Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Św. Faustyna nie będzie patronką ,,katolików otwartych'' - zdjęcie
27.04.19, 17:15

Z ambony strzeleckiej Salwowskiego: Św. Faustyna nie będzie patronką ,,katolików otwartych''

39

Postać i pisma świętej siostry Faustyny Kowalskiej zyskały aprobatę władz kościelnych po Soborze Watykańskim II. Również tematyka objawień danych tej świętej może wydawać się wręcz stricte "posoborowa", gdyż koncentrują się one na miłości oraz miłosierdziu Boga i Chrystusa, niezbyt często wspominając o Bożej sprawiedliwości oraz Bożych karach. Czy jednak rzeczywiście można uznać św. Faustynę Kowalską za swoistą prekursorkę różnych "posoborowych" nurtów w duszpasterstwie kościelnym oraz teologii katolickiej? Otóż, niekoniecznie. Poniżej, wykażę bowiem, iż różne fragmenty pism tej świętej mogłyby być przez dużą część współczesnych duszpasterzy uznane za błędne, gorszące, a nawet skandaliczne.

Zacznijmy od tego, iż św. Faustyna Kowalska rzeczywiście – z Bożego natchnienia – pisała przede wszystkim o miłosierdziu naszego Stwórcy i Zbawiciela. I nie ma w tym niczego niewłaściwego, gdyż inspirowani przez Boga ludzie mogą być pobudzani przez Niego do kładzenia akcentu na rozmaite kwestie wiary oraz moralności. Ktoś np. może być przez Boga powołany do szczególnej opieki nad ubogimi ludźmi, a kogoś innego ten sam Bóg pobudzi do prowadzenia duszpasterstwa osób bardziej finansowo majętnych. A przecież pomiędzy działalnością jednego i drugiego nie będzie – co do samej zasady – rzeczywistej sprzeczności. Podobnie, jednych świętych Bóg może powoływać, by mówili znacznie więcej o miłosierdziu, a innych pobudzać do bardzo częstego nauczania o Bożej sprawiedliwości oraz karach. I, mimo że pozornie rzecz biorąc, nauczanie takich świętych może wydawać się komuś wręcz opozycyjne wobec siebie, to – jeśli takowe nauczanie nie będzie polegało np. na całkowitym przemilczeniu czy zaprzeczaniu lub zniekształcaniu Bożej sprawiedliwości (oraz vice versa) – nie będzie pomiędzy obiema postawami prawdziwej sprzeczności.

Piekło jest straszne i są w nim konkretni ludzie

Tak właśnie należy postrzegać św. Faustynę Kowalską. Bóg powołał ją w szczególny sposób do mówienia o Swoim miłosierdziu, ale powołanie to nie polega w jej przypadku na przemilczaniu, zaprzeczaniu czy zniekształcaniu prawdy o Bożej sprawiedliwości, sądzie i karze.

Jasnym tego przykładem jest chociażby fakt, iż w pismach św. Faustyny znajdujemy fragment mówiący nie tylko o istnieniu piekła:
"Dziś byłam w przepaściach piekła, wprowadzona przez Anioła. Jest to miejsce wielkiej kaźni, jakiż jest obszar jego strasznie wielki. Rodzaje mąk, które widziałam: pierwszą męką, która stanowi piekło, jest utrata Boga; drugie - ustawiczny wyrzut sumienia; trzecie - nigdy się już ten los nie zmieni; czwarta męka - jest ogień, który będzie przenikał duszę, ale nie zniszczy jej, jest to straszna męka, jest to ogień czysto duchowy, zapalony gniewem Bożym; piąta męka - jest ustawiczna ciemność, straszny zapach duszący, a chociaż jest ciemność; widzą się wzajemnie szatani i potępione dusze, i widzą wszystko zło innych i swoje; szósta męka jest ustawiczne, towarzystwo szatana; siódma męka - jest straszna rozpacz, nienawiść Boga, złorzeczenia, przekleństwa, bluźnierstwa. Są to męki, które wszyscy potępieni cierpią razem, ale to jest nie koniec mąk, są męki dla dusz poszczególne, które są męki zmysłów, każda dusza czym grzeszyła, tym jest dręczona w straszny, i nie do opisania sposób. Są straszne lochy, otchłanie kaźni, gdzie jedna męka odróżnia się od drugiej; umarłabym na ten widok tych strasznych mąk, gdyby mnie nie utrzymywała wszechmoc Boża. Niech grzesznik wie, jakim zmysłem grzeszy, takim dręczony będzie przez wieczność całą; piszę o tym z rozkazu Bożego, aby żadna dusza nie wymawiała się, że nie ma piekła, albo tym, że nikt tam nie był i nie wie jako tam jest.

Ja, Siostra Faustyna, z rozkazu Bożego byłam w przepaściach piekła na to, aby mówić duszom i świadczyć, że piekło jest. (...) Jedno zauważyłam, że tam jest najwięcej dusz, które nie dowierzały, że jest piekło. Kiedy przyszłam do siebie, nie mogłam ochłonąć z przerażenia, jak strasznie tam cierpią dusze, toteż jeszcze się goręcej modlę o nawrócenie grzeszników, ustawicznie wzywam miłosierdzia Bożego dla nich. O mój Jezu, wolę do końca świata konać w największych katuszach, aniżeli bym miała Cię obrazić najmniejszym grzechem." (Cytat za: Św. s. M. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", Warszawa 2007, s. 295-296, n.741).

Zauważmy, jak bardzo ta wizja św. Faustyny Kowalskiej różni się od "posoborowego" mówienia o piekle. Żadnych mrzonek typu: "Prawdopodobnie piekło jest puste" albo "Piekło to tylko i wyłącznie stan duszy polegający na świadomości braku obecności Boga". Piekło widziane przez siostrę Faustynę to piekło opisane w Biblii oraz pismach Ojców Kościoła i innych świętych. Jest to więc piekło, w którym są konkretni ludzie, gdzie ogień jest zapalany przez gniew Boży i w którym istnieją zmysłowe (a nie tylko czysto duchowe) męki.

"Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech"

Co więcej, Pan nasz Jezus Chrystus mówi w pewnym momencie do siostry Faustyny, iż "nie może kochać duszy, którą plami grzech", dotyka grzeszników różnymi utrapieniami, a w razie uporu z ich strony zaczyna się nawet na nich gniewać:

„Napisz: Jestem święty po trzykroć i brzydzę się najmniejszym grzechem. Nie mogę kochać duszy, którą plami grzech, ale kiedy żałuje, to nie ma granicy dla mojej hojności, jaką mam ku niej. Miłosierdzie moje ogarnia ją i usprawiedliwia. Miłosierdziem swoim ścigam grzeszników na wszystkich drogach ich i raduje się serce moje, gdy oni wracają do mnie. Zapominam o goryczach, którymi poili moje serce, a cieszę się z ich powrotu. Powiedz grzesznikom, że żaden nie ujdzie mojej ręki. Jeżeli uciekają przed miłosiernym sercem moim, wpadną w sprawiedliwe ręce moje. Powiedz grzesznikom, że zawsze czekam na nich, wsłuchuję (się) w tętno ich serca, kiedy uderzy dla mnie. Napisz, że przemawiam do nich przez wyrzuty sumienia, przez niepowodzenie i cierpienia, przez burze i pioruny, przemawiam przez głos Kościoła, a jeżeli udaremnią wszystkie łaski moje, poczynam się gniewać na nich, zostawiając ich samym sobie i daje im, czego pragną” (Św. s. M. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", Warszawa 2007, s. 575, n. 1728).

Najpiękniejsze miasto w Ojczyźnie naszej ... zniszczone jak Sodoma

W pismach św. Faustyny Kowalskiej znajdujemy też fragmenty mówiące w jasny sposób o tym, iż Bóg gniewa się i zsyła na poszczególne społeczności kary w sferze doczesnej. Przykładowo, w pewnym momencie siostra Faustyna pisze:

"Widziałam gniew Boży ciążący nad Polską. I teraz widzę, że jeśliby Bóg dotknął kraj nasz największymi karami, to byłoby jeszcze Jego wielkie miłosierdzie, bo by nas mógł ukarać wiecznym zniszczeniem za tak wielkie występki" (Św. s. M. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", Warszawa 2007, s. 517, n. 1533).

Jako swego rodzaju rozwinięcie i konkretyzację powyższej myśli można uznać inne z natchnień danych św. Faustynie, a mianowicie:
„Pewnego dnia powiedział mi Jezus, że spuści karę na jedno miasto, które jest najpiękniejsze w Ojczyźnie naszej. Kara ta miała być – jaką Bóg ukarał Sodomę i Gomorę. Widziałam wielkie zagniewanie Boże i dreszcz napełnił, przeszył mi serce„ (Św. s. M. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", Warszawa 2007, s. 46, n. 39).

Co prawda, nazwa owego miasta nie została wymieniona przez siostrę Faustynę, ale wiemy przecież z historii, które z polskich miast zostało w czasie II wojny światowej w swej olbrzymiej części zniszczone. Była to Warszawa, osławiona w okresie międzywojennym przez duży poziom przestępczości, korupcji i rozwiązłości, które ją nękały. Warto zresztą dodać, iż w jednej ze swych konferencji ks. Sławomir Kostrzewa powoływał się na pewną zakonnicę, która osobiście znała siostrę Faustynę i która to twierdziła, iż święta ta miała mówić wprost o tym, że polskim miastem zniszczonym jak Sodoma będzie właśnie Warszawa.

Karnawał oraz związany z nim nawał kar i grzechów

Świętej Faustynie – przynajmniej pośrednio – było także dane poznać prawdę o wielkim niebezpieczeństwie różnych "światowych" rozrywek i zwyczajów, przed którymi współcześnie w Kościele niemal w ogóle się nie przestrzega. Zakonnica ta pisze bowiem:
„W ostatnie te dwa dni karnawału poznałam wielki nawał kar i grzechów. Dał mi Pan poznać w jednym momencie grzechy świata całego w dniu tym popełnione. Zemdlałam z przerażenia i pomimo że znam całą głębię miłosierdzia Bożego, zdziwiłam się, że Bóg pozwala istnieć ludzkości. I dał mi Pan poznać, kto podtrzymuje istnienie tej ludzkości: to są dusze wybrane. Kiedy dopełni się miara wybranych, świat istniał nie będzie"( Św. s. M. Faustyna Kowalska, "Dzienniczek. Miłosierdzie Boże w duszy mojej", Warszawa 2007, s. 351, n. 926).

Z powszechnego doświadczenia wiemy, iż zabawy karnawałowe tradycyjnie obfitują w tańce damsko-męskie, nieskromne stroje oraz nadużywanie alkoholu. Ilu jednak współczesnych księży przestrzega – poza pijaństwem (bo o tym grzechu owszem jeszcze się dość często wspomina) – przed takimi rzeczami? Ba, ilu duchownych nawet bez ostrzegania przed tymi konkretnymi rozrywkami, uczula w jakiś szczególny sposób na to, iż czas karnawału jest szczególnie niebezpiecznym dla życia moralnego okresem roku?

Jak zatem widać, św. Faustyna Kowalska – delikatnie mówiąc – nie za bardzo nadaje się na bycie patronką wykrzywionej i zniekształconej "posoborowej" wizji Bożego miłosierdzia. Mówi wszak ona o piekle jako stanie oraz miejscu, w którym konkretni ludzie doznają strasznych mąk polegających również na tym, iż znajdujący się tam a zapalany przez Boży gniew ogień dotyka naszych zmysłów. Mówi ona także o tym, iż ludzie grzechy ściągają na nas gniew Boga oraz Jego kary. Jednym zdaniem nie da się tego w żaden sposób pogodzić z twierdzeniami tych, którzy mówią, iż "Bóg nikogo nie karze oraz nie gniewa się na grzeszników", oraz można, a nawet należy mieć nadzieję, że piekło jest puste.

Mirosław Salwowski

Komentarze (39):

Michał2019.04.28 13:48
A mnie ciekawi czy Pan Salwowski, prewencyjnie, już wybatożył się porem....
anonim2019.04.27 23:05
idzcie sie leczcie
Joanna2019.04.27 21:06
Pan Bóg karze, ale pośrednio robi to sam człowiek, bowiem za swoje grzechy nie chce żałować i się poprawić. Jednym słowem człowiek chce dobrowolnie i świadomie trwać w grzechu. Ale, kara winnych nie może dotykać niewinnych, bo gdzież byłaby sprawiedliwość Boża? Bóg jeśli dopuszcza cierpienie, to tylko, by człowiek się nawrócił, by jego cierpienia nie byłyby straszne i wieczne. Niewinni są karani przez winnych i ich wina jest jeszcze większa. Krzyż i cierpienie nie pochodzą od Boga, ale ten kto znosi je w pokorze i oddaje je Bogu odnosi zwycięstwo - Życie wieczne z Nim w chwale. Dopiero po śmierci Bóg za dobre wynagradza, a za złe karze.
Edi2019.04.27 20:18
APEL DO FRONDY - WYŁĄCZCIE FORUM --------- BO SZATAN JE OPANOWAŁ !!!!!!!!!!!!
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.27 21:17
Czy już widzisz kształty drzew A czy rozumiesz ptaków śpiew Czarna mewa goni białą mewę Z czym ci się to kojarzy Czy już słyszysz łoskot fal Czy cię nie razi słońca blask Oto nadciągają kumulusy Chyba rozumiesz, co to znaczy Szatan, szatan. Szatan, szatan. oł je, oł je
andrzejhahn32019.04.27 20:14
poganska sekta katolicka lubi patronow z choroba psychiczna
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 19:43
Albert, wytłumacz to ogołowi, które jak zawsze piszesz, nie ma inteligencji, guano wie za przeproszeniem, jak to jest, że ty tak nisko upadłeś, że się tu udzielasz. Może to steraną odbytnicę do odbytnicy ciągnie.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 19:48
Dla słowiczka poznańskiego na uspokojenie skołatanych nerwów ---> http://homotography.blogspot.com (ten prawdziwy)
Janek2019.04.27 19:24
" Albowiem jeden jest Bóg, jeden też pośrednik między Bogiem a ludźmi, człowiek Chrystus Jezus" 1 Tm 2:5. Święta . Tereso z Lisieux, św. Rafał Kalinowsk, módlcie cię się za nami poszukującymi.
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 18:45
Dla słowiczka poznańskiego na uspokojenie skołatanych nerwów ---> ❤️❤️❤️http://homotography.blogspot.com❤️❤️❤️
Ewa katoliczka2019.04.27 18:19
no i ja się pytam człowieku dumny ty jesteś z siebie zdajesz sobie sprawę z tego co robisz?masz ty wogóle rozum i godnośc człowieka?ja nie wiem ale żałosny typek z ciebie ,chyba nie pomyślałes nawet co robisz i kogo obrażasz ,możesz sobie obrażac tych co na to zasłużyli sobie ale nie naszego papieża polaka naszego rodaka wielką osobę ,i tak wyjątkowa i ważną bo to nie jest ktoś tam taki sobie że możesz go sobie wyśmiać bo tak ci się podoba nie wiem w jakiej ty się wychowałes rodzinie ale chyba ty nie wiem nie rozumiesz co to jest wiara .jeśli myslisz że jestes wspaniały to jestes zwykłym czubkiem którego ktoś nie odizolował jeszcze od społeczeństwa ,nie wiem co w tym jest takie śmieszne ale czepcie się stalina albo hitlera albo innych zwyrodnialców a nie czepiacie się takiej świętej osoby jak papież jan paweł 2 .jak można wogóle publicznie zamieszczac takie zdięcia na forach internetowych?ja się pytam kto powinien za to odpowiedziec bo chyba widac że do koscioła nie chodzi jak jestes nie wiem ateistą albo wierzysz w jakies sekty czy wogóle jestes może ty sługą szatana a nie będziesz z papieża robił takiego ,to ty chyba jestes jakis nie wiem co sie jarasz pomiotami szatana .wez pomyśl sobie ile papież zrobił ,on był kimś a ty kim jestes żeby z niego sobie robić kpiny co? kto dał ci prawo obrażac wogóle papieża naszego ?pomyślałes wogóle nad tym że to nie jest osoba taka sobie że ją wyśmieje i mnie będa wszyscy chwalic? wez dziecko naprawdę jestes jakis psycholek bo w przeciwieństwie do ciebie to papież jest autorytetem dla mnie a ty to nie wiem czyim możesz być autorytetem chyba takich samych jakiś głupków jak ty którzy nie wiedza co to kosciół i religia ,widac że się nie modlisz i nie chodzisz na religie do szkoły ,widac nie szanujesz religii to nie wiem jak chcesz to sobie wez swoje zdięcie wstaw ciekawe czy byś sie odważył .naprawdę wezta się dzieci zastanówcie co wy roicie bo nie macie widac pojęcia o tym kim był papież jan paweł2 jak nie jestescie w pełni rozwinięte umysłowo to się nie zabierajcie za taką osobę jak ojciec swięty bo to świadczy o tym że nie macie chyba w domu krzyża ani jednego obraza świętego nie chodzi tutaj o kosciół mnie ale wogóle ogólnie o zasady wiary żeby mieć jakąs godnosc bo papież nikogo nie obrażał a ty za co go obrażasz co? no powiedz za co obrażasz taką osobę jak ojciec święty ?brak mnie słów ale jakbyś miał pojęcie chociaz i sięgnął po pismo święte i poczytał sobie to może byś się odmienił .nie wiem idz do kościoła bo widac już dawno szatan jest w tobie człowieku ,nie lubisz kościoła to chociaż siedz cicho i nie obrażaj innych ludzi
Janek2019.04.27 18:58
A po tej fali hejtu na bliźnim drogie dziecko jutro pójdziesz do komunii, czysty dualizm, w kościele święta, a poza nim hetera. Pomodlę się dziś za ciebie do św. Walentego. Co do JP2 to zgodnie z opinią warszawskiej prokuratury nie można znieważyć osoby zmarłej.
JoeJoe2019.04.27 19:04
On nie ma szatana w sobie, on ma legion szatanow w sobie. Potrzeba bedzie wyslac tysiace swin na zatracenie, by go uzdrowic. Niech prosi swoja babcie o modlitwe i post aby go uwolnic, bo jego rodzice zaniedbali wychowanie. On nie jest opetany, on juz jest unicestwiony w szatanie.
Dumna Rafalala, tak to ja lalala2019.04.27 18:16
Wczoraj miałam murzynka z Mambo co w Afryce mieszka. Ten to miał wałek papy. Moja domowa Dumna dziwka ledwie wypłukała moją styje z "kremu". Musze ci coś nowego stara cioto napisać bo ty ani be, ani me po polsku. Ta historia z tą bezdomną suką Mikołajem już sie przejadła - nikt nie czyta. Choć nie lubię o kalekach nic złego mówić, ale ta moja podręczna Dumna dziwka a jakże, miała w młodości chorobę weneryczną, syfa od Mongołów i jak to u kacapów nie leczyli jej. Teraz od tego jest na wózku zeszpecona, cały dzień w domu. Ale jak nie będziesz robiła co ci każe moja dziwko domowa to wylecisz na tą swoją trans duope Dumny Iwanie. Zapomniałaś o punkcie 11-tym stara cioto. Święto nasze, oficjalne, państwowe, w dzień urodzin naszego idola - Elton Johna. Albo przyłączymy się do Poliamorystek ciot kremlowskich, na 1-go Maja. Uważaj z tymi podatkami, ja też na tacy dostaje i ciebie karmię. Same cioty dzisiaj. Ale czy was k ... ew nie za dużo. Poliamorytsko Muszę ci ty stara k.. o PRL-wska, żydowska mać podziękować za twoja etykę pracy. Stachanowiec byłby z ciebie dumny. Moja domowa Dumna dziwka obciągnie ci za friko.
Jeszcze nie zamknięty?2019.04.27 18:13
https://www.youtube.com/watch?v=7Wb8fLIntuI
Albert2019.04.27 18:13
"Piekło jest straszne i są w nim konkretni ludzie" Ci konkretni ludzie to katolicy. Nikt inny do piekła nie trafia. Ono jest tylko dla katolików.
Maciek Arczyński2019.04.27 20:05
He, he, he... najwięcej w piekle jest ludzi, którzy w piekło nie wierzą. Wiesz jaka jest główna prawda wiary w KK? "Jest jeden Bóg", to oznacza, że sąd dokona się nad wszystkimi wg. tej samej miary bez względu na to czy ktoś jest śmieciarzem czy papieżem, czy Katolikiem czy Buddystą. Tą miarą jest prawda.
Anna2019.04.27 17:53
Święta Siostro Faustyno, pomódl się za te nieszczęsne dusze, które plują przeciwko Bogu na tym portalu. Ty dobrze wiesz, co z nimi będzie; wiesz, jak zapłacą za każde swoje bluźnierstwo. Nieszczęśni ludzie! Polecam Ci ich wszystkich, może ktoś się opamięta.
Janek2019.04.27 18:43
A poczytaj sobie historię kłótni Jeremiasza z Bogiem. Bóg lubi ludzi odważnych, którzy nie są bezwolnym stadem i mają własne zdanie.
Maciek Arczyński2019.04.27 21:30
A na końcu Jeremiasz wypełnił co do joty polecenia Boga. Zatem przestań pisać bzdety bo nie rozumiesz czym jest odwaga u Boga. Najdoskonalsza z ludzi powiedziała: "fiat voluntas Tua".
Karol - człowiek, który podtarł się jeżem2019.04.27 17:42
Ona może być co najwyżej patronką chorych psychicznie.
stop dewiantom !2019.04.30 15:00
I tak szczęście , że nie patronką dewiantów .
Michał Pasierb2019.04.27 17:36
Tańce damsko- męskie to jeszcze nic wobec tańców męsko- męskich etc...A karnawał był jakiś czas temu; czyli znów mamy odgrzewany kotlet.Owszem, w niedzielę jest Święto Miłosierdzia Pańskiego ale czyż na Frondzie nie znalazłby się ktoś kto napisałby coś a propos ??
szcze na PiS2019.04.27 17:31
nie nazywajmy schizofrenii objawieniami!
Jarek2019.04.27 20:31
Człowieku poczytaj trochę o życiu świętej zanim zaczniesz obrażać. Ona była badana przez psychiatrę a ten nie stwierdził żadnych zaburzeń psychicznych.
Maciek Arczyński2019.04.27 21:27
Chełpisz się "miłością", ale o miłości nie masz pojęcia. Co najwyżej o amorach. Nawet pasujesz do linii programowej zawartej w "Amoris Laetitia".
towarzysz hipokryta2019.04.27 17:22
Niech będzie patronką Frondy. Fronda ma rozwartą i otwartą doopę na wszelkie pedalstwo. Otworzyłeś stronę internetowa Fronda raz - jesteś hipokrytą, dwa razy - jesteś pedałem. Nie czytaj Frondy bo w pedała i k..we się zamienisz !! Chcę podziękować Frondzie, tej prawdziwie katolickiej stronie, która tak bardzo dba o moralność i etykę życia codziennego o tak szerokie "otwarcie" własnej doopy na wszystkie możliwe prostytutki blogowe, pedalstwo w najgorszym wydaniu, bydła po-komunistycznego itp., aby mogli sobie bez żadnego skrępowania rżnąć w doopę głównie kościół i religię. Nikt nie czyta co wy towarzysze hipokryci piszecie, rynsztok wasz tzn. blog jest dla waszego "czytelnika" najważniejszy. Jedyne "dobro" to że szambo blogowe siedzi w domu a nie pierdzi w tramwajach, autobusach w supermarketach. My jehowi, dawni UB-cy, SB-cy, PZPR-cy to pięt wam nie dorastamy. Brawo towarzysze hipokryci ! Brawo !
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 17:17
Zwryrodniały 👿katolicki👿 ksiądz-bydlak zaatakował geja w kościele, zdarzenie zostało nagrane https://www.facebook.com/watch/?v=421697275308089 https://www.tvn24.pl/plock-kontrowersyjny-grob-panski-interweniowala-policja,929944,s.html Ma szczęscie bydlak, że nie trafił na mnie. Na miejscu Mateusza zdzielibym tego psychola po mordzie. Katole z propagandą nienawiści nie mogą się powstrzymać nawet w święta....
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 17:17
🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈 Trwa zbiórka dla Mikołaja wyrzuconego z domu przez matkę katoliczkę i ojczyma jednocześnie oprawcę Mikołaja. Chrześcijańscy zwyrodnialcy wyrzucili z domu 18-letniego syna z powodu orientacji seksualnej. Powiedz STOP katopropagandzie! Ludzie dobrej woli wpłacili dla Mikołaja już ❤️11110zł!❤️ - - -> https://zrzutka.pl/mikolajowi-na-start "Pewne małżeństwo, które przeczytało o Mikołaju na Facebooku, zaoferowało mu pokój w wynajmowanym przez siebie mieszkaniu na Powiślu za kwotę na tyle niską, że Mikołaja stać jest na to by uzyskać upragnioną niezależność. Renta po ojcu i alimenty o które będzie występował wystarczą w tej sytuacji na to, by dopóki się uczy mógł żyć godnie. Dla Mikołaja jest to bardzo ważne". Mikołaj jest również ofiarą ponad 10-letniej przemocy domowej ze strony ojczyma, na co była milcząca zgoda jego matki. Padł też ofiarą wielu innych nadużyć. Na co zostaną przeznaczone pieniądze? Pokój Mikołaja jest pusty, jest potrzeba zakupienia podstawowych rzeczy, potrzebne są także środki, by do czasu przyznania alimentów Mikołaj mógł jakoś funkcjonować." 🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈🌈
lolek kremowka2019.04.27 17:17
I dobrze. Będzie patronką niereformowalnego betonu
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 17:17
Program ochrony Polaków i Polek przed tzw. "wartościami" chrześcijańskimi/katolicyzmu 1. Tolerancja katosekty oraz innych religiii pod warunkiem nie ingerowania w prawo stanowione, politykę, życie społeczne. Wszelkie zakusy tępione w zarodku i surowo karane 2. Zakaz propagandy ideologii religijnych (dotyczy również symboli) w miejscach publicznych, w tym placówkach oświatowych, urzędach, Sejmie RP, mediach masowego przekazu 3. Zakaz kolportowania biblii, która nawołuje do nienawiści, przemocy, zbrodni. Do przemyślenia ewentualny kolportaż wyłacznie dla dorosłych za okazaniem dowodu, a sama książka zakryta czarną folią tak jak kioski robią z czasopismami pornograficznymi. Zakaz publicznego odczytu. 4. Rozdział kościoła od państwa jako fundament świeckiej demokracji 5. Apostazja na życzenie listem poleconym, w tym zakaz nie tylko przetwarzania danych osobowych, ale także nakaz ich definitywnego usunięcia z dokumentów parafialnych 6. Zakaz chrztu oraz przetwarzania danych osobowych dziecka aż do ukończenia 18 roku życia, kiedy samo będzie mogło podjąć decyzję 7. Zakaz uczestnictwa ideologów religijnych we wszelkich uroczystościach państwowych, zakaz wstępu księży do szkół, szpitali, urzędów w charakterze innym niż zwykły petent 8. Penalizacja mowy nienawiści ze względu na homofobię oraz wolność od religii 9. Wypowiedzenie konkordatu, a co za tym idzie odebranie kościołowi dóbr, które ten zagrabił, bądź nabył po cenach nieadekwatnych rynkowo. Wystawienie rachunku-korekty do faktur za najem przez kościół ziem i nieruchomości po rażąco zaniżonych cenach. 10. Opodatkowanie tacy
hataran2019.04.27 17:47
Lewactwo a szczególnie lewactwo "okraszone" nieprzyjemnym zapachem(sic) to zaiste stan umysłu. Kogo Pan Bóg chce pokarać temu rozum odbiera. Jak widać jesteś idealnym przykładem owego stanu. Biedny głupcze....
Mateusz2019.04.27 18:47
''Kogo Pan Bóg chce pokarać temu rozum odbiera.'' Wygląda na to, że ten wasz bóg to niezłego focha musiał na was strzelić.
Maciek Arczyński2019.04.27 20:07
Uważasz, że jesteś mądry...
Olgierd2019.04.30 15:33
Oj dobry ten bog, dla swoich potrzeb kazał ojcu syna zabić, wyciąć w pień narody Kanaanu, gdy żydowski lud w podróży przez pustynię zaczął się skarżyć na głód to zesłał na nich węże aby ludzi pokąsały, dopuszczał niewolnictwo, mordowanie za zbieranie drewna na pustyni, i na samym końcu uskutecznił potop. Strasznie to ciekawe podejście do umiłowanego człowieka :D.
Andrzej2019.04.27 20:05
To, co zarzucasz katolikom sam chciałbyś wprowadzić w życie - współczuję Tobie, chociaż Cię rozumiem, gdyż słuchać, że się głupio postępuje nie jest miłe
Jarek2019.04.27 20:54
„(...) Otóż i Ja tobie powiadam: Ty jesteś Piotr [czyli Skała], i na tej Skale zbuduję Kościół mój, a bramy piekielne go nie przemogą (...)” Mateusza 16:18
Polak Ateista Dumny Gej2019.04.27 23:42
Spadaj jestem człowiekiem wolnym od religii.
Jan Radziszewski2019.04.28 22:52
ciekawe czy Będziesz się radował gdy Gey będą kastrowali lub ucinali przyrodzenie Ha ha ha !