Outsourcing prawny - zdjęcie
07.05.21, 10:52Zdjęcie ilustracyjne

Outsourcing prawny

3

Nowoczesne systemy zarządzania, to nie tylko jakość i wydajność. To kształtowanie strategii przedsiębiorstwa w odniesieniu do zwiększenia poziomu konkurencyjności oraz ograniczenia kosztów własnych, oczywiście bez szkody dla potencjału firmy. Życie gospodarcze nieodłącznie związane jest z prawnym. Sprawne poruszanie się w gąszczu zmieniających się przepisów nie tylko znacząco ułatwia funkcjonowanie. Może, a nawet powinno przynosić określone profity. Skoro zatem pomoc prawna jest niezbędna, warto zastanowić się nad tym, czy na pewno wymaga ona tworzenia własnych, kosztownych zespołów prawniczych, czy też można ją oprzeć na sprawnej kancelarii z zewnątrz?

Outsourcing prawny 

Na początek kilka słów przypomnienia, czym jest i jakie niesie ze sobą korzyści outsourcing. Na szczęście, czasy, kiedy wszystkie zdarzenia gospodarcze i prawne musiały mieć swoje źródło, kontynuację i zakończenie w obrębie tylko jednego przedsiębiorstwa mamy już za sobą. Stale rosnąca świadomość biznesowa przedsiębiorców prowadzi do nieuchronnej konstatacji, że pieniądz zaoszczędzony, to pieniądz zarobiony.

Powyższe wiąże się z nieuchronnym rozwojem. Początkowy nurt działania staje się niewystarczający w obliczu nowych wyzwań, jakie niosą za sobą rynki europejskie, czy tylko ogólnokrajowe. W prostej linii powoduje to konieczność wzrostu zatrudnienia, budowania bogatszych baz transportu, linii produkcyjnych, obsługi technicznej itd. Innymi słowy, to co niezbędne, powinno się znaleźć na terenie zakładu pracy. Jednak sprawy niemające bezpośredniego wpływu na procesy produkcyjne lub usługowe, nie powinny zaprzątać umysłu przedsiębiorcy w zakresie, na który nie ma on ani wpływu, ani stosownej wiedzy. W takim wypadku należy zdać się na doświadczenie i profesjonalizm fachowców w danej dziedzinie.

Niezwykle istotną dla poprawnego funkcjonowania przedsięwzięcia gospodarczego materią, jest stała obsługa prawna. Przedsiębiorcy muszą poruszać się w obrębie uwarunkowań prawnych określonych w szeregu aktów prawnych. Mamy do czynienia między innymi z kodeksem pracy, cywilnym, spółek handlowych, prawem bankowym i wreszcie prawem karnym. Jest to zaledwie drobny wycinek tego, co może spotkać przedsiębiorcę na drodze do sukcesu. Z powyższymi wiążą się także kolejne akty prawne w postaci nowych ustaw, poprawek i rozporządzeń.

W ten sposób powstaje konieczność obrotu dokumentami dotyczącymi niemal wszystkich sfer życia gospodarczego firmy. Poczynając od dokumentacji pracowniczej, przez korzystne umowy bankowe, na transakcyjnych skończywszy. Stała obsługa prawna zapewnia także komfort w postaci reprezentacji prawnej przedsiębiorcy w sytuacjach wymagających natychmiastowego działania na zewnątrz.

Jako że potrzeba funkcjonowania prawników w firmie nie budzi już żadnych wątpliwości, pozostaje do rozstrzygnięcia kwestia, czy zespół prawniczy powinien składać się z osób stale zatrudnionych w przedsiębiorstwie, czy też zdecydować się na zyskujący coraz większe uznanie i popularność outsourcing prawniczy?

Pierwsze rozwiązanie zdaje się wykazywać pewne niedociągnięcia. Trzeba sobie zdawać sprawę, że wzrost zatrudnienia wiąże się z ogromnymi kosztami. Wynagrodzenie pracownika powoduje szereg obciążeń wynikających z wysokiego poziomu danin na rzecz państwa i związanych z nim instytucji. Poza tym osoba zajmująca się stale obsługą jednej firmy, na skutek ujednolicenia rodzaju zdarzeń, z którymi ma do czynienia, przestaje w sposób naturalny rozwijać się zawodowo. W dalszej konsekwencji rodzi się ryzyko, że w przypadku nowej, większej złożoności zagadnień prawnych, pracownik może mieć z tym kłopoty, a stała obsługa prawna w jego wykonaniu przestanie być efektywna.

Rozważmy zatem drugą możliwość. Jaki poziom usługi, wygody i profesjonalizmu jest w stanie zapewnić outsourcing prawniczy?

Outsourcing prawny, zalety rozwiązania 

Usługi kancelarii prawnej zdecydowanie gwarantują większą wszechstronność spojrzenia na korzystne dla klienta rozwiązania prawne. Należy pamiętać, że na przestrzeni lat radcowie prawni mieli okazję zetknąć się przeróżnymi zdarzeniami, skutecznie wzbogacającymi ich doświadczenie.

W prostej linii prowadzi to do naturalnej skłonności poszukiwania najkorzystniejszych rozwiązań w granicach obowiązującego prawa.

Kontakt z klientami kancelarii daje prawnikom dodatkowy asumpt do bieżącego śledzenia wszelkich prac legislacyjnych oraz zmian z tym związanych. Delegowany prawnik utrzymuje stały kontakt z klientem, informując go w czasie rzeczywistym o prowadzonych czynnościach i ich wynikach, z czym zresztą związana jest stała obsługa prawna.

Sprawą godną poruszenia jest fakt, że wynagrodzenie kancelarii świadczącej outsourcing prawny w pełni spełnia wymogi ustawowe pozwalające zaliczyć je w poczet kosztów uzyskania przychodów, pomniejszając tym samym podstawę opodatkowania.

Analogiczną korzyść uzyskają płatnicy podatku od towarów i usług.

Outsourcing prawny, konkretne działania

W świetle powyższego sprawa wyboru formy obsługi prawnej firmy wydaje się nie budzić wątpliwości. Jak wskazują badania, outsourcing prawniczy ma przed sobą wielką przyszłość. Pozostaje już tylko ustalić zakres współpracy, opierając się na możliwościach przedstawionych przez kancelarię.

Kancelaria prawna BHPEX powstała między innymi z myślą o przedsiębiorcach wchodzących na rynki ogólnokrajowe oraz globalny, światowy. Nasze działania ukierunkowane są na pełną obsługę prawną w zakresie funkcjonowania firmy w szeroko rozumianych ramach prawa Unii Europejskiej. Działamy intuicyjnie. Wszystko odbywa się w zgodzie z oczekiwaniami i preferencjami klientów. Stale czuwamy nad prawidłowym przebiegiem wszystkich procesów prawnych zachodzących w przedsiębiorstwie, bez konieczności absorbowania uwagi klientów mniej istotnymi szczegółami postępowań. Zdajemy sobie sprawę z tego, jak ważne jest zwolnienie sił intelektualnych przedsiębiorców, które powinny być w sposób nieskrępowany skierowane na sprawne zarządzanie firmą.

Nasi klienci cenią nas za:

  • szybki dostęp do specjalistów,

  • uproszczoną komunikację,

  • szybkie działanie,

  • zwiększoną efektywność,

  • zwiększoną elastyczność i skalowalność biznesu.

Stała opieka prawna oferowana przez kancelarię BHPEX, nie wiąże się z uciążliwą obecnością radców, wręcz przeciwnie. Nasze działania cechuje dyskrecja i dystans, umożliwiający menadżerom swobodne zarządzanie zdarzeniami gospodarczymi.

Zdając sobie sprawę z niezwykłej wagi, jaką przywiązuje się do zachowania tajemnicy handlowej oraz gospodarczej, oferujemy wieloletnią współpracę, zapewniającą umiejscowienie wszelkich danych poufnych w jednym miejscu.

Dysponując własnym zapleczem teleinformatycznym oraz intelektualnym, jesteśmy w stanie zaproponować naszym klientom bardziej przyjazną i nowoczesną formę obsługi, poprzez wdrożenie outsourcingu prawnego. Zwalnia to przedsiębiorstwo z konieczności ponoszenia wszelkich kosztów związanych z obsługą pracowniczą, zakupem niezbędnego sprzętu, organizacją miejsc pracy etc.

W zależności od potrzeb jesteśmy w stanie zaoferować klientom konsultacje i porady zarówno w formie spotkań bezpośrednich, jak i przy użyciu połączeń szyfrowanych. Radca sprawujący opiekę nad przedsiębiorstwem jest stale do dyspozycji klienta. Dokładamy wszelkich starań, by reprezentacja prawna odbywała się niejako w tle, bez konieczności angażowania przedsiębiorcy. Niezbędne sprawy załatwiamy we własnym zakresie.

Przyszłość rynku prawnego to outsourcing obsługi prawnej

Wyobrażenie kancelarii prawnej zasypanej grubymi tomami ksiąg i akt, w której obecność jest niejako obowiązkiem, odchodzi w przeszłość. Współczesny prawnik jest osobą mobilną, elastyczną, a dzięki zastosowaniu najnowszych osiągnięć technologicznych także kompetentną, sprawującą pieczę nad klientem stale, choć dyskretnie.

Zmiany legislacyjne zachodzące w rzeczywistości prawnej, są natychmiast sygnalizowane za pośrednictwem aplikacji branżowych oraz dzięki literaturze aktów prawnych. Siłą kancelarii BHPEX jest stała aktualizacja wiedzy i dostosowywanie jej sytuacji prawnej klienta. Różnorodność postępowań, z jakimi zetknęli się już nasi pracownicy, daje gwarancję, że klienci przejdą wszystkie ewentualne zawirowania obronną ręką, w zgodzie z obowiązującymi przepisami.

Outsourcing, korzyści

  • Redukcja kosztów

Outsourcing to brak obciążeń finansowych związanych z tworzeniem miejsc pracy, oraz ich obsługą medyczną, prawną i podatkową. W przypadku umowy na świadczenie usług przez kancelarię BHPEX klient nie ponosi kosztów związanych z konserwacją i naprawą urządzeń technicznych i informatycznych niezbędnych do prowadzenia działań prawnych.

  • Dostęp do specjalistów

Zapewniamy dostęp do wiedzy merytorycznej prawników specjalizujących się w różnych dziedzinach prawa. Nasi klienci mają dostęp do bogatego doświadczenia całego zespołu, o ile oczywiście wyrażą takie życzenie.

  • Szybkość działania

Zapewniamy natychmiastowy dostęp do informacji w zakresie prowadzonych czynności z zachowaniem wszelkich dostępnych procedur zapewniających dyskrecję i prywatność naszych klientów. Na wyraźne życzenie klientów powołujemy zespoły konsultacyjne w celu omówienia bardziej złożonych zagadnień prawnych.

Obsługę prawną podmiotów gospodarczych świadczoną na podstawie umowy outsourcingowej wykonujemy, uwzględniając realne potrzeby klienta. Nie zamykamy się w ramach powszechnie obowiązujących standardów, zdajemy sobie sprawę z uwarunkowań, jakie niosą za sobą biznes i rynek.

Poniżej przedstawiamy elementy odróżniające tego rodzaju współpracę od tradycyjnej, zewnętrznej stałej obsługi prawnej.

Rozliczenia mogą być prowadzone w formie zryczałtowanej, polegającej na określeniu stałego wynagrodzenia, niezależnie od czasu poświęconego na świadczenie usługi.

Inną, popularną metodą wynagradzania kancelarii prawnych jest poleganie na dokładnym rejestrowaniu czasu pracy prawników w odniesieniu do konkretnego podmiotu. Zarówno stałą, jak i częściową formę płatności określa wzajemne porozumienie stron zawierających umowę o świadczeniu usług prawnych.

Indywidualne podejście do tego zagadnienia jest uwarunkowane konkretnymi potrzebami. Inaczej bowiem będzie kształtować się współpraca z dużym Klientem korporacyjnym, wskazującego na potrzebę wsparcia dla konkretnego działu swojej firmy, inaczej z podmiotem, który chciałby zlecić windykację należności, a jeszcze inaczej z małym przedsiębiorcą, zainteresowanym działaniami o charakterze sporadycznym. Współpraca umożliwia określenie np. dyżurów, w ramach których radca prawny, czy pracownik kancelarii jest obecny w siedzibie Klienta.

Obecnie trwają prace legislacyjne, nad uregulowaniem zasad prawnych, dotyczących obiegu dokumentów w sieci. Nowoczesne technologie szyfrujące i zabezpieczające pliki, którymi dysponuje kancelaria, gwarantują zachowanie tajemnicy adwokackiej i radcowskiej będących podstawą funkcjonowania w zawodzie. Outsourcing prawny ma swoje podstawy w skuteczności i wzajemnym zaufaniu. Są to niezbędne czynniki, aby stała obsługa prawna przyniosła pozytywne rezultaty, dająca satysfakcję w relacjach klient – prawnik.

Outsourcing prawny wydaje się jedyną alternatywą na przyszłość. Idąc z duchem czasu, kancelaria prawna BHPEX jest w stanie zagwarantować swoje usługi na właściwym poziomie.

Komentarze (3):

rebeliant2021.05.12 14:37
Powiem szczerze, że obłudna jest ta figurka, która ma niby symbolizować pracę sprawujących wymiar sprawiedliwości. W wielu sprawach bowiem wystarczy właśnie nie mieć zasłoniętych oczu i tańcować z wagą, lecz wydać wyrok zgodny z dowodami, np. nagraniami.
Monika2021.05.11 9:24
Cześć panowie, mam na imie Monika :). Chętnie poznam normalnego faceta. Nie szukam sponsora, nie interesuje mnie jakie masz zarobki, samochód itp. Przede wszystkim cenię kulturę osobistą i poczucie humoru, wygląd dla mnie to sprawa drugorzędna. Zainteresowanych panów zapraszam do kontaktu najlepiej na moim profilu gdzie zobaczysz moje prywatne zdjęcia : http://panieonline.pl/monika
W­W­W­­.­X­1­7­.­­­F­­U­­­N2021.05.7 15:50
O­­­c­­e­­­ń­­ ­­­m­o­­j­­ą­­ ­­­m­­ł­o­­­d­­­ą­ ­c­­­i­­p­k­ę­­­ ­­­-­­ ­­­W­W­W­­.­X­1­7­.­­­F­­U­­­N