeżeli je ma) albo wrodziły się w nią i są takimi degeneratami, że sama się ich boi, albo poznały się na mamusi i dawno uciekły. Żaden sąsiad do niej nie zagada - bo i o czym? I siedzi ta prostaczka z prostaków, chamka z chamów przed komputerem i szuka okazji, żeby jady z siebie wyrzucać.
mateusz Jegliński2019.03.8 18:49
Pan Zerro ma 100% racji a Agnieszka, jak to Agnieszka 100% kobieta kłamie w żywe oczy. Kobieto a skąd ty wiesz, co druga kobieta myśli. Mam już swoje lata i trochę kobiet poznałem. Takiej zawiści i mściwości jakie potrafi kobieta żywić do drugiej kobiety, to u mężczyzn nie znajdziesz. Kobieta, jak płeć udająca chytrą nigdy do tego się nie przyzna. Ale wystarczy, żeby gdzieś na jakimś spotkaniu koleżanka do koleżanki powiedziała, że ten twój Oleś to pantoflarz jakiś. Jaka Bedzie reakcja tej kobiety Olesia? Agnieszka, no jaka? Gdy są kłopoty, albo ktoś szanowna połowicę obrazi, czyż nie przyjdzie i nie powie, zrób coś, przecież jesteś mężczyzną. Praktycznie każda dziewczyna przed ślubem zarzeka się, że nie będzie gotować, zmywać, prać i po ślubie te obietnice idą w zapomnienie. Tak, tak baby, pan Zerro ma 100% racji, wasze główne marzenie, jeśli idzie o mężczyzn, to mieć takiego męża, żeby można się na nim oprzeć a jak trzeba to i być przywołaną do porządku.
Agnieszka2019.03.8 19:46
No popatrz jak to jest, nikt do mnie nie mówi "baba" chyba że w żartach, mam ciekawsze tematy z koleżankami, niż komentowanie swoich mężów/partnerów. Jestem szczęśliwa,bo nikt nie zmusza mnie do gotowania i wyobraź sobie nikt nie przywołuje mnie do porządku, a czuję się szczęśliwa i spełniona.
ZERR02019.03.8 19:52
Mnie do gotowania (raczej smażenia) zmusza tylko głód. Czy byłbym szczęśliwszy, gdyby mnie nie zmuszał? Cholera wie :( Muszę się przywołac do porządku - robota czeka, obiecałem jednej babie 'Portable Executable'
Mateusz Jegliński2019.03.8 20:12
Nie użyłem słowa zmuszać. Bo nikt was baby do niczego nie zmusza, wystarczy, ze pan, mężczyzna będzie miał kwaśną minę i już w poczuciu winy coś pichcisz. To kobiety wymyśliły powiedzenie: przez żołądek do serca. bo niby skąd te wydatne brzuszyska u mężczyzn, jak nie teściowa, to żonka się popisuje a weź powiedz, że nie możesz, zaraz ciche dni.
Agnieszka2019.03.8 20:28
Jestem twarda, jak Roman Bratny, tak twarda,że nic i nikt mnie do gotowania nie zagoni. A specjalistą od kwaśnych min to jestem ja.
ZERR02019.03.8 20:12
Przyznam się bez bicia - tak z raz na miesiąc przywołuje mnie do porządku Pani metr sześćdziesiąt wzrostu, pięćdziesiąt kg słodkiego ciężaru na długich nogach, oczy jasne z ¿małymi? piorunami, włosy długie, głos aksamitny.
Agnieszka2019.03.8 20:25
Ale ta pani, to tylko Cię opiernicza jak zaczynasz tak bzdurzyć na pewnym portalu, że ręce opadają. Ale pomaga na krótko, później jest jeszcze gorzej.
ZERR02019.03.8 20:28
Ałła!
ZERR02019.03.8 19:47
nieee... nie chcemy 'przywoływać do porządku' naszych Pięknych Pań! Chcesz wykorkować na zawał po 40-tce? Przywołuj do porządku. Jeśli juz musisz 'przywoływać', to może powinieneś umrzeć 'bezdziedzicznie'?
Mateusz jegliński2019.03.8 20:15
Już jestem mocno trochę po 40-tce. No cóż, te zgody..... .
Wojciech2019.03.8 17:46
Zasada posłuszeństwa żony wobec męża jest zapisana w Biblii i jako taka pochodzi od Boga.
aaa_kotki_dwa2019.03.9 20:29
Widać, że Bóg nie ma żony, bo w tych kwestiach jest mega ignorantem.
słowiczek poznański2019.03.8 17:45
Azaradel - lesiu keller Nun, Scheißkerl.... du bist langweilig. Küss meinen stolzen, haarigen polnischen Arsch, aber wäsche dich zuerst. Wir sehen uns später, du Hosenscheisser.
Azazel2019.03.8 17:33
Ciekawe, ile razy można powiedzieć idiotce słowiczkowej, ze nie jest się kimś tam, a ta z uporem maniaczki (która oczywiście jest) będzie swoje debilizmy kierowała do innego odbiorcy. A dlaczego to to siedzi w domu? To proste: Spotkał kiedyś tchórz tchórza idąc po podwórzu I pyta: Ty nie w pracy? Co się stało tchórzu? - Wziąłem pracę do domu, dyrektor się zgodził. To rzekłszy, szedł do domu i tam się zesmrodził. Szkoda tylko, że z mieszkania słowiczka smród się na całą sieć rozchodzi. A poszukiwanie różnych części ciała po tymże mieszkaniu do jednego znaleziska nie doprowadziło: mózgu słowiczka jak nie było, tak nie ma. Za to g...a w głowie co niemiara.
słowiczek poznański2019.03.8 17:16
Auferetur Inferunt Insaniam - właśnie opisałeś typowe "małżeństwo" z błogosławieństwem bolszewickiego popa-towariszcza. Wygląda na to, że jesteś produktem takiego związku. Azaradel, tylko przypomnienie, czasy pisania, mówienia "my, wy" wam się lesiu keller już skończyły. Tak się rozejrzałam po domu i jeszcze jedną twoją pamiątkę rodzinną znalazłam - wycieraczka zrobiona z włosów.
Azazel2019.03.8 16:56
Zawsze i wszędzie słowiczek j....y będzie. Czekamy na przeprosiny Poznania. Posiadanie takiego "słowiczka" to hańba dla miasta. należałoby to coś ciupasem do Berlina, do siedziby Nationaldemokratische Partei Deutschlands. Razem ze skórami (ciekawe, z kogo zdarła...)
Auferetur Inferunt Insaniam2019.03.8 16:53
"Mąż nie powinien też traktować swej żony w sposób, który potocznie przypisywany jest sposobowi odnoszenia się panów do niewolników" No bez przesady! Prawdziwy katolik powinien traktować swoją żonę gorzej niż najgorszego niewolnika. W końcu to kobieta jest, a najgorszy parszywy, śmierdzący, kulawy niewolnik to w końcu facet jest.
słowiczek poznański2019.03.8 16:40
Byłabym zapomniała Azaradel, mam też abażur z twojego wytatuowanego wujka-kryminalisty, kapo.
anonim2019.03.8 17:15
Coś słowiczku taki psychicznie niezrównoważony, czyżby twoi naukowcy, których tyle narodziłaś, od ciebie się odsuneli, czytając twoje psychopatyczne wypociny.
słowiczek poznański2019.03.8 17:33
What can I say on such "dictum"? If you stand long enough under the tree, I'll take a dump on you.
anonim2019.03.9 0:00
Nie, nie używaj translatora. To wygląda fatalnie.
anonim2019.03.9 16:08
Słowiczku, jak długo jeszcze ziemia, będzie takie coś nosiła, ku swojej rozpaczy.
rebeliant2019.03.8 16:40
Żony i mężowie powinni być posłuszni dobrym czynom oraz rozumieć po co się złączyli. Niestety dziś mamy całą masę treści zagłuszających naukę o życiu, którą powinien pojąć człowiek dorastający jeszcze przed małżeństwem. Żona powinna być posłuszna mężowi, a nie bandycie i oprawcy - dlatego ten nazwany został mężem, a nie jakimś facetem.
Jack Em2019.03.8 16:27
Korzystając z tak rozgrzanego forum , krótka przerwa : Ok Panie Panowie i inni wyskakiwać z kasy na dzieciaka pędem , rychło ale już : https://www.siepomaga.pl/julek#wplaty
Piotr Nowak2019.03.8 17:25
Pewnie się zdziwisz... Ale poszło. :)
Agnieszka2019.03.8 18:34
Pewnie, że pomożemy, poszedł przelew :)
Jack Em2019.03.8 23:24
Dziękuję i Bóg Wam zapłać ... nie dziwię się wierzę w Polaków a za Polki to w ogień bym polazł :-)
Azazel2019.03.8 16:17
No i słowiczek wreszcie się przyznał do przechowywania pamiątek po dziadziusiu. Bo kiedy tenże wytwarzał mydło z więźniów obozów koncentracyjnych, tatuś walczył w II Korpusie Pancernym SS z dywizją generała Maczka.
słowiczek poznański2019.03.8 15:44
Azaradel Do dzisiaj mam mydełko z twojej ciotki.
Azazel2019.03.8 15:34
A sklerotyczna idiotka z Poznania swoje: z dwóch oponentów zrobiła jednego. Fałszuje wszystko, jak swój gestapowski życiorys. Nic do pustego łba nie dociera. Tatuś żydów mordował, to i ona by chciała.Może jak oberwie po portfelu, to zaboli.
słowiczek poznański2019.03.8 15:02
Azaradel Byłeś donosicielem SB i takim pozostałeś lesiu keller.
Moni2019.03.8 14:52
Zupełnie nie rozumiem tego poziomu emocji. Mój facet jest szczęśliwy, jak może robić to, co wcześniej ze mną uzgodni. I to już jakiś czas trwa...
rewers2019.03.9 12:21
Dajesz mu w misce czy na talerzu przy stole?
ZERR02019.03.8 14:47
Prawda jest 'nieco' inna Większość kobiet chce takiego faceta, któremu mogła by być posłuszna. Takiego, który wie czego chce i na którego można zwalić troski i trudy decydowania. Mało która zaakceptuje fleję, którego trzeba ciągle prowadzić za rękę i trzeba za niego ustalać i bez końca wybierać co i jak. Hejterzy - START
Piotr Nowak2019.03.8 15:12
Tu akurat nie. Zamienisz słowo "posłuszna" na "partnerem" i masz 100% racji. :)
Agnieszka2019.03.8 15:18
Nowak, Ty lewaku, musiałeś być pierwszy?!
Agnieszka2019.03.8 15:17
Ok Zerro, więc będę pierwszym Twoim hejterem. Nie wiem skąd Ty bierzesz tą" większość kobiet", bo ja takiej nie znam żadnej. Miedzy tyranem, który wydaje polecenia, a "fleją" są tacy mężczyźni, o jakich marzą kobiety. Empatyczni, dobrzy, ciepli, którzy wiedzą, że wspólne życie, to współdecydowanie, to partnerstwo, a nie patriarchat. Nie zniosłabym, gdyby ktoś wydawał mi polecenia. Chyba bym nie potrafiła ani kochać, ani szanować kogoś takiego.
anonim2019.03.8 22:02
Zamień "polecenia" na "przejęcie odpowiedzialności", a zgodzę się z Zerro. Jako kobieta. Możliwe, że trochę leniwa.
Azazel2019.03.8 14:41
Super, "słowiczek" po raz kolejny się antysemicko podłożył. Czy fronda gotowa jest prokuraturze przekazać dane osobowe tego czegoś?
Demo2019.03.9 12:30
Zamilcz bos głupi chłopku roztropku
słowiczek poznański2019.03.8 14:38
Oh, Azaradel, du jüdische kleine scheiße, będziesz mi przygadywał.... Oh.... Koniec świata. A ty nie świętujesz szabesu tylko trollujesz, sierpem obrzezany lesiu.
Azazel2019.03.8 14:26
Wyjątkowo zwrócę się do czegoś o nazwie "słowiczek" bezpośrednio: przestań mnie, tandeto, nazywać Lesiem, bo on ze mną a ja z nim nie mamy nic wspólnego. Ja jestem ja i będę ci, głupia szujo, przygadywał kiedy chcę i ile chcę, aż cie diabli wezmą tam, gdzie powinnaś być.
Mateusz Jegliński2019.03.8 14:24
Jak tylko baby dostały prawo głosu, to już były dwie wojny. Pierwsza, ewidentnie wywołały potomkowie, kobiety królowej Wiktorii, gdy się pokłócili, drugą Hitler chcąc zaimponować młodej kochance podpalił świat. Najbogatszy krajem Europy jest Szwajcaria, która do lat 80 XX w nie dopuszczała kobiet do praw wyborczych, gdy dopuściła, zaraz ją Żydzi wycyckali. Oprócz wojen prawo głosu kobiet doprowadziło, do biedy i nieszczęścia, takie baby, jak Indira Gandi, Golda Mejer, czy Ewita Peron są tego najlepszym przykładem, a w historii królową Wiktorię na głowę bije krwawa Elka, oficjalnie zwana Elżbietą I. A lewaccy pantoflarze popatrzą, jak ich idol Kowa, który przyjął ksywkę Stalin traktował baby. Wyklęty powstań ludu płci męskiej Ziemi. Powstańcie ci, którzy macie odwagę odrzucić dyktaturę kobiet, którzy mają odwagę powiedzieć Nowackiej i innym femiseksistkom nie. Lewacy płci męskiej i tak jesteście już wystarczająco upośledzeni przez los, bo jesteście lewakami, ale żal mi was, bo jakby nie patrzeć po przyrodzeniu wy jesteście chłopy. Dlatego precz z dyktaturą kobiet niech się niech żyje Joanna Szoruj Adolf. A kobietom życzę słuchania słów Pana a na pewno nic na tym nie stracicie, tylko zyskacie. Ps. Panie Cedziło, mam nadzieje, że krew nie zaleje.
Asdf2019.03.8 15:00
Eee, wszystkie wojny w historii, wszystkie w ogóle wydarzenia w historii wywołali potomkowie jakiejś kobiety.
Mateusz Jegliński2019.03.8 18:36
Oczywista, oczywistość.
zenio2019.03.8 21:47
Albo prowokacja, albo debil.
Asdf2019.03.9 0:39
No to po co piszesz, że I WŚ wywołali potomkowie kobiety?
ela pawłowska2019.03.9 10:45
Skoro Hitler został pozbawiony rozsądku poprzez to, że krew mu odpływała do małego, zamiast pozostać w głowie, to może właśnie panowie powinni zostać odsunięci. Bo jak widać maja problem z fizjologią.
słowiczek poznański2019.03.8 13:42
Azaradel - lesiu keller Wie geht's du scheissejude schwul?
Wujek Stefan 2019.03.8 13:44
Wow, potrafisz zmienić jezyk translatora google? Gratulacje.
słowiczek poznański2019.03.8 13:57
The Google transl. is for assholes like you.
anonim2019.03.9 0:01
Już miałeś to na końcu lengłidża, prawda?
anonim2019.03.8 17:06
Korekt wäre: "Wie geht's dir schwuler scheiss Jude?" Słowiczku, z googla też trzeba umieć korzystać
Azazel2019.03.8 13:39
Życzenia dla wszystkich Pań - oczywiście oprócz tworu zwącego się "słowiczkiem", bo on z kobietą nie ma nic wspólnego. Nawet określenie "bydlę" byłoby obrazą dla bydlęcia.
ciekawski2019.03.8 13:32
Świat na szczęście idzie do przodu, ziemia nie jest płaska, nie pali się czarownic (jeszcze) i kobieta nie musi być niewolnica swojego męża.
Salman2019.03.8 15:28
Po co tu jesteś?
anonim2019.03.9 0:02
Bo podobnie jak Fronda uważa, że piwo należy pić i że to nektar zdrowia?
Ciekawy2019.03.9 9:22
Ja odpowiem jako Ciekawy za Ciekawskiego. Po to aby stawiać szlaban głupocie.
słowiczek poznański2019.03.8 13:31
Skoro jest dzisiaj "Święto Kobiet" - Najlepsze życzenia "Piotr Nowak" i inne k.... PRL-skie. Nawet k...... czerwone jak wy dostają życzenia.
Teresa2019.03.8 13:36
Ależ wy jesteście agresywni.
TS4PiS2019.03.8 14:25
Kompleks niższości, Pani Tereso. Klasyczny objaw.
Piotr Nowak2019.03.8 14:11
Ależ ja nie udaję kobiety - w przeciwieństwie do ciebie. Mimo wszystko. Dzięki :) Zawsze miło zobaczyć jak się kompromitujesz publicznie.
słowiczek poznański2019.03.8 14:22
"Nowak nie kompromituj się" - bot leningradzki, massive homocunt.
anonim2019.03.8 16:46
Znowu słowiczek się porzygał.
ZERR02019.03.8 20:37
Płacze pani Słowikowa w gniazdku na akacji, Bo pan Słowik przed dziewiątą miał być na kolacji, Tak się godzin wyznaczonych pilnie zawsze trzyma, A już jest po jedenastej - i Słowika nie ma! Wszystko stygnie: zupka z muszek na wieczornej rosie, Sześć komarów nadziewanych w konwaliowym sosie, Motyl z rożna, przyprawiony gęstym cieniem z lasku, A na deser - tort z wietrzyka w księżycowym blasku. Może mu się co zdarzyło? może go napadli? Szare piórka oskubali, srebry głosik skradli? To przez zazdrość! To skowronek z bandą skowroniątek! Piórka - głupstwo, bo odrosną, ale głos - majątek! Nagle zjawia się pan Słowik, poświstuje, skacze... Gdzieś ty latał? Gdzieś ty fruwał? Przecież ja tu płaczę! A pan Słowik słodko ćwierka: "Wybacz, moje złoto, Ale wieczór taki piękny, ze szedłem piechotą!"
Danutay='2019.03.8 13:20
Dedykowane Szanownej Głowie Panu Salwowskiemu„Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie” [Ga 3, 28] raczy znać Pan taki cytat?
Mateusz Jegliński2019.03.8 14:30
Lewaczko, to nie dotyczy porządku w rodzinie a Traktowania przez Pana. Ten mi jest matką i braćmi, kto wypełnia Wolę Bożą. Mk 3,31-35 31 Przyszła Jego matka i Jego bracia i zatrzymawszy się na zewnątrz, posłali do Niego, aby Go przywołać. 32 A przy Nim siedziała wielka gromada. Powiedzieli Mu: "Oto Twoja matka, Twoi bracia i Twoje siostry czekają na Ciebie na zewnątrz". 33 On w odpowiedzi rzekł im: "Kto jest moją matką i moimi braćmi?" 34 Spojrzawszy po siedzących wokół siebie powiedział: "Oto moja matka i moi bracia. 35 Kto spełni wolę Boga, ten będzie moim bratem, i siostrą, i matką".
anonim2019.03.8 16:44
Marzy ci się porządek w rodzinie wg IS.
Została mi tylko broda!2019.03.8 13:10
Nic mnie bardziej nie boli jak właśnie brak tak opisanego posłuszeństwa w moim własnym małżeństwie. Nie czuję się przez to jak głowa rodziny. Moja żona na nic nie reaguję tak gwałtownie jak na ów cytat biblijny.{oboje jesteśmy wierzący i praktykujący} Mam wręcz wrażenie ,że Jej reakcja nie pochodzi od niej samej wspomagana jest bowiem silami zła. Współczesne poza biblijne rozumienie równości, ściema partnerstwa,lewacki feminizm tak zniszczyły mentalność ludzi ,że chyba nie ma już układu, jaki winien być według Pisma. Ja przynajmniej nie znam i sam w takim nie żyję. Jedyne co mogłem zrobić ,w ramach protestu to zapuściłem brodę ale nawet w tej sprawie słyszę od bab począwszy od matki na żonie skończywszy ,że powinienem zgolić.
anonim2019.03.8 13:28
Obawiam się, że w tej samej sytuacji jest pan Salwowski. Jemu też, oprócz pustej paplaniny, została tylko broda. Chociaż, może gdyby zgolił, znalazłby w końcu jakąś kobietę i zaczął żyć, zamiast konfabulować o życiu.
Teresa2019.03.8 13:29
Czym się różnicie od Muzułmanów?
Piotr Nowak2019.03.8 13:43
https://sjp.pwn.pl/slowniki/SARKAZM.html
Teresa2019.03.8 14:12
Cudnie. Ale po przeczytanym artykule, można się spodziewać, że ktoś na poważnie napisał taki komentarz:) Podtrzymuję pytanie do autora tekstu i jemu podobnych.
Piotr Nowak2019.03.8 14:16
Ok. To nie tak że chciałem być złośliwy - absolutnie. Ale ta "broda" - Salwowski przecież wygląda jak talib... Przepraszam.
aaa_kotki_dwa2019.03.9 19:43
Pewnie chciałbyś po bożemu dać jej ze dwa kopy w zadek i kilka razy z liścia w twarz, ale się boisz?
rewers2019.03.8 13:08
Czytam: "Żenada", "Totalna bzdura", "Halo, halo"", "Mamy wisienkę na torcie" ! Hahaha! Ale was tu nanosi. Ostatnio takie zbiegowisko było na temat wystawy w Muzeum Sztuki Współczesnej. Po co wypisujecie te bzdury, może warto pomyśleć, przecież to są cytaty z Pisma Świętego. Macie swojego Nergala, do niego idźcie.
anonim2019.03.8 13:23
To są przede wszystkim sprytne manipulacje cytatami.
Piotr Nowak2019.03.8 13:40
Dokładnie
rewers2019.03.8 13:43
Cytaty zmanipulowane?! To co napisałeś to jest sprytna manipulacja. Pozostaje pytanie: w imię czego to robisz, przed czym się bronisz? Można się domyśleć.
anonim2019.03.8 14:17
Powodzenia
JERZY2019.03.8 14:32
W Piśmie Świętym jest też mowa o tym , aby niewolnicy w pokorze znosili swój stan.
anonim2019.03.8 16:40
A jeżeli żona wg KK jest niewolnicą????
ZERR02019.03.10 1:36
W piśmie świętym jest mowa, aby zawsze w pokorze znosić cierpienia i ciężary. nauczyli was składac literki, ze zrozumieniem tekstu jest jakby gorzej.
AgaDziedzic2019.03.8 13:06
Ja posłusznie pozwalam się rozpieszczać ❤❤❤❤
ZERR02019.03.8 14:42
Jeden rozsądny komentarz
Ego2019.03.9 6:00
Komu?
Patriota2019.03.9 8:21
każdej nocy komu innemu buhahaha
ZERR02019.03.9 12:15
Rozumiem, że Patriota ma w tym temacie spore doświadczenie. Pensyjka leci na dizwki? na dizwki, bo żadna normalna kobieta na Patriotę nie poleci, więc cóż patriocie pozostało.
Jack Em2019.03.9 15:32
To żaden Patriota chyba , że ruski. Polak Patriota szanuje wszystkie Kobiety (nie mylić z feministkami to nie są kobiety)
Patriota2019.03.9 15:59
Aga nie jest feministką
Ego2019.03.9 17:24
Skąd taka pewność Panie Piotrze?Komentarza pana "Patrioty"pozwole sobie o dziwo nie skomentować
Piotr Nowak2019.03.9 19:37
Z długotrwałej obserwacji drogi Panie.
Ego2019.03.9 20:22
Obserwacje mogą być mylące
Piotr Nowak2019.03.9 20:31
No ale ja Ją już grubo ponad rok obserwuję. I zaręczam że nie są. Na 100% Zapewniam. :)
Ego2019.03.10 20:01
Czy można wyrobić sobie o kimś opinie lub poznać daną osobę obserwując komentarze w necie?:)
Agnieszka2019.03.9 20:57
Nie jestem feministką, ale jakie to ma znaczenie? Bycie feministką czyniłoby mnie gorszą kobietą? Gorszą matką? Gorszą żona, partnerką, kochanką? Nie sądzę.
Jack Em2019.03.9 21:37
Feministki to nie są kobiety ... Agusiu !
Agnieszka2019.03.9 21:57
Ależ kobiety! Nie mów tak,proszę,bo to niesprawiedliwe. Znam feministki, które są cudownymi mamusiami i żonami. To tylko pogląd. Tak, lubię być rozpieszczana, bo lubię być księżniczką, uwielbiałam być w ciąży i kocham być mamą, ale też chcę pracować, uważam, że nieźle prowadzę auto, chodzę na mecze siatkówki i drę się tam na cale gardło i zawsze stanę murem za kobietami, zwłaszcza tymi krzywdzonymi i wyzywanymi. Każdy ma prawo być sobą.
ZERR02019.03.10 1:33
Juz od dawna dzielimy na sufrażystki i feministki drugiej fali. Te pierwsze o coś walczyły, te drugie niezupełnie.
Jack Em2019.03.9 21:34
Agnieszka to 100 % Kobieta , która fema lubi być rozpieszczana :) one uczą się smarkać z jednej dziurki i sikać na stojąco !
Teresa2019.03.8 13:05
Artykuł napisał "prawdziwy" mężczyzna. Dziękuję za takie wyrazy szacunku z okazji Dnia Kobiet!
Edward 12019.03.8 13:10
Dzień Kobiet to pomysł Lenina, tumanie.
Teresa2019.03.8 13:25
Dlaczego tak brzydko do mnie mówisz? Powiedziałbyś to samo, patrząc mi w oczy?
Edward 12019.03.8 13:49
To zależy jakiego koloru masz swoje oczy. Jak chabrowe, to bym powiedział: 'Dzień Kobiet to pomysł Lenina, skarbie", jeśli przekrwione to bym pozostał przy tumanie.
anonim2019.03.8 13:58
Zazdrośniku. Przecież już za dwa dni będzie Dzień Mężczyzn. Trochę cierpliwości.
Teresa2019.03.8 14:04
No tak, zapomniałam, że takie chamskie osoby też chodzą po świecie.
zenio2019.03.8 21:46
Dajcie spokój dziewczyny, to jakiś singiel co na ręcznym jedzie.
Edward 12019.03.8 22:28
Przepraszam Ciebie Tereso, wybacz.
Beata2019.03.8 16:05
Jestes w bledzie Edwardzie 1,Dzien Kobiet zapoczatkowali wasi(pisoswscy) tzw., sojusznicy z USA. Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach Zjednoczonych. Zapoczątkowane zostały one przez Socjalistyczną Partię Ameryki. https://pl.wikipedia.org/wiki/Dzień_Kobiet
Bardd2019.03.8 13:01
Nieźle się ubawiłem. PS. Pozdrowienia dla męża, panie Salwowski.
anonim2019.03.8 12:54
I oto mamy wisienkę na torcie. Życzenia od naczelnego frondowego szowinisty. Przecież nie mogło ich zabraknąć w takim dniu.
Piotr Nowak2019.03.8 12:49
Halo halo! Czy na sali jest lekarz? To są chyba najbardziej zryte "życzenia" na Dzień Kobiet ever :) ( ⚆ _ ⚆ )
Ks. ucho2019.03.8 18:56
hahahhaha dobre ;)
JERZY2019.03.8 12:46
Totalna bzdura, Pan Jezus ani razu nie mówił o poddaństwie żony wobec męża. To św. Paweł o tym pisał i to jest jego wymysł, a nie Boga.
anonim2019.03.8 13:01
Dokładnie tak. Pan Jezus mówił raczej, że to mężczyzna ma porzucić wszystko i wszystkich, żeby związać się z żoną, a później mają oni być jednością.
anonim2019.03.8 12:44
Żenada! Kościół na podstawie jakiś historyjek z biblii rości sobie prawo do regulowania ról kobiet w społeczności! Polska to jednak zaścianek cywilizacji i racjonalnego myślenia!
D\305\274wied\305\2722019.03.8 15:10
To na pewno Ty, PePe?
anonim2019.03.8 16:37
Po co się głupi odzywasz, te mądrości wygłaszaj, jako gość radio ma ryja.
zdumiony lewacką głupotą2019.03.10 19:05
Żenadą jest twoja wiedza w tej dziedzinie - typowa dla lewackiego idioty. Nie osmieszaj się przygłupie