Ks. Blachnicki: ,,Dobrzy ludzie’’ nie będą zbawieni! Zbawienie nie zależy od ,,dobroci’’  - zdjęcie
17.06.21, 20:06fot. wikipedia.org/domena publiczna, archiwum IPN

Ks. Blachnicki: ,,Dobrzy ludzie’’ nie będą zbawieni! Zbawienie nie zależy od ,,dobroci’’

42

Coraz popularniejsza staje się teza, również wśród katolików, że do zbawienia wystarczy być „dobrym człowiekiem”. To herezja znana już Faryzeuszom, która dziś, kiedy w centrum stawia się człowieka, staje się wyjątkowo popularna. Jej istotą jest postawienie człowieka w miejscu Boga i przekonanie, że człowiek może sam siebie zbawić. To zbawienie miałoby mu zapewnić moralne życie. Takie myślenie jest całkowitym zaprzeczeniem chrześcijaństwa, w którego centrum stoi ukrzyżowany i zmartwychwstały Chrystus, zbawiający swoją ofiarą człowieka niemogącego zbawić się samemu. Pisał o tym Sługa Boży ks. Franciszek Blachnicki, którego artykuł przypominamy.

Jak dostąpić zbawienia?

Każdy z nas - ja i Ty, i my wszyscy - nosimy w sobie pytanie: Jak dostąpić zbawienia? To jest najważniejsze, a może i jedyne, pytanie naszego życia. Tym się różnimy od wszystkich innych istot żyjących, że ciągle czegoś szukamy, ciągle o coś pytamy. Jesteśmy istotami szukającymi, pytającymi. Dlaczego? Dlatego, że nosimy w sobie pragnienie życia i szczęścia. Chcemy być szczęśliwi. Chcemy żyć pełnią życia. A tymczasem to życie i to szczęście ciągle jest zagrożone, ciągle nam czegoś brak i dlatego ciągle szukamy zbawienia. W rozlicznych codziennych kłopotach, w różnych sytuacjach, możemy sami siebie wybawić od jakiegoś braku, od jakiegoś zła - przy pomocy naszych zdolności, przy pomocy wysiłku własnego, przy pomocy posiadanych środków. Ale stajemy, prędzej czy później, w obliczu pytania nie o zbawienie jakieś cząstkowe, chwilowe, ale o zbawienie pełne, ostateczne i pytamy: co to znaczy ostatecznie być zbawionym? Chodzi w końcu zawsze o to, aby być wybawionym od poczucia bezsensu naszego życia albo od braku sensu życia. Życie zaś wtedy jest pozbawione sensu, kiedy kończy się śmiercią. Śmierć czyni nasze życie bezsensownym.

Zbawić człowieka oznacza więc ostatecznie: wybawić go od śmierci. Zbawienie znaczy wiec tyle, co życie wieczne, życie pełne, życie nie zagrożone śmiercią. Wszystko, co prowadzi do takiego życia, nadaje naszemu życiu sens, natomiast wszystko, co staje na drodze do takiego życia, co jest przeszkodą, to wszystko pozbawia życie sensu.

Otóż z takiego pojęcia zbawienia w znaczeniu jakimś pełnym, ostatecznym, wynika, że zbawić człowieka może tylko Bóg, bo tylko Bóg jest źródłem życia. Człowiek nie ma w sobie źródła życia. Człowiek zawdzięcza swoje życie Bogu. Człowiek żyje dzięki Bogu. I dlatego tylko Bóg może wybawić człowieka od śmierci i dać mu życie po śmierci, dać mu życie wieczne, czyli zbawienie.

Nieszczęściem natomiast człowieka jest to, co go oddziela od Boga, źródła życia. To, co oddziela człowieka od Boga, zrywa łączność człowieka z Bogiem, to nazywa się grzechem. Grzech powoduje śmierć, bo odrywa człowieka od Boga, źródła życia. Dlatego zbawienie polega ostatecznie na wybawieniu człowieka od grzechu i śmierci.

Tylko Bóg jest więc Zbawicielem w prawdziwym i ostatecznym znaczeniu tego słowa, bo tylko On może wybawić człowieka od grzechu i śmierci i dlatego tylko On może nam dać poczucie sensu wszystkich wydarzeń oraz pełnię życia, radości i szczęścia. On tylko może dać człowiekowi wypełnienie tych wszystkich dobrych pragnień i dążeń, które w języku wszystkich religii nazywa się Niebem.

Bóg rzeczywiście zbawia człowieka. Świadczy o tym Biblia, księga, pewien zbiór ksiąg, zawierających historię zbawienia, Boży plan zbawienia i jego realizację w kolejnych etapach zbawienia. A Biblia szczególnie mówi o ostatecznej realizacji Bożego planu zbawienia, świadczącego o Jego miłości względem człowieka.

Dokonało się to przez zesłanie na ziemię drugiej Osoby Bożej, Jednorodzonego Syna Bożego, Słowa Przedwiecznego, dla zbawienia człowieka. Jak mówi święty Paweł w Liście do Galatów: ,,Gdy jednak nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty, zrodzonego pod Prawem, aby wykupił tych, którzy podlegali Prawu'' (Ga 4, 4-5a). Albo jak mówi święty Jan: ,,Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne'' (J 3, 16). Ten Syn Boży, stawszy się człowiekiem dla nas ludzi i dla naszego zbawienia, przyjął imię Jezus, to znaczy: Bóg Zbawia. Tak mówi Anioł do Józefa: Maryja ,,porodzi Syna, któremu nadasz imię Jezus, on bowiem zbawi swój lud od jego grzechów'' (Mt 1, 21). Nazywa się on także Emmanuel, to znaczy: Bóg z nami (Iz 7, 14; Mt 1, 23).

On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je obficie (J 10, 10). On przyniósł ludziom odpuszczenie grzechów i żywot wieczny, On przyszedł rozwiązać wszystkie problemy, dręczące człowieka, i On woła: ,,PRZYJDŹCIE DO MNIE WSZYSCY, którzy utrudzeni i obciążeni jesteście, a Ja was pokrzepię'' (Mt 11, 28). Albo też w innym miejscu: ,,Jeśli ktoś jest spragniony, a wierzy we Mnie - NIECH PRZYJDZIE DO MNIE i pije!'' (J 7, 37b) ,,Jam jest chleb życia. KTO DO MNIE PRZYCHODZI, nie będzie łaknął'' (J 6, 35a). Jezus - jedyny Zbawiciel świata.

Odtąd za świętym Piotrem musimy powtarzać: ,,Panie! Do kogóż pójdziemy? Ty masz słowa życia wiecznego!'' (J 6, 68) Odtąd ,,nie ma w żadnym innym zbawienia, bo nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni'' (Dz 4, 12). Skoro nie ma w żadnym innym zbawienia, powstaje dla nas nowe, odtąd jedyne i najważniejsze pytanie: W jaki sposób możemy przyjąć to zbawienie i stać się jego uczestnikami? Święty Jan mówi: Kto ma Syna, ten ma życie (por. 1 J 5, 12). Co to jednak znaczy mieć Syna? W jaki sposób możemy mieć życie, zbawienie, przez to, że mamy Jezusa?

Jest rzeczą oczywistą, że tylko On sam - Jezus - może określić sposób, w jaki możemy Go mieć. On jest bowiem Bogiem. On nie może być przez nas wzięty w posiadanie na sposób rzeczy, przedmiotu, tylko poprzez odpowiednie działania, podjęte z naszej strony. On tylko może nam dać siebie. Dlatego, że On sam chce w sposób wolny [dać nam siebie], On tylko może określić, w jaki sposób możemy to Jego danie nam siebie przyjąć. Otóż Pismo Święte w sposób jednoznaczny, nie pozostawiający żadnej wątpliwości, wielokrotnie określa, w jaki sposób możemy mieć Jezusa, aby mieć zbawienie i życie.

Wielokrotnie sformułowane jest prawo: Kto wierzy, będzie zbawiony. Żydzi w Kafarnaum pytają Jezusa: ,,Cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże?'' (J 6, 28) Jezus odpowiada: ,,Na tym polega dzieło zamierzone przez Boga, abyście uwierzyli w Tego, którego On posłał'' (J 6, 29). Wiele razy zapewnia Chrystus uroczyście: ,,Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, ma życie wieczne'' (J 6, 47). Do Marty, siostry Łazarza, która się skarży: ,,Panie, gdybyś tu był, nie umarłby mój brat'' (J 11, 21b), mówi Jezus: ,,Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. Każdy, kto żyje i wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz w to?'' (J 11, 25-26). Tym, którzy wierzą, przynosi Chrystus uzdrowienie i odpuszczenie grzechów, i życie wieczne.

Na podstawie tych wszystkich wypowiedzi może św. Paweł nauczać zdecydowanie w liście do Rzymian: ,,Ale teraz jawną się stała sprawiedliwość Boża niezależna od Prawa, poświadczona przez Prawo i Proroków. Jest to sprawiedliwość Boża przez wiarę w Jezusa Chrystusa dla wszystkich, którzy wierzą. Bo nie ma tu różnicy: wszyscy bowiem zgrzeszyli i pozbawieni są chwały Bożej, a dostępują usprawiedliwienia darmo, z Jego łaski, przez odkupienie które jest w Chrystusie Jezusie. Jego to ustanowił Bóg narzędziem przebłagania przez wiarę mocą Jego krwi. Gdzież więc podstawa do chlubienia się? Została uchylona! Przez jakie prawo? Czy przez prawo uczynków? Nie, przez prawo wiary. Sądzimy bowiem, że człowiek osiąga usprawiedliwienie przez wiarę, niezależnie od pełnienia nakazów Prawa''. (Rz 3, 21-25; 27-28)

Jasno więc dowiadujemy się z Pisma Świętego, że aby dostąpić zbawienia trzeba uwierzyć w Jezusa, jedynego Zbawiciela. Ale jeszcze musimy dokładniej powiedzieć, w co mamy uwierzyć. W to, że jest On Synem Bożym, który przyszedł na ziemię, aby nas zbawić, aby umrzeć za nasze grzechy na krzyżu, aby zadośćuczynić za nasze grzechy, aby dać nam odpuszczenie grzechów i życie wieczne: jako dar, niezasłużony przez nas, wypływający jedynie z miłosierdzia Bożego, dar będący dla nas absolutną łaską, czymś darmo danym, co musimy tylko przyjąć przez wiarę. A więc właściwym przedmiotem wiary, wg Ewangelii, jest zbawienie jako dzieło, dokonane przez Boga w Jezusie Chrystusie, ofiarowane nam jako łaska, którą przyjmujemy wiarą.

Jest to sprawa niesłychanie ważna, aby to zrozumieć, bo, niestety, bardzo rozpowszechnione jest mniemanie, że zbawienie jest tylko pewną szansą, daną nam przez Boga, którą możemy wykorzystać: zbawienie może stać się naszym udziałem, jeżeli spełnimy odpowiednie warunki i zasłużymy na nie. A więc zbawienie zależy od nas, od naszych uczynków. Stajemy tutaj w obliczu trudnego problemu, będącego przedmiotem odwiecznych sporów, rodzącego wiele nieporozumień. Jest to problem: wiara a uczynki. Zbawienie, albo usprawiedliwienie, przez wiarę czy przez uczynki?

Spór ten szczególnie określa stosunek katolików do protestantów. Przyjmuje się ogólnie, że protestanci głoszą zbawienie przez wiarę, niezależnie od uczynków. Natomiast katolicy głoszą konieczność nie tylko wiary, ale i uczynków do zbawienia. Popularnie nawet się często upraszcza to zagadnienie i mówi się tak: katolicy przypisują protestantom tezę: możesz grzeszyć, ile chcesz, bylebyś wierzył i będziesz zbawiony. Natomiast protestanci zarzucają katolikom, że oni głoszą, niezgodnie z Pismem Świętym, zbawienie przez uczynki człowieka.

Jak rozwiązać ten problem? Co mamy czynić, aby się zbawić? Uwierzyć Chrystusowi i przyjąć zbawienie jako dar czy też zabrać się gorliwie do pełnienia dobrych uczynków, aby zapewnić sobie zbawienie? Jest to prawdziwy dylemat i z obu rozwiązaniami łączy się pewien lęk. Katolicy boją się, że jeżeli zaakceptujemy to pierwsze rozwiązanie, to wtedy może to doprowadzić do lekceważenia grzechów i zaniechania gorliwości w spełnianiu dobrych uczynków. Natomiast protestanci boją się, ze przyjęcie drugiego rozwiązania podważy biblijną prawdę o darmowości łaski, o tym, że zbawienie jest wyłącznie dziełem Boga, które staje się naszym udziałem przez wiarę.

Otóż powyższy dylemat w gruncie rzeczy jest pozorny, bo wynika z jakiegoś powierzchownego rozumienia Pisma świętego i wynika z jakiegoś błędnego rozumienia nauki Kościołów. To znaczy, katolicy błędnie rozumieją naukę protestantów i odwrotnie. Bo w gruncie rzeczy ani protestanci nie uczą, że dobre uczynki są niepotrzebne i że można grzeszyć, byleby się miało wiarę. Ani też z drugiej strony katolicy nie uczą, że uczynki człowieka same z siebie mają moc zbawczą i mogą usprawiedliwić człowieka przed Bogiem. W jaki więc właściwy sposób należy pojmować stosunek wiary do uczynków, płynących z wiary? Aby znaleźć właściwe rozwiązanie problemu, sięgnijmy jeszcze raz do Ewangelii. Kluczowy tekst, to przypowieść o faryzeuszu i celniku, modlących się w świątyni.

,,Powiedział też do niektórych, co ufali sobie, że są sprawiedliwi, a innymi gardzili, tę przypowieść: Dwóch ludzi przyszło do świątyni, żeby się modlić, jeden faryzeusz a drugi celnik. Faryzeusz stanął i tak w duszy się modlił: Boże, dziękuję Ci, że nie jestem jak inni ludzie, zdziercy, oszuści, cudzołożnicy, albo jak i ten celnik. Zachowuję post dwa razy w tygodniu, daję dziesięcinę ze wszystkiego, co nabywam. Natomiast celnik stał z daleka i nie śmiał nawet oczu wznieść ku niebu, lecz bił się w piersi i mówił: Boże, miej litość dla mnie, grzesznika. Powiadam wam: Ten odszedł do domu usprawiedliwiony, nie tamten. Każdy bowiem, kto się wywyższa, będzie poniżony, a kto się uniża, będzie wywyższony''. (Łk 18, 9-14)

Przypowieść ta przede wszystkim symbolizuje postawę religijną faryzeuszy. Byli to ludzie, prześcigający się w gorliwości: w wypełnianiu przepisów Prawa i w spełnianiu dobrych uczynków. Wierzyli przy tym, że te uczynki zapewnią im zbawienie. Bóg w nagrodę za wierne wypełnienie uczynków Prawa musi im dać Królestwo Boże jako nagrodę. Była to więc postawa samousprawiedliwienia się przed Bogiem. Postawa samowybawienia. Chrystus stanowczo odrzuca taką postawę i tu leży najgłębsza przyczyna tej nieprzejednanej postawy Chrystusa wobec faryzeuszy, a raczej postawy przez nich reprezentowanej. Postawa ta jest ostatecznie wyrazem ludzkiej pychy przed Bogiem, pychy z kolei rodzącej zakłamanie i obłudę, bo gdy człowiek stanie przed Bogiem w całej prawdzie, w pokorze, jak ów celnik, musi uznać swoją grzeszność, niegodność i nieudolność do autentycznego dobra i bezinteresownej miłości. Ta postawa prawdy wewnętrznej, pokory, czyni dopiero człowieka zdolnym do zawierzenia Bogu, do zdania się na Jego miłosierdzie. Takiej postawy oczekuje Chrystus i ona uzdalnia do przyjęcia zbawienia.

Św. Paweł, dawny Szaweł, gorliwy faryzeusz, najlepiej zrozumiał później błędność chlubienia się przed Bogiem z uczynków zakonu i stał się gorliwym głosicielem Ewangelii przez wiarę w Chrystusa, która usprawiedliwia człowieka przed Bogiem. Kościół w swoich dziejach zawsze bronił tej biblijnej nauki o darmowości zbawienia, łaski, o zbawieniu przez wiarę.

W średniowiecznej dyskusji o stosunku łaski do wolnej woli została odrzucona koncepcja tzw. synergizmu, głoszącego, że czyn zbawczy jest wynikiem zsumowania się dwóch energii: łaski i woli człowieka. Ilustruje to następujący przykład, który stosowano właśnie w ramach wykładów na ten temat, mianowicie środkiem rzeki jest holowana łódź przeciw prądowi. Do tej łodzi są przyczepione dwie liny. Za jedną linę ciągnie ktoś na lewym brzegu, za drugą na prawym brzegu i w wyniku zsumowania się tych dwu energii, łódź posuwa się do przodu. Otóż, mówiono, na tym polega synergizm. Dwie energie, człowiek i Bóg, obaj ciągną, i w wyniku zsumowania się wysiłku człowieka i łaski Bożej powstaje czyn zbawczy - zbawienie.

Otóż ta nauka, z punktu widzenia katolickiego, jest błędna. Dlatego, że Pismo święte jasno zaświadcza, że zbawienie jest wyłącznie dziełem łaski Bożej. Beze mnie nic uczynić nie możecie, mówi Chrystus. Dlatego nie możemy sobie wyobrazić zbawienia jako wyniku współdziałania Boga i człowieka, z których każdy coś wnosi dla zbawienia. Oczywiście, że Bóg działa przez człowieka, ale łaska Boża przenika jak gdyby od wewnątrz człowieka, porusza jego wolę, tak, że człowiek działa, współdziała w sposób wolny, ale musi mieć tę świadomość, że to jego współdziałanie jest dziełem łaski i ta jego wolność jest również już dziełem łaski i Ducha Świętego.

Człowiek więc nie może się chlubić przed Bogiem, nie może sobie przypisywać zbawienia, ale wszystko, całą chwałę oddaje Bogu, bo tylko dzięki Jego łasce może człowiek być zbawiony. Otóż jeżeli protestanci tak mocno bronią nauki o darmowości zbawienia przez wiarę to, oczywiście, jest to nauka słuszna, biblijna i my, katolicy, nie możemy głosić innej nauki. Natomiast protestanci nie odrzucają potrzeby dobrych uczynków. Nie odrzucają np. tekstu z listu św. Jakuba, apostoła, który mówi w ten sposób:

,,Jaki z tego pożytek, bracia moi, skoro ktoś będzie utrzymywał, że wierzy, a nie będzie spełniał uczynków? Czy /sama/ wiara zdoła go zbawić? Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta! - a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? Tak też i wiara, jeśli nie byłaby połączona z uczynkami, martwa jest sama w sobie. Ale może ktoś powiedzieć: Ty masz wiarę, a ja spełniam uczynki. Pokaż mi wiarę swoją bez uczynków, to ja ci pokażę wiarę ze swoich uczynków. Wierzysz, że jest jeden Bóg? Słusznie czynisz - lecz także i złe duchy wierzą i drżą.'' (Jk 2, 14-19)

Otóż słowa powyższe nie są sprzeczne ze słowami św. Pawła z listu do Rzymian. Jest prawdą, że tylko wiara w Chrystusa ma moc zbawczą. Wiara natomiast przynosi owoce dobrych uczynków, z których człowiek nie może się chlubić, bo one są dziełem Ducha Świętego w nas. Problem: wiara a uczynki jest problemem bardzo dyskutowanym, napisano o tym całe tomy, jest to jednak problem bardziej teoretyczny. Właściwie nie jest to problem dla konkretnego człowieka, który ze swoją wiarą staje w obliczu Chrystusa, który do Niego się modli. Bo wtedy sytuacja nasza jest taka, że wiemy, iż wszystko zawdzięczamy Chrystusowi a równocześnie wyrażamy swoją gotowość spełniania Jego woli. Nie chcemy Go zasmucać, bo Go miłujemy. Dlatego spełniamy dobre uczynki. a jak nam się nie uda, jak upadniemy ze słabości, nie rozpaczamy, bo wiemy, że Chrystus jest gotów nam znów przebaczyć i możemy wrócić do Niego i zacząć od nowa, opierając się na Jego miłosierdziu i na Jego łasce.

I my chcemy teraz, na zakończenie tego rozważania, stanąć z naszymi problemami przed Chrystusem, żywym naszym Panem i Zbawicielem. Wiemy, że tylko w Nim jest zbawienie i dlatego zapraszamy Go w sposób bezpośredni, osobisty, żeby wszedł w nasze życie i stał się naszym Panem i Zbawicielem. Módlmy się więc razem do Niego:

Panie Jezu! Wierzę w Ciebie! Wierzę, że mnie widzisz i słyszysz, bo mnie miłujesz. Staję przed Tobą ze wszystkimi moimi problemami, z moimi grzechami, z moją słabością, z moją chorobą duszy, z cierpieniami ciała. Wszystko Tobie oddaję. Czynię to z ufnością, bo powiedziałeś: Nie zdrowi potrzebują lekarza, ale chorzy i źle się mający. Nie przyszedłem powoływać sprawiedliwych, ale grzeszników. Przyjmij mnie i zbaw mnie od grzechu i od śmierci. Ty tylko masz moc zbawienia mnie. Chcę, abyś był moim Panem. Chcę Ci służyć z radością, ale jestem słaby i znów mogę upaść i stać się niewierny, ale wtedy chcę wrócić do Ciebie czym prędzej, bo wiem, że mi przebaczysz i pozwolisz zacząć od nowa. O Jezu! Dziękuję Ci za to, żeś mnie zbawił, że jesteś moim Zbawicielem. Bądź również moim Panem. Nie pozwól mi nigdy odłączyć się od Ciebie. Amen.

 

ks. Franciszek Blachnicki

www.blachnicki.oaza.pl

Komentarze (42):

abi2021.06.20 23:00
Jezu , Maryjo i św.Józefie bądżcie przy moim skonaniu.
,,Dobrzy ludzie’’ nie będą zbawieni!2021.06.19 12:23
no kuurwa oczywiście że nie będą zbawieni. Zbawieni będą ludzie nie dobrzy, tacy jak apb wesołowski, apb paetz, ks gil, flaszka głódź czy rydzol ponieważ mają konsekrowane ręce i prącie. Siedząc po prawicy ojca będą wcinać kawior i ruchaać aniołki w kakao popijając szampanem śmiejąc się z ludzi dobrych, skromnych i ciężko pracujących.
katolicka deratyzacja Polski2021.06.19 11:55
Wedlug tego heretyka Hitler i Stalin mogli zostac zbawieni,bo Bog tylko dlatego jest Bogiem,bo ma niemoralne zachcianki. Jest to czysty Luter ,ktory zwalczal doktryne dobrych uczynkow,i zawsze byl bliski twierdzeniu,ze zbawieni beda tylko mordercy i lajdacy. Sam zreszta tez byl morderca.
krzysztof sciepuro2021.06.19 11:00
No wlasnie, " jak dostapic zbawienia? ", czyz samo postawienie sobie takiego pytania, od tegoz zbawienia nas nie oddala? Czynic dobrze, prawo zyc, z mysla przewodnia taka, aby na zbawienie zasluzyc, moze droga do zatracenia okazac sie. Milowac drugiego, bo to droga do Nieba- zaprowadzic moze zupelni gdzi indziej.
Czyli jak u protestantów. Tylko wiara2021.06.19 10:32
nic dziwnego,że Prymas był nieufny wobec ks. Blachnickiego.
Polak katolik2021.06.18 17:57
Wyrażenie "dobrzy ludzie" jest tutaj użyte w cudzysłowiu. To znaczy , ze ci ludzie nie sa w rzeczywistosci dobrzy, nie wypelniaja kodeksu moralnego, nie przestrzegaja przykazan Bozych. To ludzie czesto uznani przez osrodki opiniotworcze czy media za 'dobrych' - bo nazywa sie ich filantropami dzialajacymi na rzecz innych - ale to w rzeczywistosci np.bilionerzy ktorzy czesto dorobili sie pieniedzy na rzeczach nieuczciwych, niemoralnych czyli na złych rzeczach. Zbawienie zależy od tego JAK W ZYCIU POSTEPUJEMY, jak czynimy. Pan Jezus mowil - Tak jak wy czynicie tym maluczkim,- tak ja wam uczynie. czy "Idz i nie grzesz wiecej" . Na pytanie 'Co mam w zyciu robic mowil - wypelniac przykazania, Dekalog, dodal - Przykazanie Milosci, mowil tez, ze czesto trzeba wyrzec sie Mamony, pieniedzy. Czyli nie mozna byc materialistami, lepiej byc ubogim w duchu. Nie do przyjecia jest wiec teza protestantow, iz sa ludzie z góry obdarzeni łaską Boga, i ci z góry potepieni (tego NIE MA W EWANGELII), nie do przyjecia jest ich teza o tym, ze nasze postepowanie nie ma wplywu na to, co z nami stanie sie po smierci.
hehe2021.06.18 18:51
masz racje katolik ,nasz KK wolski woli działki i place zamiast gotówki,która zajmuje dopiero 3 miejsce po działkach i władzy
kaka2021.06.19 9:03
do hehe----to NIE JEST DOBRA INFORMACJA DLA CIEBIE-----jesli nie wychowujesz dzieci tak aby byli najlepszymi kaplanami------jestes jeszcze gorszy od nich --bo widzac ich zlo nie dzialasz aby to poprawic.
katolicka deratyzacja Polski2021.06.19 11:57
Komuchy ,jak widac,maja klopot w zrozumieniu,ze inni sa od nich ROZNI !
Zbawienie zbawieniem2021.06.18 13:55
moim zdaniem jednak temu Blachnickiemu trzeba zajrzeć do pendrajwów.
PILNE!!! TYLKO U NAS!!!!2021.06.18 12:50
Protestanci NIGDY tej tezy nie uznawali. Zbawienie jest TYLKO a laski. Dobre uczynki/dobroc w st. do drugiego czlowieka - to owoc wiary, ktora takze otrzymujemy z laski. TO KK na religiach uczy dzieci o tym, ze za dobre uczynki cos tam z nieba dostaniemy i na cos zasluzymy
katolicka deratyzacjka Polski2021.06.18 12:09
Wedluig tego tekstu Blachnicki to heretyk protestancki i zwyczajny niemoralny idiota !
Anonim2021.06.18 10:00
Zbawienie nie zależy od takich pierdół jak dobro, miłość i empatia, tylko od ilości pokłonów dla Panbucka i kwoty przekazów na Radyjo! Zapamientajta i wyciagnijta wnioski!!!😁😁😁
Mejer2021.06.18 10:52
dobro miłość miłosierdzie to główne przymioty Boga - skoro tego nie widzisz to jesteś głupi
bogdanus2021.06.18 9:25
Kto poznał Prawo boże, ten podlega już pod te prawo. Kto nie poznał prawa, będzie sądzony z prawa naturalnego, danemu przez Boga każdemu człowiekowi. Dobroć może wychodzić z humanizmu. Humanizm nie zbawia a wiara oparta o prawdę objawioną Jezusa. Na zbawienie ma większe szanse człowiek wierzący, czyniący zło a mający szczery żal. Niż dobry a odrzucający wiarę w Jezusa. Dlaczego, Pan Jezus powiedział "Kto jest z prawdy ten będzie mnie słuchał". Co to oznacza, ludzie odrzucający Jezusa są zakłamani a zakłamani nie będą zbawieni. Bo sami już wybrali życie bez Jezusa i zbawienia. Zbawienie oparte jest o wolność, niezmierzone miłosierdzie do Człowieka, dlatego nie rozumiemy jak można okazywać miłosierdzie złym ludziom.
Mejer2021.06.18 9:35
mądrego dobrze poczytać
Polak2021.06.18 6:38
W końcu obietnica rzekomego "zbawienia" zależy wyłącznie od kasy przelanej na sektę, kasa to jedyne o czym myśli sekta rzymskokatolicka.
Skrzypek na dachu2021.06.18 4:37
Donosiciele i agenci Andrzej i Jolanta Gontarczyk otruli Ks Franciszka Blachnickiego . Morderczynia do dzisiaj pracuje w Warszawskim Ratuszu i tez otrzymuje emeryture pulkownika SB .
Moly2021.06.18 3:18
Smierc nie czyni zycia bezsensownym. Jest to tylko zalozenie. I moze prawda dla niektorych , ale na pewno nie dla wszystkich. I na tym zalozeniu opieraja sie te wywody; ale to zalozenie nie sprawdza sie " w praniu"
Kaczka basta czyli żydowska ratyzacja.2021.06.17 21:28
Nazywam sie Hertrich-Woleński, nie jestem taki se zwykły "szczur"... Mam tytuły naukowe i byłem przez towarzysza rabina sierpem obrzezany, a rodzinny dr. Frojd stwierdził u mnie niezwykłą patologię, roboczo nazwana "iudaeus excrementum", tj. wypróżnianie się tak gdzie stoję.
Kaczka basta!2021.06.17 21:22
Po co te tasiemce, publikowane kolejny raz? Wystarczyłoby przejść do konkretów: zbawienie zależy od tacy.
katolik2021.06.17 21:14
Choroby i śmierc po pseudoszczepionkach, czyli chemii genetycznej już zbiera żniwo-- jak pisza w Indonezji, będzie armagedon. Naziści morduja ludzi, a świat się zgadza być wymordowanym przez psychopatów, w Polsce krematorium otwarło SSPIS, pseudoznachorzy i posłowie!
katolicka deratyzacja Polski2021.06.18 12:11
Konfederacja za ruble morduje katolikow,zwlaszcza glupich.
zbawiony Hitler2021.06.17 21:07
Ale ten Blachnitzki plecie ^_^
Skrzypek na dachu2021.06.18 4:47
Nawet nie wiesz jaki zwyrodniale twoje wsmary .
Zbyt inteligentny aby wierzyć2021.06.17 20:56
Dobrzy niewierzący ludzie nie bedą zbawieni, ale katolik chelajcy wódę i lejący po mordzie swoją żonę i dzieci albo ksiadz wkładający penisa w odbyt dziecka już bedą zbawieni. Buhahahah, jak dobrze ze trzymam się z dała od tej sekty jaka jest kościół katolicki.
Clint2021.06.18 1:54
Dlatego będziesz potępiony głupcze...Przez pychę.
Antyodkupiciel2021.06.17 20:42
"On przyszedł po to, aby owce miały życie i miały je obficie" - Nie! bo owce nie chcą kochać wilków za to że te chcą je rozszarpać -Więc Jezus takie owce sam wydaje wilkom bo jest dobrym pasterzem i nie pozwoli na taki brak pokory - skoro owca ma kochać swojego oprawcę to ma go kochać i nawracać wilka żeby też chciał być owcą.
Anonim2021.06.17 20:33
Młodzież na szczęście coraz bardziej odporna na kleszą gadkę, zawsze się znajdą śmieszni naiwniacy biorący ją na poważnie, ale większość już mądrzeje.
Gówno o tym wiesz!2021.06.17 20:42
Młodzież widzisz tylko z okna i w TV.
Anonim2021.06.17 20:46
Gremialne młodzież olewa naukę religii, możesz zaklinać rzeczywistość, ale to są fakty. Nawet klechy płaczą, że brak tzw. powołań kapłańskich, - chętnych brak.
Gówno o tym wiesz!2021.06.17 20:57
Młodzież widzisz tylko z okna i w TV. Cewnik ci wypadł, oszczany jesteś!
Anonim2021.06.17 20:58
spadaj glucie omyłkowo wpisany w poczet rodzaju ludzkiego
Gówno o tym wiesz!2021.06.17 21:09
Cewnik ci wypadł, oszczany jesteś! Basen pełny, wołaj salowa! I umyj się na szabes, przynajmniej ręce!
espada2021.06.17 21:08
To jest czas oczyszczenia zapowiadany w pismie. Oddziela sie kozle od owieczek. Nie ma niczego zakrytego, wszystko musi byc pokazane swiatu. Wybierajcie po ktorej jestescie stronie.
espada2021.06.17 21:06
Wiekszosc ludzi dzisiaj zostaje potepiona z wlasnego wyboru bo nienawidzi Boga i woli zyc wedlug przykazan szatana. Zrozum - pieklo jest wieczne, to nie sa cierpienia na jakis czas. Pewna czesc ludzi idzie do czyscca na dlugo, inni krocej, do neiba prawie zaden nie trafia.. sami siebie skazujecie na straszne cierpienia. ;( A wystarczy nawiazac relacje z Chrystusem, On reszta sie zajmie, musisz tylko chciec! Dzisiejszy czlowiek zglupial do reszty, oszalal we wlasnej pysze, arogancji i chciwosci. Sluzy szatanowi ktory go za soba zaciaga na wieczne meki. ;( Mam nadzieje ze ludzie w koncu pojma co jest w zyciu najwazniejsze. Czas sie konczy.
Clint2021.06.18 1:58
Nie ma większych kretynów od współczesnej, otumanionej młodzieży, co słychać w ich bełkotliwej mowie, przekleństwach i szmatach na ryjach nawet na dworze...Wszystko poszczepione towarzystwo pójdzie do utylizacji...
niemal 100-letni rebeliant z cewnikiem zaprasza2021.06.17 20:31
W kibucu im.Yitzhak Shamir odbywa się cotygodniowa impreza pt. "Dick or Vibrator". - - - Na czym ona polega. Gudłaje obojga płci mają zasłaniane oczy, ściągają gacie (jak je mają) i się wypinają. Następnie dostają w rectum ... chüja albo wibrator. "Odbiorca" musi zgadnąć, czy to "chüj czy wibrator". Zdarzały się skandale, jak to w kibucu, że zamiast wibratora albo chüja w rectum "szedł" baseball bat ... ku uciesze, zwykle żeńskiej części turnieju.
rebeliant2021.06.17 20:27
A oto świat w zasięgu realizacji - teraz to ludzie będą wszechmogący, a Jahwe zniedołężniały. Przylepiłby się do bariery oddzielającej jak Jožin Z Bažin do szyby kombinując jak tu "zbawić" człowieka... a najpierw trzeba by było uczynić mu dolegliwości. Jak wówczas trzeba by było nazwać wygibasy na krzyżu Boga Jahwe jeżeli ludzie byliby jednak wszechmogący (pełni życia i możliwości) ? Pasowało by chyba dureń. Swoją drogą niezły numer by ludzie wywinęli "a kto silniejszemu zabroni", gdyby ludziom udało się sięgnąć po nieśmiertelność oraz inne fajne możliwości.
Po 11 ...2021.06.17 20:09
"Zbawienie nie zależy od ,,dobroci’’" ???????????????????????? WTF????????????
B.2021.06.17 20:22
Nie głuptaku. Zbawić może tylko Chrystus, ty sam, choćbyś uważał się za bardzo dobrego i spełniał - według siebie- same dobre uczynki, nigdy sam się nie zbawisz. To właśnie tłumaczy ks. Blachnicki. Zresztą żaden człowiek nie jest naprawdę dobry, dobry jest tylko Bóg - to powiedział sam Chrystus.
Czy ty to w ogóle i w całości przeczytałeś?2021.06.17 20:22
Żeby zrozumieć, dla ciebie to o jakieś 80 lat za późno!