O. Jacek Salij OP: Dlaczego Jezus był Żydem - zdjęcie
25.12.19, 08:40(fot. screen)

O. Jacek Salij OP: Dlaczego Jezus był Żydem

56

Pytanie: Jak teologia wyjaśnia ekskluzywizm żydowski pierwszych chrześcijan? Świadczą o nim nawet Ewangelie. Z niektórych tekstów ewangelicznych wynika, jak gdyby Chrystus przyszedł zbawić samych tylko Żydów. "Nadasz Mu imię Jezus -- mówi anioł do Józefa -- albowiem On zbawi lud swój od grzechów jego" (Mt 1,21). A w "Magnificat": "Ujął się za sługą swym, Izraelem, pomny na miłosierdzie swoje, które obiecał naszym ojcom, Abrahamowi i potomstwu jego na wieki" (Łk 1,54n). Apostołom Chrystus wprost zakazuje iść do pogan: "Nie idźcie do pogan i nie wstępujcie do żadnego miasta samarytańskiego. Idźcie raczej do owiec, które poginęły z domu Izraela" (Mt 10,5-6). A najtrudniejsza do wyjaśnienia jest scena Chrystusa z poganką, która prosi Go o uzdrowienie córki: "Jestem posłany tylko do owiec, które poginęły z domu Izraela... Niedobrze jest zabrać chleb dzieciom i rzucać psom" (Mt 15,24-26).

Odpowiada o. Jacek Salij OP:

Spotkałem się kiedyś z następującym wyjaśnieniem sceny z kobietą kananejską. Kobieta ta odtwarza wzór zachowania, na Wschodzie typowy dla żebraków. Żebracy tamtejsi umieli o pomoc prosić wytrwale i bardzo natrętnie. Jeśli jednak w końcu nie doczekali się wsparcia, potrafili odpowiednio długo i soczyście przeklinać niedoszłego dobroczyńcę, który przed chwilą był przedmiotem ich niebosiężnych pochwał i błogosławieństw. Otóż Pan Jezus -- swoją pozornie zdecydowaną odmową -- doprowadził ową kobietę do momentu, w którym ona, gdyby chciała być wierna przyjętemu przez siebie wzorowi zachowania, powinna zacząć przeklinać. Tymczasem ona zachowuje się teraz zupełnie inaczej, nie jak żebrak, ale jak człowiek wierzący. W ten sposób zasłużyła sobie na pochwałę: "O niewiasto, wielka jest wiara twoja!"

Jednak Pan postawił problem ogólniejszy. To, co nazywa Pan ekskluzywizmem żydowskim pierwszych chrześcijan, jest prostą konsekwencją tego, że chrześcijaństwo jest czymś nieskończenie przekraczającym wzniosłą i prawdziwą ideę religijną. Chrześcijaństwo jest to Jezus Chrystus -- Syn Boży współwieczny Ojcu Niebieskiemu -- który dla nas stał się człowiekiem. Dla nas stał się konkretnym człowiekiem, a więc urodził się w ściśle określonym miejscu i czasie, z konkretnej matki, w konkretnym narodzie.

Otóż było wolą Ojca Przedwiecznego, żeby Jego Jednorodzony -- przyjmując ludzką naturę -- urodził się w narodzie żydowskim jako potomek Abrahama. Urodził się dla wszystkich ludzi i wszystkich narodów, ale w tym konkretnym narodzie. Nie dlatego, że ten naród był lepszy albo większy, albo mądrzejszy od innych narodów, ale po prostu dlatego, że takie było postanowienie Boże, aby właśnie z tego narodu wyszedł Zbawca wszystkich ludzi. I ten naród był przedmiotem wielowiekowej miłości Bożej, przygotowującej go do Jego przyjęcia. Już Abraham został wybrany właśnie dlatego, żeby Bóg "przez jego Potomka dobrze czynił wszystkim ludom na ziemi" (Rdz 26,4; por. 22,18). Później, w czasach niewoli, kiedy wśród Żydów bardzo wzrosła tęsknota za Mesjaszem, Pan Bóg przypominał, że przyjdzie On jako Wyzwoliciel wszystkich narodów:


To zbyt mało, że jesteś Mi Sługą 
dla podźwignięcia pokoleń Jakuba 
i sprowadzenia ocalałych z Izraela! 
Ustanowię cię światłością dla pogan, 
aby moje zbawienie dotarło
aż do krańców ziemi (Iz 49,6).

Wreszcie przyszedł On. Wyczekiwany przez wszystkie narody, choć tylko najsprawiedliwsi tęsknili za Nim świadomie. Nie od razu zaczął On głosić zbawienie wszystkim narodom, bo przecież nawet Żydów nie od razu zaczął nauczać. W pełni podporządkował się prawom ludzkiej natury. A ta żąda, żeby człowiek najpierw przez długie lata wkorzeniał się w społeczność, w której przyszedł na świat; toteż długie trzydzieści lat swojego życia spędził Syn Boży w ukryciu nazaretańskim. Również wówczas, kiedy podjął nauczanie, nie chciał naruszać praw ludzkiej natury: było ono skierowane do wszystkich narodów i wszystkich pokoleń, ale w tamtej konkretnej sytuacji Syn Boży zwracał się bezpośrednio do swoich rodaków. Oni przecież byli najlepiej przygotowani do przyjęcia słowa zbawienia -- sam Bóg pracował nad nimi przez stulecia, wysyłając do nich proroków, opiekując się nimi w chwilach pomyślności i w dniach próby. Z tego również narodu mieli być powołani pierwsi głosiciele Ewangelii. Gdyby miało być inaczej, niepotrzebne byłyby długie dzieje Starego Testamentu.

Owszem, w czasie swojego doczesnego życia Pan Jezus raz po raz sygnalizował, że przyszedł zbawić wszystkie narody. "Jestem posłany tylko do owiec, które zginęły z domu Izraela" (Mt 15,24). Nie dajmy się zwieść tym słowom, przecież powiedział je nie po to, aby odtrącić kobietę kananejską, lecz żeby przymusić ją niejako do większej wiary. Zresztą czyż nie mówił: "Mam także inne owce, które nie są z tej owczarni. I te muszę przyprowadzić, aby słuchały głosu mego" (J 10,16)? Czyż nie zachęcał Samarytanki, aby ubiegała się u Niego o wodę żywą, czyż nie pozostał w jej mieście, aby głosić zbawienie jej rodakom? Czyż odtrącił rzymskiego setnika? Najwięcej zapowiedzi, że wszystkie narody będą czerpały z Jego misji, znajduje się w Jego przypowieściach. Jednak przecież już starzec Symeon widział z całą jasnością, że to Dziecię urodziło się dla wszystkich: "Oczy moje oglądały Twoje zbawienie, które przygotowałeś dla wszystkich narodów: światło na oświecenie pogan i chwałę Ludu Twego, Izraela" (Łk 2,30-32).

To prawda, kiedy Pan Jezus po raz pierwszy wysłał apostołów, aby głosili Ewangelię, zakazał im wstępować do pogan i Samarytan. Pamiętajmy jednak, że to było przed Jego Męką i Zmartwychwstaniem i przed Zesłaniem Ducha Świętego. Apostołowie byli dopiero jakby praktykantami. Cóż dziwnego, że chciał On, aby głoszenie Nowiny zaczynali od tych, którzy najlepiej byli do jej przyjęcia przygotowani? Po zmartwychwstaniu jednak nakazał im wyraźnie: "Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, chrzcząc je w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego" (Mt 28,19).

Jednak nawet już po odejściu Pana i Zesłaniu Ducha Świętego łatwiej było apostołom głosić Ewangelię Żydom niż poganom. Dlatego początkowo przede wszystkim głosili ją Żydom. Może zresztą nie tylko dlatego, że to było łatwiejsze: zapewne wydawało im się logiczne, że wieść o Mesjaszu pierwsi powinni usłyszeć synowie Abrahama, długo przygotowywani do tego przez proroków. W Nowym Testamencie znajdziemy niejedną wzmiankę, świadczącą o tym, że początkowo zachowywano taki właśnie porządek w głoszeniu Ewangelii: najpierw głoszono ją Żydom, następnie zaś poganom. "Ja nie wstydzę się Ewangelii -- powiada Apostoł Paweł -- jest ona bowiem mocą Bożą ku zbawieniu dla każdego wierzącego, najpierw dla Żyda, potem dla Greka" (Rz 1,16). W Antiochii Pizydyjskiej "Paweł i Barnaba powiedzieli odważnie: Należało głosić słowo Boże najpierw wam. Skoro jednak odrzucacie je i sami uznajecie się za niegodnych życia wiecznego, zwracamy się do pogan" (Dz 13,46). Podobnie było w Koryncie (por. Dz 18,6) i w Rzymie (por. Dz 28,25-28).

Rzecz jasna, pierwsi misjonarze Ewangelii zachowywali taką kolejność nie dlatego, żeby uważali Żydów za lepszych i godniejszych od pogan. W Chrystusie przecież "nie ma już Żyda ani poganina, nie ma już niewolnika ani człowieka wolnego, nie ma już mężczyzny ani kobiety. Wszyscy bowiem jesteście kimś jednym w Chrystusie Jezusie" (Ga 3,28). Jeżeli jednak spodobało się Bogu przygotować przyjście swojego Syna poprzez od pokoleń trwające przymierze z Izraelem, wypadało, aby Dobra Nowina przyszła najpierw do dzieci tego narodu.

Część Żydów odrzuciła jednak Chrystusa. Apostoł Paweł dopatrywał się w tym tajemniczego zrządzenia Bożej Opatrzności: niewierność części Żydów przyspieszyła przecież wejście pogan do Kościoła. Dlatego nam -- pochodzącym z pogan -- nie wolno się wynosić ponad tych synów Abrahama, którzy do dziś nie uwierzyli w Chrystusa. Powinniśmy raczej z nadzieją oczekiwać tych wielkich bogactw duchowych, jakie sprawi Bóg przez ostateczne wejście ludu Starego Przymierza do Kościoła. Oto zaledwie najważniejsze fragmenty długiego wywodu na ten temat z Listu do Rzymian: "Przez ich występek zbawienie przypadło w udziale poganom, aby ich pobudzić do współzawodnictwa. Jeśli zaś ich upadek przyniósł bogactwo światu, a ich pomniejszenie -- wzbogacenie poganom, to o ileż więcej przyniesie ich zebranie się w całości!... Jeżeli zaś niektóre [gałęzie] zostały odcięte, a na ich miejsce zostałeś wszczepiony ty, który byłeś dziczką oliwną, i razem [z innymi gałęziami] z tym samym korzeniem złączony, na równi z nimi czerpałeś soki oliwne, to nie wynoś się ponad te gałęzie. A jeżeli się wynosisz, [pamiętaj, że] nie ty dźwigasz korzeń, ale korzeń ciebie. Powiesz może: Gałęzie odcięto, abym ja mógł być wszczepiony. Słusznie. Odcięto je na skutek ich niewiary, ty zaś trzymasz się dzięki wierze. Przeto się nie pysznij, ale trwał w bojaźni!... A i oni, jeżeli nie będą trwać w niewierze, zostaną wszczepieni. Bo Bóg ma moc wszczepić ich ponownie. Albowiem jeżeli ty zostałeś odcięty od naturalnej dla ciebie dziczki oliwnej i przeciw naturze wszczepiony zostałeś w oliwkę szlachetną, o ileż łatwiej mogą być wszczepieni w swoją własną oliwkę ci, którzy do niej przynależą z natury" (11,11n.17-20.23n).

Te słowa nadziei na ostateczne nawrócenie swoich rodaków wyrosły u św. Pawła z wielkiego bólu. Bardzo przeżywał on to, że Ewangelia nie ogarnęła ich wszystkich. Raz nawet wyrwało mu się z serca, że chętnie sam poszedłby na potępienie, byleby tylko pozyskać ich dla Chrystusa: "W sercu swoim odczuwam wielki smutek i nieprzerwany ból. Wolałbym bowiem sam być pod klątwą i odłączonym od Chrystusa za braci moich, którzy według ciała są moimi rodakami" (Rz 9,2n).

Pan Bóg chciał, a może tylko do tego dopuścił, że przez całe wieki chrześcijanie i Żydzi żyli obok siebie jako zupełnie obce sobie społeczności. Nam, chrześcijanom, przez całe wieki jakby obca była ta wielka nadzieja św. Pawła, a przecież jest to nadzieja wypowiedziana pod natchnieniem Ducha Świętego, powinna więc stać się naszą własną nadzieją. Nierzadko pracowaliśmy raczej w odwrotnym kierunku: nad utrwaleniem wśród Żydów niechęci do chrześcijaństwa. Próbowaliśmy odbudować zburzony przez Chrystusa "rozdzielający nas mur -- wrogość" (Ef 2,14).

Jeżeli Pana ten problem, to znaczy stosunek chrześcijan do Żydów dzisiaj, interesuje bliżej, proszę zaglądnąć do soborowej Deklaracji o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich.

mod/mateusz.pl

Komentarze (56):

bunia 2019.12.26 11:21
A jakiej narodowości byli Adam i Ewa?
Marta2019.12.26 22:50
Bunia ! czemu bunisz...? A jakie wtedy istniały narody, przed Adamem i Ewą??? Czy wiesz???? Głupoty piszesz ! Oni byli pierwsi ! Nie udało ci się ! Pudło....!
anonim2019.12.25 20:44
Przypowieść o winnicy wyjaśnia dlaczego Chrystus urodził się Żydem. Najemcy winnicy nie słuchali Boga, nie słuchali też ostrzeżeń przekazywanych przez proroków. Właściciel wysłał więc swego syna, aby doprowadzić ich do opamiętania. Jeżeli zaś nie posłuchają ma im odebrać winnicę!
Ryszard Olejniczak2019.12.25 22:54
Tylko co to ma do narodowości?
Sinai Mountain2019.12.25 19:08
Fremdulo, diru, kiu kaj el kie vi estas.
andrzejhahn32019.12.25 18:35
salij ty kreaturo koscielna .......SRAM TOBIE DO RYJA
Marta2019.12.26 22:43
hahanie...! Nie strasz nas , nie masz czym ! Nie srasz, bo ci się w kiszce zacięło! Trzeba ci przepchać, tak jak w sedesie !!! A może zawołać hydraulika !??? ha ha ha!
Reytan2019.12.25 16:31
Komunisci zamordowali juz kilka miilionow Polakow,i sadzac z natezenia nienawisci,szykuja sie juz na nastepne ludobojstwo. Jezeli sie Polacy nie ockna jutro bedzie za pozno.
dsa2019.12.25 16:55
Jesteś biednym zmanipulowanym idiotą i nawet nie wiesz o tym jaki z ciebie idiota. To ty ziejesz nienawiścią do tych, co bezpodstawnie nazywasz "komunistami" - choć nimi nie są. Po prostu nie każdy jest chory umysłowo jak ty.
Reytan2019.12.25 16:09
Kiedy Ojciec zacznie znowu nawracac Zydow ??? Samo gadanie nie wystarczy.
Hanna2019.12.25 15:16
Pa n Jezus był Palestyńczykiem, urodził się w Betlejem--a to była wtedy Palestyna., okupowana przez cezara. Nie był Żydem, dlaczego katolicki ksiądz tak mówi o Jezusie.?Co Pan Jezus mówił o Żydach jest w Ewangelii św. Jana, cytuję: " Wy macie diabła za ojca i chcecie spełniać pożądania waszego ojca." Maryja też nie była Żydówką.
anonim2019.12.25 15:45
Maryja była Polką, z Powstania Warszawskiego, tak jak matka, kulawego z Żoliborza !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
ergo2019.12.25 19:07
To nie była żadna Palestyna (ta nazwa został stworzona dopiero w II w. n.e., ale rzymska prowincja Judea).
ZERR02019.12.25 14:59
Żydem czyli kim? osoba wychowaną w religii żydowskiej? Ależ skąd, dzisiejszy judaizm rabiniczny ma malutko wspólnego z judaizmem świątynnym. Dzisiejszy judaizm powstał 400 lat po Chrystusie. czy osobą żydowskiego pochodzenia etnicznego? Ależ skąd, dzisiejsi Żydzi nie maja wspólnego pochodzenia, ponieważ w 90% są pochodzenia chazarsko-słowiańskiego, podobnego Ormianom. Dzisiaj najbliższymi (co nie znaczy bliskimi) potomkami starożytnych izraelitów są Palestyńczycy - mordowani bez litości przez wojsko "żydowskie".
Reytan2019.12.25 16:27
Ormianie nie maja NIC WSPOLNEGO ani z Chazarami,ani ze Slowianami.
ZERR02019.12.25 16:58
Nie cudakuj. Zarówno Ormianie jak i Żydzi Chazarscy dzielą pochodzenie zakaukaskie i są podobni fizycznie. Motyw ten występuje nawet w filmie i literature, gdzie Żydzi Aszkenazyjscy podawali się za Ormian. Element słowiański zaś pochodzi od ogromnej liczby słowiańskich niewolników - nawet 1/4 ludności kaganatu chazarskiego. Znasz się tyle co kura na pieprzu.
Sinai Mountain2019.12.25 19:11
Sorry, pal. Teorię o chazarskim pochodzeniu Żydów aszkenazyjskich można o du­pę potłuc.
ZERR02019.12.25 20:04
Tylko półdebil może bełkotać, jakoby Aszkenazyjczycy nie byli Chazarami.
Ryszard Olejniczak2019.12.25 14:33
Po pierwsze, Najświętsza Maria Panna nie była 100% Żydówką ( przynajmniej 3 kobiety w jej rodowodzie nie były Żydówkami), zatem Jezus Chrystus w rozumieniu zasad judaizmu nie jest Żydem. Po drugie fundament chrześcijaństwa mógł być stworzony tylko jako kontynuacja judaizmu (chociażby ze względu na monoteizm i ciągłość idei mesjanistycznej). Po trzecie warunek: wolnej woli, wiary (sprawa niewiasty chaaniejskiej) i dobra był, można powiedzieć, zawsze standardowym testem decyzji Chrystusa, dotyczących uzdrowień i wskrzeszeń. Zresztą znamienna jest tutaj przypowieść o dobrym samarytaninie. Więc po co prawdziwie wierzącym mieszać w głowie.
Katolicka Kretynizacja Polski2019.12.25 14:33
Jezus jako żyd był nawet obrzezany! ucieli mu co nie co z boskiego siusiaka! 1 stycznia czyli już za parę dni będzie święto obrzezania pańskiego! także módlcie się do świętego napletka chrystusowego i proście go o łaski...
Reytan2019.12.25 16:24
Jestes morderca komunistycznym.
Arturo2019.12.25 13:51
nie rzucajcie pereł przed świnie
ergo2019.12.25 13:48
Całkiem możliwe, że Jezus urodził się wiosną — w święto Pesah, albo jesienią — w święto Rosz ha-Szana.
andrzejhahn32019.12.25 13:34
salij ty kreaturo koscielna.......a dlaczego jestes szmaciarzu koscielny nierobem i pasozytem spolecznym
Reytan2019.12.25 16:23
Jestes ludzka gnida i sie niie wstydzisz ?
Pielgrzym2019.12.25 13:30
Pan Jezus, Syn Boży stał się człowiekiem. Jego żydowskie pochodzenie jest wypełnieniem proroctw, co wcale nie zmienia faktu człowieczeństwa Chrystusa.
xd2019.12.25 13:18
"Idźcie i ... pozyskujcie uczniów" tak jest dosłownie napisane.
anonim2019.12.25 11:52
To nieprawda Jezus był Żydem! to kłamstwo rozsiewane przez LGBT by zniszczyć kościół!
Reytan2019.12.25 16:20
Jestes starym sklerotycznym komuchem z polska krwia na szponach.
wacula2019.12.25 11:45
POWIEM CI TAK że w lagrach obozowych  rosyjskich niemieckich nie BYŁO ŚWIĘTOŚCI ŻADNEJ jeno szalał demon pożerając ludzi na popiół w milionach ofiar żarli chlali  i szydzili z BOGA że jak by go nie było i nigdy ich sprawiedliwość BOSKA nie dosięgnie no bo PRZECIEŻ TAM BOGA nie ma .GŁUPCY I POTĘPIEŃCY POMYLILI się  .Bo Świętego Maksymiliana Marii Kolbego.  K.L. Auschwitz tej niemieckiej fabryki śmierci nie przewidzieli że tam coś takiego!.WIĘC NAWET TAM dobry Bóg odsiał 1 z pierwszych do nieba a reszta wybrała otchłań piekieł bez Boga tak jak chcieli.Tak samo i WY niektórzy z was w świecie żyją jak hedoniści plugawią swoje śluby i chrzest święty swój itd itp ,tak jak by nigdy nie było sprawiedliwości Boskiej -POMYLĄ się.BO ŚMIERĆ i SĄD BOSKI jest na 100%-pewny .A zatem zbierajcie a żarliwie CHRUST NA SWÓJ WIECZNY JUŻ STOS ognia w piekle .ZAPAMIĘTAJ z każdego słowa na ziemi zdasz sprawę !!!! czy wierzysz w BOGA czy nie NIE MA ZNACZENIA ??
andrzejhahn32019.12.25 11:00
salij ty kreaturo koscielna..........dlaczego mianujesz sie ojcem szmaciarzu koscielny
Observer2019.12.25 10:55
A KTO wydał Go na śmierć, z Jego męczeństwa uczynił festyn ludowy, opluł w talmudzie i na opozycji (eufemizm) wobec Dobrej Nowiny zbudował współczesny judaizm rabiniczny?
ethacridine lactate2019.12.25 12:43
Wierzysz w miejskie legendy?
Marta2019.12.26 22:23
NIE UDAWAJ, ŻE NIE WIESZ ! To nie legenda! To jest święta PRAWDA! Tak ciężko przeczytać o tym w Biblii ? Bardzo ta prawda was Boli! To wy po wielkich torturach ukrzyżowaliście Jezusa ! Biblia święta przetłumaczona jest na 1500 języków i dialektów! Więc nie rób z siebie głupka, że nie wiesz !
Yeshua ben Yosef2019.12.25 14:09
Nie pytaj kto, tylko — dlaczego.
irek2019.12.25 10:50
Mity, bajki, opowieści... Jeśli rzeczywiście istnieje Bóg, czy ten żydowski, czy ten chrześcijański... To niech się okaże swoim wyznawcom, ażeby wiedzieli, że rzeczywiście istnieje. Ale jakoś przez te ileś tam tysięcy lat... Ludzie powtarzają sobie bajki o istnieniu Boga, którego istnienia nie umieją w żaden sposób udowodnić. Modlą się do obrazów i figurek wytworzonych ręką ludzką i nie mających żadnego powiązania z wyznawaną przez siebie religią - której tak naprawdę nie znają - no chyba, że ta religia się już całkiem zmieniła i wiara jej polega właśnie na modleniu się nie do Boga (czy tez istniejącego czy tez nie...), a do przedmiotów z których wyznawcy uczynili sobie wizerunek Boga/ Bogów :-)
xd2019.12.25 13:20
A udowodnij, że Boga nie ma?
Naczelny2019.12.25 14:44
a Ty udowodnij że nie ma różowego jednorożca.
ZERR02019.12.25 20:22
Dowód jest prosty - Europa, dopóki była chrześcijańska, rozwijała się, była wzorem dla całego świata, dała ludzkości naukę, Kalendarz, Alfabet i Zasady. Europa kolonizowała Amerykę, Azję i Afrykę. Dzisiaj, gdy Europa tapla się w "prawach gejów" i ucieka od Ewangelii, nikt się z nią nie liczy, demografia upadła, gospodarka jedzie na kredycie bez szansy spłaty a cały świat głośno rechocze na widok bełkoczących i spodlonych eurolewaków. Dziś to Azja i Afryka kolonizuje dziką Europę.
Marta2019.12.26 22:26
Naczelny! To ty udowodnij, że nie jesteś naczelną małpą??
anonim2019.12.25 14:46
To dowodzą te wszystkie katastrofy, które spotykają ludzi. Jeżeli Bóg stworzył ziemię i wszechświat oraz człowieka, to uchronienie człowieka przed tymi katastrofami jest dla Boga żadnym wysiłkiem. Zwłaszcza, że Bóg tak kocha człowieka.
Marta2019.12.26 22:08
MYLISZ SIĘI JEST JEDNO ALE.....! TAK, BÓG BARDZO NAS KOCHA !!!!!! PAN BÓG WSZYSTKO MOŻE ! ALE NIKOGO NA SIŁĘ NIE BĘDZIE ZMUSZAŁ I USZCZĘŚLIWIAŁ, JEŻELI NIEKTÓRZY TEGO NIE CHCĄ! ZAPOMNIAŁEŚ, ŻE DAŁ NAM WOLNĄ WOLĘ ! JEŻELI WIELE OSÓB ROBI ŻLE, BO IM TAK WYGODNIEJ! TO ZNACZY ŻE NIE CHCE BOGA W SWOIM ŻYCIU!? A JEŻELI NIE BÓG, TO DIABEŁ! NIE MA INNEJ OPCJI ! W TYM JEST CAŁY PROBLEM ! KUMASZ? TO MY WYBIERAMY, WIĘC NIE NARZEKAJMY!
Reytan2019.12.25 16:17
Niedorozwiniety sowiecki MATOL.
Grażyna2019.12.25 19:49
Panie Irku- Chrystus ukazał się wielu swoim wyznawcom. Mnie również. Nic nie wiesz o naszej religii. Nie modlę się do obrazu czy figury. Natura człowieka jest taka,że ten Wizerunek pomaga człowiekowi a nie zastępuje Boga. To tak jak zdjęcie bliskiej osoby. Kochasz zdjęcie swojej dziewczyny czy ją? Proste? Zrozumiałeś? Pozdrawiam. Szukaj a może dostąpisz łaski wiary/bo to jest Łaska.
Marta2019.12.26 22:12
GRAŻYNKO! Wytłumaczyłaś bardzo mądrze i obrazowo! Dzięki.
anonim2019.12.25 10:39
Czytając wspomnienia słynnego malarza Zdzisława Beksińskiego można znaleźć fragment gdzie wspomina jak dostał w jak najbardziej katolickiej, przedwojennej w szkole "po mordzie" od kolegi za stwierdzenie że Jezus był Żydem. Panie Salij, ostrzegam, chyba wie co pan mówi i do kogo.
🦇2019.12.25 12:10
Może dlatego jego syn Tomek miał lekki stosunek do świąt i calej religijnej otoczki. I tak to jeden gość katolik mógł miec wpływ na wychowanie Tomka.
Reytan2019.12.25 16:14
Kretyn,
🦇2019.12.25 16:18
Ten co go uderzył to kretyn uważający się za katolika, masz rację.
🦇2019.12.25 10:32
Żeby polacy na jednego nie napluli
To nieprawda!2019.12.25 10:07
Salij powtarza żydowskie kłamstwa! Jezus był Polakiem!
dsa2019.12.25 14:15
A Kaczyński jest potomkiem kuzyna Jezusa!!!!
anonim2019.12.25 14:33
Uciekł do Izraela, przed wywózką na Sybir !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Reytan2019.12.25 16:15
Komunisci smierdza onucami i glupota.
Michauowa2019.12.25 9:40
A może sam Jezus by nam objaśnił co miał na myśli? Zawołajcie go. Jeśli naprawdę jesteście z nim w dobrych stosunkach to się pojawi ;)
Reytan2019.12.25 16:10
Skad sie biora takie durnie ?