reklama
reklama

O. Rafał S. Pujsza: Droga krzyżowa - 700 metrów, które przeszedł Jezus, by nas zbawić

O. Rafał S. Pujsza: Droga krzyżowa - 700 metrów, które przeszedł Jezus, by nas zbawić
O. Rafał Pujsza/ okł. książki ,,Via crucis..''żr. Fundacja Żywe Słowo
reklama

Luiza Dołęgowska, Fronda.pl: Jak Ojciec może określić modlitwę i misterium drogi krzyżowej - czym dla katolika powinna być celebracja tej modlitwy?

O. Rafał Sebastian Pujsza CP: Droga krzyżowa jest nabożeństwem, którego przedmiotem jest rozważanie miłości i miłosierdzia Bożego objawionego w sposób najwznioślejszy w męce (łac. passio) i cierpieniu Jezusa Chrystusa. Patrząc na to wydarzenie oczami wiary, możemy dostrzec miłość pełną pasji. Nasz Odkupiciel przeszedł drogę od pretorium Piłata na Golgotę, liczącą ok. 600-700 m, aby wziąć na siebie nasze grzechy, cierpienia i rany. Uczynił to w tym celu, abyśmy mieli życie w obfitości (por. J 10, 10). Od tego wydarzenia, będącego momentem zwrotnym w historii ludzkości, uczniowie Chrystusa – ludzie wierzący – przemierzając symboliczną trasę od stacji do stacji (w kościołach lub na kalwariach) umożliwiają swemu Panu sprawić, by owoce Jego zbawczej męki wydały błogosławione owoce w ich życiu wewnętrznym.

W jaki sposób  książka pt. ,,Via crucis. Droga krzyżowa. Historia i duchowość nabożeństwa oraz antologia współczesnych rozważań", która powstała pod redakcją Ojca i właśnie pojawiła się na rynku wydawniczym, przybliża nas do poznania tajemnicy miłości i cierpienia Boga i człowieka?

Zanim odpowiem na to pytanie, pozwolę sobie przypomnieć bardzo istotny fakt. Na gruncie polskim w ubiegłym wieku pojawiło się dwóch naukowców i redaktorów, którzy przyczynili się do wydania podobnego dzieła. Mam na myśli śp. ks. prof. Władysława Smerekę (zm. 1983) oraz naszego współbrata, śp. o. prof. Jerzego Józefa Kopcia, pasjonistę (zm. 2010). Pierwszy z nich dwukrotnie opublikował swoje dzieło o podobnym charakterze do rzeczonego (w 1968 i 1981 r.), a drugi czterokrotnie (w latach: 1975, 1985, 1987 i 1994). W dziełach tych, obok antologii rozważań drogi krzyżowej, zawarte zostały studia tych redaktorów dotyczące historii i duchowości nabożeństwa. W dziełach o. Kopcia we wszystkich wydaniach teksty nabożeństw pozostały niezmienne. Książka pod moją redakcją ma za cel kontynuację idei liturgisty z Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II (zawarto w nim tekst dotyczący historii i duchowości nabożeństwa), lecz antologia współczesnych rozważań została na nowo przygotowana. Prawie wszystkie medytacje nabożeństwa zostały opublikowane po raz pierwszy.

W jaki sposób książka przybliża nas do poznania miłości Boga i człowieka? By odpowiedzieć na to pytanie, pozwolę sobie przytoczyć słowa naszego Zbawiciela skierowane do św. Faustyny Kowalskiej: „Jedna godzina rozważania Mojej bolesnej męki większą zasługę ma, aniżeli cały rok biczowania się aż do krwi; rozważanie Moich bolesnych ran jest dla ciebie z wielkim pożytkiem, a Mnie sprawia wielką radość” (Dzienniczek 369). Z kolei do św. Gemmy Galgani Pan Jezus powiedział: „Rozważanie mojej Męki ma być dla ciebie czymś najdroższym” (Autobiografia). Bóg odkupił nas przez swój krzyż. My, medytując nad stacjami drogi krzyżowej, pozwalamy Bogu mówić do naszych serc i przemieniać je Jego łaską.

Do kogo adresowana jest książka?                    

Przede wszystkim do kapłanów, a szczególnie do proboszczów, rektorów kościołów, a także do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich, którzy pragną nie tylko w piątki Wielkiego Postu i nie tylko w kościele praktykować to piękne nabożeństwo.

Jakie możemy czerpać pocieszenie i naukę dla swojego życia z praktykowania nabożeństwa drogi krzyżowej i co zawiera ta pięknie wydana książka?

To nabożeństwo wprowadza nas w tajemnicę miłosierdzia Bożego, a więc – jak pisał św. Leonard z Porto Maurizio, XVIII-wieczny apostoł tego pobożnego ćwiczenia – pobudza do prawdziwej skruchy serca, a więc do nawrócenia; do Serca Jezusa, które jest „gorejącym ogniskiem miłości”; do sakramentu pokuty i pojednania oraz do Eucharystii, sakramentu miłości. Wszystko po to, abyśmy nasze serca otworzyli na działanie Boga Miłosiernego.

Dzieło o drodze krzyżowej podzielone jest na kilka rozdziałów, do kogo są one adresowane?

Obok przesłania wstępnego i końcowego sercem książki jest antologia 125 rozważań nabożeństwa, które są skierowane do:

- dorosłych,

- narzeczonych,

- młodzieży,

- dzieci,

- kapłanów (biskupów i prezbiterów),

- osób konsekrowanych,

- chorych i cierpiących, do małżonków porzuconych oraz do pracowników służby zdrowia.

W rozważaniach spotykamy najróżniejszych autorów - czy Ojciec wybierał tych z nich, którzy w sposób najbardziej apologetyczny i wzniosły modlą się w rozważaniach czy też było inne kryterium wyboru?

Nie wiedziałem, jakie będą rozważania autorów. Poprosiłem Ducha Świętego, by poprowadził to dzieło. Pomyślałem, aby drogą listowną bądź e-mailową pisać zaproszenia do potencjalnych autorów. Niektóre zaproszenia pozostały bez odpowiedzi, inni pisarze bardzo chętnie włączyli się we współtworzenie tego dzieła duszpasterskiego dla Kościoła katolickiego w Polsce. Wreszcie część autorów podała kontakt do innych osób, nie tylko duchownych.

Dodam jeszcze rzecz bardzo istotną: dzieło zostało wydane przez Polską Prowincję Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (OO. Pasjonistów) i Fundację Żywe Słowo z Warszawy. Chciałbym wyrazić dziękczynienie Panu Bogu za powstanie tego dzieła, a także ojcu prowincjałowi dr. hab. Waldemarowi Linke CP za entuzjastyczne przyjęcie pomysłu odnośnie do kontynuacji dzieła o. Kopcia, autorom i innym osobom zaangażowanym oraz Współwydawcy, jak również wszystkim duchowym przyjaciołom, wywodzącym się głównie spośród osób rozmiłowanych w św. Gemmie Galgani, za modlitewne wsparcie.

„Męka Jezusa Chrystusa niech zawsze będzie w sercach naszych” – tak powtarzał nieustannie św. Paweł od Krzyża, założyciel pasjonistów i mniszek pasjonistów klauzurowych. Niech te słowa wyryją się w naszych sercach, a Matka Boża Bolesna oraz wszyscy święci wyróżniający się nabożeństwem do męki Chrystusa niech prowadzą nas do Jego Najświętszego Serca.

Dziękuję za rozmowę.

Więcej o książce TUTAJ

http://www.zyweslowo.pl/?23,-via-crucis-droga-krzyzowa-historia-i-duchowosc-nabozenstwa-oraz-antologia-wspolczesnych-rozwazan-red-o-rafal-sebastian-pujsza-cp

www.pasjoniscigrochow.pl
www.swietagemma.pl

Rafał Sebastian Pujsza CP (o. Rafał od Najświętszego Serca Pana Jezusa, pasjonista), mgr lic. teologii (liturgika), promotor kultu św. Gemmy  Galgani, rekolekcjonista, tłumacz, redaktor serii wydawniczych: Ambona Słowa Krzyża, Świadkowie Słowa Krzyża, Przyjaciele Gemmy Galgani.
W 2005 roku wstąpił do Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa (OO. Pasjoniści) w Warszawie. Studia specjalistyczne z liturgiki odbył w Papieskim Instytucie Liturgicznym św. Anzelma w Rzymie (2008-2011). Interesuje się zagadnieniem męki Pańskiej w teologii, a zwłaszcza w liturgii.

10.03.2017, 20:45

Najnowsze artykuły:

 
 
facebook