Nabożeństwo pierwszych sobót. Co obiecuje Maryja?  - zdjęcie
12.06.21, 12:11fot. wydawnictwo biały kruk

Nabożeństwo pierwszych sobót. Co obiecuje Maryja?

10

ABC nabożeństwa

Czas zebrać podstawowe informacje o nabożeństwie pierwszych sobót. Czas przypomnieć Wielką Obietnicę z nim związaną i podać warunki, pod którymi zapewnienia Matki Bożej dotkną bezpośrednio naszego życia. Czas wyjaśnić trudności związane z poszczególnymi elementami nabożeństwa oraz podać przykładowe modlitwy i rozmyślania, które winny nam towarzyszyć w pierwsze soboty. Kiedy zaczniemy dobrze odprawiać maryjne NABOŻEŃSTWO NOWEGO TYSIĄCLECIA, zaczniemy liczyć czas od pierwszej soboty do pierwszej soboty. Sami się przekonamy, że nie ma piękniejszego dnia w ciągu całego miesiąca, jak właśnie ten: jak pierwsza sobota poświęcona czci Niepokalanego Serca Maryi!

Co obiecuje niebo?

Przypomnijmy sobie wielką obietnicę związaną z nabożeństwem pierwszych sobót.

Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła Siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi.

10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał". Maryja powiedziała: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".

Dlaczego pięć sobót wynagradzających

Przypomnijmy sobie intencje związane z nabożeństwem pierwszych sobót.

W jednym ze swych Siostra Łucja pisze o tym, co zostało jej objawione.

"Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi:

obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu,
przeciw Jej Dziewictwu,
przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu,
obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność,
wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki,
bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach."

Elementy nabożeństwa

1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca
Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: "Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi."

Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę:

"Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu 
pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, 
szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem 
ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje 
miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, 
by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas."

Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu:

"Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, 
szczególnie za moje grzechy przeciwko 
Niepokalanemu Sercu Maryi."

2. Komunia święta w pierwszą sobotę miesiąca

Po przyjęciu Komunii świętej należy wzbudzić intencję wynagradzającą. Można odmówić taką lub podobną modlitwę:

"Najchwalebniejsza Dziewico, Matko Boga i Matko moja! 
Jednocząc się z Twoim Synem pragnę wynagradzać Ci za 
grzechy tak wielu ludzi przeciw Twojemu Niepokalanemu Sercu.

Mimo własnej nędzy i nieudolności chcę uczynić wszystko, 
by zadośćuczynić za te obelgi i bluźnierstwa. Pragnę, 
Najświętsza Matko, Ciebie czcić i całym sercem kochać. 
Tego bowiem ode mnie Bóg oczekuje. I właśnie dlatego, 
że Cię kocham, uczynię wszystko, co tylko w mojej mocy, 
abyś przez wszystkich była czczona i kochana.

Ty zaś, najmilsza Matko, Ucieczko grzesznych, racz przyjąć 
ten akt wynagrodzenia, który Ci składam. Przyjmij Go również 
jako akt zadośćuczynienia za tych, którzy nic wiedząc, 
co mówią, w bezbożny sposób złorzeczą Tobie. Wyproś im 
u Boga nawrócenie, aby przez udzieloną im łaskę jeszcze 
bardziej uwydatniła się Twoja macierzyńska dobroć, potęga 
i miłosierdzie. Niech i oni przyłączą się do tego hołdu 
i rozsławiają Twoją świętość i dobroć, głosząc, że jesteś
błogosławioną między niewiastami, Matką Boga, której 
Niepokalane Serce nie ustaje w czułej miłości do każdego 
człowieka. Amen."

3. Różaniec wynagradzający w pierwszą sobotę miesiąca
Dla ważności nabożeństwa pierwszych sobót wystarczy odmówić jedną część różańca, czyli pięć wybranych tajemnic.

Po każdym dziesiątku należy odmówić Modlitwę Anioła z Fatimy. Akt wynagrodzenia:

"O mój Jezu, przebacz nam nasze grzechy, 
zachowaj nas od ognia piekielnego, zaprowadź 
wszystkie dusze do nieba i pomóż szczególnie tym, 
którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia."

Zaleca się odmawianie specjalnego różańca wynagradzającego za zniewagi wyrządzone Niepokalanemu Sercu Maryi. Odmawia się go tak jak zwykły różaniec, z tym, że w Zdrowaś Maryjo po słowach "... teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen" włącza się poniższe wezwania, w każdej tajemnicy inne.

1. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoje Niepokalane Poczęcie!

2. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoje nieprzerwane Dziewictwo!


3. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas wiarę
w Twoją rzeczywistą godność Matki Bożej!


4. Prosimy: Zachowaj i pomnażaj w nas cześć
i miłość do Twoich wizerunków!


5. Prosimy: Rozpłomień we wszystkich sercach
żar miłości i doskonałego nabożeństwa do Ciebie!


4. Piętnastominutowe rozmyślania nad piętnastoma
tajemnicami różańcowymi w pierwszą sobotę miesiąca
To najtrudniejszy - i najważniejszy! - element nabożeństwa. Ten, kto przyjmie zaproszenie Maryi do uczestnictwa w Jej rozmyślaniu, ten stanie się uczestnikiem kontemplacji oblicza Chrystusa wspólnie z Matką Najświętszą!

Z pokorą pochylmy się nad misterium naszego zbawienia objawionym w tajemnicach różańcowych. Rozmyślanie można poprowadzić według następujących punktów (jako przykład podajemy pierwszą tajemnicę radosną):

Misterium Maryjnego zwiastowania
Pochyl się nad misterium maryjnego Zwiastowania [OM].

(1) Gdzie to było? Ile miałaś lat? Czy była to wizja wewnętrzna czy zewnętrzna? To nieważne, jak nieważne jest wiele "ciekawych" szczegółów z objawień fatimskich, albo jak nieważne jest to, komu się objawiam: Hiacyncie, Łucji czy tobie. Słyszysz polecenie, Bóg mówi - to jest ważne. Takich pytań nie stawiaj, bo one nie pogłębią twej wiary [TPR]. Rozproszeniami na modlitwie są też fałszywe ścieżki dociekań [TPR].

(2) Co czułaś, gdy pojawił się anioł? Lęk, radość, dumę, szczęście?

Czułam zmieszanie - wiedziałam, że nie jestem tego godna. Co nie znaczy, że wypchnęłam anioła za drzwi. To byłaby fałszywa pokora. Prawdziwa umie rozpoznać w sobie - malutkim - wielkość Bożego daru, ale bez pychy i myślenia o sobie [TPR].

(3) Jesteś Pełna Łaski [D]. Czy to Twe "nowe imię"? Tak, imię i powołanie [PT]. Jest we mnie pełnia łaski dla ciebie. Czy jej nie potrzebujesz? Spójrz w swoje życie i pomyśl, czego ci brak [TPŻ]. To coś jest we mnie - dla ciebie [D]. Zjednocz ze mną swe serce, a będzie to twoje [B]. Porównaj me Serce z twoim. Czy znasz moje? Czy potrafisz wymienić choć kilka moich cnót? [PT].

(4) A "Pan z Tobą"? Oto odpowiedź, skąd we mnie łaska i co oznacza zjednoczyć się ze mną: Pan będzie z tobą! A jeśli On jest z tobą, nie musisz się bać niczego. Życie się nie zmieni, ale ty się zmienisz. Będzie w tobie pokój i sens. Nawet na krzyżu [B]. Czego się lękasz? Wiesz, że z Bogiem nie musisz się bać [D].

(5) A "Błogosławiona między niewiastami"? Tak, anioł powiedział, że jestem wyjątkowa [PT], ale każdy jest wyjątkowy. Moje powołanie było wyjątkowe [PT], ale każde powołanie jest takie. Każdy żyje „po coś". Anioł powiedział mi, po co żyję. Ty nie wiesz? A czy wiesz, dlaczego anioł do mnie przyszedł? Bo drzwi mego serca były zawsze otwarte. Uczyń to samo, a prędzej czy później Bóg objawi ci sens twojego życia [B]. Niełatwe to? Wystarczy więc, że zjednoczysz z moim twoje serce. To jest moje orędzie - zjednoczenie przez poświęcenie, przez codzienne wynagradzanie, różaniec, poznawanie mego Serca [D].

Legenda
B - Błagaj niebo, jak potrafisz, o łaskę, pomoc, światło.

D - Próbuj, jak umiesz, Dziękować Bogu za wybranie Maryi, a Maryi za matczyną obecność.

PT - W wolnym czasie spróbuj znaleźć odpowiedź na te Pytania Teologiczne w Katechizmie Kościoła Katolickiego, słownikach biblijnych; poczytaj książki o Matce Bożej.

OM - To miejsce na Osobistą Modlitwę.

RŻ - To miejsce na osobiste Rozważanie o swej postawie Życiowej.

TPR - Przyjrzyj się bliżej Twej Postawie Religijnej i postaraj się ją zrewidować.

za: adonai.pl

Komentarze (10):

cal.502021.06.13 11:00
"Chcemy powierzyć Matce Bożej naszą Ojczyznę, oddać Jej wszystkie sprawy, żeby Ona to wzięła do siebie i w ten sposób działała przez nas, byśmy byli jej narzędziami" - stwierdziła Marszałek Sejmu Elżbieta Witek na Jasnej Górze. --- "O ile wiem, Matka Boska nie umiała przemawiać, czytać i pisać. Nie zostawiła swojego przesłania w żadnej formie, nawet w przekazach jej współczesnych. Dlatego pytam, skąd to „narzędzie” wie, jak ją reprezentować, co to są te jej sprawy, jeśli w dodatku nie żyje już jakieś 2 tys. lat? Na dodatek, z jakiej racji jej trup ma być moją królową? Kto na nią głosował? Tylko taka cyniczna laska marszałkowska mlaskacza z łupieżem może wymyślić coś takiego. Ze świecą, wśród głębokiej ciemnoty można znaleźć podobne przejawy skrajnego otępienia społecznego Polaków" - pisze Pułkownik Adam Mazguła
Nabożeństwo pierwszych sobót.2021.06.13 3:23
Co obiecuje Maryja? ///// ABC nabożeństwa Czas zebrać podstawowe informacje o nabożeństwie pierwszych sobót. Czas przypomnieć Wielką Obietnicę z nim związaną i podać warunki, pod którymi zapewnienia Matki Bożej dotkną bezpośrednio naszego życia. Czas wyjaśnić trudności związane z poszczególnymi elementami nabożeństwa oraz podać przykładowe modlitwy i rozmyślania, które winny nam towarzyszyć w pierwsze soboty. Kiedy zaczniemy dobrze odprawiać maryjne NABOŻEŃSTWO NOWEGO TYSIĄCLECIA, zaczniemy liczyć czas od pierwszej soboty do pierwszej soboty. Sami się przekonamy, że nie ma piękniejszego dnia w ciągu całego miesiąca, jak właśnie ten: jak pierwsza sobota poświęcona czci Niepokalanego Serca Maryi! Co obiecuje niebo? Przypomnijmy sobie wielką obietnicę związaną z nabożeństwem pierwszych sobót. Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła Siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał". Maryja powiedziała: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
Dlaczego pięć sobót wynagradzających2021.06.13 3:24
Przypomnijmy sobie intencje związane z nabożeństwem pierwszych sobót. W jednym ze swych Siostra Łucja pisze o tym, co zostało jej objawione. "Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi: obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw Jej Dziewictwu, przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach." Elementy nabożeństwa 1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: "Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi." Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: "Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas." Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi."
Bulli2021.06.12 18:25
Ej ludkowie trochę powagi. Mimo że jest mi obojętne co obiecuje od lat a nic nie daje ale nie róbmy z siebie talibanu.
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.06.12 16:31
obietnice tej k u r w y maryi są c h u j a warte! w biblii nie ma nawet słowa o jakiś jej boskich zdolnościach! nawet gdy podczas imprezy w której uczestniczyła ta blać, zabrakło alkoholu, to musiała prosić swojego bękarta by przemienił wodę w wino!
Nabożeństwo pierwszych sobót.2021.06.12 14:14
Co obiecuje Maryja? ///// ABC nabożeństwa Czas zebrać podstawowe informacje o nabożeństwie pierwszych sobót. Czas przypomnieć Wielką Obietnicę z nim związaną i podać warunki, pod którymi zapewnienia Matki Bożej dotkną bezpośrednio naszego życia. Czas wyjaśnić trudności związane z poszczególnymi elementami nabożeństwa oraz podać przykładowe modlitwy i rozmyślania, które winny nam towarzyszyć w pierwsze soboty. Kiedy zaczniemy dobrze odprawiać maryjne NABOŻEŃSTWO NOWEGO TYSIĄCLECIA, zaczniemy liczyć czas od pierwszej soboty do pierwszej soboty. Sami się przekonamy, że nie ma piękniejszego dnia w ciągu całego miesiąca, jak właśnie ten: jak pierwsza sobota poświęcona czci Niepokalanego Serca Maryi! Co obiecuje niebo? Przypomnijmy sobie wielką obietnicę związaną z nabożeństwem pierwszych sobót. Siedem lat po zakończeniu fatimskich objawień Matka Boża zezwoliła Siostrze Łucji na ujawnienie treści drugiej części tajemnicy fatimskiej. Jej przedmiotem było nabożeństwo do Niepokalanego Serca Maryi. 10 grudnia 1925 r. objawiła się Łucji Maryja z Dzieciątkiem i pokazała jej cierniami otoczone serce. Dzieciątko powiedziało: "Miej współczucie z Sercem Twej Najświętszej Matki, otoczonym cierniami, którymi niewdzięczni ludzie je wciąż na nowo ranią, a nie ma nikogo, kto by przez akt wynagrodzenia te ciernie powyciągał". Maryja powiedziała: "Córko moja, spójrz, Serce moje otoczone cierniami, którymi niewdzięczni ludzie przez bluźnierstwa i niewdzięczność stale ranią. Przynajmniej ty staraj się nieść mi radość i oznajmij w moim imieniu, że przybędę w godzinie śmierci z łaskami potrzebnymi do zbawienia do tych wszystkich, którzy przez pięć miesięcy w pierwsze soboty odprawią spowiedź, przyjmą komunię świętą, odmówią jeden różaniec i przez piętnaście minut rozmyślania nad piętnastu tajemnicami różańcowymi towarzyszyć mi będą w intencji zadośćuczynienia".
Dlaczego pięć sobót wynagradzających2021.06.12 14:15
Przypomnijmy sobie intencje związane z nabożeństwem pierwszych sobót. W jednym ze swych Siostra Łucja pisze o tym, co zostało jej objawione. "Córko moja - powiedział Jezus - chodzi o pięć rodzajów zniewag, którymi obraża się Niepokalane Serce Maryi: obelgi przeciw Niepokalanemu Poczęciu, przeciw Jej Dziewictwu, przeciw Jej Bożemu Macierzyństwu, obelgi, przez które usiłuje się wpoić w serca dzieci obojętność, wzgardę, a nawet nienawiść wobec nieskalanej Matki, bluźnierstwa, które znieważają Maryję w Jej świętych wizerunkach." Elementy nabożeństwa 1. Spowiedź w pierwszą sobotę miesiąca Zalecane jest, by spowiedź miała miejsce w pierwszą sobotę, nie jest to jednak warunek ważności odprawiania nabożeństwa pierwszych sobót. Można przystąpić do sakramentu pojednania kilka dni wcześniej. Czytamy w zapiskach wizjonerki z Fatimy, że Łucja przedstawiła Jezusowi trudności, jakie niektóre dusze miały co do spowiedzi w sobotę i prosiła, aby spowiedź święta mogła być osiem dni ważna. Jezus odpowiedział: "Może nawet wiele dłużej być ważna pod warunkiem, że ludzie są w stanie łaski, gdy Mnie przyjmują i że mają zamiar zadośćuczynić Niepokalanemu Sercu Maryi." Do spowiedzi należy przystąpić z intencją zadośćuczynienia za zniewagi wobec Niepokalanego Serca Maryi. W kolejne pierwsze soboty można przystąpić do spowiedzi w intencji wynagrodzenia za jedną z pięciu zniewag, o których mówi Jezus lub za każdym razem wynagradzać za zniewagi w ogólności. Można wzbudzić intencję podczas przygotowywania się do spowiedzi lub w trakcie otrzymywania rozgrzeszenia. Przed spowiedzią można odmówić taką lub podobną modlitwę: "Boże, pragnę teraz przystąpić do świętego sakramentu pojednania, aby otrzymać przebaczenie za popełnione grzechy, szczególnie za te, którymi świadomie lub nieświadomie zadałem ból Niepokalanemu Sercu Maryi. Niech ta spowiedź wyjedna Twoje miłosierdzie dla mnie oraz dla biednych grzeszników, by Niepokalane Serce Maryi zatriumfowało wśród nas." Można także podczas otrzymywania rozgrzeszenia odmówić akt żalu: "Boże, bądź miłościw mnie grzesznemu, szczególnie za moje grzechy przeciwko Niepokalanemu Sercu Maryi."
"Presja ma sens" hehehe2021.06.12 13:58
Ze strony parafii w Mrągowie zniknęły foliarskie "intencje przeciw 5G". Widać czasem jednak "słuchacie ludzi bardziej niż boga" zwłaszcza gdy do tyłków dobierze wam się Gazeta Wyborcza. https://imgur.com/a/7JTwlt2
JPIII2021.06.12 12:21
Ta qooorwa dawała dooopy staremu pedophilowi bogu, potem wyprodukowała pedała chrystka jezuska co pier...dolił 12 apostołów. I co taka qooorwa może obiecać? Obiecanki cacanki a głupiemu katolowi radość.
Anonim2021.06.12 12:14
Skrót artykułu dla tych, którym nie chce się czytać: nikt ci tyle nie da, co ci żydowska dziwka obieca.