Można już naszkicować schemat tego, co przed nami. Najpierw przyjdzie czas herezji. Rozpanoszy się ona nie tylko w świecie religii, ale również w obszarze polityki i gospodarki, więcej – nauki. Zdaniem Gilberta Keitha Chestertona (†1936) jest nią także... herezja islamu.

<<< Dowiedz się jak przetrwać w czasach ostatecznych! >>>

 

Mistyczka Anna z Warszawy ostrzegała:

Szatan obecnie opanował ludzi stojących u władzy w polityce, a przede wszystkim w królestwie mamony, we wszystkich prawie krajach. Dotyczy to największych mocarstw świata zachodniego i Azji. Szatan opanował dużą część ludzkości, ale zrobił to waszymi rękami. Sam nie zrobiłby nic.

 

Potem przyjdzie wewnętrzne ostrzeżenie. Na ziemi i niebie pojawią się wielkie cuda. Niekoniecznie wyczekiwane przez ludzi.

 

Następnie będzie czas oczyszczenia, nie wszyscy bowiem odpowiedzą na wewnętrzny głos i na otaczające ich znaki. Wielu zanurzy się jeszcze głębiej w grzech.

 

Wówczas zstąpi z Nieba Boża Sprawiedliwość – przez zachwianie ładu natury, na skutek działania samego człowieka, wreszcie przyjdzie ono od Boga. Otworzą się pieczęcie najstraszniejszych sekretów.

 

Na którym etapie jesteśmy? Niestety, już na początku Apokalipsy. Oto najważniejsze słowa z objawienia Matki Bożej udzielonego ks. Gobbiemu w 1992 roku. Maryjny wykład został zatytułowany Koniec czasów:

 

Tej ostatniej nocy roku zbierzcie się wspólnie na modlitwę i słuchanie słowa waszej Niebieskiej Matki, Prorokini czasów ostatnich. (...)

 

Wiele razy ogłaszałam wam, że nadchodzi koniec czasów i że powrót Jezusa w chwale jest bardzo bliski. Chcę pomoc wam zrozumieć znaki opisane w Piśmie Świętym, które mówią, że Jego chwalebne przyjście jest teraz blisko.

 

Znaki zostały jasno ukazane w Ewangelii, w listach św. Piotra i św. Pawła. Ich treść w tych dniach staje się rzeczywistością.

 

Pierwszy znak to szerzenie się błędów, które prowadzą do utraty wiary i apostazji. Błędy są rozgłaszane przez fałszywych nauczycieli i przez uznanych teologów, którzy nie uczą już prawd Ewangelii, ale zgubnych herezji opartych na błędach i ludzkimrozumowaniu. Z powodu nauczania tych błędów ginie prawdziwa wiara, a wszędzie szerzy się apostazja. Uważajcie, aby was nikt nie zwiódł. Bowiem wielu będzie starało się zwieść wielu ludzi. Przyjdą fałszywi prorocy i będą zwodzić tłumy (...).

 

Drugim znakiem jest wybuch wojen i bratobójczych walk, które prowadzą do narastania przemocy i nienawiści i powszechnego zaniku miłosierdzia. Jednocześnie coraz częstsze będą naturalne katastrofy jak epidemie, głód, powodzie i trzęsienia ziemi. (...)

Trzeci znak to krwawe prześladowanie tych, którzy pozostali wierni Jezusowi i Jego Ewangelii i którzy trwają mocno w prawdziwej wierze. Przez to wszystko Ewangelia będzie głoszona w każdej części świata. Pomyślcie, umiłowane dzieci, o wielkich prześladowaniach, jakie dotknęły Kościół; pomyślcie o apostolskiej gorliwości ostatnich papieży, nade wszystko mojego papieża Jana Pawła II, który niósł wszystkim narodom ziemi orędzie Ewangelii. (...)

 

Czwarty znak to straszliwe świętokradztwo, dokonane przez tego, który stanął przeciwko Chrystusowi, to jest przez Antychrysta. Wejdzie on do świętej świątyni Bożej i zasiądzie na Jego tronie i będzie adorowany jako Bóg. (...) Przez przyjęcie doktryny protestanckiej ludzie będą uważać, że msza nie jest ofiarą, ale jedynie świętym pokarmem, inaczej mówiąc wspomnieniem tego, co Jezus dokonał podczas ostatniej Wieczerzy. W ten sposób celebracja Mszy świętej zacznie ustawać. Porzucenie codziennego sprawowania Ofiary oznacza, że przez Antychrysta dokonane zostanie straszne świętokradztwo. (...)

 

Piątym znakiem są niezwykłe fenomeny, które ukażą się na niebie. (...) Cud słońca, który nastąpił w Fatimie podczas mego ostatniego objawienia, miał wam pokazać, że wchodzicie w czasy, kiedy takie wydarzenia będą miały miejsce – wydarzenia przygotowujące przyjście Jezusa w chwale. (...) Nastaje czas wielkiego ucisku, podczas którego szerzyć się będzie apostazja, mnożyć się będą wojny, w wielu miejscach nastąpią naturalne katastrofy, nasili się prześladowanie, Ewangelia będzie niesiona wszystkim narodom, niezwykłe zjawiska pojawią się na niebie, coraz bardziej zbliżać się będzie chwila pełni manifestacji Antychrysta.

 

Czytajcie ze mną znaki czasu i zachowajcie w sercu pokój i ufność. Zawsze jestem z wami, by mówić wam, że pojawienie się tych znaków wskazuje z pewnością na koniec czasów.

 

Te słowa zostały wypowiedziane kilkanaście lat temu, ale proroctwa Matki Najświętszej wypełniają się jedno po drugim już przez ostatnie trzydzieści lat. W samych tylko przekazach udzielonych ks. Gobbiemu są „proroctwa dokonane”: zapowiedź upadku komunizmu i rozpadu Związku Radzieckiego, epidemia AIDS. Znalazła się też dziwna wzmianka o nawróceniu Japonii, zgodnie z tym, co głosił polski „głupi dla Maryi” – święty Maksymilian Kolbe.

 

 

 

Najświętsza Maryja Panna cieszy się z poświęcenia Japonii Jej Niepokalanemu Sercu, kocha bowiem Japonię. Smutno Jej jednak, że to poświęcenie nie jest traktowane poważnie.

 

Anioł, objawienia w Akicie

 

<<< Dowiedz się jak przetrwać w czasach ostatecznych! Już dziś sięgnij po książkę Wincentego Łaszewskiego„Nadchodzi kres. Mistyczne wizje końca świata” >>>