O. Jacek Salij OP: To my jesteśmy Nowym Izraelem - zdjęcie
23.02.21, 10:30Screenshot Youtube - Dominikanie.pl

O. Jacek Salij OP: To my jesteśmy Nowym Izraelem

11

Fronda:  Czy judaizm jest równoprawną z chrześcijaństwem drogą do zbawienia?

O. Jacek Salij OP: Mojżesz Majmonides, filozof i teolog żydowski z XII wieku, chyba jako pierwszy sformułował tezę, że podobnie jak dzięki Abrahamowi i Mojżeszowi mogą Boga Prawdziwego poznać i czcić Żydzi, tak dzięki Chrystusowi i Mahometowi - poganie. Wprawdzie judaizm, zdaniem Majmonidesa, daje szczególnie uprzywilejowany dostęp do Boga, niemniej tak sformułowana teza nosi w sobie zalążki przekonania o zbawczej równoprawności trzech religii monoteistycznych.

Nie sądzę, żeby udało się przyjąć tę tezę i jednocześnie na serio wierzyć, że Jezus jest Synem Bożym. Bo jeśli Jezus naprawdę jest Synem Bożym, to z pewnością Jego misja zbawcza nie jest partykularna, ale dotyczy wszystkich ludzi. Parodią wiary chrześcijańskiej byłoby przeświadczenie, że Syn Boży stał się człowiekiem nie dla wszystkich ludzi, ale tylko dla określonych grup ludzkich, albo że na krzyżu odkupił nie wszystkich, tylko niektórych.

Pouczająca pod tym względem jest ewolucja poglądów Franza Rosenzweiga, wielkiego teologa żydowskiego naszych czasów (przedstawia ją Adam Żak w „Przeglądzie Powszechnym" z lutego 1988). W momencie swojego największego zbliżenia do chrześcijaństwa Rosenzweig uznawał nawet prawdę słów Pana Jezusa, że „nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie" (J 14,6). Rosenzweig twierdził tylko, że „ktoś nie potrzebuje przychodzić do Ojca, bo już jest u Niego. I tak rzecz się ma z ludem Izraela (lecz nie z pojedynczym Żydem). Lud Izraela wybrany przez swego Ojca wpatrzony jest nieugięcie ponad światem i ponad historią w ów ostatni, najbardziej odległy punkt, gdzie ten jego Ojciec, ten sam, Jeden i Jedyny - 'wszystkim we wszystkim' - będzie."

W ostatnim fragmencie cytowanej wypowiedzi Rosenzweig nawiązuje do chrystocentrycznego wersetu z 1 Kor 15,28. Skończyło się jednak na tym, że z czasem teolog ten uznał wiarę, że Jezus jest Synem Bożym, za przejaw mentalności pogańskiej.

Ewangelię można odrzucać, w Jezusa można nie wierzyć. Ale jeśli się w Niego wierzy, nie sposób dystansować się wobec tego faktu, że Jego przesłanie było skierowane również do Żydów, a nawet głoszone było najpierw Żydom (Mt 15,24; J 4,22; Dz 13,46). I że również Żydom Jezus obiecywał doprowadzenie do Przedwiecznego Ojca: „Prawdziwy jest Ten, który Mnie posłał, którego wy nie znacie. Ja Go znam, bo od Niego jestem i On Mnie posłał" (J 7,28n).

Przecież to przed Sanhedrynem Apostoł Paweł wygłosił pamiętne słowa na temat Jezusa: „On jest kamieniem, odrzuconym przez was budujących, tym, który stał się głowicą węgła. I nie ma w żadnym innym zbawienia, gdyż nie dano ludziom pod niebem żadnego innego imienia, w którym moglibyśmy być zbawieni" (Dz 4,11n).

2. Jak należy rozumieć, że chrześcijaństwo jest Nowym Izraelem?

Syn Boży, kiedy przyjął ludzką naturę, urodził się jako „syn Dawida, syn Abrahama" (Mt 1,1). Na Nim - jak On sam na to wskazywał - wypełniły się mesjańskie proroctwa Starego Testamentu (Łk 4,16-21; Mt 11,2-6; 12,40; 21,42; 22,41-45). Przez wiarę w Niego - obiecywał - poganie mogą stać się potomstwem Abrahama: „Wielu przyjdzie ze Wschodu i Zachodu i zasiądą do stołu z Abrahamem, Izaakiem i Jakubem w królestwie niebieskim" (Mt 8,11; porównaj 3,9).

). Ideę, że Kościół wierzących w Chrystusa jest duchowym potomstwem Abrahama, rozwijał szczególnie Apostoł Paweł: Dziedzictwo obiecane Abrahamowi „zależy od wiary, by było z łaski i aby w ten sposób obietnica pozostała niewzruszona dla całego potomstwa, nie tylko dla potomstwa opierającego się na Prawie, ale i dla tego, które ma wiarę Abrahama. On to jest ojcem nas wszystkich - jak jest napisane: 'Uczyniłem cię ojcem wielu narodów'" (Rdz4,16n; porównaj 4,9-12; Ga 3,6-9). „Nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety, wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie. Jeżeli zaś należycie do Chrystusa, to jesteście też potomstwem Abrahama i zgodnie z obietnicą - dziedzicami" (Ga 3,28n).

Chrześcijaństwo od czasów Marcjona - a więc od 30. i 40. lat II wieku - przeżywało pokusy odcięcia od judaistycznego dziedzictwa i odrzucenia Starego Testamentu. Ojcowie Kościoła, zwłaszcza najwcześniejsi (święty Ireneusz, Tertulian, Orygenes), podjęli wielki wysiłek na rzecz obrony Starego Testamentu jako autentycznego słowa Bożego. Trzeba jednak przyznać, że marcjonizmem zranieni jesteśmy, niestety, po dziś dzień. To za Marcjonem, a wbrew obiektywnej prawdzie tekstów biblijnych, przeciwstawiamy nieraz sprawiedliwego (a nawet i okrutnego) Boga Starego Testamentu miłosiernemu Bogu z Ewangelii.

3. Na czym polega misja Izraela po odrzuceniu przez judaizm Chrystusa jako Zbawiciela?

Zapadło mi w pamięć zdanie wypowiedziane przez ojca Bernarda Dupuy, wielkiego rzecznika dialogu chrześcijańsko-żydowskiego, że między żydami i chrześcijanami istnieje mistar, tajemnica, i że wypełniona jest ona obietnicą wielkiego wzajemnego wzbogacania się, że epoka takiego wzajemnego wzbogacania się dopiero nas czeka.

Być może epoka ta już się zaczęła. Świadczyłaby o tym, z jednej strony, mnogość żydowskich prób odzyskania Jezusa dla swojego religijnego i narodowego dziedzictwa (J. Klausner, L. Baeck, D. Flusser, Szalom Asz, S. Sandmel, P.E. Lapide, J. Maier), z drugiej zaś strony, wielka fala chrześcijańskich zainteresowań biblistykąi w ogóle duchowością żydowską.

Owszem, łączy się z tym nieraz, w każdym razie po stronie chrześcijańskiej, niebezpieczeństwo rozmywania własnej tożsamości religijnej i ulegania pokusom religijnego synkretyzmu i relatywizmu. Wydaje się jednak, że niebezpieczeństwo to pojawia się jedynie na marginesie trwającego obecnie wielkiego spotkania tradycji chrześcijańskiej z żydowską.

Jakie warunki muszą być spełnione, aby spotkanie to przynosiło pozytywne owoce? Włodzimierz Sołowjow sformułował to błyskotliwie, ale przecież naprawdę chodzi właśnie o to: „Wówczas wzajemne zbliżenie chrześcijan i żydów będzie realizowaniem planów Bożych wobec nas, jeśli chrześcijanie będą się stawali dzięki niemu pełniej chrześcijanami, a żydzi - pełniej żydami. Sołowjow wierzył, że pogłębianie się żydów w ich judaizmie doprowadzi ich do wiary w Chrystusa".

I być może taki właśnie jest Boży sens tego cudu niesamowitego, że Żydzi wciąż trwają w swojej religijnej i narodowej tożsamości. Być może wolą Bożą jest, ażeby znaleźli oni Chrystusa Zbawiciela jako Żydzi właśnie.

Pismo Poświęcone Fronda nr 9-10

Komentarze (11):

Esse Quam Videri2021.02.25 23:42
Czy jakiś Juda był założycielem jakiejś religii? Nie! Która religia ma zatem prawo do miana "judaizmu"? Biblia wymienia 3 słynnych mężczyzn o tym imieniu (jeden z 12 synów Jakuba-Izraela i dwaj spośród 12 apostołów Jezusa Chrystusa: św. Juda Tadeusz i niesławny Judasz Iszkariota). Dwie inne postacie biblijne były takimi założycielami: Mojżesz i Jezus. Gdyby chcieć sięgać do imion 12 synów Jakuba, to - do przodków owych założycieli ― zatem chrześcijaństwo mogłoby nazywać się "judaizmem", bo Juda był przodkiem Jezusa (zob.: "Apokalipsa" w rozdz. 5, wers. 5: "Oto zwyciężył Lew z pokolenia Judy, Odrośl Dawida"; Adam Mickiewicz, "Dziady", część III, akt I, scena III, werset 1154: "Lew z pokolenia Judy tu Pan — on zwycięża"), natomiast mozaizm to byłby "lewityzm", bowiem Lewi (rodzony brat Judy) to pradziadek Mojżesza. No, a potem, od lewityzmu, dłuuuuga, ale raczej prosta droga do lewicy laickiej. Zob. także: "[...] samych siebie zowią Żydami, a nie są nimi, lecz synagogą szatana." ("Apokalipsa", rozdz. 2, werset 9b) i "[...] mówią o sobie, że są Żydami ― a nie są nimi, lecz kłamią." ("Apokalipsa", rozdz. 3, werset 9a).
Rabin Kaduri autorytet juz znalazł2021.02.25 9:51
i oglosił w swoim testamencie. A potem przestał być autorytetem i ogłoszony wariatem!Zatwardziałość tego żmijowego plemienia jest straszna.
biedna Magda Mielcarz i Ivanka tTrump2021.02.25 9:46
zdradziły Chrystusa i cofnęły sie o 5000 lat w rozwoju.
Anonim2021.02.23 21:20
Rosenzweig zapomniał imienia Boga: "Jestem, który jestem". Nie staję się, nie emanuję, nie samo poznaję!
Anonim2021.02.23 21:17
W rozumieniu Rosenzweiga, Ojciec będzie wszystkim we wszystkim, w rozumieniu panteistycznym, neoplatonizm, talmud, kabała. W naszym rozumieniu, judaizm starożytny, chrześcijaństwo, Ojciec będzie wszystkim we wszystkim, bo wszyscy poznamy prawdę o wspaniałości Boga i oddamy należną mu cześć.
miroslaw.2021.02.23 17:32
Ten jezuicki klamczuszek was zwodzi pawel wyrazninie mowi o wszczepieniu w oliwke pomiedzy galezie. Pisze tez o tym, ze poganie byli bez obywatelstwa izraela, obcy przymierzom.
chłopka2021.02.23 15:04
To , że jesteście Nowym Izraelem wiem od dawna . Nie zapominajcie jednak o tym , że działacie na ziemiach słowiańskich . :):):):):):):):) . Ale nas media zmuszają do zaakceptowania takiego stanu rzeczy . :):):):):) Tak pomaleńku , niewinnie w imieniu Jezusa .A gdzie w Biblii napisano , że Żydzi mają zająć polskie ziemie ?
KOLO2021.02.23 14:17
Czyli Kościół Jezusa Chrystusa
Torka2021.02.23 12:39
wielebny o.Salij zawsze milo ojca poslucac/poczytac
Hanys GórnoŚląski2021.02.23 12:36
Religią Jezusa nie był "judaizm" - bo on wtedy jeszcze nie istniał. Jezus wraz z jego Rodzicami i ziomkami wyznawał religię mojżeszową opartą o filary: Pięcioksiąg, Świątynia, Prorocy, Kapłani i Ofiary - dzisiaj nazwaną MOZAIZMEM. Współczesny judaizm praktykowany przez amerykańskich aszkenazyjskich i chazarskich ateistów z kolei to dziwiląg nie ma NIC wspólnego z religią Mojżesza.
ladychapel2021.02.23 12:30
Policja interweniowała, bo w kościele łamano obostrzenia. Parafia: ,,Donosicielstwo jest grzechem śmiertelnym , szpicel, to jak człowiek trędowaty, którego należy odizolować od ludzi zdrowych" - te słowa pojawiły się na stronie parafii św. Józefa Oblubieńca w Kątach