Doktryna masonerii jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina, ponieważ jest synkretyczna. Chociaż wiele czepie z chrześcijaństwa, nie uważa Jezusa za Pana i Zbawiciela.

Chrześcijanin nie może być masonem

Katolicy przypominają, że pozostają w mocy wszelkie postanowienia Stolicy Apostolskiej co do kar kościelnych nakładanych na członków masonerii. Warto jednak spoglądać na te sprawy ekumenicznie i zwrócić uwagę na współczesną argumentację protestancką. Jednym z ciekawszych współczesnych tekstów o masonerii jest świadectwo Jima Shawa*, w Polsce wydane jako książka napisana przez Toma C. McKenneyego p.t „Śmiertelna pułapka” (ang."Deadly Deception" ). Środowiska masońskie potwierdzają, że Jim Shaw był masonem od 1945 do 1966.

Dlaczego chrześcijanin nie może być masonem?

Argumentacja znajduje się w aneksie do książki zatytułowanym „Doktryna masońska a doktryna chrześcijańska”. Obejmuje następujące zagadnienia: 1. Jezus Chrystus, 2. biblia, 3. Bóg, 4. zbawienie, 5. szatan, 6. Duchowe światło i ciemność, 7. modlitwa, 8. prawdomówność, 9. Dochowanie tajemnicy, 10. przysięga krwi, 11.szukać i znajdować, 12. elitarność. Autor pisze „Przedstawione zostaje zwięzłe porównanie doktryn i praktyk wolnomularskich z podstawowymi doktrynami chrześcijańskimi i ich zasadniczym źródłem — Biblią. Streszczone doktryny masońskie, w każdym przypadku, opierają się na zgodnych poglądach najsławniejszych i najszerzej uznawanych masońskich filozofów, pisarzy i ksiąg źródłowych”. Dodam, że nie są to utajnione źródła, większość z nich jest dostępna on-line, zwłaszcza w bibliotekach amerykańskich. Poniżej prezentujemy pierwszą część argumentacji od punktów 1-4.

1. JEZUS CHRYSTUS
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Jezus był człowiekiem. Był jednym z ideałów, jednym z wielkich ludzi w dawnych czasach. Nie był boski ani nie był jedyną drogą do wybawienia zagubionej ludzkości. Jest traktowany na równi z innymi wielkimi postaciami historycznymi, jak Arystoteles, Platon, Pitagoras i Mahomet. Jego życie ani związana z nim legenda niczym nie różnią się od życia i legendy o Krisznie, bogu hindu. Jezus jest „synem Józefa", nie Synem Boga.

1) „Nie może on (mason — chrześcijanin) mieć żadnych obiekcji, jeśli inni widzą (w Jezusie) jedynie Logos Platona, Słowo Wyrażonej Myśli lub pierwszą Emanację Światła, albo Doskonały Rozum Wielkiego, Milczącego Najwyższego, Niestworzonego Bóstwa, w które wszyscy wierzą i któremu składają hołdy". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Szósty Stopień, str. 524)
2) „I Boski Mądry Rozum zesłał ludziom nauczycieli... Enocha i Noaha, i Abrahama i Mojżesza syna Imrama, i proroków, i Pitagorasa, i Platona, i Jezusa syna Józefa, Pana, Mesjasza i jego apostołów, a potem Mohameta syna Abdula, i jego prawo, które jest prawem islamu; i zwolennicy prawdy przestrzegali prawa islamu." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Piąty Stopień, str. 34)
3) „Swoje osobiste prośby człowiek może wznosić do Boga lub Jehowy, Allacha lub Buddy, Mahometa lub Jezusa; może wzywać Boga Izraela lub Pierwszy Wielki Rozum. W loży masońskiej składa się prośby do Wielkiego Architekta Wszechświata, pod którym ukrywa się bóstwo. Setki ścieżek mogą wić się w kierunku szczytu, u góry

wszystkie się spotykają". (Carl H. Claudy, „Wprowadzenie do wolnomularstwa", str. 38)
4)„Odkryto, że każdy akt dramatu życia Jezusa i każdą cechę mu przypisywaną można znaleźć w życiu Kriszny (indyjskiego boga—słońca)." (J.D. Buck, „Mistyczna masoneria", str. 119, 138)
5) „Spotykamy się dziś, by uczcić śmierć (Jezusa), nie boskiego, ani natchnionego, gdyż nie nam o tym decydować." (Rytuał Wielkiego Czwartku, Kapituła Różokrzyżowa)

B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Jezus Chrystus jest Bogiem (por. św. J 1,1—4; J 8,58; J 17,5, św. J 14,6; Dzieje Apostolskie 4,12; List św. Jana Apostoła 5,12; Pierwszy List św. Jana Apostoła 2,22—23; Pierwszy List św. Pawła do Tymoteusza 2,5; Ewangelia według św. Jana 14,9)

2. BIBLIA
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Biblia chrześcijańska jest po prostu jedną ze „Świętych Ksiąg" ludzkości, nie lepszą od Koranu, pism hindu czy też dzieł chińskich albo greckich filozofów. Nie może być dosłownie interpretowana, gdyż jej prawdziwe znaczenie jest ezoteryczne (ukryte przed większością, a dostępne jedynie dla nielicznych „oświeconych" przywódców). Tylko jej dosłowne, oczywiste znaczenie przeznaczone jest dla ignoranckich mas. Usuwanie rytualnych fragmentów odnoszących się do Jezusa jest słuszne. Masoneria, w odróżnieniu od popularnych wierzeń, NIE opiera się na Biblii. Masoneria praktycznie bazuje na Kabale, średniowiecznej księdze magii i mistycyzmu.

1) „Z masońskiego punktu widzenia, Księga Praw jest dla masona każdego wyznania tą świętą księgą, która zawiera wyjawioną wolę Boga, tak jak dla masona— chrześcijanina jest (nią) Stary i Nowy Testament; dla Żydów Stary Testament, dla muzułmanów Koran; dla brahminów Księgi Wedy, a dla parsów Zendavesta." („Zdefiniowana masoneria" — kompilacja dzieł Alberta Pike'a i Alberta Mackey'a, str.78,79)
2) „Masoneria nie składa zapewnień o chrześcijaństwie... lecz oczekuje czasów, gdy praca dawnych braci zostanie symbolicznie wyrażona wzniesieniem duchowej Świątyni... w której będzie tylko jeden ołtarz i jeden kult; jeden wspólny masoński ołtarz, na którym będą leżały księgi Wedy, Koran, Święta Biblia... a ci, którzy składają hołdy — wyznawcy hindu, Persowie, Asyryjczycy, Egipcjanie, Chińczycy, mahometanie, Żydzi i chrześcijanie — będą razem klęczeć... („Monitor Kentucky", Stopień Czeladnika, 3) „To, co jest prawdą dla filozofa, nie będzie prawdą ani jako taka nie będzie traktowana przez chłopa. Religia dla mas musi być bardziej niepoprawna niż ta dla wyrafinowanej, refleksyjnej elity... Ignorant w wielu miejscach nie pojmie najprawdziwszej religii... Doktryny bibilijne często nie są ubrane w język ścisłej prawdy, ale w taki, który najlepiej trafia do prostych ciemnych ludzi..." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Czternasty Stopień, str. 224)
4) „...dosłowne znaczenie (Biblii) jest przeznaczone tylko dla prostych ludzi". (Albert Pike, „Zarys obyczajów i dogmatów", str. 166)
5) „Bezpośrednio i nieuchronnie doprowadziła do tego (błędu głupoty) absurdalna interpretacja panującego Kościoła, który dosłownie potraktował przenośny, alegoryczny, mityczny język zbioru ksiąg orientalnych". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Trzydziesty Stopień, str. 818)
6) „Żydzi, Chińczycy, Turkowie — wszyscy kwestionują Nowy lub Stary Testament, lub też oba i nie ma żadnego powodu, dla którego nie mieliby zostać masonami. W rzeczywistości masoneria Błękitnej Loży zupełnie nie ma nic wspólnego z Biblią. Nie bazuje na Biblii, gdyż wówczas nie byłaby masonerią, lecz czymś innym". („Zarys Prawa Masońskiego Chase'a, str. 207—209)
7) „Dookoła rozciąga się Wszechświat, Wielka Biblia Boga. Materialistyczna natura jest jego Starym Testamentem, a ludzka natura jest Nowym Testamentem Nieskończonego Boga". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 715)
8) „Masoneria jest poszukiwaniem Światła. Poszukiwania, jak widać, prowadzą nas wstecz, do Kabały. W tej starej i nie rozumianej (księdze źródłowej) nowicjusz znajdzie źródło wielu doktryn i w odpowiednim czasie zacznie rozumieć mistycznych filozofów, alchemików, wolnych myślicieli średniowiecza i Emanuela Swedenborga". (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 741)
9) „Wszystkie prawdziwie dogmatyczne religie wywodzą się z Kabały i do niej powracają; wszystko, co naukowe i wielkie u Jakuba Boehme, Swedenborga, świętego Marcina i innych — zapożyczone jest z Kabały; z niej wywodzą się symbole i sekrety masońskie." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 744) Usunięcie z Biblii imienia Jezusa i wszystkich odniesień do Niego określane jest jako „drobne, ale konieczne modyfikacje."(Albert Pike, „Masoński rytualista", str. 272)

B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Biblia jest jedynym spisanym objawieniem jedynego prawdziwego Boga. (Księga Izajasza 8,20, Drugi List św. Pawła do Tymoteusza 3,16; Księga Psalmów 12,7—8; Księga Psalmów 12,5—6; Księga Przysłów 30,5—6, Mt. Mateusza 24,35, Pierwszy List św. Piotra Apostoła 1,23—25; Księga Izajasza 8,20; Księga Powtórzonego Prawa 4,2; Apokalipsa św. Jana 22, 18—19

3. BÓG
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Bóg, z gruntu jest tym, czym jest w naszych odczuciach; nasza idea i koncepcja Boga staje się naszym Bogiem. Bóg masoński zazwyczaj określany nieuchwytnym i ogólnym terminem „Bóstwa" jest Bogiem naszego wyboru, nazywanym „Wielkim Architektem Wszechświata". Jednakowoż, ci którzy głębiej studiują nauki masońskie, dowiadują się, że Bóg jest siłą natury, w szczególności Słońcem i jego życiodajnymi siłami. „Oświecone, zaawansowane jednostki", które dotarły na szczyt, to hołdowanie naturze rozumieją jako hołdowanie organom rodnym (tzn. sześciu organom), w szczególności fallusowi. Natura ludzka jest również przez niektórych czczona jako „Bóstwo", jako Wiedza i Rozum. Masoneria jest odrodzeniem dawnych, pogańskich mistycznych religii i Bóg może tu także być określany jako Natura, z jej bogami płodności (płci) i bóstwami reprezentującymi Słońce i Księżyc (w Egipcie Ozyrys i Izyda).

1) „W przypadku każdego człowieka koncepcja Boga musi zachować odpowiednie proporcje w stosunku do jego poziomu intelektualnego, możliwości psychicznych oraz moralności. Bóg jest taki, jakim Go pojmujemy, jest odbiciem samego człowieka." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Czternasty Stopień, str. 223)
2) „...każda religia i każda koncepcja Boga jest bałwochwalcza, dopóki jest niedoskonała i zastępuje słabą i tymczasową ideę... Nieodkrytej Istoty, którą można poznać tylko częściowo i która dlatego może być wielbiona, nawet przez najbardziej światłych spośród jej wyznawców, jedynie proporcjonalnie do ich ograniczonych możliwości pojmowania i wyobrażeń..."(Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Piąty Stopień, str. 516)
3)„Jedynym osobowym Bogiem uznawanym przez masonerię jest cała ludzkość... Ludzkość jest zatem jedynym osobowym Bogiem, który istnieje." (J.D. Buck, „Mistyczna masoneria", str. 216)
4) „Fallus; reprezentacja męskiego członka (męskiego organu płciowego), który był powszechnie czczony jako symbol religijny... przez starożytnych. Była to jedna z wersji kultu Słońca, która symbolizowała zapładniającą siłę ciał niebieskich. Masoński punkt wewnątrz koła (ważny symbol) ma bez wątpienia falliczne pochodzenie." (Albert Mackey, „Symbolizm masoński", str. 352)
5) „Te dwa bóstwa (Słońce i Księżyc, Ozyrys i Izyda, itd.) były powszechnie symbolizowane przez rodne organy kobiety i mężczyzny, z którymi w dawnych czasach nie wiązano żadnych nieprzyzwoitych myśli; penis i pochwa, emblematy zapłodnienia i rozmnażania się, jako takie pojawiały się w dawnych, tajemnych religiach, z których wywodzi się masoneria. Hinduski Linga łączył oba elementy, jak łódź i maszt, punkt w kole (ważne symbole masońskie)." (Albert Pike, "Obyczaje i dogmaty" Dwudziesty Czwarty Stopień, str. 401)
6) „Masoneria, następca tajnych religii (pogańskich religii Ozyrysa, Izydy, Baala, Mitry, Tamuza itd.) nadal stosuje dawną metodę nauczania." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Stopień Czeladnika, str. 22)
7) „Choć masoneria podobna jest do dawnych, tajemnych religii, dzieje się tak tylko w pewnym ograniczonym sensie: przedstawia niedoskonały obraz ich świetności, ruiny ich majestatu..." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Stopień Czeladnika, str. 23)
8) „Rozum jest Absolutny. Rozum JEST poprzez samego siebie. JEST ponieważ JEST. Jeśli Bóg JEST, JEST ON dzięki Rozumowi." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Dwudziesty Ósmy Stopień, str. 737)
9) „Jest to niezmienne prawo Natury, Wieczna Wola Sprawiedliwości, którą jest Bóg" (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Trzydziesty Drugi Stopień, str. 847

B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA
Jest jeden Bóg (Księga Rodzaju 1,1; Księga Powtórzonego Prawa 6,4; Księga Psalmów 90,2; Księga Malachiasza 3,6; Pierwszy List św. Pawła do Koryntian 8,4; Księga Jeremiasza 10,10; Księga Psalmów 45,6; Pierwszy List Św. Jana Apostoła 5,7; Księga Kapłańska 19,2; Księga Wyjścia 3,14)

4. ZBAWIENIE
A. DOKTRYNA MASOŃSKA
Zbawienie jest kwestią samodoskonalenia, moralności, dobrych uczynków, łącznie z przestrzeganiem masońskich przysięg i posłuszeństwem wobec wszystkich masońskich autorytetów Wiara w śmierć Jezusa nie ma tu żadnego znaczenia, jest to raczej sprawa oświecenia, które krok po kroku spływa na nas po wtajemniczeniu w stopnie masońskie i ich sekrety.

1) „Skóra jagnięc a ma przypominać masonom o czystym życiu i prawym postępowaniu, które są konieczne, by dostać się do Niebiańskiej Loży, w której rządzi Wielki Architekt Wszechświata." (Albert Mackey, „Encyklopedia masońska", „Fartuch")
2) „...dzięki Twej łasce możemy wejść do Twego wiecznego królestwa, by radować się razem z duszami naszych zmarłych przyjaciół, w nagrodę za pobożne, cnotliwe życie. Amen. So mote it be." („Texas Monitor", Masońskie obrzędy pogrzebowe, str. 10)
3) „W Egipcie, Grecji i wśród innych starożytnych narodów masoneria była jedną z pierwszych organizacji, która oświecała i kształciła ludzi... by pojęli prawdziwe zasady moralności, które wtajemniczają nas w nowy porządek życia." (Daniel Sickles, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str. 57)
4) „Obrządek inicjacji oznacza koniec występnego życia profana, śmierć rozpusty i niegodziwych namiętności, a początek nowego, czystego, cnotliwego życia." (Daniel Sickles, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str.54)
5) „Nie można wyobrazić sobie czegoś, czego bardziej pragnie dusza ludzka, niźli tych trzech stopni (Pierwszego, Drugiego, Trzeciego), które tworzą idealną i harmonijną całość." (Daniel Sickles, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str. 196)
6) „Jeśli trwamy przy wolnomularstwie z prawdziwą i stosowną stanowczością, nasza dusza stanie się wiązką światła i przeniesie nas do błogosławionego pałacu, gdzie będziemy nieskończenie szczęśliwi wraz z Bogiem, Wielkim Architektem Wszechświata." (Daniel Siekłeś, „Ahimon Rezon lub przewodnik masoński", str. 79)
7) „Acacian: określenie masona, który ściśle przestrzegając w życiu przysięg i nakazów bractwa, jest wolny od grzechu." (A. Mackey, „Leksykon masoński", str. 16)
8) „Kiedy już przesiąkniesz moralnością masońską... kiedy już nauczysz się przestrzegać wszystkich cnót, które ona wpaja, gdy staną ci się one bliskie, jak twemu Bogu, wtedy będziesz przygotowany na przyjęcie wzniosłej, filozoficznej wskazówki i będziesz gotów wspiąć się na wzgórze, na którym tronują Światło i Prawda. Krok za krokiem ludzie muszą dążyć do doskonałości; a każdy stopień masoński jest takim krokiem."(Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", Ósmy Stopień, str. 136)
9) „Osłom, którzy sprowadzili na manowce chrześcijaństwo, przedkładając wiarę nad naukę... udało się okryć ciemnością dawne odkrycia ludzkiego umysłu, tak, że dziś po omacku szukamy klucza..." (Albert Pike, „Obyczaje i dogmaty", dwudziesty Ósmy Stopień, str. 732)
10) „Zbawienie przez wiarę i pokutniczą śmierć Jezusa było inaczej przekazane, niż to jest dziś interpretowane w ezoterycznych pismach. Interpretacje te są późniejszymi, ignoranckimi wypaczeniami oryginalnych doktryn." (J.D. Buck, „Mistyczna masoneria", str. 57)

B. DOKTRYNA CHRZEŚCIJAŃSKA

Wszyscy zgrzeszyliśmy i wszyscy potrzebujemy Zbawienia (List Św. Pawła do Rzymian 3,10; List św. Pawła do Rzymian 3,23; Księga Izajasza 64,5; Drugi List św. Pawła do Koryntian 5,21; List św. Pawła do Galarów 3,26; Ewangelia według św. Jana 3,16; List św. Pawła do Efezjan 2,8—9; Dzieje Apostolskie 4,12; Pierwszy List św. Jana Apostoła 5,11—12)

Podsumowując – doktryna masonerii jest nie do przyjęcia dla chrześcijanina, ponieważ jest synkretyczna. Chociaż wiele czepie z chrześcijaństwa, nie uważa Jezusa za Pana i Zbawiciela.

Jim Shaw, Tom C. McKenney p.t „Śmiertelna pułapka”, Wydawnictwo EXTER.

Oprac. Maria Patynowska