Jerzy Braun: Szczególna rola Polski u boku Matki Bożej - zdjęcie
08.03.21, 11:25fot. Robert Drózd, lic. CC BY-SA 3.0 via Wikipedia

Jerzy Braun: Szczególna rola Polski u boku Matki Bożej

12

Maria, choć w pełni Łaski przekroczyła granice świata stworzonego i została wywyższona nad cały rodzaj ludzki, jako Niepokalana i Wniebowzięta, nie przestała być jedną z nas i prze z swe nieskazitelne człowieczeństwo jest wzorem i przedstawicielką ludzkości w apoteozie. Albowiem w przedwiecznej Myśli bożej cała ludzkość została - już w planie stworzenia - wyniesiona ponad naturę stworzon ą d o uczestnictw a w życi u wewnętrzny m Trójc y Święte j (teologia Kościoła wschodniego zwie to przywileje m bogoczłowieczeństw a - teandria). Dlateg o świętoś ć Mari i jes t archetypem stan u przeznaczoneg o wszystkim narodzonym z Ducha, którzy przeobrazili się w "nowego Chrystusa". Podobnie jej wzięcie do nieb a jest figurą wniebowzięcia ziemi tj. ludzkośc i odnowionej w Chrystusie żyjącym i w Kościel e czasów ostatecznych, któr y jako Nowe Jeruzalem ma się urzeczywistnić w "wieku panowani a Chrystusa" ("albowiem stare niebo i stara ziemia przeminęły").

Podług filozofii absolutnej Wrońskiego (nazwanej tak, bo ugruntowanej na odkryciu esencji Absolutu) dogmaty są to nie tylko prawdy spekulatywne, przekraczające mo c poznawcz ą rozum u przyrodzonego , gdy ż dotycząc e rzeczywistości transcendentnych lec z i problemat y praktyczne (poryzmaty) zadane wszystkim ludziom do rozwiązania i wypełnienia. Jak Chrystus jest dla nas "pierworodnym wśród braci" a Jego przemienienie, zmartwychwstanie i wniebowstąpienie jest wzorem do urzeczywistnienia dla całej ludzkości, tak i dogmat y maryjne , ja k zrodzeni e Boga-Człowieka , bezgrzesznoś ć i wniebowzięcie są dla nas kluczem do zrozumienia Myśli bożej, która ma być przez ludzkoś ć n a foru m histori i zrealizowana . Zary s te j Myśl i bożej , zrozumianej i dopełnionej niegdy ś przez matkę Stworzyciela i Odkupiciel a odczytać ma filozofia absolutna czyli now a filozofia chrześcijańska (a więc również now a eklezjologia , now a soteriologi a i now a historiozofi a chrześcijańska) ukazując a drogę zbawienia w kategoriach dostępnych dl a tradycji soteriologicznej wszystkich religii i cywilizacji: judaizmu, braminizmu, buddyzmu, Islamu, taoizmu i konfucjanizmu.

"Maria jako uosobieni e Myśl i bożej , o d Genez y mojżeszowe j aż do Apokalipsy, jes t figurą tej wiedz y najwyższe j o transcendencj i Absolutu i samourzeczywistnienia się człowieka a więc patronką f olozof ii chrześcijańskiej, której zrąb dała tak mało jeszcze znana polska filozofia religijna XIX wieku."

Może dlatego naró d polski , w przeczuci u teg o szczególneg o posłannictwa, ta k bardz o umiłowa ł matk ę Bog a i nazyw a J ą w Litani i Loretańskiej Królową Korony Polskiej. I może dlatego największy z myślicieli polskich pisze w swych "Prolegomenach do Mesjanizmu", że Rozum stwórczy Boga, odtworzony przez narodzenie z Ducha w człowieku to owa Dziewica , która zdepcze głowę węża i któr ą filozofia jego wprowadza dziś "do świątyni ludzkości". Moż e też dlatego - przez dziwny zbieg wydarzeń wskazujący na opatrznościową interwencję Bog a w dziejach - enigmatyczne dotąd odkrycie istoty Absolutu czyli transcendentnej esencji bożej , dokonane zostało przez Józefa Mari ę Hoene-Wrońskieg o w dniu 15 sierpni a (180 3 r.) , w święt o Wniebowzięcia Najświętsze j Marii Panny .

Filozofia absolutna, które j fundament stanowi skonstruowan e przez Wrońskiego "Praw o Stworzeni a wszelkiej rzeczywistości " (Lo i d e Cration) ugruntowane z kolei na wspomnianym wyżej odkryciu istoty Absolutu, odtwarza jakby rozwój progresywny wszechświata aż do powstania człowieka. Od tego etapu genezy - a szczególności od upadku i rehabilitacj i moralne j ludzkości dzięki objawieniom religijnym - rozpoczyna się pochód powrotny jej do Boga, regulowany przez prawo najwyższe historii, które Wroński nazywa Prawem Postępu (moralnego). Olbrzymi a ta doktryna, rozwinięt a w kilkudziesięciu dziełach, nie może być tutaj streszczona. Wystarczy powiedzieć, że ukazuje ona związek nierozerwalny nowej folozof ii chrześcijańskiej z nową historiozofią chrześcijańską, w której cel ostateczny postępu wyznaczony jest a priori przez religię, a w szczególności prze z Objawienie Starego i Noweg o Testamentu. Zdaniem Wrońskieg o interpretacj a dziejów , pomijając a ce l odrodzeni a duchowego i tworzenia się własnego postawiony ludzkości przez Chrystusa, nie zasługuje na miano filozofii historii.

W Prawi e Postęp u Wrońskieg o rozwó j historyczn y ludzkośc i uwarunkowany jest nieodwołalnie przez boski plan zbawienia i przez przyjście Jezusa Chrystusa. Jednakże atrubut wolnej woli, przysługując y człowiekowi jako istocie rozumnej, stworzonej na obraz boży, sprawia, że plan ten może być przyjęty prze z ludzkoś ć lu b odrzucony. Stą d antynomia zasady boskiej (lex divina) i zasady ludzkiej (lex humana) w dziejach, dopuszczająca nawet ich konflikt, którego punkt kulminacyjny widzi Wroński w epoce współczesnej (5-tej w strukturze Prawa Postępu), nazwanej przezeń erą krytyczną lub erą wrzenia rewolucyjnego. Istnieje w niej niebezpieczeństwo ponownego upadku moralnego ludzkośc i (l a nouvell e chute moral e de Thumanite ) z inspiracj i szatańskiej, a nawet demonicznego samozniszczenia. Jedynym sposobem ocalenia ludzkośc i w tym momenci e krytycznym jej dziejów jest odsłonięcie całej, absolutnej prawdy, zawartej w odwiecznej Myśl i boże j o stworzeniu i zbawieniu człowieka. Przynieś ć ją moż e tylko wiedza najwyższa, filozofia absolutna doskonale zgodna z Objawieniem, w której świetle upadną wszystkie fałszywe doktryn y i pseudo-prawdy , negując e istnieni e Boga i boskie posłannictwo Chrystusa . Figura tej wiedzy najwyższej , dogłębnie chrześcijańskiej, jest dziewica niepokalana i wniebowzięta, która ma zdeptać głowę Węża . Zapowied ź je j zawier a ju ż Protoewangeli a a wizj a Je j jak o Niewiasty całej w słońcu, rodzącej Męża, "któr y ma rządzić wszystkie narody laską żelazną" znajduj e si ę w objawieniu św. Jana. Słowack i w "Samuel u Zborowskim" porównuje ją z Polską, której największe czyny: "wstrzymani e słońca, zdeptanie księżyca" zapowiadał od wieków profetyzm Ewangelisty . W interpretacji historiozofii chrześcijańskiej może to oznaczać jedynie szczególną rolę Polski w upowszechnieniu czci Niepokalane j oraz w dopełnieniu obietnic mesjańskich i parakletycznych przez stworzenie filozofii, ukazującej absolutną prawdziwość Objawienia chrześcijańskiego, w sposób tak nieodparty, by nauka i misj a nadprzyrodzona Chrystusa została uznana - w epoce demonicznego kryzysu duchowego ludzkości - za religię absolutną i uniwersalną, jednoczącą wszystkie narody, religie i cywilizacje.

Jerzy Braun

Pismo Poświęcone Fronda, nr 6 (1996)

Jerzy Braun był najbardziej znanym przedstawicielem polskiej myśli mesjanistycznej w XX wieku, kontynuatorem i modyfikatorem koncepcji Józefa Marii Hoene-Wrońskiego. W okresie międzywojennym redagował m.in. czasopismo "Zet", a w czasie II wojny światowej konspiracyjne pismo "Unia". Był jednym z przywódców Polski Podziemnej. Po wojnie został skazany przez komunistów na dożywocie za "faszystowski nacjonalizm". Przesiedział osiem lat, był torturowany, wybito mu oko. W natrudniejszych chwilach życia; podczas pobytu w więzieniu w 1953 roku, złożył śluby maryjne, których wyniekiem była m.in. wydana w Rzymie w 1975 roku książka pt. "Virgo Maria. Rola Marii w historii zbawienia (w świetle polskiej filozofii XIX wieku)".

Komentarze (12):

biedna żydówka z palestyny2021.03.11 21:16
gdyby wiedziała że kiedyś na rubieżach cywilizowanego świata powstanie takie gówno jak katolicka polsza, to by sie dwa razy zastanowiła czy aby jezuska nie wyskrobać
!!2021.03.10 17:50
Ten Braun wygaduje straszne herezje! W Katolicyzmie nie ma czegoś takiego jak "szczególne role" narodów czy państw. Na dobrą sprawę samo ich istnienie jest bez większego znaczenia. Bóg nie ocenia poszczególnych narodów czy państw, ale indywidulanie każdego z ludzi.
Loth i jego curki2021.03.8 20:16
UWAGA!!! Poniewarz ten cyniczny polakożerca i zapiekły wróg Kościoła == tj. niejaki Anonim (plus masa jego klonów: AAAtomek == ladychapel == Po 11… == katolicka kretynizacja Polski i in.) grasuje tu bezkarnie od lat (a administrator Frondy == o ile jest jakiś == konsekwentne udaje głuchego) proponuję == aby każdy wstawiał pod jego nickami normalne wpisy == ewentualnie jakieś absurdalne parodie jego antypolskich lub filosemickich komentaży. Zresztą wielu już tak robi == w ten sposób == przy niewielkim wysiłku == wspólnymi siłami == rozmyjemy ten obraźliwy dla Polaków bełkot nie do pomyślenia na innych forach. Dyżurny Anonim == lub ktoś z jego bandy będzie najpierw obleśnie rechotał („buhahahaha”) == potem będzie błaznował („jest mi bardzo wszystko jedno”) oburzał się na „bolszewickich złodziei nicków” == potem zarzuci koneksje ze Stalinem (on == tenczowy lewak!) będzie rozdzierał szaty na metody katolików (częsty trick obłudnych ateistów) wreszcie oskarży o faszyzm (?) oraz antysemityzm (to ich odwieczny == mocno już wyświechtany zarzut) == a nawet o szmalcownictwo (sic!) == a na koniec będzie już tylko żygał na – oczywiście karygodną == ale często wyolbrzymioną lub wręcz zmyśloną – "pedofilię w Kościele" //
Grizzly2021.03.8 19:49
Fajne monidło
antoni.s2021.03.8 14:19
Heh, to samo mówią bawarczycy.
CamilaLindgren2021.03.8 12:39
Google płaci 92 dolary za każdą godzinę, a mój ostatni czek wyniósł 8400 dolarów, pracując w sieci przez 10 godzin tygodniowo. Mój młodszy towarzysz z rodzeństwa osiągał w ostatnich miesiącach średnio 18 tysięcy i pracuje około 24 godzin tygodniowo. Nie mogę zaakceptować, jakie to było proste, kiedy próbowałem. To jest właśnie to, co robię !!!!!!!!!!------------------ Netprofit10.com
A2021.03.8 12:25
negując e istnieni e Boga - jakaś minimalna korekta chociaż?
Anonim2021.03.8 11:41
Matko Bosko, na co ci przyszło, polscy katolicy u boku, pilnuj dzieci i portfela...
...ostał nam teraz jeno Grzegorz Braun2021.03.8 11:39
Słynny Żyd-Antysemita. (tak, żeby media zachodnie miały co pisać o współczesnym polskim antysemityzmie)
APEL2021.03.8 11:32
UWAGA!!! Ponieważ ten cyniczny polakożerca i zapiekły wróg Kościoła, tj. niejaki Anonim (plus masa jego klonów: AAAtomek, ladychapel, Po 11…, katolicka kretynizacja Polski i in.) grasuje tu bezkarnie od lat (a administrator Frondy, o ile jest jakiś, konsekwentne udaje głuchego), proponuję, aby każdy wstawiał pod jego nickami normalne wpisy, ewentualnie jakieś absurdalne parodie jego antypolskich lub filosemickich komentarzy. Zresztą wielu już tak robi. W ten sposób, przy niewielkim wysiłku, wspólnymi siłami, rozmyjemy ten obraźliwy dla Polaków bełkot, nie do pomyślenia na innych forach. Dyżurny Anonim, lub ktoś z jego bandy będzie najpierw obleśnie rechotał („buhahahaha”), potem będzie błaznował („jest mi bardzo wszystko jedno”), oburzał się na „bolszewickich złodziei nicków”, potem zarzuci koneksje ze Stalinem (on, tęczowy lewak!), będzie rozdzierał szaty na metody katolików (częsty trick obłudnych ateistów), wreszcie oskarży o faszyzm (?) oraz antysemityzm (to ich odwieczny, mocno już wyświechtany zarzut), a nawet o szmalcownictwo (sic!). A na koniec będzie już tylko rzygał na – oczywiście karygodną, ale często wyolbrzymioną lub wręcz zmyśloną – pedofilię w Kościele.
Anonim2021.03.8 11:38
😁😁😁😁😁 buhahahhahaa, cieszą takie słowa uznania z samego rana, ale i motywują do dalszej ciężkiej pracy na polu beki z prawiczków. Dziękuję!
AAAtomek2021.03.8 11:56
Wypraszam sobie, nie jestem klonem żadnego Anonima (bez urazy Anonimie)!