O. Jacek Salij OP: Czy Maryja powstrzymuje gniew Boga?  - zdjęcie
08.05.21, 20:33Fot. screenshot - YouTube (Dominikanie.pl)

O. Jacek Salij OP: Czy Maryja powstrzymuje gniew Boga?

24

Niektórych niepokoją słowa z pieśni "Serdeczna Matko": "Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze". Czy to nie naiwność (i obraza boska) - pytają - sądzić, że Maryja, która jest tylko BożyM stworzeniem, jest bardziej miłosierna niż Bóg?

Obraz rozgniewanego Boga i miłosiernej Matki pojawia się również w innych pieśniach maryjnych. "A chociaż Syn Twój w gniewie mnie ukarze. Matka za dzieckiem w obronie powstanie. (...) A za kim. Matko, na sądzie się wstawisz, ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie". Tak jest w pieśni "Biedny, kto Ciebie". A w innej pieśni (co prawda mało śpiewanej): "Racz na nas wejrzeć, Matko miłosierna, rozbrój gniew Syna, Opiekunko wierna".

Otóż takie właśnie - "gorszące" obrazy znajdują się w Piśmie Świętym! Spójrzmy na obraz rozgniewanego Boga i miłosiernego Mojżesza: "Postanowił ich wytracić, gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec: on wstawił się do Niego, aby gniew Jego odwrócić, aby ich nie zniszczył" (Ps 106, 23). W ogóle warto pomedytować nieco nad biblijnymi opisami modlitwy wstawienniczej Abrahama (Rdz 18, 23-33), Mojżesza (Wj 17, 11-13; 32, 9-14; Lb 11, In; 21, 7; Pwt 9,18-20), Samuela (1 Sm 7,7; 12,23), Jeremiasza (Jr 14, 7-9; 14,19-21).

MODLITWA WSTAWIENNICZA

Wydaje się, że - wbrew pozorom - nasze zaniepokojenie z powodu wspomnianych obrazów nie wynika bynajmniej z religijnej troski o cześć należną Bogu, ale z niedocenienia ważności modlitwy wstawienniczej. Przecież to właśnie Bóg tak nas stworzył, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali i jedni drugich chronili przed złem. I nie gdzie indziej, ale w Piśmie Świętym Bóg skarży się na to, że nie znajduje nikogo, kto by powstrzymał Jego karzącą rękę: "I szukałem wśród nich człowieka, który by wystawił mur [przeciwko Mnie] i stanął w wyłomie przede Mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego" (Ez 22,30). Ilekroć głoszę rekolekcje dla księży, odwołuję się do tej Bożej skargi, ażeby przypomnieć, jak wielkim obowiązkiem duszpasterskim jest modlić się za ludzi, wśród których kapłanowi przyszło pracować.

Bardzo możliwe, że sprzeciwy wobec obrazu Maryi powstrzymującej Boży gniew zdradzają zaniedbanie modlitwy wstawienniczej we własnym życiu. Dzisiaj, w czasach zwycięskiego indywidualizmu, nieraz nawet głęboko wierzący rodzice zapominają, żeby codziennie modlić się za swoje dzieci. Może częściej modli się proboszcz za swoich parafian, ale zapewne trudno by nam było spotkać nauczyciela, który modli się za swoich uczniów albo dziennikarza modlącego się za swoich czytelników lub słuchaczy.

Najwyższy czas, żeby dotarły wreszcie do nas biblijne świadectwa i wezwania dotyczące modlitwy wstawienniczej. Również w Nowym Testamencie jest ich niemało. "Nie przestajemy za was się modlić - wyznaje Apostoł Paweł - i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli", itd. (Koi 1, 9n; por. Ef 1, 15-19; Flp 1,9n; 1J 5,16). Paweł liczy zresztą na wzajemność: "Proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga" (Rz 15, 30; por. 2 Kor 1, lOn; Koi 4, 3; 2 Tes 3,1; Hbr 13,18).

Modlitwa wstawiennicza przybiera niekiedy postać walki. "Rodak wasz, Epafras, zawsze walczy za was w modlitwach, o to, abyście stali mocno, doskonali w pełnieniu każdej woli Bożej" (Koi 4, 12). Również Apostoł Paweł czuje się poniekąd wojownikiem: "Chcę, abyście wiedzieli, jak wielką walkę toczę o was" (Koi 2, 1). Zapytajmy niedyskretnie: z kim walczą podczas swoich modlitw Epafras i Paweł? Cytowaliśmy przed chwilą tekst Ez 22, 30, zatem jest to pytanie retoryczne. W żywotach świętych można znaleźć wiele przejmujących opisów takiej walki z Bogiem o zbawienie grzeszników.

Jak to? Czyżby Mojżeszowi, Pawłowi czy choćby nawet Matce Najświętszej bardziej zależało na zbawieniu grzeszników, niż samemu Panu Bogu? Gdyby takie ujęcie znajdowało się w pieśniach maryjnych, można by zrobić w nich korekty albo przestać je śpiewać. Jednak Pismo Święte stanowi normę wiary. Zatem coś pożytecznego dla naszej wiary musimy zrobić z tym faktem, że Pismo Święte tyle razy mówi o walce, jaką toczą z Bogiem o zbawienie grzeszników Boży przyjaciele.

MIŁOSIERDZIE I SPRAWIEDLIWOŚĆ

Najpierw jednak musimy sobie uświadomić dwie prawdy. Po pierwsze, Bóg jest Miłością, i zawsze miejmy to za dogmat, że Jemu bardziej zależy na naszym dobru, niż nam samym. Zatem jeżeli niekiedy przybiera postać naszego "wroga" (por. np. Pwt 32, 20n; Hi 13, 24; 33, 10), to niewątpliwie również wówczas zależy Mu na naszym dobru. Po wtóre, ilekroć jakieś stworzenie autentycznie ujmuje się za naszym dobrem, zawsze ostatecznym źródłem tego jest Boża miłość do nas. Krótko mówiąc, to kochający ludzi Bóg uzdolnił i poruszył Mojżesza do tego, żeby "walczył" z Nim o przebaczenie dla grzesznego ludu.

W przepięknej książce Edmonda Flega "Mojżesz w opowieściach mędrców", która stanowi próbę podsumowania mądrości żydowskiej na temat tego wielkiego proroka, wyjaśnia się to następująco: "Pamiętaj - zwierza się Bóg Mojżeszowi - że w moim Prawie są przemieszane sprawiedliwość i miłosierdzie, bo gdyby było tylko miłosierdziem, czy grzech nie zniszczyłby świata? A gdyby było tylko sprawiedliwością, czyż sprawiedliwość nie zniszczyłaby grzesznika? Ponieważ mogłeś oglądać Mnie twarzą w twarz, niech twoje oblicze będzie łagodnością, kiedy moje będzie sprawiedliwością".

Spróbujmy sobie uprzytomnić, że Boże przebaczenie oznacza pojednanie z Bogiem i z Bożymi przyjaciółmi. Niemożliwe jest pojednanie z Bogiem bez jednoczesnego wejścia we wspólnotę Bożych przyjaciół, pojednanie z Bogiem oznacza bowiem otwarcie się na miłość, włączenie się w powszechny krwiobieg miłości. Otóż tragedia grzesznika polega na tym, że zmarnował on w sobie udzielone mu przez Stwórcę zdolności do autentycznego życia miłością. Zatem ściągnął on na siebie gniew Boży (por. Rz 2, 5; Koi 3, 6; Ap 6, 16n) - w tym sensie, że obiektywnie stal się on osobnikiem żyjącym poza miłością, którego życie przemieniło się w coś absurdalnego.

Nawet jednak w tej beznadziejnej sytuacji nieskończona miłość Boża nie pozostawia grzesznika bez nadziei. Spoczywa na nim gniew Boży, bo Bóg nie może przyklaskiwać złu albo się nim nie przejmować. Zarazem jednak świat, w którym grzesznik żyje, nadal jest pełen Bożych przyjaciół.

KONSEKWENCJE PRZYJAŹNI Z BOGIEM

Tu mała dygresja na temat Bożych przyjaciół. Zbawiciel wszystkich, Jezus Chrystus, wielu swoich przyjaciół ogarnia zbawiającą łaską, wielu innych już do zbawienia doprowadził, swoją zaś Matkę obdarzył niewyobrażalną pełnią zbawienia; Otóż być w łasce znaczy znajdować się w powszechnym krwiobiegu miłości, który zmierza do ukształtowania wszystkich przyjaciół Bożych w jedno Ciało Chrystusa. Natomiast być zbawionym to znaczy stanowić cząstkę Ciała Chrystusa już całkowicie i w sposób ostateczny.

Orędownictwo świętych w niebie oraz modlitwa wstawiennicza zanoszona przez przyjaciół Bożych dopiero dążących do zbawienia - jest konsekwencją tego, że są oni naprawdę przyjaciółmi Bożymi. Bo być Bożym przyjacielem to znaczy cierpieć z tego powodu, że ktoś znajduje się poza Bożą wspólnotą, to znaczy próbować włączać do krwiobiegu miłości nawet tych, którzy jakby już stali się do tego niezdolni. Rzecz jasna, tej wielkoduszności przyjaciele Boży, nawet Matka Najświętsza, nie mają sami z siebie. Wypełnia ich miłość Boża, i to ona każe im walczyć o każdego, kto się znalazł poza krwiobiegiem wiekuistej miłości.

Nie sam z siebie "walczył" Mojżesz z Bogiem o zbuntowany lud, pobudzała go do tego i uzdolniła miłość Boża. Również miłość, jaką ogarnia Matkę Najświętszą Syn Boży, który dla naszego zbawienia raczył stać się Jej Synem, czyni Ją tak przedziwnym naczyniem miłosierdzia dla największych nawet grzeszników. Zamiast więc lękać się wspomnianych na początku sformułowań z pieśni maryjnych, raczej wysławiajmy Boga za to, że oczekuje od nas modlitwy wstawienniczej, a Matkę Najświętszą uzdolnił do orędownictwa tak nadzwyczajnego. A na koniec warto zauważyć, że aprobowane przez władzę kościelną objawienia Pana Jezusa i Matki Bożej są w zakresie naszego tematu jednoznacznie komplementarne. Objawiający się siostrze Faustynie Pan Jezus wciąż przypominał o Bożym Miłosierdziu, natomiast Matka Boża objawiająca się w Lourdes, La Salette czy Fatimie wciąż mówiła o karze Bożej, jaka nas czeka, jeśli się nie nawrócimy.

Jacek Salij OP

Tekst pochodzi z Tygodnika
Idziemy, 5 grudnia 2010

Komentarze (24):

Anonim2021.05.10 0:33
Istotnie Matka Miłosierdzia.
Anonim2021.05.9 9:47
Módlmy się także za Żydów wiarołomnych, aby Bóg i Pan nasz zdarł zasłonę z ich serc, iżby i oni poznali Jezusa Chrystusa Pana naszego. Wszechmogący wiekuisty Boże, który od miłosierdzia twego nawet Żydów wiarołomnych nie odrzucisz; wysłuchaj modły nasze za ten lud zaślepiony, aby wreszcie, poznawszy światło prawdy, którym jest Chrystus, z ciemności swoich został wybawiony. Przez tegoż Pana Jezusa Chrystusa. Amen.
Anonim2021.05.9 7:09
Rozgniewany ojciec? ... ale na co? Na przyrost ludzki. Suma grzechów, myśli małp równa się mega problem.
Anonim2021.05.9 6:49
Niezwykła wizja księdza z Kolumbii podczas Mszy ! ........... https://www.youtube.com/watch?v=Ym5EepZmzC8
Skrzypek na dachu2021.05.8 23:56
Brawo Ks Jacek Miedlar bo prawde teraz to kazdy widzi na wlasne oczy .
Szymek2021.05.8 23:46
Różaniec obmywa z grzechu i daje siłę w walce z nim. Módlcie się codziennie w ciszy i skupieniu, wszystko wymaga czasu i cierpliwości, ale zapewniam, że prędzej czy później Maryja zacznie zmieniać wasze życie na lepsze przez zmianę waszego nastawienia do rzeczywistości.
Alex2021.05.10 14:51
Odkąd król Jan Kazimierz ofiarował Rzeczpospolitą tzw. Maryi, zaczął się powolny zjazd naszego kraju w dół. Takie rzeczy dzieją się po duchu, gdy nie szukamy oparcia Boga, tylko innych sił.
Anonim2021.05.8 23:16
Panie Salij, kieruj sie pan Nowym Testamentem. Jezus przychodząc na świat wypełnił stary zakon, w którym Bóg (Jahwe) obiecał, że da nam nowe imię - Jezus. Jezusowi została oddana wszelka władza na niebie i ziemi i do końca świata to Jezus jest tym, który ma doprowadzić ludzi do szczęśliwego nowego życia. I to Jezus będzie nas sądził. I na pewno ani Bóg, ani jego syn nie sa takimi okrutnikami jak to zostało przedstawione. Kim jest ów okrutny "bóg", który zabija w Starym Testamencie?
Skrzypek na dachu2021.05.8 23:51
Debilizmy smarujesz Anonimciu 22.16 .
Jak to w końcu jest2021.05.8 22:09
Ja myślałem, ze Jan Paweł 2 po pójściu do nieba już dawno napiërdolil i zdetronizował Boga i teraz on zarządza światem. W końcu co kilka metrów stoi jakiś pomnik JP2 a wokół zbiera się gawiedź i odprawia gusła, wiec to on chyba jest waszym bóstwem? Tak czy nie
Skrzypek na dachu2021.05.8 22:07
PiS sie zgodzil na nowe regulaminy hygieniczne dla trzody chlewnej ktore pod pretekstem swinskiej grypy bedzie uzywane do zniszczenia drobnych producentow wieprzowiny . Przepisy wchodza jako prawo Unijne 21ego Kwietnia 2021.
rebeliant2021.05.8 22:04
Być w stanie uczynić, móc, ... - to jest właśnie należyte i widać to na przykładzie dzieci zgwałconych w sierocińcu prowadzonym przez kościół katolicki w Zabrzu. Gdyby taki człowiek był w stanie się obronić - przy wszechmocy kiwnięciem palca - to na przyszłość nie zostałby gwałcicielem psychopatą. Bóg sam siebie mocy nigdy nie pozbawił to też nigdy nie stał się człowiekiem i nigdy nie poniósł krzywdy co te dzieci w sierocińcu. Sam dobrał sobie talentów i zdolności... jednym słowem zakpił sobie z bycia autentycznym człowiekiem, co oznacza, że jest tylko artystą sztukmistrzem a nie Zbawicielem. Oszust zbawić może, ale od przejmowania się oraz od złudzeń co do rzeczywistości.
Adam2021.05.8 21:57
Drodzy katolicy. Dlaczego wierzycie w Boga który jest gniewny, który karze, który jest tyranem? Ja wam powiem jedno. Bóg jest pełen miłości. Jeśli masz trudne życie to nie obwiniaj nikogo. Każdy zasłużył sobie poprzednim życiem na to co ma teraz. Reinkarnacja istnieje!
Skrzypek na dachu2021.05.8 22:09
Wariat z ciebie Adamcio .
rebeliant2021.05.8 21:56
Skoro matka poleciała z zimną wodą na niepoczytalnego alkoholika, to co w tym czasie robi diabeł ? Stoi obok i nie dowierza... na szczycie pysznych niebios awantura przy świętym stole. Prawda wychodzi na jaw, a z nią i ta, że autentycznie wolna istota, to ta dysponująca wszechmocą i żadne zabiegi krzyżowe tego nie zmienią.
MODLITWA WSTAWIENNICZA2021.05.8 20:54
Wydaje się, że - wbrew pozorom - nasze zaniepokojenie z powodu wspomnianych obrazów nie wynika bynajmniej z religijnej troski o cześć należną Bogu, ale z niedocenienia ważności modlitwy wstawienniczej. Przecież to właśnie Bóg tak nas stworzył, żebyśmy sobie wzajemnie pomagali i jedni drugich chronili przed złem. I nie gdzie indziej, ale w Piśmie Świętym Bóg skarży się na to, że nie znajduje nikogo, kto by powstrzymał Jego karzącą rękę: "I szukałem wśród nich człowieka, który by wystawił mur [przeciwko Mnie] i stanął w wyłomie przede Mną, by bronił tej ziemi i przeszkodził Mi w jej niszczeniu, a nie znalazłem takiego" (Ez 22,30). Ilekroć głoszę rekolekcje dla księży, odwołuję się do tej Bożej skargi, ażeby przypomnieć, jak wielkim obowiązkiem duszpasterskim jest modlić się za ludzi, wśród których kapłanowi przyszło pracować. Bardzo możliwe, że sprzeciwy wobec obrazu Maryi powstrzymującej Boży gniew zdradzają zaniedbanie modlitwy wstawienniczej we własnym życiu. Dzisiaj, w czasach zwycięskiego indywidualizmu, nieraz nawet głęboko wierzący rodzice zapominają, żeby codziennie modlić się za swoje dzieci. Może częściej modli się proboszcz za swoich parafian, ale zapewne trudno by nam było spotkać nauczyciela, który modli się za swoich uczniów albo dziennikarza modlącego się za swoich czytelników lub słuchaczy. Najwyższy czas, żeby dotarły wreszcie do nas biblijne świadectwa i wezwania dotyczące modlitwy wstawienniczej. Również w Nowym Testamencie jest ich niemało. "Nie przestajemy za was się modlić - wyznaje Apostoł Paweł - i prosić Boga, abyście doszli do pełnego poznania Jego woli", itd. (Koi 1, 9n; por. Ef 1, 15-19; Flp 1,9n; 1J 5,16). Paweł liczy zresztą na wzajemność: "Proszę was, bracia, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa i przez miłość Ducha, abyście udzielili mi wsparcia modłami waszymi za mnie do Boga" (Rz 15, 30; por. 2 Kor 1, lOn; Koi 4, 3; 2 Tes 3,1; Hbr 13,18).
O. Jacek Salij OP:2021.05.8 20:54
Czy Maryja powstrzymuje gniew Boga? ...... Niektórych niepokoją słowa z pieśni "Serdeczna Matko": "Lecz kiedy Ojciec rozgniewany siecze, szczęśliwy, kto się do Matki uciecze". Czy to nie naiwność (i obraza boska) - pytają - sądzić, że Maryja, która jest tylko BożyM stworzeniem, jest bardziej miłosierna niż Bóg? Obraz rozgniewanego Boga i miłosiernej Matki pojawia się również w innych pieśniach maryjnych. "A chociaż Syn Twój w gniewie mnie ukarze. Matka za dzieckiem w obronie powstanie. (...) A za kim. Matko, na sądzie się wstawisz, ten wieczną śmiercią nigdy nie zaginie". Tak jest w pieśni "Biedny, kto Ciebie". A w innej pieśni (co prawda mało śpiewanej): "Racz na nas wejrzeć, Matko miłosierna, rozbrój gniew Syna, Opiekunko wierna". Otóż takie właśnie - "gorszące" obrazy znajdują się w Piśmie Świętym! Spójrzmy na obraz rozgniewanego Boga i miłosiernego Mojżesza: "Postanowił ich wytracić, gdyby nie Mojżesz, Jego wybraniec: on wstawił się do Niego, aby gniew Jego odwrócić, aby ich nie zniszczył" (Ps 106, 23). W ogóle warto pomedytować nieco nad biblijnymi opisami modlitwy wstawienniczej Abrahama (Rdz 18, 23-33), Mojżesza (Wj 17, 11-13; 32, 9-14; Lb 11, In; 21, 7; Pwt 9,18-20), Samuela (1 Sm 7,7; 12,23), Jeremiasza (Jr 14, 7-9; 14,19-21).
KatoBajkoweZwidyZakonnegoAlkoholika2021.05.8 20:52
Bozia powstrzymuje kisielem agrestowym gniew pambuka na chmurce, tak jak Baba Jaga powstrzymuje Ali Babę przed smarkaniem na podłogę w chatce na kurzej nóżce.
Jesteś przegranym człowiekiem.2021.05.9 0:31
Twoje bluźnierskie dyrdymały nie są ani śmieszne, ani błyskotliwe. Dno!
MaxFiend2021.05.8 20:48
Następny zabobonny wyznawca boskiej mściwości. :-D
katolicka kretynizacja polski 🇵🇱2021.05.8 20:48
jak maryja opyerdoli laskę bogowi i wyliże go po jajach i anusie to boski łachudra jest ponoć trochę spokojniejszy
abc2021.05.8 21:49
Lewactwo dostaje p...olca od kiedy Budka dał ciała. Ciekawe co na to Niemce?
fcuk piss2021.05.8 20:45
poprzez rozladowania napiecia seksualnego
Jest Fronda? Jest weekendzik? Jest LOLcontent!2021.05.8 20:39
j.w.