Zbigniew Kuźmiuk: PiS niebywale zwiększa nakłady na ochronę zdrowia - zdjęcie
25.11.17, 08:45

Zbigniew Kuźmiuk: PiS niebywale zwiększa nakłady na ochronę zdrowia

1. Wczoraj Sejm prawie jednogłośnie (przy 436 głosach za, 1-przeciw, 1-wstrzymujący), przyjął nowelizację ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Jej istotą jest zwiększenie finansowania ze środków publicznych finansowanie ochrony zdrowia w Polsce z 4,5% PKB w roku 2015 do 6% PKB w roku 2025, a więc o 1,5 % PKB w ciągu najbliższych 8 lat.

I tak już od następnego roku ten poziom finansowania ma urosnąć do 4, 67% PKB; w roku 2019 – 4,86% PKB; w 2020 roku – 5,03% PKB; w 2021 roku -5,22% PKB; w 2022 roku-5,41% PKB; w 2023 roku -5,6% PKB, w 2024 roku -5,8% PKB i wreszcie w roku 2025 -6% PKB, a więc chodzi o coroczny wzrost finansowania ochrony zdrowia o około -0,2% PKB z roku bieżącego.

Przypomnijmy, że 1% PKB w warunkach roku 2018 wynosie około 20,5 mld zł, więc już w roku następnym dodatkowe środki przeznaczone na ochronę zdrowia wyniosą przynajmniej 4 mld zł.

2. Jak zaznaczono w uzasadnieniu odpowiednia wielkość środków na ten cel będzie planowana corocznie w ustawie budżetowej i będą one w postaci dotacji przekazywane do Narodowego Funduszu Zdrowia, powiększając środki zebrane przez Fundusz ze składek.

Jednocześnie środki finansowe odpowiadające wzrostowi nakładów na dany rok w porównaniu z rokiem poprzednim w pierwszej kolejności będą przeznaczane na świadczenia zdrowotne określone na każdy rok w drodze rozporządzenia wydawanego przez ministra zdrowia.

Przygotowując to rozporządzenie minister zdrowia ma się kierować koniecznością zapewnienia dostępności do określonych świadczeń z uwzględnieniem list oczekujących, a także zapewnieniem świadczeń opieki zdrowotnej dzieciom, kobietom w ciąży, osobom niepełnosprawnym i osobom w podeszłym wieku, wreszcie powinien brać pod uwagę także wnioski płynące z mapy potrzeb zdrowotnych.

3. Przypomnijmy, że od 1 października tego roku weszła w życie ustawa o finansowaniu tzw. sieci szpitali, co oznacza, że wszystkie te, które się w niej znalazły (między innymi wszystkie szpitale publiczne) mają wreszcie pewność finansowania.

Są one, co do zasady finansowane ryczałtowo przez NFZ (a po jego likwidacji przez budżety wojewodów), ale także będą uzyskiwały dodatkowe przychody za świadczone niektóre rodzaje usług (np. porody, endoprotezy stawu biodrowego i kolanowego, operacje zaćmy, czy świadczenia związane z leczeniem onkologicznym).

Szpitale te są także zobowiązane do prowadzenia nocnej i świątecznej pomocy medycznej, co spowoduje odciążenie Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych, które teraz będą świadczyły pomoc dla ciężej poszkodowanych, a także muszą zapewnić pełną specjalistyczną opiekę lekarską dla pacjentów opuszczających szpital, jeżeli tylko takiej będą potrzebowali.

Ryczałtowe finansowanie szpitali zakwalifikowanych do sieci umożliwia uratowanie większości szpitali powiatowych i wojewódzkich, gwarantujących pacjentom dostęp do podstawowych usług medycznych, w sytuacji, gdy dotychczasowy system ich finansowania, powodował coraz większe ich zadłużanie.

4. Sukcesywne zwiększanie finansowania ochrony zdrowia ze środków publicznych aż do 6% PKB w roku 2025 jest wydarzeniem bez precedensu w polskiej historii, bowiem jeszcze do niedawna wydawało się tylko marzeniem.

Przypomnijmy, że w 1999 roku, kiedy rząd premiera Jerzego Buzka wprowadzał pierwszą reformę ochrony zdrowia wprowadzając zasadę przekazywania środków finansowych za pacjentem, zakładano, że składka zdrowotna wyniesie 11% wynagrodzenia każdego pracownika.

Ówczesny wicepremier i minister finansów Leszek Balcerowicz zgodził się na jej wprowadzenie, jednak jednocześnie ustalił wysokość składki zdrowotnej tylko na poziomie 7% wynagrodzenia, w ciągu kolejnych kilkunastu lat poziom tej składki wzrósł do 9,5%.

Obecne zwiększenie nakładów na ochronę zdrowia pozostawia wysokość składki zdrowotnej na dotychczasowym poziomie, jednocześnie wprowadzając dodatkową coroczną dotację z budżetu państwa, która będzie podnosiła poziom środków na ochronę zdrowia do wysokości procentowej PKB przewidzianej w ustawie.

W ten sposób Prawo i Sprawiedliwość realizuje kolejne zobowiązanie wynikające z programu wyborczego, dostosowując jednocześnie jego realizację do możliwości finansowych budżetu państwa.

Zbigniew Kuźmiuk